Sivut kuvina
PDF
ePub

gywir) a ddychwelwn atto ef. is past, if with a perfect and Canys, er bod ein pechodau ni true heart we return unto him. cyn goched â'r ysgarlad, hwy a For though our sins be as red as ant cyn wỳnned â'r eira ; ac er scarlet, they shall be made white eu bod fel y porphor, etto hwy as snow; and though they be fyddant cyn wỳnned â'r gwlan. like purple, yet they shall be Dychwelwch a throwch (medd made white as wool." Turn ye yr Arglwydd) oddiwrth eich (saith the Lord) from all your holl gamweddau, fel na byddo wickedness, and your sin shall eich anwiredd yn dramgwydd i not be your destruction : Cast chwi. Bwriwch oddiwrthych away from you all your ungodeich holl gamweddau y cam- liness that ye have done: Make weddasoch ynddynt; a gwnewch you new hearts, and a new spiiwch galon newydd, ac yspryd rit: Wherefore will ye die, O'ye newydd: canys paham, tý Israel, house of Israel, seeing that I y byddwch feirw ? canys nid have no pleasure in the death of oes ewyllys gennyf i farwolaeth him that dieth, saith the Lord y marw, medd yr Arglwydd God? Turn ye then, and ye Dduw. Dychwelwch gan hynny, shall live. Although we have a byw fyddwch. Er darfod i sinned, yet have we an Advocate ni bechu, etto y mae i ni Eiriol- with the Father, Jesus Christ wr gyda'r Tad, Iesu Grist y cyf- the righteous; and he is the iawn; ac efe yw'r iawn dros ein propitiation for our sins. For he pechodau ni. Canys efe a arch- was wounded for our offences, ollwyd am ein camweddau ni, ac and smitten for our wickedness. a ddrylliwyd am ein hanwiredd- Let us therefore return unto au ni. Ymchwelwn am hynny him, who is the merciful reatto ef, yr hwn yw trugarog ceiver of all true penitent sindderbyniwr holl wîr edifeiriol ners; assuring ourselves that bechaduriaid ;, gan gwbl-gredu he is ready to receive us, and ei fod ef yn barod i'n derbyn, most willing to pardon us, if ac yn oreu ei ewyllys i faddeu we come unto him with faithi ni, os deuwn atto mewn ffydd- ful repentance; if we submit lawn edifeirwch; os nyni a ym- ourselves unto him, and om ostyngwn iddo, ac a rodiwn o henceforth walk in his ways; hyn allan yn ei ffyrdd ef; os if we will take his easy yoke, nyni a gymmerwn ei iau es- and light burden upon us, to mwyth ef, a'i faich esmwyth arn- follow him in lowliness, patiom, i'w ganlyn ef mewn gos- ence, and charity, and be ortyngeiddrwydd, dïoddefgarwch, dered by the governance of his a chariad perffaith, a bod o honom Holy Spirit ; seeking always his yn drefnedig wrth lywodraeth ei glory, and serving him duly in Yspryd Glan ef; gan geisio yn our vocation with thanksgiving: wastad ei ogoniant, a'i wasan- This if we do, Christ will deaethu yn ddyladwy yn ein galw- liver us from the curse of the edigaeth, gan ddïolch iddo. Os law, and from the extreme malehyn a wnawn, Crist a'n gwared diction which shall light upon ni oddiwrth felldith y gyfraith, them that shall be set on the ac oddiwrth y felldith eithaf à left hand ; and he will set us ddisgyn ar y sawl a fyddant ar y, on his right hand, and give us llaw aswy; ac efe a'n gesyd ni the gracious benediction of his

ar ei ddeheulaw, ac a ddyry i ni Father, commanding us to take wynfydedig fendith ei Dad; gan possession of his glorious kingorchymmyn inigymmeryd medd- dom: Unto which he vouchsafe iant yn ei ogoneddus deyrnas: i'r to bring us all, for his infinite hon poed teilwng fo ganddo ein mercy. Amen. dwyn ni i gyd oll, er ei anfeidrol drugaredd." Amen.

Yna y gostyngant bawb ar eu glin. Then shall they all kneel upon their ian, a'r Offeiriad a'r Ysgolheigion kners, and the Priest and Clerks ar eu gliniau (yn y fan lle maent kneeling (in the place where they arferedig a dywedyd y Litani) a are accustomed to suy the Litany) ddywedant y Psalm hon.

shall say this Psalm. Miserere mei, Deus. Psal. li. Miserere mei, Deus. Psal. li.

upon me, O ol

thy great ogrwydd : yn ol lliaws dy ness: according to the multitude dosturiaethau, dilëa fy anwir- of thy mercies do away mine eddau.

offences. Golch fi yn llwyr-ddwys oddi Wash me throughly from my wrth fy anwiredd : a glanhâ fi wickedness : and cleanse, me oddiwrth fy mhechod.

from my sin. Canys yr wyf yn cydnabod fy For I acknowledge my faults: nghamweddau: a'm pechod sydd and my sin is ever before me. yn wastad ger fy mron.

Yn dy erbyn di, dydi dy hun Against thee only have I sinan, y pechais, ac y gwneuthum ned, and done this evil in thy y drwg hwn yn dy olwg : fel sight : that thou mightest be y’th gyfiawnhấer pan leferych, justified in thy saying, and clear ac y byddit bur pan farnech. when thou art judged.

Wele, mewn anwiredd y'm Behold, I was shapen in wicklluniwyd : ac mewn pechod y edness : and in sin hath my beichiogodd fy mam arnaf. mother conceived me. Wele, ceraist wirionedd oddi But lo, thou requirest truth

a pheri i mi wybod in the inward parts : and shalt doethineb yn ddirgel.

make me to understand wisdom

secretly. Glanhâ fi âg isop, a mi a lan Thou shalt purge me with heir : golch fi, a byddaf wỳn- hyssop, and I shall be clean : nach nâ'r eira.

thou shalt wash me, and I shall

be whiter than snow. Par di i mi glywed gorfoledd Thou shalt make me hear of a llawenydd : fel y llawenycho'r joy and gladness: that the esgyrn a ddrylliaist.

bones which thou hast broken

may rejoice. Cuddia dy wyneb oddiwrth fy Turn thy face away from mhechodau : a dilëa fy holl an- my sins : and put out all my wireddau.

misdeeds. Crea galon lân ynof, O Dduw: Make me a clean heart, Q ac adnewydda yspryd uniawn God : and renew a right spirit o'm mewn.

within me. Na fwrw 'fi ymaith oddiger Cast me not away from thy

P

mewn :

attat.

me

eousness.

dy fron : ac na chymmer dy Ys- presence : and take not thy holy pryd Sanctaidd oddiwrthyf. Spirit from me.

Dyro drachefn i mi orfoledd O give me the comfort of dy iachawdwriaeth : ac â'th hael thy help again : and stablish me Yspryd cynnal fi.

with thy free Spirit. Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai

Then shall I teach thy ways anwir : a phechaduriaid a droir unto the wicked : and sinners

shall be converted unto thee. Gwared fi oddiwrth waed, O Deliver

from bloodDduw, Duw fy iachawdwriaeth: guiltiness, O God, thou that art a’m tafod a gân yn llafar am dy the God of my health : and my gyfiawnder.

tongue shall sing of thy rightArglwydd, agor fy ngwefus Thou shalt open my lips, 0 au : a'm genau a fynega dy Lord: and my mouth shall shew foliant.

thy praise. Canys ni chwennychi aberth; For thou desirest no sacripe amgen, mi a'i rhoddwn ?

fice, else would I give it thee : poeth-offrwm ni fynni.

but thou delightest not in burnt

offerings. Aberthau Duw ydynt yspryd The sacrifice of God is a troudrylliedig : calon ddrylliog gys- bled spirit : a broken and contuddiedig, O Dduw, ni ddir- trite heart, O God, shalt thou mygi.

not despise. Gwna ddaioni yn dy ewyllys O be favourable and gracious garwch i Sion : adeilada furiau unto Sion : build thou the walls Ierusalem.

of Jerusalem. Yna y byddi foddlawn i ebyrth Then shalt thou be pleased cyfiawnder, i boeth-offrwm ac with the sacrifice of righteousaberth llosg : yna yr offrymmant ness, with the burnt-offerings fustych ar dy allor.

and oblations. : then shall they offer young bullocks upon thine

altar. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Atteb. Megis yr oedd yn y Answer. As it was in the ddechreu, y mae yr awr hon, beginning, is now, and ever ac y bydd yn wastad : yn oes shall be : world without end. oesoedd. Amen.

Amen. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us.

Crist, trugarhû wrthym. Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. VIN

UR nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bid Name. Thy kingdom come. dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As it y mae yn y nefoedd. Dyro i is in heaven. Give us this day ni heddyw ein bara beunyddiol. our daily bread. And forgive A maddeu i ni ein dyledion, us our trespasses, As we forgive Fel y maddeuwn ni i'n dy- them that trespass against us.

E "

[ocr errors]

ledwýr. Ac nac arwain ni i And lead us not into temptabrofedigaeth ; Eithr gwared ni tion; But deliver us from evil. rhag drwg. Amen.

Amen. Gweinidog. Arglwydd, cadw Minister. O Lord, save thy dy wasanaeth-ddynion,

servants; Atteb. Y rhai a ymddiried Answer. That put their trust ant ynot.

in thee. Gweinidog: Anfon iddynt Minister. Send unto them borth oddiuchod;

help from above. Atteb. Ac byth ymddiffyn Answer. And evermore mighhwy yn gadarn.

tily defend them. Gweinidog. Cymmorth nyni, Minister. Help us, O God O Dduw ein Iachawdwr; our Saviour.

Atteb. Ac er mwyn gogoniant Answer. And for the glory of dy Enw gwared ni; bydd dru- thy Name deliver us; be mercigarog wrthym bechaduriaid, er ful to us sinners, for thy Name's mwyn dy Enw.

sake.
Gweinidog. Arglwydd, gwrand. Minister. O Lord, hear our
o ein gweddïau.

prayer.
Atteb. A deued ein llêf hyd Answer. And let our

cry attat.

come unto thee. Gweinidog. Gweddïwn.

Minister. Let us pray. O Arglwydd, ni na attolygwn O Lord; we beseech thee

, ein gweddïau, ac arbed bawb a ers, and spare all those who congyffesant eu pechodau wrthyt; fess their sins unto thee; that fel y bo i'r rhai y cyhuddir eu they, whose consciences by sin cydwybodau gan bechod, trwy are accused, by thy merciful pardy drugarog faddeuant fod yn don may be absolved; through ollyngedig; trwy Grist ein Har Christ our Lord. Amen. glwydd. Amen. O Alluoccaf Dduw, a thoru: O mepesi

fumighty Godand yn tosturio wrth bob dyn, ac compassion upon all men, and nid wyt yn casâu dim a'r a hatest nothing that thou hast wnaethost, yr hwn nid ewyllysi made; who wouldest not the farwolaeth pechadur, ond byw o death of a sinner, but that he hono, ac ymchwelyd oddiwrth should rather turn from his sin, ei bechod, a bod yn gadwedig; and be saved ; Mercifully forYn drugarog maddeu i ni ein give us our trespasses ; receive camweddau;

a derbyn a chysura and comfort us, who are grieved ni, y rhai ydym yn flin ac yn

and wearied with the burden of orthrwm gennym faich ein pech- our sins. Thy property is alodau. Ti bïau o brïodolder dru ways to have mercy ; to thee garhâu yn wastad : i ti yn unig only it appertaineth to forgive y perthyn maddeu pechodau. sins. Spare us therefore, good Arbed nyni am hynny, Ar Lord, spare thy people, whom glwydd daionus, arbed dy bobl, thou hast redeemed; enter not y rhai a brynaist: na ddos ir into judgement with thy serfarn a'th weision, y rhai øm vants, who are vile earth, and

"MCHWEL di ni, o Ar- TURN Sh shall we be turned

bridd gwael, a phechaduriaid miserable sinners; but so turn truain; eithr ymchwel felly dy thine anger from us, who meeklid oddiwrthym, y rhai ým yn ly acknowledge our vileness, and ostyngedig yn cydnabod ein truly repent us of our faults, gwaeledd, ac yn wîr edifeiriol and so make haste to help us gennym ein beiau; ac felly brysia in this world, that we may ever i'n cynnorthwyo ni yn y byd live with thee in the world to hwn, fel y byddom fyw byth come; through Jesus Christ our gydâ thi yn y byd a ddaw; trwy Lord. Amen. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. T Yna y dywaid y bobl hyn yma sydd | Then shall the people say this that

yn canlyn, ar ol y Gweinidog. followeth, after the Minister. YM

thou us, good , glwydd daionus; ac yna yr ymchwelir ni. Ystyria, O Ar- Bé favourable, O Lord, Be faglwydd, Ystyria wrth dy bobl, vourable to thy people, Who Y rhai sydd yn ymchwelyd attat turn to thee in weeping, fasting, trwy wylofain, ymprydio, a and praying. For thou art a gweddio. Canys Duw trugarog merciful God, Full of compaswyt ti, Yn llawn tosturi, Yn dda sion, Long-suffering, and of great dy amynedd, Ac yn fawr dy pity. Thou sparest when we wârder. Yr wyt yn arbed, pan deserve punishment, And in thy ým ni yn haeddu poenau ; Ac wrath thinkest upon mercy. yn dy lid yr wyt yn meddwl am Spare thy people good Lord, drugaredd. Arbed dy bobl, Ar- spare them, And let not thine glwydd daionus, arbed hwy; Ac heritage bé brought to confuna ddyger dy etifeddiaeth i war- ‘sion. Hear us, O Lord, for thy adwydd. Clyw nyni, Arglwydd; mercy is great, And after the Canys mawr yw dy drugaredd; multitude of thy mercies look Ac yn ol llïaws dy drugareddau upon us; Through the merits edrych arnom ; Trwy haedd- and mediation of thy blessed edigaethau a chyfryngdod dy Son, Jesus Christ our Lord. fendigedig Fab Iesu Grist ein Amen. Harglwydd. Amen. | Yna yr Offeiriad ei hun yn unig 1 Then the Minister alone shall a ddywaid,

say, ENDITHIED yr Arglwydd

dyrchafed yr Arglwydd lewyrch ei wyneb light of his countenance upon arnom, a rhodded i ni dang- us, and give us peace, now and nefedd yr awr hon ac hyd byth for evermore. Amen. bythoedd. Amen.

« EdellinenJatka »