Oversigt af Förhandlingar, Niteet 22–25

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 138 - Tribuniciam potestatem perpetuam recepit, in qua semel atque iterum per singula lustra collegam sibi cooptavit. Recepit et morum legumque regimen aeque perpetuum, quo iure, quamquam sine censurae honore, censum tamen populi ter egit, primum ac tertium cum collega, medium solus.
Sivu 139 - Augusto, mox, expugnatis per Ciliciam Homonadensium ' castellis, insignia triumphi adeptus ; datusque rector C. Caesari, Armeniam obtinenti, Tiberium quoque, Rhodi agentem, coluerat: quod tune patefecit in Senatu : laudatis in se officiis, et incusato " M. Lollio," quern,
Sivu iv - Åt sekreteraren uppdrogs att foga anstalt om utbekommande af de härtills förfallna två q vartalen af berörda hyresanslag. Societeten hade ytterligare fått emottaga ett sålydande nådigt bref: ALEXANDER den tredje, Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland etc. etc. Till Finska Vetenskaps- Societeten. På derom hos Oss i underdånighet gjord framställning hafve Wi funnit godt i nåder förordna som följer: l:o. Det under Finska Vetenskaps-Societetens...
Sivu 52 - Dec. då apparaten blef färdig, iakttogs oftast om aftonen och natten ett gulhvitt ljus, som omgaf denna fjelltopp under det att något ljus ej syntes från en annan närliggande. Ljuset var mycket varierande uti intensitet och ständigt rörligt liksom flammande. Ljuset undersöktes tre gånger, 4 kilometer från fjelltoppen i sydost, med ett Wredes spektroskop och gaf ett svagt kontinuerligt spektrum från D till F. på hvilket norrskenslinien / = 5569 med svag och varierande intensitet kunde...
Sivu 144 - Viennensium dissensioues, coercitione magis quam poena mollisset ; et senatus populusque Romanus, postulante patre ejus, ut aequum ei jus in omnibus provinciis exercitibusque esset [quam erat ipsi], decreto complexus esset.
Sivu 202 - Geschichte der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher während des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens von JDF Neigebaur. Jena 1860.
Sivu iv - ... i allmänhet gällande grunder, samt för verkställda tjensteresor eger uppbära ersättning enligt 5:te klassen af gällande resereglemente. 3:o. Till magnetiska observatoriets reorganisation i ofvanantydt syfte samt för utförande af observationer och öfriga dermed afsedda arbeten jemte tillgodoseende af andra nödiga behof tilldelas Vetenskaps-Societeten ett anslag af 16,000 mark om året, att emot redovisning utgå under 5 års tid, räknadt från den l Januari 1882.
Sivu 150 - LXX hebdomadarum perfecta est sub Tiberio Caesare, coss. Rubellio Gemino et Fufio Gemino, mense martio, temporibus paschae, die VIII calendarum aprilium, die prima azymorum, quo agnum ut occiderent ad vesperam, a Moyse fuerat praeceptum.
Sivu 52 - ett storartadt åskledningssystem» som var uppstäld på Oratunturi och Pietartunturi, beskrifves på följande sätt: På högsta toppen af Oratunturi (lat. 67° 21 'o 1. 27° 17,3' Gr.) och omkring 540 meters höjd öfver hafvet, utlades en utströmnings apparat. Denna bestod af en naken koppartråd, 2 mm. i diameter, på hvarje half meter försedd med pålödda nålspetsar. Koppartråden utlades i qvadratiska slingor med nålspetsarne uppåt på 2 1/2 meter höga stolpar, försedda med isolatorer...

Kirjaluettelon tiedot