Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 18

Etukansi

Kirjan sisältä

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 37 - La jouissance à titre de ferme ou de location , ou d'engagement d'un immeuble , sera aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagement non enregistrés , par les actes qui la feront connaître , ou par des paiemens de contributions imposées aux fermiers , locataires et détenteurs temporaires.
Sivu 155 - ... afkomelingen , bij plaatsvervulling , genieten , en zonder dat dit voordeel immer het een vierde des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan.
Sivu 516 - Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.
Sivu 610 - Voor winst wordt bij deze gemeenschap gehouden de vermeerdering van beider bezittingen , staande huwelijk , opgekomen uit de vruchten en opbrengsten van elks goederen , arbeid en vlijt , en uit den opleg van onverteerde inkomsten ; voor verlies , de vermindering dier bezittingen, door uitgaven boven de inkomsten veroorzaakt.
Sivu 504 - ... les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies.
Sivu 440 - De erfgenaam heeft eene regtsvordering tot verkrijging der erfenis tegen alle degenen die, het zij onder dien titel of zonder titel, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap, of van een gedeelte daarvan, mitsgaders tegen degenen, die met arglist hebben opgehouden te bezitten.
Sivu 109 - Hij is verpligt, indien de schuldeischers of andere belanghebbenden zulks vorderen, voldoende zekerheid te stellen voor de waarde der roerende goederen in de boedelbeschrijving begrepen, en voor dat gedeelte van de waarde der onroerende goederen, hetwelk niet aan de hypothekaire schuldeischers is overgewezen.
Sivu 509 - Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Sivu 205 - De verkooper is gehouden tot vrijwaring wegens verborgene gebreken van het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt maken tot het gebruik waartoe het bestemd is , of die dat gebruik in dier voege verminderen, dat, bijaldien de kooper de gebreken gekend had, hij het goed, of in het geheel niet, of niet dan voor eenen minderen prijs, zoude gekocht hebben.
Sivu 226 - Naar aanleiding van dit een en ander concludeer ik mitsdien tot verwerping van den eisch tot cassatie, met veroordeeling van de eischers in de kosten en boete van cassatie.

Kirjaluettelon tiedot