Sivut kuvina
PDF
ePub
[graphic]

jag sökt att under dessa minuter för minnet återkalla. Jag har kunnat inskränka mig härtill, då hans lif och lifsarbete redan tidigare blifvit på ett mera ingående sätt af säker hand tecknade och uppskattade. 1)

I Inbjudningsskrift till Magister- och Doktorspromotionerna den 31 Maj 1897 ingår en af Wilhelm Lagus själf uppsatt meritlista och förteckning öfver af honom utgifna skrifter. Till dessa böra fogas de ofvannämnda: M. Calonii bref till H. G. Porthan (Sv. Litt. Sällsk. Skr. LV) 1902. Från Pojkåren och Gymnasiet. Hågkomster. Helsingfors 1904. Åbo Akademis Studentmatrikel ånyo upprättad. Supplement. (Sv. Litt. Sällsk. Skr. XI,7) 1906.

[ocr errors]

1) C. Synnerberg i Svenska Litturatursällskapets i Finland Minnesskrift den 5 febr. 1910. S. 1-59.

[graphic]

44

[graphic][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« EdellinenJatka »