Sivut kuvina
PDF
ePub

CALENDAR

MORNING PRAYER,

EVENING PRAYER.

10 12

9c 10ld

15

12f

13 g

19 20 21

[ocr errors]

(ಣರಿ

I Lesson. | 2 Lesson: I Lesson. 12 Lesson. 1b St. Ph.&

[30

[22 Jude. 20 St. Ja. 11 Samuel 1 John 11 to vli Sam. 2 to v Romans ! 3ld 2 y 22 Il y 30

3

2 4 je

4
12 to y 20 5

.3 5 f

6
12 y 20 7:

4
8
13
9

5 7A

14
11

6 8b

15
13

7 14 to v 24 16

14 V, 24

8 17 16

9 iile 17 to v 30 18

17 v 30

10 18

19 20

21

12 14|A 22

23

13 15 b 24 Aas 1

14 16C

26
2
27

15 17 d

28
3

16 18e

30
4 to y 23 31

1 Cor. 1 197 2 Samuel 1

4 v 23
Sam, 2

2
3
5 to v 17
4

3 21A

5
5 v 17
6.

4 22b

7
6
8

5 23c

9
7 to v 30 10

6 24d

7 v 30
12 -

7 25 e 13 10 v 23 8 to v 26 13 v 23

8 8 v 26 15

9 16 9 to y 23 17

10 28|A

18
9 v 23 19 to v 16

11 29b 19 v 16 10 to,y 84 20

12 30C

21
10 v 34 22

13 31ld

23
11 to v 19 24

14

25

29

2018

11

26

14

278

A TABLE

CALENDAR

MORNING PRAYER.

EVENING PRAYEK.

316

1

[ocr errors]

í Lesson. | 2 Lesson. Lesson. 2 Lesson. le

1 Ki.i to v 28 Acts 11 v 19|1 Ki. 1 y 28/1 Cor. 15 2 f 2 to v 26 12

2 v 26

16 3 13 to y 14 4

2 Cor. 1 4 A

5
13 v 14 6

2 5 b

7
14 to v 19 8

3 6.c

9

14 v 19 10 7 d 11 to v 26 15

11 y 26 8le

12
16 to v 14 13

6 9f

14
16 y 14 15

7 10 g

16

17 to v 16 17 11 A St. Bar. 1216 nabas. 18 17 v 16 19

9 13c

20 to v 22 18 to v 18 20 v 22 140

21
18 v 18! 22 to v 29

: 15 e

22 v 29.

19 to v 21 2 Kings 1 16f 2 Kings 2 19 v 21 3

13 4 20 to v 17 5

Gal. 1 18A

6
20 v 17 7

2 19b

8
21

9 2010

10
22

11
21d
12

13
14
24

15 23 €

16
25

17 10 v 24 Ephes. I 24 g Nat. of 25 A St. John 17 y 24 26

18

2 26jb Baptist. 19 to v 20 | 27 to v 21 19 v 20 27\c

27 y 21 21 28 d

22

28 to v 17 23 | 29e St. Peter. 30sf

24

28 v 17 25

12

[ocr errors]
[ocr errors]

23

22le

20

Peter.

A TABLE

CALENDAR. MORNING PRAYER.

EVENING PRAYER.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

F Lesson. 12 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson.
Ezra Fit Matthew 1 Ezra 3

Philip

1 2A 4 2 5

2 8b 6 3 7

3 с c 8 v 21 4 to y 17 9

4 old Neh. 1 4 v 17

Neh. 2

Colos.

1 4 to v 13 5 to v 211 4 v 13

2 5 5 v 21 6

3 18 8

6 to v 16 9 9A 10

6 v 16 13 to v 15 1 Thes. 1 Idb 13 v 15 7 Esther 1

2 Esther 2 8 to v 18 3

3 12d

4
8 v 18 5

4
6
9 to v 18

5 8

9 v 18 9 to v 2012 Thes. 1 9 v 20 10 Job 1

2 16A Job 2 11

3

3 117 b

4
12 to v 221 5

1 Tim. 1 18 C

6
12 v 22 7

2, 3 19 d

8

13 to y 31 2014

10
13 v 31

5 buf

12
14 to v 221 13

6 248

14
14'v 22 15

12 Tim. 1 | 23 A 1 16 15 to v 21 17

2 24 b

18
15 v 21
'19

3: BC St.Jam. 16

4 hold

20
17
21

(Titus 1 Tle 22

18 to y 211 23 986 24 & 25 18 v 21 26

Philem. 181 27 19 to v 16 28

1 OLA 29 19 V 16 30

2 ble 31

20 to'y 171 32

11

2, 3

Heb.

[merged small][ocr errors]

CALENDAR. MORNING PRAYER.

EVENING PRAYER.

37

21 v 23,

39

[ocr errors]

13

12 g

I Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 12 Lesson. 1 cl Job 33 Mat. 20 v 17 Job 34 Heb.

4 2 d 35 21 to v 23 36

5 3e

38

6 4f 22 to v 23 40

7 58 41 22 v 23 42

8 6/A Pro.l to v 20 23 to v 25 Prov. I v 20

9 716

2
23 v 25. 3

10 8C

4
24 to v 291 5

11 old 6 to v 20 24 v 29 6 v 20

12 10e

7

25 to v 311 8: 11f

9
25 y 31 10

James 1
11
26 to y 36
12

2 13/A

13
26 v 36 14 to v 16

3 14b 14 v 16 27.

15 to v 21

4 15 C 15 v 21 28

16.

5 16 a

17 to v 15 Mark 1 17 v 15 1 Peter 1 171e 18

2.
19

2 20

3

21 to v 17 21 v 17

4 to v 26 22 to v 17 20A 22 v 17

4. v 26 23 to v 22 21b 23 v 22 5 to v 21

2 Peter 1 22c 25 5 v 21 26

2 23 d 27 6 to v 30 28

3 24 e St.Bar.

6 v 30

I John 1 25 f | thol. 29 7 to v 24 31

2 Eccl. 1 7 v 24 Eccl. 2

3 27 AU

3

8 to v 27 28/b

5
8 v 27 6

5 29c

7
9 to v 30 8

2, 3 John
9
9 v.30

Jude 31le

11
10 to v 32' 12

Romans 1

18/f

1918

2618

30d

10

A TABLE

CALENDAR..MORNING PRAYER.

EVENING PRAYER.

13

17

22

14

1 Lesson
2 Lesson.
1 Lesson.

2 Lesson. 11

Jer. 1 Mark 10 v 32 Jer. 2 to v 20 Romans 2 2 g 2 v 20 11

3

3 3A 4 to y 19 12 to v 28

4 v 19

4 4b

5
12 v 28
6

5 5 c

7 to v 21
13
7 v 21

6 6d

8
14 to v 26 9

7 7e

10
14 v 26
11

8 8 f

12
15

9
14
16
15

10 10A 16 Lu. I to y 39

11 11 b 18 1 v 39 19

12 12C

20
2 to v 40
21

13 130

2 v 40

23 14 e 24 3 25

15

27
28
5

29

1 Cor. 1 17 A) 30 6 to v 20 31

2 18b 32 6 V 20 33

S 19 C 34 7 to v 36 35

4 20 d 36 7 v 36

37 21le St Mar8 to v 26

6 22 f thew. 38 23)

40
9 to y 37

8 24A) 42

43

9 25 b

44
10 to v 25 45 & 46

10 26 c

47
10 y 25
48 to v 25

11 27 d 48 v 25 11 to y 29

49 to y 23

12 28le 49 v 23 11 y 29 50 to v 21

13 29 f St. Mic. solg '&allAn. 50 y 21 13

51 to y 35

15

15|f

26

16

16 g

8 v 26

39 41

9 v 37

A TABLE

« EdellinenJatka »