Sivut kuvina
PDF
ePub

Särskildt intresserade han sig för den fysikaliska kemien, hvars framsteg han med största uppmärksamhet följde; den sista vetenskapliga afhandling, som han af trycket utgaf, en anmärkning rörande Clapeyron-Clausiuska ekvationen för det latenta värmet (1902), hänför sig till denna.

Såsom grundläggare af fysiologins och den mikroskopiska anatomiens studium vid vårt universitet skall HÄLLSTÉN alltid intaga en framskjuten plats i den finska medicinens historia.“

Curriculum vitae.

Född i Paldamo den 18 aug. af kapellanen Berndt Gustaf Hällstén och
Susanna Sofia Stenbäck.
Student i Helsingfors.
Fys.-matem. Magister.
Med. Kandidat.
Med. Licentiat; Med. och Kirurg. Doktor samma år.
Resor utrikes och vistelse i Berlin, Wien, Paris.
Erhöll Alexander-stipendiet; vistelse i Heidelberg
Assistent å Farmaceutiska Laboratoriet.
Docent i Fysiologie.
Speciminerade för profession i Anatomi och Fysiologi. Professor samma år.
Professionen delas. Hällstén opterar för Fysiologin och Mikroskopiska
Anatomin.
Inspektor för Österbottniska Afdelningen.
Ledamot af Finska Vetenskaps-Societeten.
Dekanus för Medicinska Fakulteten.
Tager Afsked från Professuren.
Afled i Helsingfors den 10 Maj.

1835.

1856.
1860.
1862.
1866.
1866 - 68.
1869 – 70.
1868–69, 1870-71.
1869.
1874.
1882.

1882--84.
1885.
1885.
1899.
1913.

1885.
1889.

Ridd. 'af Annae-Ordens III kl.

d:0 af Stanislai-Ordens II kl. Erhöll efter afskedstagandet titel af Statsråd.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1866.

Om refraktionen och ackomodationen i ametropiska och emmetropiska ögon.

(Specim. för doktorsgrad.) 1867.

Om förhållandet mellan hjärtats kraft och värmet i organismen. (Notisbl.) 1868.

Elektroterapeuten Benedikt i Wien. (Notisbl.) 1869.

Studier om kraftförvandling i vitala processer. (Docentspecimen.) 1871.

Försök med amylnitrit djur. (F. Läk. S. Handl.) 1872.

Lärobok i Oftalmometri. 1873.

Om protoplasma-rörelser och funktionstillståndet i nervsystemet. (Spec.

för professur.)
1875–87. Studier i väfnadselementens fysiologi.

I. Irritabiliteten af samma nerv olika ställen. F. L. H. XVII 1875; på tyska: Arch. f. Anat. u. Phys. 1876; Nord. med. Arch. VIII.

1876.

II. Elektrotonus i sensibla nerver. Nord. med. Arch. XII, 1880; på tyska: Arch. f. Anat. u. Phys. 1880. III. Till kännedom om mekanisk retning af nerver.

Nord. med. Arch. 1881; på tyska: Zur Kenntniss der mekanischen Reizung der Nerven, Arch. f. Anat. u. Phys. 1881.

IV. Till kännedom om sensibla nerver och ryggmärgens reflexcentra.
Nord. med. Arch. XVIII, 1885 och XVIII, 1886. Öfvers. af F.

Vetensk. Soc. Förh. XXVIII, 1886, XXIX, 1887.
1877 och 95. Handledning vid histologiska öfningar.
1878.

Not till Edlers koordinat-transformation. (F. Vet. Soc. Förh. XX,

1878.) 1880.

Om dioptriska förmågan i centrerade system med särskildt afseende

ögats dioptriska förmåga. (F. Vet. Soc. Öfvers. XXII, 1880.) 1881-94. Materiaux pour servir à la Connaissance des Crânes des peuples fennois

(flere medd. i F. Vet. Soc. Bidrag 1881–94.) 1881.

Tutkimuksia viime ajoilta väriaistin kehittymisestä. (Valvoja). 1882.

Ihmisäänestä. (Valvoja, 1882.) 1883.

Listerin antiseptinen parannuskeino. (Valvoja III, 1883.) 1887-.-88. Direkt retning af tvärstrimmad muskulatur förmedelst konstant ström.

(F. Vet. Soc. Förh. XXIX och XXX.) 1886.

Kompressorium för mikroskopiskt ändamål. (F. Vet. Soc. Öfvers.

På tyska: Zeitschr. f. Biologie XXII.) 1887.

Zeitbestimmungen mittelst der Differenz der Epochen zueier harmonischen

Bewegungen. H:fors 1887. 1887.

Om förnimmelserna och deras betydelse för den psykiska verksamheten. (Föredrag, F. Vet. Soc. Öfvers. 1887).

9. 10.

11.

12.

13. 14. 15. 16.

17.

[ocr errors]

18.

19.

20.

21.

22.

1888. Det mekaniska åskådningssättet för förklaring af förändringarna inom de

lefvande organismerna. (F. Vet. Soc. Öfvers. 1887–88. På finska i Val

voja, 1888.) 1889–90. Till kännedom om musklers kontraktionskraft. (F. Vet. Soc. Öfvers.) 1891. Medulla oblongatasta ulottimien lihaksiin johtuvat innervationit. (Duodecim

1891.)
1892. Verkningar af magnesiumsulfat motoriska ledningsbanor. (F. Vet. Soc.

Acta..
1897. Analys af muskelkurvor (F. Vet. Soc. Acta XXIV.)

23.

24.

[merged small][ocr errors]
« EdellinenJatka »