Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Etukansi
Uitgeverij FED., 1850
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 221 - Zij geven aan de Kamers, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, de verlangde inlichtingen, waarvan het verleenen niet strijdig kan worden geoordeeld met het belang en de zekerheid van het Rijk, de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen.
Sivu 221 - Zij, die uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking tot geheimhouding verpligt zijn , kunnen zich verschoonen getuigenis af te leggen, doch alleen en bij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toebetrouwd.
Sivu 221 - Op de vordering der commissie van onderzoek, gelasi de president van de arrondissements-regtbank de dadelijke gijzeling van den weigerachtigen getuige of deskundige, die inmiddels tot aan de uitspraak van den president, op last der commissie, binnen het locaal, waar zij vergadert, in bewaring kan worden gehouden ; het door den president af te geven bevel vermeldt de gedane vordering, benoemt den deurwaarder met de overbrenging belasi, en wijst de plaats der voorloopige gijzeling aan.
Sivu 220 - Art. 13. Onverminderd de vervolging wegens de eerste niet-verschijning, kan de commissie een nadere dagvaarding van dezelfde getuige of deskundige bevelen, en zelfs door tussenkomst van de officier bij de betrokken rechtbank een bevel van medebrenging van de rechter-commissaris in het arrondissement waarin de getuige of deskundige woont, of zich werkelijk bevindt, doen requireren, om bij de dagvaarding te worden gevoegd. Art. 14. Bij herhaalde niet-verschijning zijn de artikelen 9, 10, n en 12 dezer...
Sivu 8 - Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie , par un titre enregistré et susceptible de l'être , le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation.
Sivu 223 - Alle acten, uit kracht dezer wet op te maken of uit te vaardigen, zijn vrij van zegel- en registratie-regten. 28. De bevoegdheid en de werkzaamheden eener commissie van onderzoek worden door de sluiting van de zitting der Kamer niet geschorst. In geval van ontbinding houdt die bevoegdheid op , en worden die werkzaamheden gestaakt op hetzelfde oogenblik, waarop het besluit vau ontbinding ter kennis der Kamer gebragt wordt. Gegijzelde getuigen of deskundigen worden bij ontbinding der Kamer terstond...
Sivu 18 - Bij het laten maken van werk, kan men overeenkomen dat de werkman alleen zijnen arbeid of zijne nijverheid, of wel dat hij ook de stof leveren zal.
Sivu 84 - Dezelve moeten daarenboven inhouden de voornamen, den naam, het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats van ieder der...
Sivu 220 - De rechtbank van het arrondissement kan de gijzeling van de weigerachtige getuige of deskundige gelasten. Deze gijzeling wordt voor een tijdvak van zes maanden uitgesproken, doch houdt op wanneer de getuige of deskundige vroeger aan zijn verplichting mocht hebben voldaan. - 2. Op de vordering der commissie...
Sivu 218 - Staats-courant geplaatst. De namen der leden , die tot eene commissie van onderzoek zijn benoemd, en de bepaling van het getal, dat minstens tot de afneming der verhooren wordt vereischt , worden eveneens bij uittreksel uit de notulen openbaar gemaakt. Uitbreiding , aanvulling of vervanging van het personeel der commissie van onderzoek, alsmede 'nare ontbinding , worden langs denzelfden , weg kenbaar gemaakt.

Kirjaluettelon tiedot