Wetboeken en reglementen voor de kolonie Curaçao

Etukansi
Gebr. v. Cleef, 1868 - 942 sivua
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 209 - ... de erfenis is opengevallen; deze regter zal dien uitersten wil openen en procesverbaal opmaken van de aanbieding en de opening van den uitersten wiL alsmede van den staat waarin zich dezelve bevindt, en dit stuk daarna aan den notaris, die de aanbieding heeft gedaan, terug geven.
Sivu 915 - ... in het geding bekend is , op de beweegredenen, welke de getuigen kunnen hebben gehad om de zaak op deze of gene wijze voor te dragen , op de levenswijze , de zeden en den stand der getuigen , en , in het algemeen , op alles wat op derzelver meerdere of mindere geloofwaardigheid invloed zoude kunnen hebben.
Sivu 35 - Allen die zich op het grondgebied van den staat bevinden zijn vrij , en bevoegd tot het genot der burgerlijke regten. Slavernij en alle andere persoonlijke dienstbaarheden , van welken aard of onder welke benaming ook bekend, worden in het rijk niet geduld.
Sivu 335 - ... indien een ander vennoot niet aan zijne verpligtingen voldoet , of eene aanhoudende ongesteldheid hem onbekwaam maakt om de zaken der maatschap waar te nemen; of andere soortgelijke gevallen, waarvan de wettigheid en het gewigt aan de beoordeeling des regters worden overgelaten.
Sivu 159 - Die overdragt heeft ten aanzien van den schuldenaar geen gevolg dan van het oogenblik dat dezelve aan hem is beteekend geworden, of dat hij de overdragt schriftelijk heeft aangenomen of erkend.
Sivu 499 - Bodemerij ,"- zoo lezen wij daar , „is eene overeenkomst tusschen eenen geldschieter en eenen geldopnemer, waarbij eene som gelds wordt opgeschoten , met beding van premie en onder verband van schip of goed , of van beide , met dat gevolg , dat, indien het verbondene, geheel of gedeeltelijk, door toevallen op zee, vergaat of vermindert , de geldschieter zijn...
Sivu 407 - Indien de commissiegever aan den commissionair goederen heeft toegezonden, met last om die tot nadere beschikking onder zich te houden, of hem heeft beperkt in het vermogen om die te verkoopen, of indien de last tot verkoop is vervallen, en eerstgemelde niet voldoet aan de vorderingen, welke de commissionair ten zijnen laste heeft en waarvoor bij art.
Sivu 332 - De vennooten kunnen niet bedingen dat zij de regeling der hoegrootheid van hun aandeel aan een hunner of aan eenen derde zullen overlaten. - 2. Een zoodanig beding wordt voorondersteld niet geschreven te zijn. en zullen alzoo de verordeningen van het voorgaande artikel worden in acht genomen. Art. 1672 - 1 . Het beding. waarbij aan een der vennooten alle de voordeelen mogten toegezegd zijn.
Sivu 329 - Maatschap is eene overeenkomst. waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen. met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.
Sivu 220 - De erfstelling of het legaat zal geacht worden gezamenlijk gemaakt te zijn, wanneer het gemaakt is bij eene en dezelfde beschikking, en de erflater niet aan elk der mede-erfgenamen of mede-legatarissen zijn bepaald aandeel in het goed heeft aangewezen, zoo als de helft, een derde deel, enz.

Kirjaluettelon tiedot