Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

! REGT EN WET,

TIJDSCHRIFT VOOR HET NOTARIS-AMBT,

ONDER REDACTIE VAN

C. T. KOLFSCHOTEN EN J. G. EVERWIJN.

ACHTTIENDE DEEL.

Nieuwe Serie: Elde Doel.

1866.

UITGEGEVEN VOOR REKENING

DER
Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland,

BIJ
G. J. THIEME,

te Arnhem.

2

JUL 31 1928

[blocks in formation]

IETS OVER ENKELE VERPLIGTINGEN VAN UIT-
VOERDERS VAN UITERSTE WILSBESCHIK-
KINGEN, TEN OPZIGTE VAN DE WET
OP HET REGT VAN SUCCESSIE EN

VAN OVERGANG.

Eene in de vorige aflevering van dit Tijdschrift opgenomen regtsvraag, luidende: „Kan de uitvoerder „eener uiterste wilsbeschikking, tot zekerheid van op„geschorte successieregten, onroerende goederen of in„schrijvingen op het grootboek der door hem tijdelijk „beheerde nalatenschap verbinden?” deed mij besluiten mijne zwakke krachten te beproeven, om voor den steller dier vraag en voor alle anderen, die daarin eenig belang mogten stellen, eenig licht te verspreiden over hetgeen art. 7 der Wet van 13 Mei 1859 (Stsbl. no. 36), ten aanzien van uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen bepaalt.

Wanneer wij dat artikel nalezen, schijnt het oppervlakkig zoo eenvoudig, dat het bijna geene opheldering

XVIII Di.

« EdellinenJatka »