Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

perspektiv öppna sig. Nästan bokstavligen med pennan och korrekturet i hand somnade han stilla bort den 26 november den finska studentkårens årsdag endast 41 år gammal. Han efterleves av maka Sigrid, född BLUMENTHAL, med vilken han trädde i äktenskap 1899, och en dotter.

Den 1 december invegs hans stoft till den eviga vilan. Den enastående sorgehögtidligheten vittnade icke blott om beundran utan om den tillgivenhet, kärlek den bortgångne förvärvat sig inom vida kretsar av vårt land. Det var icke en av våra stormän, som gått ur tiden, en vars namn sammanknutits med vårt lands politiska eller nationella utveckling, icke en av de store inom vetenskapen eller litteraturen, och dock en, som var huvudet högre än de flesta, en ung ädling i andens värld, vars rika personlighet vunnit hjärtan. Det var icke ceremoni och parad, icke yttre vördnad för ett stort livsarbete som förde samman de skaror, vilka samlades kring GUSTAF MATTSSONS bår, det var äkta känslor av tacksamhet för vad han varit och givit, av sorg över att han gått bort.

Från Vetenskapssocietetens synpunkt måste man ju beklaga att, så kort MattSSONS liv än blev, han icke kunde mera helt egna sig åt det produktiva vetenskapliga arbetet. Av hans ovanliga begåvning, hans idérikedom, klara tanke och skarpa blick hade man kunnat vänta mycket mera både originellt och gott på detta område, än han blev i tillfälle att giva. Och själv gav han stundom även uttryck åt en i denna riktning visande känsla. Men han kunde icke motstå ett inre krav, då han drevs in i den publicistiska verksamhetens grottekvarn. Hans livsgärning blev härigenom splittrad, men kanske endast skenbart. Det är ingalunda sagt, att den därigenom blev mindre värdefull. Ty vad han gjorde, blev väl gjort. Och vilken objektiv grund har man för att

, ställa den ena intellektuella verksamheten högre än den andra ?

högre än den andra ? Vi vetenskapsmän hava en viss benägenhet härför, men vår synvinkel är utan tvivel subjektiv. Från högre synpunkt sett var MATTSSONS livsgärning nog så helgjuten, synnerligast, som bakom allt hans verk stod en, icke blott rik och varm, utan genomarbetad, harmonisk personlighet.

Av Gustaf Mattsson utgivna skrifter:

Vetenskapliga avhandlingar:

[ocr errors]

Beskrivning över skärningarna vid Keuru-Jyväskylä järnväg. (Industristyrelsens Meddelanden. 1896.)

Pyrenets konstitution och genesis. Synteser och syntetiska försök. Akademisk avhandling. (Specimen för licentiatgrad.) H:fors 1905.

En ny syntes av fluoren jämte ett egendomligt fall av sterisk kollision. (Övers. Vet. Soc. förh. 49, N:o 9.) 1906.

Undersökning av högre bifraktioner, erhållna vid tillverkning av eter ur råsprit. (Ibid. 48, N:o 11.) 1906.

Eine neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffperoxydes. (Ibid. 51, A. N:o 3.) 1909.
Ueber die halogenabspaltende Wirkung des Quecksilbers. (Ibid. 52, A. N:o 9.) 1910.

Ueber die Einwirkung metallischen Calziums auf organische Haloide. (Ibid 53, A.
N:o 7.) 1910.
N

.

Die obere Grenze der Brown-Walkerschen Elektrosynthese und ein verbessertes Verfahren zu Ausführung derselben. (Ibid. 53, A. N:o 5.) 1910,

Die Elektrolyse von Salzen der Halbamide einiger zweibasischer Säuren. (Ibid. 53, A. N:o 6.) 1911.

Die kritische Lösungstemperatur binärer Gemische. I. (Acta Soc. scient. fenn. 40, Nào 6.) 1910.

Die Bestandteile des Wacholderrindenöls. Erste Mitteilung. (Bidrag Finl. nat. o. folk. 72, N:o 1.) 1913.

Tekniska uppsatser:

Finlands kemiska industri. (Tekn. fören. förhandl. 1903.)
Svavelhalten i lysgas. (Beretn. tekn. o. hygieniska kongressen i Köpenhamn. 1903.)
Teknisk gasanalys. Studie och sammanställning. (Tekn. fören. förh. 1904.)
Elektroanalys. (Kemistsamf. medd. 7.) 1899.
Elektrokemins resultat på det organiska gebitet. (Ibid. 8.) 1900.
Kemistkongressen i Wien 1898. (Teknikern.)
Det nya konsumtionsvattnet i Helsingfors. (Merkator.)

Populärvetenskapliga uppsatser: Ett nytt angrepp på Laplaces kosmogoni. (Finsk tidskrift. 1900.) (Ingår även i. tidskr. Kringsjaa, Kristiania.)

De ädla gasernas kemi. (Finsk tidskrift. 1907.)
Atomer och korpuskler. (Åbo afdeln. album.) 1910.
Naturvetenskaplig och teknisk översikt. 1-X. (Finsk tidskrift. 1898 -- 1902.)

Reseskildringar i bokform:

En sommarfärd till de lyckliga öarna. H:fors, Helios förlag. 1907. 197 ss.

210 ss. En herre for till Zanzibar. Borgå, Holger Schildts förlag. 1914.

2 uppl.

1915.

Posthumt har begynnt utgivas: „Valda skrifter av Gustaf Mattson“. Holger Schildts förlag, Borgå. Upplagan beräknas omfatta 60 häften å tvänne tryckark varje.

[graphic]
« EdellinenJatka »