Berättelser ur svenska historien, Niteet 9–10

Etukansi
[Tryckt hos] L.J.Hjerta, 1849
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 88 - ... i adelsprivilegierna om ofrälse måste erhålla en upprepad kunglig förklaring, hvilken lät bra, om den också icke föraulät några åtgärder: »den som är af ärliga föräldrar äkta född och sjelf om dygd och ära sig beflitar, antingen han då är frälse eller ofrälse, må, hvarken kallas vanbörding, ej heller uteslutas från något statens äreställe, hvartill han gjort sig skicklig. Vanbördigär deremot den, vare sig adel eller oadel, som genom lättja, odygd eller vanheder,...
Sivu 133 - Gud och menniskor, att jag med min tro omfaltar den romerskkalolska bekännelsen, såsom varande den enda sanna, samt den, utom hvilken ingen menniska kan blifva salig. Jag tackar Gud, att han ryckt mig, såsom ett får bland de nittionio, ur ödemarken till del lefvande ordets källa och till den sanna tron, hvari jag vill både lefva och dö.
Sivu 35 - Den, som länge lefver och höga tjenster bekläder, måste rara underkastad afund, illvilja och mycket annat, hvilkel ingen ärlig man kunde bära utan stöd af Gud och samvetet. Du känner nogsamt min belägenhet i förra lider; den har ej sedermera förbättrats. Jag måste nu mycket lida just af den, för hvars bästa jag allsköns möda och arbete mig underkastat, men hvilken ej är dessa uppoffringar värdig, och kan väl hända alt också dina besvär sig derifrån härleda.
Sivu 242 - Allmän historia från de äldsta urkunder till närvarande tid, för tänkande vänner af historien; öfversättning från tionde upplagan, i tio delar; bundne 11: 32., haft. 8: 16.
Sivu 329 - Du har rätt, svarade drottningen, det var just det, hvarom jag gick och drömde. Men vi måste lemna del i Guds hand; liksom alla andra skall också jag en gång vandra hädan.

Kirjaluettelon tiedot