Sivut kuvina
PDF
ePub

zoo verre zy eenen gemeenen vyand mogen hebben, onder haare protectie neemen alle scheepen toebehoorende aan elkanders onderdanen en ingezeetenen, dewelke geene contrabande goederen, volgens de beschryving, hier na daar van te doen, zullen hebben ingelaaden naar plaatsen, waar meede de eene parthy in vreede, en de andere in oorlog is, en na geen geblocqueerde plaats gedestineert zyn, en zullen houden dezelve cours, of gaan dezelve weg, en zullen zodanige scheepen defendeeren, zoo lang als zy dezelve cours houden, of deselve weg gaan, teegens alle aanvallen, magt en geweld van den gemeenen vyand op dezelve wys als zy zouden moeten beschermen en defendeeren de scheepen toebehoorende aan weedersyds eigen onderdanen.

ARTL VI. De onderdanen der contracteerende parthyen, zullen over en weeder in weedersydsche landen en staten van hunne goederen by testamenten donatien, of andersints mogen disponeeren; en hunne erfgenamen, zynde onderdanen van een der parthyen in de landen vande andere, of wel elders woonagtig, zullen dezelve nalatenschapen ontfangen, selfs ab intestato, het zy in persoon, het zy by hun procureur of gemagtigde, schoon zy geen brieven van naturalisatie zouden mogen hebben geobtineert, zonder dat het effect van die commissie, hun zal kunnen worden betwist, onder prætext van eenige regten, of voorregten van eenige provincie, stad of particulier perzoon: ensoo de erfgenamen, aan welke de erffenissen mogten vervallen zyn, minder jarig waren, zullen de voogden of curateurs by den domiciliairen regter der genoemde minderjarigen aangestelt, kunnen regeeren, bestieren, administreeren, verkoopen en veralieneeren de goederen, welke de gemelde minderjarigen by erffenissen zullen zyn te beurt gevallen; en generalyk met opsigttot de voorschreeve successien en goederen, waarneemen alle regten en functien, die aan voogden en curateurs na dispositie der wetten competeeren, behoudens nogtans dat deeze dispositie geen plaats zal kunnen hebben, dan ingevalle als wanneer de testateur, by testament, codicille, of ander wettig instrument, geene-voogden of curateurs sal hebben genomineert.

ARTL VII. Het zal wettig en vry zyn aan de onderdanen van iedere parthye, zodanige advocaten, procureurs, notarissen, solliciteurs of factoors te employeeren, als zy zullen goedvinden.

ARTL VIII. Kooplieden, schippers, eygenaers, bootsgezellen, lieden van alderhande soort, scheepen en vaartuigen, en alle koopmanschappen en goederen in 't generaal, en effecten van een der bondgenooten, of van derselver onderdanen, zullen niet mogen worden in beslag genomen of aangehouden in eenige der landen, gronden, eilanden, steeden, plaatsen, havens, stranden of dominien, hoegenaamt van den anderen bondgenoot, tot eenige militaire expeditie, publicq of privaat gebruik van iemand, door arrest, geweld of eenigsints daar na gelykender veel minder zal het gepermitteert zyn aan de onderdanen van iedere parthy iets te neemen of door geweld te ontvreemden, van de onderdanen van de andere parthy sonder bewilliging van den persoon, die het toebehoord: het geen egterniet te verstaan is van die aanhalingen, detentien, en arresten, welke zullen worden gedaan op bevel en authoriteit van de justitie en volgens de ordinaire weegen, ten opzigte van schulden of misdaden, waar omtrent de procedures moeten geschieden, by wege van regten, ingevolge de form van justitie.

D

ARTICLE IX. Privileges of It is further agreed and concluded, that it shall be wholly free for all citizens in trans- merchants, commanders of ships, and other subjects and inhabitants of acting business.

the contracting parties, in every place, subjected to the jurisdiction of the two powers respectively, to manage themselves, their own business ; and moreover as to the use of interpreters or brokers, as also in relation to the loading or unloading of their vessells, and every thing which has relation thereto, they shall be, on one side and on the other, considered and treated upon the footing of natural subjects, or, at least, upon an equality with the most favored nation.

ARTICLE X. Merchant The merchant ships, of either of the parties, coming from the port ships, if requir: of an enemy, or from their own, or a neutral port, may navigate freely sea-letters, &c. towards any port of an enemy of the other ally: they shall be, neverif no contraband theless, held, whenever it shall be required, to exhibit, as well upon the goods shall

high-seas, as in the ports, their sea-letters, and other documents, depass.

scribed in the twenty-fifth article, stating expressly that their effects are not of the number of those, which are prohibited, as contraband: and not having any contraband goods for an enemy's port, they may freely and without hindrance, pursue their voyage towards the port of an enemy. Nevertheless, it shall not be required to examine the papers

of vessells convoyed by vessells of war, but credence shall be given to the word of the officer, who shall conduct the convoy.

Mode of proceeding when contraband goods are dis. covered.

ARTICLE XI. If by exhibiting the sea-letters, and other documents, described more particularly in the twenty-fifth article of this treaty, the other party shall discover there are any of those sorts of goods, which are declared prohibited, and contraband, and that they are consigned for a port under the obedience of his enemy, it shall not be lawfull to break up the hatches of such ship, nor to open any chest, coffer, packs, casks, or other vessells found therein, or to remove the smallest parcell of her goods, whether the said vessell belongs to the subjects of their High Mightinesses, the States General of the United Netherlands, or to the subjects or inhabitants of the said United States of America, unless the lading be brought on shore, in presence of the officers of the court of admiralty, and an inventary thereof made; but there shall be no allowance to sell, exchange, or alienate the same, untill after that due and lawfull process shall have been bad against such prohibited goods of contraband, and the court of admiralty, by a sentence pronounced, shall have confiscated the same, saving always as well the ship itselff, as any other goods found therein, which are to be esteemed free, and may not be detained on pretence of their being infected by the prohibited goods, much less shall they be confiscated as lawfull prize: but on the contrary, when by the visitation at land, it shall be found that there are no contraband goods in the vessell, and it shall not appear by the papers that he who has taken and carried in the vessell has been able to discover any there, he ought to be condemned in all the charges, damages and interests of them, which he shall have caused, both to the owners of vessells, and to the owners and freighters of cargoes with which they shall be loaded, by his temerity in taking and carrying them in; declaring most expressly the free vessells shall assure the liberty of the effects with which they shall be loaded, and that this liberty shall extend itselff equally to the persons who shall be found in a free vessell, who may not be taken out of her, unless they are military men actually in the service of an enemy.

ARTL IX. Verders is overeengekomen en beslooten, dat het volkomen vry zal staan aan alle kooplieden bevelhebbers van scheepen en andere onderdanen of ingezeetenen der beide contracteerende mogendheeden in alle plaatsen, respectivelyk gehoorende onder het gebied en de jurisdictie der weederzydsche mogendheeden húnne eige saaken, zelfs te verrigten; zullende deselve wyders, omtrent het gebruik van tolken of makelaars, mitsgaders met opzigt tot het laaden, of ontladen hunner scheepen, en al het geen daar toe betrekkelyk is, over en weeder op den voet van eige onderdanen, of ten minsten in-gelykheid met de meest gefavoriseerde natie geconsidereert en gehandelt worden.

ARTL X. De koopvaardy scheepen van een ieder der parthyen, komende soo wel van een vyandelyke, als eige of neutrale haven, zullen vry mogen vaaren naa eenige haven van een vyand van den anderen bondgenoot ; dog verpligt zyn, soo dikwils het gevordert word, haare zeebrieven en verdere bescheiden in het 25ste articul beschreeven, zoo wel op de open zee, als in de havens te exhibeeren, expresselyk aantonende, dat haare goederen niet zyn van het getal dier geene, dewelke als contrabande verbooden zyn, en geene contrabande goederen voor een vyandelyke haven gelaaden hebbende, na de haven van een vyand, haare reize vryelyk en onverhindert mogen vervolgen; dog sal geen visitatie van papieren gevergt worden van scheepen, onder convoy der oorlog scheepen, maar geloof worden gegeeven aan het woord van den officier, het Convoy leidende.

ARTL XI. Indien by het vertoonen der zee-brieven en andere bescheiden by het 25ste articul van dit tractaat nader beschreeven, de andere parthy ontdekt, dat er eenige van die soort van goederen zyn, dewelke verbooden en contrabande gedeclareert zyn, en geconsigneert naar een haven onder de gehoorsaemheid van den vyand, zal het niet geoorloft zyn de luyken van zodanig schip op te breeken, of eenige kist, koffers, pakken, kassen of ander vaat-werk, daar in gevonden wordende te openen of het geringste gedeelte van haare goederen te verplaatsen, het sy sodanige scheepen toebehooren aan de onderdanen van Haar Hoog Mogende de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, of aan onderdanen en ingezeetenen van de gemelde Vereenigde Staaten van America, ten zy de lading aan land gebragt worde in presentie van de officieren van het admiraliteits hoff, en een inventaris van deselve gemaakt, dog sal niet worden toegelaten, om deselve op eenigerhande wyse te verkoopen, verruilen of veralieneeren, dan, na dat behoorlyke en wettige procedures regens zodanige verbodene contrabande goederen zullen zyn gehouden, en het admiraliteits hof by een gepronuntieerde sententie dezelve zal hebben geconfisqueert, daar van altoos vrylatende, zoo wel het schip zelve, als eenige andere goederen, daarin gevonden wordende, welke voor vry werden gehouden, nogte mogen dezelve worden opgehouden, onder voorgeeven, dat die, als't ware door de geprohibeerde goederen, zouden zyn geinfecteert, veel min zullen deselve, als wettige prys worden geconfisqueert: Maar in tegendeel, wanneer by de visitatie aan land word bevonden, dat er geen contrabande waaren in de scheepen zyn, en uit de papieren niet bleek, dat de neemer en opbrenger, het daar uit niet had konnen ontdekken, zal deselve moeten worden gecondemneert in alle de kosten en schaden, die hy zoo aan de eigenaaren der scheepen, als aan de eigenaars en inlaaders der goederen, waar meede de scheepen belaaden zullen zyn, door zyne rukelooze aanhouding en opbrenging der scheepen zal hebben veroorsaakt met de interessen van dien ; wordende wel expresselyk verklaart, dat een vry schip, zal vry maaken de waaren daar ingelaaden, en dat die vryheid zig ook ARTICLE XII. Goods found On the contrary, it is agreed, that whatever shall be found to be laden in an enemy's

by the subjects and inhabitants of either party, on any ship belonging ship liable to be confiscated, un to the enemies of the other, or to their subjects, although it be not comless put on prehended under the sort of prohibited goods, the whole may be conboard before

fiscated in the same manner as if it belonged to the enemy; except declaration of war or within nevertheless such effects and merchandizes as were put on board such six months vessell before the declaration of war, or in the space of six months after afier.

it, which effects shall not be, in any manner, subject to confiscation, but shall be faithfully and without delay restored in nature to the owners who shall claim them, or cause them to be claimed, before the confiscation and sale, as also their proceeds, if the claim could not be made but in the space of eight months after the sale, which ought to be publick: Provided nevertheless, that if the said merchandizes are contraband, it shall by no means be lawfull to transport them afterwards to any port belonging to enemies.

ARTICLE XIII. Vessels of war And that more effectual care may be taken for the security of subor privateers to do no injury to

jects and people of either party, that they do not suffer molestation from either party; if the vessells of war or privateers of the other party, it shall be forbidden they do, to be

to all commanders of vessells of war and other armed vessells of the punished and make repara.

said States General of the United Netherlands, and the said United tion.

States of America, as well as to all their officers, subjects and people, to give any offence or do any damage to those of the other party; and if they act to the contrary, they shall be, upon the first complaint which shall be made of it, being found guilty after a just examination, punished by their proper judges, and moreover obliged to make satisfaction for all damages and interests thereof, by reparation, under pain and obligation of their persons and goods.

ARTICLE XIV. Captains of For further determining of what has been said, all captains of priprivateers, &c. to give sufficient

vateers, or fitters-out of vessells armed for war, under commission and caution, to be on account of private persons, shall be held, before their departure, to responsible for give sufficient caution, before competent judges, either to be entirely their malversa tions.

responsible for the malversations which they may commit in their cruizes or voyages, as well as for the contraventions of their captains and officers against the present treaty, and against the ordinances and edicts which shall be published in consequence of and conformity to it, under pain of forfeiture and nullity of the said commissions.

Goods rescued from pirates to be restored.

ARTICLE XV. All vessells and merchandizes of whatsoever nature, which shall be rescued out of the hands of any pirates or robbers, navigating the high seas without requisite comissions, shall be brought into some port of one of the two states, and deposited in the hands of the officers of that port in order to be restored entire to the true proprietor, as soon as due and sufficient proofs shall be made concerning the property thereof.

zal uitstrekken over de persoonen, die haar zullen bevinden in een vry schip, dewelke daar uit niet geligt zullen mogen worden, ten zy het waren oorlogsluiden in effectiven dienst van den vyand.

ARTL XII. In tegendeel is overeengekomen, dat al het geen bevonden zal worden gelaaden te zyn door de onderdanen en ingezeetenen van een der beide parthyen, in eenig schip de vyanden van den anderen, of aan deszelfs onderdanen toebehoorende, geheel, of schoon niet zynde van de soort van verbodene goederen, mag worden geconfisqueert, op dezelve wys als of het den vyand toequam, uitgesondert zodanige goederen en koopmanschappen, als aan boord van zodanig schip gedaan waren voor de oorlogs-declaratie, of binnen ses maanden na deselve, welke goederen in geenendeele confiscatie zullen onderheevig zyn, maar wel en getrouwelyk sonder uitstel aan de eigenaers, die deselve voor de confiscatie en verkoop zullen te rug vragen of doen vragen, in natura zullen worden gerestitueert, gelyk meede het provenu daar van, indien de reclame binnen agt maanden na de verkoping, dewelke publicq zal moeten worden gedaen, eerst konde geschieden, dog zoo, dat, indien de gemelde koopmanschappen, contrabande zyn, het geenzints, geoorloft zal zyn deselve naderhand te vervoeren na eenige havens, de vyanden toebehoorende.

ARTL XIII. En ten einde de best mogelyke zorg mag worden gedragen voor de securiteit van de onderdanen en het volk van een der beide parthyen, dat dezelve geen overlast komen te lyden van weegens de oorlog-scheepen of kapers van de andere parthy, zullen alle de bevelhebbers van oorlog-scheepen en gewapende vaartuigen van de voorschreeve Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en van de gemelde Vereenigde Staten van America, mits gaders alle derselver officieren onderdanen en volk, verbooden worden eenige beleediging of schade aan die van de andere zyde toe-te-brengen, en zoo zy dien contrarie handelen, zullen zy op de eerste klagten, daar over te doen, na behoorlyk ondersoek schuldig bevonden wordende, door haar eige regters gestraft worden, endaar en boven verpligt worden satisfactie te geeven voor alle schade, en den interest daar van, door vergoeding onder pæne en verbintenis van hunne personen en goederen.

ARTL XIV. Tot meerder verklaring van het geen voorschreeve is, zullen alle kaper capiteinen of rheeders van scheepen op particuliere bestelling en commissie ten oorlog-uitgerust, voor dezelve gehouden zyn, voor derselver vertrek, goede en suffisante cautie te stellen voor de competente regters, of in het geheel te verantwoorden de malversatien, die-ze in haare courssen, of op haare reizen zouden mogen-begaan, en voor de contraventien van haare capiteinen en officieren, teegen het tegenwoordig tractaat ende ordonnantien, en edicten, die gepubliceert zullen worden, in kragte, en conform de dispositie van dien, op pæne van verval, en nulliteit der voorschreve commissien.

ARTL XV. Alle scheepen en koopmanschappen, van wat natuur dezelve ook zyn, die hernomen zullen worden uit handen van piratten en zeerovers, sonder behoorlyke commissie op de open zee varende, zullen gebragt worden in eenige haven van eene der beide staten, en zullen aan de bewaring der officieren van die haven worden overgeleevert, ten einde geheel, gerestitueert te worden aan den regten eigenaer, zoodra als behoorlyk en genoegsaam bewys, weegens den eigendom der zelve, zal gedaan zyn.

« EdellinenJatka »