Sivut kuvina
PDF
ePub

Ka hoola lesu i ka mui MATAIO. lepera, a me ke

MOKUNA VIII. aku, a hele aku no Ka Iesu hana mana.

i kekabi hoi, E hele

hele mai no ia; a i ku' IHO maila ia mai ka' wa E hana ia mea, a

mauna mai, he nui loa no ia. ka poe i ukali ia ia.

10. A lohe ae la Iesu 2. Aia hoi, ke kahi mai le- halo ae la, i aku la i ka pera ue hele mai io na la, ku-ukali mai ai, Oia io, ao kuli hoomaikai ia ia, i maila, i ike i ka paulele nui a E ka Haku, a he makemake like me nei i loko o ka 1, 02, e hiki ia oe ke hoomae-ela. mae ia'u.

11. Ke i aku nei au ia 3. Kikoo akula lesu i ko- kou, he nui no ka poe e 1 na lima, hoopa iho la ia ia, i mai, mai ka bikiua, a mai aku la, He makemake au; e komohana mai, a e noho ola hoi oe. Ola koke iho la me Aberahama, a me Isaal ua mai lepera la.

a me lakobai loko o ke aup 4. I aku la lesu ia ia, Mai ni o ka lani. hai aku oe ia hai. Ehele no 12. Aka o na keiki o oe e hoike aku ia oe i ke ka- aupuni e kipakuia lakou ih huna, e haawi hoi i ka mohai pouli iwaho, malaila e ue ai, a Mose i kauona mai ai i mea e ui ai na niho. e ikeia’i e lakou kou ola apa. 13. Olelo aku la lesu i k

5. Hiki ai la lesu i kapera- luna kou, O boi e like me kai nauma, hele mai la ke kahi i paulele mai ai, e pela ia no luna koa, noi mai la ia ia,

Ola iho la kana kau6. I mai la, E ka Haku, wa ia hola. ke waiho la no ku’u kauwa 14. Komo ae la lesu i loko i ka hale, ua make i ka lolo, o ka hale o Petero, ike aku la he mai nui loa.

li ka maku’wahine o kana wa7. Ae aku la Iesu ia ia, E hine, ke waibo la ia me ka hele aku no au e hoola ia ia. mai kuni.

8. Ekemu mai la ka luna 15. Hoopa aku la ia i kona koa, i maila, e ka Haku, ao- lima; haalele iho la ke kuni le au e pono i komo ae oe i ia ia; ala ae la ia e lawelawe loko o ko’u hale, aka e i ae oe ia lakou. i ka olelo wale no, a e ola no 16. A abiahi ae la, he nui ku'u kauwa.

ka poe i ulubia e na daimonio 9. No ka mea, he kapaka i halihaliia mai io na la; hooaku au malalo ae o ke alii, kuke akula oia i na uhane i he mau koa malalo mai o'u; waho i ka olelo wale no, a hoolelo aku au i kekahi, e hele ! ola iho la i ka

hoi oe.

рое

mai a pau.

ai kona poo.

17. Pela i ko ai ka olelo ka makani a me ka ale, malie a ke kaula, a Isaia, i ka i a- loa iho la. na mai, Nana i lawe ko ka

27. Mahalo aku la va poe kou nawaliwali, nana boi i kapaka la, nalu iho la lakou halihali aku ko kakou mai. He aha ke ano o keia kanaka

18. Ike ae la Iesu i ka poe i hoolohe mai ai ka makani a nui loa, na poe ae la ia, i aku me ka ale ia ia? la e holo aku i kela kapa. 28. A hiki aku la ia i kela

19. Ua hele mai la, keka- kapa, i ka aina o ka poe o Gahi kakauolelo, ua olelo mai la dara, halawai mai la me ia eia ia, E ke kumu, e hahai lua mea i ulubia e ka daimomau aku au ia oe i kau wahi e nio e hoea mai ana ma ka ili. hele ai.

na mai, ua nui loa ke ku o ka 20. I aku la Iesu ia ia, He hau, aohe kapaka aa aku e lua ko ke alopeke, he wahi maalo ma ia wahi. noho no ko ka manu o ka le 29. Aia hoi, kahea mai la wa, aka o ke Keiki a ke ka- laua, i mai la, He aha la kau naka, aole ona wahi e waiho ia makou nei e Iesu ke keiki

a ke Akua? Ua hiki e mai 21. Oleło mai la ia ia ke- nei no oe e hana eha mai ia kahi haumana ana, E ae mai makou mamua o ka manawa? oe e hele e au e kanu mamua 30. Ai kahi liuliu aku, he i ku’u makuakane.

kuma
puaa

nui e ai ana. 22. Ua olelo aku la Iesu ia 31. Ua noi mai la ia mau ia, e hahai mai oe ia'u na ka daimonio ia ia, i mai la, Ina e poe no

i make e kanu ko lakou kipaku oe ia makou i waho e mea make.

ae mai oe e haele makou e 23. Holo aku ia ma ka rno

komo aku i loko o ke kumu ku, holo pu aku la kana poe

puaa. haumana me ia.

32. Ae aku la ia ia lakou,

O haele; A hemo lakou iwa24. Aja hoi, ooloku pui ae la ka loko, popoiia ka moky e kumu puaa la: aia hoi paholo

ho, komo aku la i loko o ua ka ale; aka oia ke hiamoe la.

kiki aku la ua kumu

puaa

la 25. Kii aku la kana malla pau i lalo i ka pali a i ka lohaumana e hoala ae ia ia, i a- ko, pau lakou i ka make i ka ku la, E ka Haku e hoola wai. mai ia makou, e make ana 33. O ka poe kahu o ua poe makou,

puaa la, ua auhee aku la, a 26. I mai la ia, He aha ko komo i loko o ke kulanakaùoukou mea i makau ai, e ka hale, hai aku la ia mau mea poe paulele kapekepeke? Ku a pau a me ka ka mau mea i ae la ia i luna, papa aku la iluluhia e ka daimonia.

hi moe.

l'a olaia ka mai lolo. MATAIO Kaheaia Mataio

34. Aia hoi, ua hele nui naka, mahalo aku la a hd ae la ko ke kulanakauhale a ni aku la lakou i kes pau i waho e halawai me le- nana i haawi mai ia mai su, a ike aku la ia ia, mali a- na kanaka. ku la ia ia e hele aku ia mai 9. A bele aku la Iesu ko lakou aiba aku.

laila aku, ike aku la ia

kanaka o Mataio ka inoa e MOKUNA IX. ho ana ma kabi kookupu Va hoola Iesu ka mai lolo. i aku la ia ia, E hahai ma

ia'u. Ku ae la ia, hahai a EE aku la ia i luna o ka la ia ia.

moku, holo aku la i ke 10. A i ko lesu noho an kahi kapa a hiki i kona kula- ka ahaaina i loko o ka ha nakaubale.

pui ka poe luna auhau a i 2. Aia boi, ua hali mai la ka poe hewa i hele mai, i n lakou io na la i kekahi mai ho pu me ia a me kana mi lolo e waiho ana i luna o ka- haumana.

A ike ae la Iesu i 11. A ike aku la ka po ko lakou paulele, i aku la ia i Parisaio i aku la. i kana ma ka mai lolo, E ke keiki,e hoo-haumana, No ke aha la e a ikaika oe, ua pau kou hala i pu ai ka oukou kumu me ka ke kalaia,

poe luna auhau a me ka pod 3. Aia hoi, ua ohumu ae la hewa? kekahi poe kakauolelo, He 12. Lohe ae la Iesu, i akuamuamu ka oia la. ku la ia lakou, Aole no ka

4. Ua ike iho la Iesu i ka poe ola ke kahuna, aka no lakou manao, ninau aku la, ka poe mai no ia. No ke aha la e manao ino ai 13. E hele hoi oukou e ao oukou i loko o ko oukou naau? i ke ano o neia, O ke aloha

5. He aha aku la ua olelo ka'u makemake, aole ka moe oi, i ka olelo aku, Ua pau hai; ua hele mai nei au e ao kou bala i ke kalaia, a, i ka aku i ka poe hewa e mihi; alelo aku, E ala ae, a e hele? aole no ka рое maikai.

6. I ike hoi oukou e, he 14. Alaila hele mai io na mana ko ke Keiki a ke kana- fa na haumana a Ioane, i mai ka i ke kala aku i ka hala la, He aha ka makou a me ma ka honda, (i aku la ia i ka poe Parisaio i hoopololi ka mai lolo,) E ala ae, e la- pinipini ai, a o kau mau hauwe oe i kou wahi moe, a e mana hoi, aohe hoopololi? hoi i kou hale.

15. I aku la lesu ia lakou, 7. Ala ae la ia, a hoi aku E u ana anei na kini o ke la i kona hale.

kane hoao, i ka wa e noho pu 8. A ike aku la ka poe ka. ai ia me lakou? Ei ae a hi

mai o

[ocr errors]

ia.

ki mai ka wa e lawe e ia a-ola koke ilo la ua wahine la. ku ai ke kane hoao,

23. A hiki aku la lesu i ka lakou aku, ilaila lakou e hoo-hale o ua alii la, ike ae la i pololi ai.

ka poe hookiokio, a me na 16. Aole ke kanaka e hoo-kanaka e walaau ana, pili i ka apana lole hou ma 24. I aku la ia ia lakou, E luna o ka lole komo kahiko, hooakea ae oukou, aole make o moku ka mea kahiko i ka ke kaikamahine; ua hiamoe mea hou a nui aku la ka na- no. Ua hooma’uakala mai la hae.

lakou ia ia. 17. Aole na kanaka e uku 25. A pau ae la ka poe hi i ka waina hou i loko o na kanaka i ka hookukeia i wahue ili kahiko, o nahae na ho, komo aku la ia i loko, a hue, kahe aku la ka waina, a lalau iho la i kona lima ala ae make pu hoi ia hue: aka e la ua kaikamahine la. ukuhi lakou i ka waina hou 26. Ua kaulana aku la ia i loko o na hue ili hou, koe mea i kela aina a puni. pu ia mau mea i ka malama 27. A hele aku la Iesu mai

ia wahi aku, elua kanaka ma18. I kana olelo ana ia kapo i hahai ia ia, kahea aku mau mea ia lakou, aia hoi, ua la, i aku la E ka mamo a Dahele mai kekahi alii kukuli vida, e aloha mai oe ia maua. hoomaikai ia ia, i mai la, ua 28. Komo ae la ia ia i loko make iho nei ka'u kaikama- o ka hale, hele aku la ua mau hine, a e bele mai oe e kau i makapo la io na la, ninau kou lima maluna ona, a e ola mai la Iesu ia laua, Ke manao ia.

io nei anei olua e hiki keia 19. Ku ae la Iesu i luna, hana ia'u? I aku la laua ia ia, hahai

pu aku la ia ia me ka- Oia no, e ka Haku. na mau haumana.

29. Alaila hoopa aku la ia i 20. Aia hoi, he wahine hee ko laua mau maka, i aku la, koko he umi a kumamalua e like me ka olua manao io makahiki, ua hele mai la ma- ana mai, e pela ia no hoi olua. muli ona, a hoopa aku la i ke 30. Kaakaa ae la ko laua kihi o kona aabu;

maka; kauoha aku la lesu ia 21. No ka mea, ua i ae la laua, i aku la, e malama olua i loko ona, Ina e hoopa wale o ikea e hai. no au i kona aahu, e ola au. 31. Aka, hele aku la laua,

22. Ua haliu ae la Iesu, ike hookaulana aku ia ia i keae la ia ia, i aku la, E ke kai- la aina a puni. kamahine, e hooikaika; ua 32. A hele lakou iwaho, aia ola oe i kou paulele ana. Ualhoi, haliia mai la io pa la he

Kipakuia na daimonio. MATAIO. Hoounaia na te kanaka aa ua uluhia e kalku la i ka mana ia I daimonio.

kipaku ai lakou i ka 33. A kipakuia ka daimo-ino, a hoola ai hoi i ka nio iwaho, olelo mai la va aa pau, a me ka nawali la, mahalo aku la na kanaka, pau. i aku la, Aole loa i ikea ka 2. Eia hoi ka inoa mea like me nej i ka Iseraela. poe lunaolelo umi kun

34. A i mai la ka poe Pa- lua, o Simopa mua i risaio, no ke alii o na daimo- Petero, a me kona kai nio kona kipaku ana i na dai- Anederea, o Jakoba na ? monio.

daio, a me kona kaikain 35. Kaahele ae la lesu ma ane. na kulanakauhale a pau, a 3. O Pilipo a me Bara me na kau hale e aohele ana maio, o Toma a me Matai maloko o na hale balawai o lunaauhau, o Iakoba na lakou, hai aku la i ka olelo paio, a me Lebaio i ija o maikai o ke aupuni, a hoola daio, aku la i ka mai a pau a me 4. O Simona no Kanaan ka nawaliwali a pau o na ka- me Iuda Isekariote ka m naka.

kumakaia ia ia. 36. Ike ae la ia i ka nui o 5. O lakou he umi kum kanaka, bu ae la kona aloha ia malua na lesu i hoouna ak lakou, no ka mea, ua nawali- olelo aku la oja ia lakou, i wali, ua hele liilii lakou e ku la, Mai hele oukou i k like me na bipa kahu ole. kuamoo o ka poe ike ole i

37. Alaila i aku la ia i ka- Iehova, aole hoi e komo i ka na mau haumana, He nui kehi kulanakauhale o ko Sama kihapai, ua uuku no nae ka ria. рое lawehana.

6. Aka e hele hoi oukou 38. No ia mea, e noi aku ka poe hipa auana no ka hale oukou i ka Haku nona ke o Iseraela. kihapai, e kena mai ia i ke

7. I ko oukou hele apa e kahi poe lawebana i loko. o hai, ei aku, Ua kokoke mai kona kihapai.

nei ke aupuni o ka lani;

8. Hoola i ka mai, hoomaeMOKUNA X. mae i ka lepera, hoala i ka Hoounaia na haumana i hana make, e mahiki aku i na dai

mopio; ua haawi wale ia mai

ia oukou, e haawi wale aku UA kana mau haumana A houluulu mai la oia hoi oukou.

9. Mai hoolakolako oukou heumi kumamalua, haawi a-li gula, aole hoi i kala, aole

mand.

« EdellinenJatka »