Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 7

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Sisältö

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 178 - Met betrekking tot roerende goederen, die noch in renten bestaan, noch in inschulden welke niet aan toonder betaalbaar zijn, geldt het bezit als volkomen titel.
Sivu 71 - De legitime portie of het wettelijk erfdeel is een gedeelte der goederen, hetwelk aan de bij de wet geroepene erfgenamen in de regte nederdalende linie wordt toegekend, en waarover de overledene, noch bij gifte onder de levenden, noch bij uitersten wil, heeft mogen beschikken.
Sivu 269 - Degene , te wiens opzigte de verbindtenis niet is nagekomen , heeft de keus om of de andere partij , indien zulks mogelijk is, tot de nakoming der overeenkomst te noodzaken, of derzelver ontbinding te vorderen , met vergoeding van kosten , schaden en interessen.
Sivu 382 - De erfgenaam, die de nalatenschap onder het voorregt van boedelbeschrijving heeft aanvaard, kan niet vroeger in zijne eigen goederen worden aangesproken, dan nadat hij, tot het afleggen zijner rekening zijnde aangemaand, mogt zijn in gebreke gebleven aan die verpligting te voldoen. 2. Na het aanzuiveren der rekening, zijn zijne eigen goederen alleen aansprakelijk voor de voldoening der geldsommen, welke, van de nalatenschap afkomstig, in zijne handen zijn gekomen.
Sivu 243 - Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration , ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Sivu 13 - De legataris zal de afgifte van het gelegateerde aan de erfgenamen of legatarissen, die daarmede belast zijn, moeten vragen. - 2. Hij heeft regt op de vruchten of rente, van den dag af van het overlijden van den erflater, indien de eisch tot afgifte binnen het jaar is gedaan, of indien die afgifte binnen hetzelfde tijdvak vrijwillig heeft plaats gehad. Indien die eisch later geschiedt, heeft hij slechts regt op de vruchten en de rente, te rekenen van den dag dat de eisch gedaan is.
Sivu 203 - Ook kan, in geval van uitsluiting of beperking van gemeenschap, de som worden bepaald, welke de vrouw jaarlijks tot de huishouding en de opvoeding der kinderen uit hare goederen zal moeten bijdragen.
Sivu 70 - Indien de overledene wettige afstammelingen heeft achtergelaten , erven de natuurlijke kinderen een derde van het aandeel, hetwelk zij zouden gehad hebben , indien zij wettig waren geweest; zij erven de helft der nalatenschap , indien de overledene geene afstammelingen , maar wel bloedverwanten in de opgaande linie , of broeders en zusters of derzelver afstammelingen heeft achtergelaten; en drie vierden, indien er slechts nabestaanden in eenen verderen graad zijn overgebleven. Indien de wettige erfgenamen...
Sivu 303 - Indien dezelfde soort van stukken niet meer in voldoende hoeveelheid bestaat , moet het ontbrekende worden vergoed met munt van hetzelfde metaal , zoo na mogelijk van hetzelfde gehalte , en te zamen inhoudende even veel metaal fijn , als de ontbrekende hoeveelheid der verschuldigde stukken metaal fijn inhielden.
Sivu 163 - BW), welke tengevolge heeft, dat de zaak en de partijen worden hersteld in den staat, waarin zij zich vóór het aangaan der verbintenis bevonden.

Kirjaluettelon tiedot