Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 9

Etukansi

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Sisältö

Vonn der Arr Regtb te Assen art 37 al 2 wet Notarisambt
3
Mr A J Zculi Erfregl van afstammelingen van broeders des grootvaders
21
Giften by huwelyksvoorwaarden
34
M A J Zueli Welke registraticregten zyn verschuldigd by verkoop van
53
Iir C J Diemont Vennootschap onder eene firma Inbreng door ieder
74
Vonn der Arr Regtb te Winschoten en Arr van den Hoogen Raad
117
Vonn der Arr Regtb te ZieriJaee art 37 al 2 wel Notarisambt
124
Arr van het Ptot Geregtsh van Gelderland beschuldiging van valsch
145
Mr W F Otteh Wettelijk loon van uilvoerders van uiterste wilsbeschikkingen
387
Gemeenschap van vruchten
400
A J M Holstee Formaliteiten van den uitersten wil bij openbare acte
408
W J Hidde Bot Artikel 41 Wet van 22 Frimaire An VII
417
onherr volmagt vordering van schadevergoeding door A J M Holstee
435
Vonn der arr ltegtb te Utrecht Beding van hypotheek bij orderbiljet
440
Vonn der arr Regtliank te Utrecht Sommen te besteden voor zielmissen
447
Arrest Prov Geregtsh van Noord Brabant Onbevoegdheid van
457

Vonn der Arr Regtb te Assen art 41 wet 22 Frim an VII ver
153
M A i Zueli Verkoop van huizen het een over het ander heen gebouwd
161
mende in een later testament vermeld
173
Dading door een erfgenaam aangegaan lydens hij van het regt
184
Hoofdelyke verbiudtenis van de vrouw met haren man
208
A J M Holstee Levering van roerende zaken die den verkooper terstond
217
M A J Zueli Verdeeling van gemeenschap by tweede huwclyk naasto bloed
242
S H Arr Prov Geregtshof van Gelderland Fideicommis door M C J Diemont
255
Arr Prov Geregtsh van ZuidHolland gevraagde vernietiging van boe
263
M A J Zueli Scheukingen by huwelyksvoorwaarden Art 380 B W
321
A J M Holste Giften bij huwelyksvoorwaarden
330
Zwagerschap lusschen Piotnria en hantonrcjter
337
betaling
347
Vonnis derzelfde Regtbank Herstel bij abusive toedeeling van vast goed
470
Mag het bestuur der registratie het bewijs vorderen dat de goederen
481
A J M Holstee Costumier Huwclijksregt
489
Mr A J Zueli Bezitregt van roerend goed
496
Voorrang van Hypotheek boven bel voorrcgt van werklieden eni
519
Mr A J Zueli Scholden vóór het huwelijk gemaakt Onderhandsche acte
531
W J Hidde Boe Het formeren van procesverbaal van ophouding bij openbare
554
Cohen Stuaet Het booren voor den regter der instrnmentaire getuigen
568
H W F Ottee Privilegie pand hypotheek en beslag als middelen
578
Vonn der Arr Regtb te Roermond Nietigheid van Testament wegens
596
Vonn Regtb te i Hertogenbosch Notariéel Salaris van wien te vorde
604
WETGEVING BERIGTE ETTZ 156 315 477
610
personeel 158 320 479
639

Muita painoksia - Näytä kaikki

Kirjaluettelon tiedot