De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest belangrijke wetten, besluiten, regterlijke uitspraken, aankondigingen in de staats-courant, enz. benevens eene rubriek voor mededeelingen tusschen de notarissen onderling, Nide 8

Etukansi
H. Nigjh, 1869
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Sisältö

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 310 - Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total ; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la.
Sivu 251 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Sivu 234 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Gezien Art. 33 der wet van 12 April 1850 (Staatsblad N°.
Sivu 366 - Chronologische Verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert de herstelde orde van zaken in 1813, voortgezet door LN SCHUURMAN, Secretaris der stad Zwolle.
Sivu 23 - Er wordt, onder den naam van recht van successie, eene belasting geheven van de waarde van al wat geërfd of verkregen wordt uit den boedel van een ingezeten des Rijks door zijn overlijden.
Sivu 12 - De erfgenaam heeft eene regtsvordering tot verkrijging der erfenis tegen alle degenen die, het zij onder dien titel of zonder titel, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap, of van een gedeelte daarvan, mitsgaders tegen degenen, die met arglist hebben opgehouden te bezitten.
Sivu 235 - Zoo is het, dat Wij, den Eaad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art. 1. De wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad n°.
Sivu 49 - Ten aanzien van het regt, en wel in de eerste plaats, wat betreft...
Sivu 17 - ... de gezamenlijke erfgenamen, en in eens, zonder uitdrukking van namen of woonplaatsen te dagvaarden; daar toch de eischer moet weten, met wien hij te doen heeft, en aan de geopp.
Sivu 234 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Algemeene bepalingen Art.

Kirjaluettelon tiedot