De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest belangrijke wetten, besluiten, regterlijke uitspraken, aankondigingen in de staats-courant, enz. benevens eene rubriek voor mededeelingen tusschen de notarissen onderling, Nide 5

Etukansi
H. Nigjh, 1865
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 128 - ... de onzekerheid omtrent het bestaan der schuld hebbe opgehouden. Wanneer de hypotheek tot zekerheid van altijddurende renten is gesteld, wordt het twintigvoudig bedrag der jaarlijksche renten uit den afkoopprijs voldaan.
Sivu 350 - Voor winst wordt bij deze gemeenschap gehouden de vermeerdering van beider bezittingen , staande huwelijk , opgekomen uit de vruchten en opbrengsten van elks goederen , arbeid en vlijt , en uit den opleg van onverteerde inkomsten ; voor verlies , de vermindering dier bezittingen, door uitgaven boven de inkomsten veroorzaakt.
Sivu 139 - De erfgenaam heeft eene regtsvordering tot verkrijging der erfenis tegen alle degenen die, het zij onder dien titel of zonder titel, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap, of van een gedeelte daarvan, mitsgaders tegen degenen, die met arglist hebben opgehouden te bezitten.
Sivu 90 - Hij is verpligt, indien de schuldeischers of andere belanghebbenden zulks vorderen, voldoende zekerheid te stellen voor de waarde der roerende goederen in de boedelbeschrijving begrepen, en voor dat gedeelte van de waarde der onroerende goederen, hetwelk niet aan de hypothekaire schuldeischers is overgewezen.
Sivu 26 - De Hooge Raad der Nederlanden , „ Partijen gehoord ; „Gehoord den Advokaat generaal SMITS, namens den Procureur generaal, in zijne conclusien, strekkende tot enz. ; „ Gezien de stukken ; „Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld: schending en verkeerde toepassing van de artt.
Sivu 130 - Het geldelijk bedrag van den last wordt , wanneer deze bestaat in eene bepaalde uitkeering op vaste termijnen, berekend op het twintigvoud van hetgeen uit dien hoofde jaarlijks wordt uitgekeerd. Wanneer de last bestaat in eene uitkeering op onbepaalde tijden of tot een onbepaald bedrag, zoo wordt het geldelijk bedrag van den last berekend op het twintigvoud van hetgeen in de laatste vijftien jaren deswege gemiddeld, bij het jaar berekend, is betaald. Art.
Sivu 87 - Naar aanleiding van dit een en ander concludeer ik mitsdien tot verwerping van den eisch tot cassatie, met veroordeeling van de eischers in de kosten en boete van cassatie.
Sivu 130 - ... die som tot het beloop der in de acte opgegevene waarde in een van de grootboeken der nationale werkelijke schuld, ter zijner keuze , worde ingeschreven; in het eerste geval, tot dat de onzekerheid omtrent het bestaan der schuld hebbe opgehouden.
Sivu 77 - Onderhandsche eenzijdige schuldverbindtenissen tot voldoening van gereed geld, of van eene zaak, welke op eene bepaalde waarde kan worden gesteld, moeten geheel geschreven worden met de hand van...
Sivu 27 - ... dat alzoo het éénig aangevoerde middel van cassatie is ongegrond; Verwerpt het beroep en veroordeelt het eisenend Bestuur in de kosten en boete van cassatie.

Kirjaluettelon tiedot