Sivut kuvina
PDF
ePub
[blocks in formation]

· REGT EN WET,

TIJDSCHRIFT VOOR HET NOTARIS-AMST,

ONDER REDACTIE VAN

M'. C. J. DIEMONT, M'. W. F. OTTEN, M'. A. J. ZUBLI.

A. J. M. HOLSTER EN W. J. HIDDE BOK.

ELFDE JAARGANG.

Rieuwe Serie: Vierde Deel.

1856.

UITGEGEVEN VOOR REKENING

DER

Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland,

BIJ

J. C. SPIJKER, Az.,

to Amsterdam.

1761 18 100

REGT EN WET, TIJDSCHRIFT VOOR HET NOTARIS-AMBT.

BIJDRAGEN EN VERTOOGEN.

EIGENDOMS-OVERGANG VAN GELEGATEERDE ONROERENDE

GOEDEREN.

In N° 4 van den vorigen jaargang van dit Tijdschrift komt eene verhandeling voor van den Heer A. J. M. Holster, hoofdzakelijk handelende over de in de notariëele praktijk zoo vaak voorkomende vraag: Is het volgens de wet een vereischte, dat legaten van onroerende goederen, willen de legatarissen daarvan den eigendom bekomen, naar aanleiding van art. 671 B. W. door de erfgenamen worden geleverd ? De Heer HOLster kan zich niet vereenigen met de uitspraak, voorkomende in een vonnis van de Arrondissements-Regtbank te 's Hertogenbosch, waarin bij de considerans ten aanzien van het regt (pag. 533) die vraag toestemmend beantwoord wordt. De vraag is van te veel belang, dan dat het niet nuttig zou zijn, bij verschil van gevoelen, daarover van gedachten te wisselen; het is daarom dat wij het voornemen opvatten en bij deze ten uitvoer bragten, om het bedoelde vraagpunt naar onze wijze

XI DI., No. 2.

« EdellinenJatka »