Berättelser ur svenska historien ...

Etukansi
L.J. Hjerta, 1852
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Sisältö

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 399 - Vägen till naturens riken, en elernentarbok i naturhistorien för lägre läroverk och sjelfundervisning. jemte ett register, innehållande omkring 6,200 namn på naturhistoriska föremål och användbart som ordbok, vid läsning af resebeskrifningar och andra lokalskildringar, handelsberättelser från främmande länder, osv 2: 24.
Sivu 401 - ... etymologiskt register, med de allmännaste ordens derivation. Efter de nyaste, bästa och fullständigaste ordböcker utarbetadt.
Sivu 420 - Hit derpå, ät barn, drängar och pigor lära läsa i bok, och se med egna ögon, hvad Gud i sitt Heliga Ord bjuder och befaller.
Sivu 69 - Sverge; men fråga hvarken efter det ena eller andra, utan sök Guds ära, konungens tjenst och fäderneslandets bästa.
Sivu 399 - Anteckningar om Ryssland, under ett vistande i Petersburg och en utflygt till Moskwa...
Sivu 19 - Adolfs tid försåldes 11,000 hemman med årlig viss ränta af 26,685, och för en köpeskilling af 875,885 d:r sm, hvilket gör pr medium en köpeskilling af 796 ifcr s. m.
Sivu 31 - Äfven den gamla hedniska landtstormen hvilade på den grundsats, att hvarje större område, härad eller skeppslag skulle uppställa ett motsvarande antal stridsmän. I alla dessa inrättningar visar sig ett bemödande att likasom indela krigaren på eller efter jorden.
Sivu 116 - Denne svarade: så^ så.' han skall vara välkommen.' Jag vill ej vara honom till hinders; mitt rum är ledigt.
Sivu 181 - Han stadgade, att för hvar tredje daler, som godset gaf kronan i viss ränta, skulle köparen betala 100 daler. Kristinas förmyndare införde, såsom. för kronan nyttigare, den beräkning, att för hvarje 4' •'., daler, som godset gaf både i visso och ovissa räntor, skulle köparen erlägga 100 daler.
Sivu 292 - Herran och kcnungen och folket, att de skulle vara Herrans folk; desslikes ock emellan konungen och folket.

Kirjaluettelon tiedot