Burgerlijk wetboek

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 149 - Eigendom is het regt om van eene zaak het vrij genot te hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken...
Sivu 233 - Art. 1169. Indien de verdeeling niet gemaakt is tusschen alle de kinderen, die ten tijde van het overlijden in leven zijn, en de afkomelingen der vooroverledene, zal de verdeeling geheel en al nietig zijn. Er kan eene nieuwe verdeeling in den wettelijken vorm worden gevorderd, het zij door de kinderen of afkomelingen die daarbij geen aandeel gekregen hebben, het zij zelfs door degenen tusschen welke de verdeeling gemaakt is.
Sivu 319 - ... 2. In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond ; doch hij deelt in de voordeelen en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen zijn van...
Sivu 358 - In de beoordeeling der waarde van de getuigenis, moet de regter bijzonder acht geven op de onderlinge overeenkomst der getuigen , op de overeenstemming der getuigenissen met hetgeen van elders aangaande de zaak in het geding bekend is , op de beweegredenen, welke de getuigen kunnen hebben gehad om de zaak op deze of gene wijze voor te dragen , op de levenswijze , de zeden en den stand der getuigen , en , in het algemeen , op alles wat op derzelver meerdere of mindere geloofwaardigheid invloed zoude...
Sivu 74 - ... in verzet komen binnen acht dagen nadat de beschikking of eenige uit kracht daarvan opgemaakte of ter uitvoering daarvan strekkende akte aan hem in persoon is beteekend of na het plegen door hem van eenige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit, dat de beschikking, of de aangevangen tenuitvoerlegging hem bekend is.
Sivu 195 - De bepaling waarbij een derde, of, bij diens vooroverlijden, alle deszelfs kinderen, reeds geboren of die nog zullen worden geboren, zijn geroepen tot het geheel of tot een gedeelte van hetgeen de erfgenaam of legataris, bij zijn overlijden, van de erfenis of van het legaat onvervreemd of onverteerd zal overlaten, is geene verbodene erfstelling over de hand.
Sivu 314 - Metselaars, timmerlieden,1) en andere ambachtslieden, welke tot het zetten van een gebouw of het maken van eenig ander aangenomen werk gebezigd zijn, hebben geene regtsvordering tegen dengene te wiens behoeve de werken gemaakt zijn, dan ten beloope van hetgene deze aan den aannemer schuldig is op het oogenblik waarop zij hunne regtsvordering aanleggen.
Sivu 48 - Wanneer de man, door een kennelijk wangedrag, de goederen der gemeenschap verspilt, en het huisgezin aan ondergang blootstelt; 2°. Wanneer, door de wanorde en het slecht beheer zijner zaken , de waarborg voor het huwelijksgoed der vrouw , en voor hetgeen haar naar regten toekomt , zoude verloren gaan , of ook door grof verzuim in het beheer van het huwelijksgoed , hetzelve zoude worden in gevaar gebragt.
Sivu 276 - De meesters en degenen, die anderen aanstellen tot de waarneming hunner zaken zijn verantwoordelijk voor de schade door hunne dienstboden en ondergeschikten veroorzaakt in de werkzaamheden waartoe zij dezelve gebruikt hebben.
Sivu viii - Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Kirjaluettelon tiedot