Svensk Plutarch: historisk Läsning

Etukansi
Zacharias Haeggström, 1820 - 377 sivua
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Sisältö


Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 338 - ... kÄnsla, så att det säkert varit berättigadt till det större priset, om det i formen ej hade vågat en nyhet, som nm trodde sig ej böra gilla: och alltsa fick det blott det minre priset.
Sivu 40 - Det stora namn, hvilket han med egna förtjanster skulle göra så märkvärdigt i Sveriges häfder, ärf.de han af en ätt, befryndad med Konungahuset och i fjorton leder prydd af...
Sivu 181 - i • '. un-* der honom venstra flygeln, som af fiendens påträngande gifvit sig tillbaka. !)•••!•. åtemällde tlelmfelt derigcnom, att han red fram och sjelf i spetsen återförde sitt folk; men, träffad dervid af ett skott i bröstet, nedföll han död (1677).
Sivu 43 - Sigismund (1622) och skickades sedan till ett möte med Danska sändebud; hvarunder han förekom det fredsbrott, som deras Konung hade i sinnet.
Sivu 243 - Vestgötha lagen, hvilken han sedan upplade, och var han den förste, som till någon af våra Lagböcker fogat förklaring.
Sivu 243 - Med många skrifter bevisade han detta, men f synnerhet med sin upplaga af de så kallade Ulphilae Evangelier: ett arbete, som tillskyndade honom kallelse att vara Praeses i Antiquitets-Colleginm.
Sivu 46 - ... förde dem förbi Fienden och verkställde en förening, erkänd ibland de svåraste. Han begärdes sedan till styresman för...
Sivu 55 - För öfrigt var han måttlig och af si jetnnt sinne, att han ej haft flereän tvä sömnlösa nätter, den ena efter tidningen om Gustaf Adolphs död, den andra efter Svenskarnes nederlag vid Nördlingen.
Sivu 244 - En man, som med sä mycken framgång sträckte sig till så många afskilda lärdomsgrenar och i dem alla lyste öfver sitt tidhvarf, skulle ej möjligen ernått en sådan höjd utan den starkaste tankekraft.
Sivu 42 - Gymnasier, h varibland det, som anlades i Vesterås, till en stor del byggdes på hans egen bekostnad och begåfvades af honom med en ansenlig boksamling.

Kirjaluettelon tiedot