Sivut kuvina
PDF
ePub

yr

4 Yna y bobl a safant ar eu traed, Then shall the people stand up, and a'r Offeiriad a ddywaid,

the Priest shall suy, Gwrandewch ar eiriau'r Efengyl Hear the words of the Gospel,

a ysgrifenodd Sant Ioan, yn y written by Saint John, in the drydedd Bennod, yn dechreu third Chapter, beginning at ar y Wers gyntaf.

the first Verse. YR

NHERE was a man of the

TA a'i enw Nicodemus, pen Pharisees, named Nicode naeth Iuddewon. Hwn a mus, a ruler of the Jews. The ddaeth at yr Iesu liw nos, ac a same came to Jesus by night, ddywedodd wrtho, Rabbi, nyni a and said unto him, Rabbi, we wyddom mai dysgawdwr ydwyt know that thou art a teacher ti wedi dyfod oddiwrth Dduw; come from God; for no man canys ni allai neb wneuthur ý can do these miracles that thou gwŷrthiau hyn yr wyt ti yn eu doest, except God be with him. gwneuthur, oni bai fod Duw Jesus answered and said unto gydâg ef. Iesu a attebodd ac a him, Verily, verily I say unto ddywedodd wrtho, Yn wir, yn thee, Except a man be born wir, meddaf i ti, Oddieithr geni again, he cannot see the kingdyn drachefn, ni ddichon efe dom of God. Nicodemus saith weled teyrnas Duw. Nico- unto him, How can a man be demus a ddywedodd wrtho, Pa born when he is old ? Can he fodd у dichon dyn ei eni ag efe enter the second time into his yn hên? a ddichon efe fyned i mother's womb, and be born? groth ei fam eilwaith, a'i eni? Jesus answered, Verily, verily I Iesu a attebodd ac a ddywed- say unto thee, Except a man odd, Yn wîr, yn wîr, meddaf i be born of water and of the ti, Oddieithr geni dyn o ddwfr ac Spirit, he cannot enter into the o'r Yspryd, ni ddichon efe fyned kingdom of God. That which i mewn i deyrnas Duw. Yr hyn is born of the flesh is flesh; a aned o'r cnawd, sydd gnawd; and that which is born of the a'r hyn a aned o'r Yspryd, sydd Spirit is spirit. Marvel not yspryd. Na ryfedda ddywed that I said unto thee, Ye niust yd ó honof fi wrthyt, Y mae'n be born again. The wind blowrhaid eich geni chwi drachefn. eth where it listeth, and thou Y mae'r gwŷnt yn chwythu lle hearest the sound thereof; but y mynno; a thi a gływi ei swn canst not tell whence it com. ef, ond ni wyddost o ba le y eth, and whither it goeth : so mae yn dyfod, nac i ba le y mae is every one that is born of the yn myned : felly y mae pob un Spirit. a'r a aned o'r Yspryd. 4 Gwedi hyn efe a ddywaid y Cyngor (After which he shall say this Exhwn yn canlyn.

hortation following.

ELOVED, ye hear yr Efengyl hon eiriau eglur ein Iachawdwr Crist;Oddi- of our Saviour Christ, that exeithr geni dyn o ddwfr ac o'r cept a man be born of water Yspryd, na ddichon efe fyned i and of the Spirit, he cannot enmewn i deyrnas Duw. Ó hyn ter into the kingdom of God. y, gellwch weled mawr angen- Whereby ye may perceive the rheidrwydd y Sacrament hwn,lle great necessity of this Sacra

galler ei gael. Yr un wedd yn ment, where it may be had. ebrwydd o flaen ei esgyniad i'r Likewise, immediately before nêf (megis y darllenwn yn y ben- his ascension into heaven, (as nod ddiweddaf o Efengyl Sant we read in the last Chapter of Marc) efe a roddes orchymmyn Saint Mark's Gospel,) he gave i'w ddisgyblion, gan ddywedyd, command to his disciples, sayEwch i'r holl fyd, a phregeth- ing, Go ye into all the world, wch yr Efengyl i bob creadur. and preach the Gospel to every Y neb a gredo, ac a fedyddier, a creature. He that believeth and fydd cadwedig; eithr y neb ni is baptized shall be saved; but chredo, a gondemnir. Hyn hef- he that believeth not shall be yd sydd yn dangos i ni y dirfawr damned. Which also sheweth lesâd a fédwn o hynny. O her- unto us the great benefit we wydd paham, Sant Petr yr A- reap thereby. For which cause postol, pan, wrth ei bregethiad Saint Peter the Apostle, when cyntaf yr Efengyl, y dwys-big- upon his first preaching of the wyd llaweroedd yn eu calon, Gospel many were pricked at ac a ddywedasant wrtho ef a'r the heart, and said to him and Apostolion eraill, Ha wŷr frod- the rest of the Apostles, Men yr, beth a wnawn ni? a attebodd and brethren, what shall we do? ac a ddywedodd wrthynt, Edif- replied and said unto them, Rearhêwch, a bedyddier pob un o pent, and be baptized every one honoch er maddeuant pechodau, of you for the remission of sins, a chwi a dderbyniwch ddawn yr and ye shall receive the gift of Y spryd Glân; canys i chwi y the Holy Ghost. For the promae'r addewid, ac i'ch plant, ac mise is to you and your chili bawb ym mhell; sef, cynnifer dren, and to all that are afar off, ag a alwo'r Arglwydd ein Duw even as many as the Lord our ni. Ac â llawer o ymadroddion God shall call

. And with many eraill, y cynghorodd efe hwynt, other words exhorted he them, gan ddywedyd, Ymgedwch rhag saying, Save yourselves from y genhedlaeth drofäus hon. Can- this untoward generation. For ys (megis y tystiolaetha'r un (as the same Apostle testifieth Apostol mewn man arall) Bed- in another place) even Baptism ydd hefyd sydd yr awrhon yn doth also now save us, (not the ein hachub ni (nid bwrw ymaith putting away of the filth of the fudreddi'r cnawd, eithr ymatteb flesh, but the answer of a good cydwybod dda tuagat Dduw) conscience towards God, by trwy adgyfodiad Iesu Grist. Nac the resurrection of Jesus Christ. ammheuwch gan hynny, eithr Doubt ye not therefore, but credwch yn ddifrif, y cymmer earnestly believe, that hé will efe yn ymgeleddgar y rhai pres- favourably receive these present ennol hyn, y sydd wir edifeiriol, persons, truly, repenting, and ac yn dyfod atto trwy ffydd ; ý coming unto him by faith; that caniattâ efe iddynt faddeuant he will grant them remission of o’u pechodau, ac y dyry, iddynt their sins, and bestow upon them yr Yspryd Glân; y rhydd iddynt the holy Ghost; that he will fendith y Bywyd tragywyddol, give them the blessing of eternal ac â'u gwna hwy yn gyfrannogion life, and make them partakers of o'i ddidrange deyrnas.

his everlasting kingdom. Oherwydd paham, a ni yn Wherefore we being thus per

[ocr errors]

and say,

credu fel hyn am ewyllys da ein guaded of the good will of our
Tad nefol tuagat y rhai hyn, a heavenly Father towards these
amlygir trwy ei Fab ef Iesu persons, declared by his Son Je-
Grist; dïolchwn yn ffyddlawn sus Christ ; let us faithfully and
ac yn ddefosiynol iddo, a dy- devoutly give thanks to 'him,
wedwn,
HOLL-alluog a thragywyddol

Dduw, nefol Dad, yr ým God, heavenly Father, we ni yn ostyngedig yn dïolch i ti, give thee humble thanks, for fod yn wiw gennyt ein galw i that thou hast vouchsafed to wybodaeth dy râs, a ffydd

ynot: call us to the knowledge of thy Ychwanega yr wybodaeth hon, grace, and faith in thee: Ina chadarnhâ'r ffydd hon ynom crease this knowledge, and conyn wastad. Dyro dy Yspryd firm this faith in us evermore. Glân i'r rhai hyn, fel y ganer Give thy holy Spirit to these hwynt eilwaith, a'u gwneuthur persons, that they may be born yn etifeddion iechyd tragywydd- again, and be made heirs of ol; trwy ein Harglwydd Iesu everlasting salvation; through Grist; yr hwn sydd yn byw our Lord Jesus Christ, who livac yn teyrnasu gydâ thi a'r eth and reigneth with thee and Yspryd Glân, yr awr hon ac yn the Holy Spirit, now and for dragywydd. Amen.

ever. Amen. Yna y dywaid yr Offeririad wrth | Then the Priest shall speak to the y rhai a font i zo bedyddio, yn y persons to be baptized on this wise: modd hwn. HWYCHWI garedigion, y WELL

ELL-beloved, who are rhai a ddaethoch yma yn deisyf cael derbyn glân Fedydd, receive holy Baptism, ye have a glywsoch y modd y gweddïodd heard how the congregation y gynnulleidfa, ar fod yn wiw hath prayed, that our Lord Jegan ein Harglwydd Iesu Grist sus Christ would vouchsafe to eich derbyn chwi a'ch bendithio, receive you and bless you, to faddeu i chwi eich pechodau, release you of your sins, to give rhoddi i chwi deyrnas nêf, a you the kingdom of heaven, and bywyd tragywyddol; chwi a everlasting life. Ye have heard glywsoch hefyd ddarfod i'n Har- also, that our Lord Jesus Christ glwydd Iesu Grist addaw yn ei hath promised in his holy Word sancteiddlan Air, ganiattâu yr to grant all those things that holl bethau hyn a weddïasom we have prayed for; which proam danynt; yr hwn addewid mise he, for his part, will most efe o'i ran ef a'i ceidw yn wîr surely keep and perform. ddïogel, ac a'i cwblha.

Herwydd pa achos, yn ol yr Wherefore, after this promise addewid hwn a wnaeth Crist, made by Christ, ye must also rhaid i chwi hefyd yn ffyddlawn faithfully, for your part, proo'ch rhan chwithau addaw, mise in the presenee of these y'ngŵydd y rhai hyn eich Tyst- your Witnesses, and this whole ion, a cher bron yr holl gynnulla congregation, that ye will reeidfa hon, ymwrthod â diafol a'i nounce the devil and all his holl weithredoedd, ac yn wastad works, and constantly believe

[ocr errors]

credu gwŷnfydedig Air Duw, ac God's holy Word, and obedientyn ufudd cadw ei orchymmynion. ly keep his commandments.

Yna y gofyn yr Offeiriad i'r rhai Then shall the Priest demand of a ddaethant i'w bedyddio, bob yn each of the persons to be baptized, un, yr Ymadroddion hyn isod : severally, these Questions following: Gofyniad.

Question.

OST thou renounce the dediafol, ac a'i holl weithredoedd, coeg-rodres a gwag-orfol- vain pomp and glory of the edd y byd, a'i holi chwantau world, with all covetous desires cybyddus, ac anysprydol ew of the same, and the carnal deyllys y cnawd, fel na ddilynech sires of the flesh, so that thou hwynt, ac na'th dywyser gan- wilt not follow, nor be led by ddynt?

them? Atteb. Yr ydwyf yn ymwrth Answer. I renounce them od â hwynt oll.

all.
Gofyniad.

Question.
Wyt ti

yn

Nuw OST thou believe in God.

awdr nêf a daear?

ker of heaven and earth? Ac yn Iesu Grist, ei unig-an And in Jesus Christ his onlyedig Fab ef, ein Harglwydd ni? begotten Son our Lord ? And A'i genhedlu o'r Yspryd Glân; that he was conceived by the ei eni o Fair Forwyn ; iddo ddi- Holy Ghost; born of the Virgin oddef dan Pontius Pilatus, ei Mary; that he suffered under groes-hoelio, ei farw, a'i gladdu; Pontius Pilate, was crucified, disgyn o hono i uffern ; a'i gyf- dead, and buried; that he went odi hefyd y trydydd dydd; ac down into hell, and also did esgyn o hono i'r nefoedd ; a'i rise again the third day; that fod yn eistedd ar ddeheulaw he ascended into heaven, and Duw Dad Holl-alluog; ac y sitteth at the right hand of God daw efe oddiyno yn niwedd y the Father Almighty; and from byd, i farnu byw a meirw? thence shall come again at the

end of the world, to judge the

quick and the dead ? Ac â wyt ti yn credu yn yr And dost thou believe in the Y spryd Glân; yr Eglwys lản Holy Ghost; the holy Catholick Gatholig ; Cymmun y Saint ; Church; the Communion of Maddeuant pechodau; Adgyf- Saints; the Remission of sins ; odiad y cnawd; a Bywyd tra- the Resurrection of the flesh; gywyddol gwedi angau? and everlasting life after death?

Atteb. Hyn oll yr wyf yn ei Answer. All this I stedfastly gredu yn ddilys.

believe. Gofyniad.

Question.

ILT A

this faith? Atteb. Hynny yw fy ewyllys. Answer. That is my desire. Gofyniad.

Question.

TILT thou then obediently ya ufudd lân ewyllys Duw keep

a'i orchymmynion, gan rodio commandments, and walk in the yn yr unrhyw holl ddyddiau dy same all the days of thy life? fywyd ?

Atteb. Mi a ymegnïaf ar Answer. I will endeavour so wneuthur felly, a Duw yn to do, God being my helper. gynnorthwywr i mi. Yna y dywaid yr Offeiriad,

Then shall the Priest say, Drugaroccaf Dduw, caniatta Merciful God, grant that

felly gladdu'r hên Adda yn y rhai hyn, fel y cyfoder y dyn sons may be so buried, that the newydd ynddynt hwy. Amen. new man may be raised up in

them. Amen. Caniattâ fod i holl chwantau'r Grant that all carnal affeccnawd farw ynddynt, ac i bob tions may die in them, and that peth a berthyn i'r Yspryd fyw a all things belonging to the Spichynnyddu ynddynt. *Amen. rit may live and grow in them.

Amen. Caniattâ fod iddynt nerth a Grant that they may have gallu i gael yr oruchafiaeth a'r power and strength to have vicgorfod yn erbyn diafol, y byd, tory, and to triumph,

against the a'r cnawd. Amen.

devil, the world, and the flesh.

Amen. Caniattâ fod iddynt, wedi eu Grant that, they, being here cyssegru yma i ti trwy ein swydd dedicated to thee by our office a'n gweinidogaeth ni, fod hefyd and ministry, may also be enyn gynnysgaeddol o rinweddau dued with heavenly virtues, and nefol, a chael eu tragywyddol everlastingly rewarded, through obrwyau trwy dy drugaredd, O thy mercy, blessed Lord God, fendigedig Arglwydd Ďduw, yr who dost live, and govern all hwn wyt yn byw ac yn llyw- things, world without end. Aio pob peth, yn oes oesoedd. Amen.

LMIGHTY,everliving God, Dduw, yr hwn y bu i'th Son Jesus Christ, for the for. garediccaf Fab Iesu Grist, dros giveness of our sins, did shed faddeuant o'n pechodau, oddef out of his most precious side gollwng o'i werthfawroccaf ystlys both water and blood, and gave ddwfr a gwaed, a rhoddi gor- commandment to his disciples, chymmyn i'w ddisgyblion fyned that they should go teach all naa dysgu pob cenedl,

a'u bedyddio, tions, and baptize them in the Yn Enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ys- Name of the Father, the Son, pryd Glân; Ystyria, attolwg i ti, and the Holy Ghost; Regard, we wrth weddïau dy gynnulleidfa beseech thee, the supplications sancteiddia'r dwfr hwn er dirgel of this congregation; sanctify olchedigaeth pechodau; a chan- this Water to the mystical washiattâ fod i'r rhai hyn, a fedyddir ing away of sin; and grant that yr awrhon ynddo, dderbyn cyf- the persons now to be baptized lawnder dy râs, ac aros býth therein may receive the fulness yn nifer dy ffyddlawn blant of thy grace, and ever remain

men.

HOLL-gyfoethog fyth-fywiol A whose most early beloved

« EdellinenJatka »