Sivut kuvina
PDF
ePub

lunda erhållna värdena på fo. Värdet på fo måste slutligen ännu medelst den på sid. 32 anförda formeln för k korrigeras med hänsyn till den genom temperaturförändringen och en eventuell variation av lufttrycket alstrade förändringen av det i interferensapparaten befintliga luftskiktets brytningsförmåga. Betecknas denna korrektion med ko' och kvartsringens lineära utvidgning i axelns riktning med A L, har man slutligen

[ocr errors][ocr errors][subsumed]

Anmärkning. Ifall det observerade värdet på g på grund av försöksfelen icke tillräckligt nära överensstämmer med något av de i tabellen mellan bestämda gränser förekommande värdena, har man den utvägen, att man, i likhet med vad vi tidigare gjort, med användning av det ovan funna noggrannare värdet på u bestämmer de mot luftskiktets absoluta tjocklek svarande värdena på Mo +80 och M+d för de båda ifrågavarande temperaturerna, varigenom man (genom subtraktion) omedelbart finner de sökta värdena på mo +801-001 och m+0,-ot,

8 Vid bestämningen av luftskiktets absoluta tjocklek är nämligen på grund av att man då räknar med endast ett värdepar 8 och 8 - verkan av de av mikrometeravläsningarna härrörande felen mindre än i det nyss betraktade fallet, ehuruväl å andra sidan tabellens noggrannhet då är i vida högre grad beroende av värdet på M. I tveksamma fall äro de båda förfaringssätten emellertid ägnade att kontrollera varandra ?).

2

1

b) Observationer, utförda enligt försöksanordning 11.

35. Med utelämnande av de enskilda avläsningarna, vilka verkställdes i enlighet med de i kapitel IV givna schemata, anföras här resultaten av de observationer, som gjordes vid undersökningen av kvartsringens absoluta utvidgning i axelns riktning med tillhjälp av försöksanordningen II.

Försöksserie I.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

[ocr errors]

10,2° 2) 158,2° 266,6° 350,2° 267,1° 116,5°

8,9° 3)

757,5 — -0,046 - 0,021 +0,373 +0,382 -0,019 -0,036 -0,031 +0,378

: 746,5 +0.401 +0,388 +0,240 + 0,234 +0,367 +0,375 +0,383 +0,237 751,3- ; -0,085 - 0,072 +0,255 + 0,264 - 0,045 - 0,060 -0,066 + 0,260

— 742,6-0,418 - 0,414 +0,243 + 0,251 — - 0,413 - 0,423 -0,417 +0,247 742,2 – 0,446 : – 0,430 - 0,068 – 0,067 -0,414 - 0.431 - 0,430 -0,068

- – 559,5 – 0,147 - 0,156 +0,079 +0068 – 0,115

- -0,105 -0,131 +0,074 752,5 - 0,453 -0,432 +0,089 +0,070 0,419 - 0,434 -0,435 + 0,080

[ocr errors]

) I ett ovan (p. 43) förekommet fall bestämning av det absoluta värdet på d vid 11,8° gällde det att avgöra, huruvida M, var = 36987 eller 36988, då r=8- do 4 låg ungefär mitt emellan tvenne i den förut uppställda tabellen för M+r förekommande värden. Bestämmer man på ovan angivet sätt värdet på g resp. f. och f för intervallen mellan t, = 11,8° och ta = 13,0° (= utgångstemperaturen), finner man med kännedom om det för tz gällande värdet på d (se sid. 42), att det sökta värdet på M, är = 36988.

?) Jmf. sid. 34.
3)
38.

För temperaturintervallen ty=10,2° till tą = 158,2° erhåller man sålunda:

[ocr errors]

p=(, -0,)-(0012 - 004) = + 0,547 (i tabellen på sid. 51 e=

[ocr errors]

0,55 %)).

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Följande tabell utgör en sammanställning av de för de skilda temperaturintervallerna på detta sätt beräknade värdena.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Då vi, vare sig det gäller uppvärmning eller avsvalning, beteckna den lägsta temperaturen med ti och de i ordning följande högre temperaturerna med resp. tz, tz och ta, erhålla vi härav och med användning av de på sid. 35 och 38 anförda värdena på Li (=M +80) följande slutliga vården på de i formlerna ingående kvantiteterna:

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

*) Av de vid vissa försöksserier gjorda direkta observationerna av strimförskjutningen kan man sluta till att talet m, här måste vara något över 40.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

12,0° 2) 91,5° 243,7° 320,8° 13,0° 3)

737,5 -0,482 – 0,501 – 0,162 – 0,173 -0,468 – 0,475 -0,482 – 0,168
0,070 -0,085 +0,486 +0,484 - 0,093 -0,084 -0,083 +0,483


744,2 +0,235 +0,257 +0,009 +0,020 +0,242: + 0,251 +0,246 +0,015
754,6 + 0,054 + 0,046 -0,165 - 0,171 +0,033 +0,038 + 0,043 -0,168
759,3 -0,385 -0,377 +0,001 +0,012 -0,378 - 0,3361 - 0,377 +0,007

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

11,8° 4) 195,5° 266,5° 5) 334,7° 250,70

756,5 +0,277 +0,285 -0,440 -0,432 + 0,280 +0,288 +0,283 - 0,436
740,1-0,179 – 0,177 +0,414 -0,413 -0,160 -0,144 -0,165 +0,414
755,2 +0,271 +0,268 -0,481 -0,485 +0,294 +0,294 +0,282 -0.483
755,0–0,448 – 0,470 +0,443 +0,425 – 0,488 -0,515 -0,480 +0,434
754,7 |
-0,343 – 0,339 – 0,481 -0,492 - 0,326 - 0,330 -0,334 – 0,487

|

[ocr errors]
[ocr errors]

1) Vid denna försöksserie gjordes även särskilda avläsningar under avsvalningsprocessen. Emedan de av dessa observationer härledda värdena på a, b och c på grund av den termiska efterverkans förekomst, varav tidigare varit fråga, i icke oväsentlig grad visat sig beroende av om temperaturen 13,0° eller den senare inträdda temperaturen 11,8° (se följ. försöksserie) betraktas såsom sluttemperatur, ha de under avsvalningen gjorda avläsningarna, med undantag av de vid 13,0°, här lämnats obeaktade. Oaktat även vid försöksserien I, såsom tidigare påvisats, en termisk efterverkan gjorde sig gällande, har jag dock för att vid beräkningen av dilationskonstanternas medelvärden icke helt och hållet försumma avsvalningsförsöken ansett skäl föreligga att medtaga de till den sistnämnda serien hörande observationerna av denna art

2) Jmf. sid. 40. — °) Jmf. sid. 41. – ) Jmf. sid. 42. - 6) Jmf. sid. 45.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

12,6° 164,2° 344,3° 434,0°

743,7 +0,324 +0,310 -0,458 -0,465 +0,315 +0,323 +0,318 -0,462
743,7 -0,305 -0,312 +0,465 +0,460 -0,280 -0,274 -0,298 +0,463
745,3 +0,145 +0,148 + 0,309 +0,318 +0,153 +0,146 + 0,148 +0,314
744,5 | + 0,411 +0,425 +0,423 +0,421 + 0,432 +0,445 +0,428 +0,422

121

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

12,6° 164,2° 344,30 434,0° 36986,46

48,49

126,27

177,47 17,7500,003206 +0,411370 36982,83

) Antalet förskjutna interferensstrimmor, som även vid de föregående försöksserierna bestämts genom direkt observation under vissa temperaturintervaller, räknades här fullständigt under hela försöksserien, som tog i anspråk en tid av c:a 20 timmar (de tidigare hade utförts under betydligt längre tider).

36. Följande tabell innehåller en sammanställning av de av de skilda försöksserierna erhållna värdena på a, b och c jämte de härav beräknade medelvärdena.

[blocks in formation]

Såsom härav framgår, avvika de enskilda värdena på c mycket starkt från varandra, i det att de förete olikheter även i avseende å förtecknet. En betydligt bättre överensstämmelse visa däremot värdena på b och isynnerhet de på a, ehuru avvikelserna från medelvärdena även här äro ganska stora ?). Man finner emellertid, att ett mindre värde på b i de flesta fall motsvaras av större värden på a och c, vilket innebär, att de ifrågavarande avvikelserna till en viss grad kompensera varandra.

För att närmare undersöka detta härleda vi med tillhjälp av formeln

[blocks in formation]

de värden på den sanna utvidgningskoefficienten a för ett visst antal olika temperaturer, som motsvara de skilda försöksserierna ävensom de av dessa härledda medelvärdena på a, b och c. Vi erhålla då:

Q.106

[blocks in formation]

15,772

I, 1:0 7,479 7,912 8,733 10,750 13,266
I, 2:0 7,447 8,033 9,009 10,954 12,893
II

7,481 8,080 9,082 11,110 13,166
III

7,245 7,998 9,143 10,954 12,124 IV

7,879 8,156 8,732 10,397 12,743
Medeltal 7,5062 8,0358 8,9398 10,8330 12,8384
Sannolikt fel +0,0686 +0,0271 +0,0582 +0,0821 +0,1344

(=0,91 % (=0,34 =0,65 % =0,76 % = 1,05 %)
Värden, erh.
av medelv. 7,5063 8,0355 8,9399 10,8330 12,8384
a,

b och c

14,956

-) De största avvikelserna visa, såsom man även kunnat vänta sig, de av försöksserien IV härledda värdena, vilka delvis grunda sig på observationer, gjorda vid en högre temperatur, än de vid de andra

« EdellinenJatka »