Sivut kuvina
PDF
ePub

ni byddant byw hanner eu 25 The blood-thirsty and dedyddiau ; ond myfi a obeithiaf ceitful men shall not live out

half their days : nevertheless, my trust shall be in thee, O Lordi

ynot ti.

RUGARHA wrthyf, o B or man goeth about to de

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. lvi. Miserere mei, Deus. Psal. lvi. Miserere mei, Deus. TRUG

E O , Dduw: canys dyn a'm llyngcai: beunydd, gan ymladd, your me : he is daily fighting, { y'm gorthrymma.

and troubling me. 2 Beunydd y'm llyngcai fy 2 Mine enemies are daily in ngelynion :., canys llawer sydd hand to swallow me up : for they yn rhyfela i'm herbyn, O Dduw be many that fight against me, Goruchaf.

O thou most Highest. 3 Y dydd yr ofnwyf, mi a 3 Nevertheless, though I am ymddiriedaf ynot ti.

sometime afraid : yet put I my

trust in thee. 4 Yn Nuw y clodforaf ei air, 4. I will praise God, because yn Nuw y gobeithiaf; nid ofnaf of his word : I have put my beth a wnel cnawd i mi.

trust in God, and will not fear

what flesh can do unto me. 5 Beunydd y cam-gymmerant 5 They daily mistake my fy ngeiriau: eu holl feddyliau words : all that they imagine is sydd i'm herbyn er drwg. to do me evil.

6 Hwy a ymgasglant, a lech 6 They hold all together, and ant, ac a wyliant fy ngham- keep themselves close : and rau, pan ddisgwyliant am fy mark my steps, when they lay enaid.

wait for my soul. 7 A ddiangant hwy, trwy 7 Shall they escape for their anwiredd? disgyn y bobloedd wickedness : thou, O God, in hyn, O Dduw, yn dy lidiog- thy displeasure shalt cast them rwydd.

down. 8 Ti a gyfrifaist fysym

8 Thou tellest my flittings; mudiadau: dod fy nagrau yn put my tears into thy bottle : dy gostrel : onid ydynt yn dy are not these things noted in thy lyfr di?

book? 9 Y dydd y llefwyf arnat,

9 Whensoever I call upon yna y dychwelir fy ngelynion thee, then shall mine enemies yn eu gwrthol: hyn a wn; am be put to flight : this I know; fod Duw gydâ mi.

for God is on my side. 10 Yn Nuw y moliannaf ei 10 In God's word will I reair: yn yr Arglwydd y molian- joice : in the Lord's word will I

comfort me. 11 Yn Nuw'r ymddiriedais : 11 Yea, in God have I put nid ofnaf beth a wnel dyn i my trust : I will not be afraid mi.

what man can do unto me. 12 Arnaf fi, O Dduw, y mae 12 Unto thee, O God, will I dy addunedau: talaf i ti fol- pay my vows : unto thee will I

give thanks. 13 Canys gwaredaist fy enaid 13 For thou hast delivered my

naf ei air.

iant.

rhag

angau: oni waredi fy soul from death, and my feet nhraed rhag syrthio, fel y rhod- from falling : that I may walk iwyf ger bron Duw y'ngoleuni before God in the light of the y rhai byw?

living. Psal. lvii. Miserere mei, Deus. Psal. lvii. Miserere mei, Deus.

, O E merciful unto meO God,

be merciful unto mefor canys ynot y, gobeithiodd fy my soul trusteth in thee : and enaid ; ïe, y'nghysgod dy aden- under the shadow of thy wings ydd y gobeithiaf, hyd onid el shall be my refuge, until this yr aflwydd hwn heibio.

tyranny be over-past.

2 I will call unto the most 2 Galwaf ar Dduw goruchaf; high God : even unto the God ar Dduw a gwblhâ â mi. that shall perform the cause

which I have in hand. 3 Efe a enfyn o'r nefoedd, ac 3 He shall send from heaven : a'm gwared oddiwrth warthrudd and save me from the reproof of yr hwn a'm' llyngcai. Denfyn him that would eat me up. Duw ei drugaredd a'i wirion 4 God shall send forth his edd.

mercy and truth : my soul is 4. Fy enaid sydd ym mysg among lions. llewod': gorwedd yr wyf ym

5 And I lie even among the mysg dynion poethion, sef meib- children of men, that are set on ion dynion, y rhai y mae eu fire : whose teeth are spears and dannedd yn waywffyn a saeth- arrows, and their tongue a sharp au, a'u tafod yn gleddyf llym. sword.

5 Ymddyrcha, Dduw, uwch 6 Set up thyself, O God, above y nefoedd; a bydded dy ogon- the heavens : and thy glory iant ar yr holl ddaear.

above all the earth. 6 Darparasant rwyd i'm traed; 7 They have laid a net for crymmwyd fy enaid: cloddias- my feet, and pressed down my ant bydew o'm blaen ; syrthias- soul : they have digged a pit ant yn ei ganol.

before me, and are fallen into

the midst of it themselves. 7 Parod yw fy nghalon, O 8 My heart is fixed, O God, Dduw, parod yw fy nghalon: my heart is fixed : I will sing, canaf a chanmolaf.

and give praise. 8 Deffro, fy ngogoniant; de 9 Awake up, my glory; a. ffro, nabl a thelyn: deffroaf yn wake, lute and harp : I myself fore.

will awake right early. 9 Clodforaf di, Arglwydd, ym 10 I will give thanks unto mysg y bobloedd: canmolaf di thee, O Lord, among the peoym mysg y cenhedloedd.

ple : and I will sing unto thee

among the nations. 10 Canys mawr yw dy dru 11 For the greatness of thy garedd hyd y nefoedd, a'th wir- mercy reacheth unto the heaionedd hyd y cymmylau. vens : and thy truth unto the

clouds. 11 Ymddyrcha, Dduw, uwch 12. Set up thyself, O God, y nefoedd; a bydded dy ogon- above the heavens : and thy iant ar yr holl ddaear.

glory above all the earth.

[ocr errors]

1

ness.

her ears;

Psal. lviii. Si vere utique.

Psal. lviii. Si vere utique.
A , gyn-
I cyfiawnder yn ddïau a

righteousness, O ye congrenulleidfa ? a fernwch chwi un- gation:

and do ye judge the thing iondeb, O feibion dynion? that is right, O'ye sons of men ?

2 Anwiredd yn hytrach a 2 Yea, ye imagine mischief in weithredwch yn y galon: traws- your heart upon the earth : and der eich dwylaw yr ydych yn your hands deal with wickedei bwyso ar y ddaear.

3 O'r groth yr ymddïeithriodd 3 The ungodly are froward, y rhai annuwiol: o'r brụ y cy even from their mother's womb : feiliornasant, gan ddywedyd cel- as soon as they are born, they wydd.

go astray, and speak lies. 4 Eu gwenwyn sydd fel gwen 4 They are as venomous as wyn sarph: y maent fel y neidr the poison of a serpent : even fyddar yr hon a gau ei chlust- like the deaf adder that stoppeth iau;

5 Yr hon ni wrendy ar lais y 5 Which refuseth to hear the rhinwŷr, er cyfarwydded fyddo'r voice of the charmer : charm he swynwr.

never so wisely. 6 Dryllia, o Dduw,eu dannedd 6 Break their teeth, O God, yn eu geneuau: tor, O Arglwydd, in their mouths; smite the jawgil-ddannedd y llewod ieuaingc. bones of the lions, O Lord : let

7 Todder hwynt fel dyfroedd them fall away like water that sydd yn rhedeg yn wastad: pan runneth apace; and when they saetho eu saethau, byddant meg- shoot their arrows let them be is wedi eu torri.

rooted out. 8 Aed ymaith fel malwoden

Ô Let them consume away dawdd, neu erthyl gwraig ; fel like a snail, and be like the unna welont

yr
haul.

timely fruit of a woman : and

let them not see the sun. 9 Cyn i'ch crochanau glywed 8 Or ever your pots be made y mieri, efe a'u cymmer hwynt hot with thorns : so let indigymaith megis â chorwŷnt, yn nation vex him, even as a thing fyw, ac yn ei ddigofaint.

that is raw. 10 Y cyfiawn a lawenycha 9 The righteous shall rejoice pan welo ddïal: efe a ylch ei when he seeth the vengeance : draed y'ngwaed yr annuwiol. he shall wash his footsteps in

the blood of the ungodly. 11 Fel y dywedo dyn, Diau 10 So that a man shall say, fod ffrwyth i'r cyfiawn: dïau Verily there is a reward for the fod Duw a farna ar y ddaear. righteous : doubtless there is a

God that judgeth the earth.

[ocr errors]

DE

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. lix. Eripe me de inimicis. Psal. lix. Eripe me de inimicis. Y Nuw, gwared fi oddiwrth ELIVEŘ me from mine

fy ngelynion: ymddiffyn fi enemies, O God : defend oddiwrth y rhai a ymgyfodant me from them that rise up i'm herbyn.

against me. 2 Gwared fi oddiwrth weith 2 O deliver me from the

S

redwyr anwiredd, ac achub fi wicked doers : and save me from rhag y gwyr gwaedlyd.

the blood-thirsty men. 3 Canys wele, cynllwynasant 3 For lo, they lie waiting for yn erbyn fy enaid: ymgasglodd my soul : the mighty, men are cedyrn i'm herbyn ; nid ar fy gathered against me, without any mai na’m pechod'i, Ó Arglwydd. offence or fault of me, O Lord.

4 Rhedant, ymbarottoant, heb 4 They run and prepare themanwiredd ynof fi : deffro dithau selves without my fault : arise i'm cymmorth, ac edrych. thou therefore to help me, and

behold. 5 A thi, Arglwydd Dduw'r

5 Stand up, O Lord God of lluoedd, Duw Israel, deffro i hosts, thou God of Israel, to viymweled â'r holl genhedloedd: sit all the heathen : and be not na thrugarhâ wrth neb a wnant merciful unto them that offend anwiredd yn faleisus.

of malicious wickedness. 6 Dychwelant gyda'r hwyr, 6 They go to and fro in the cyfarthant fel cwn, ac amgylch- evening they grin like a dog, ant y ddinas.

and run about through the city. 7 Wele, bytheiriant â'u genau: 7 Behold, they speak with cleddyfau sydd yn eu gwefusau: their mouth, and swords are in canys pwy, meddant, a glyw? their lips : for who doth hear?

8 Ond tydi, O Arglwydd, a'u 8 But thou, O Lord, shalt have gwatwori hwynt; ac a chwerddi them in derision : and thou shalt am ben yr holl genhedloedd. laugh all the heathen to scorn.

9 o herwydd ei nerth ef, y 9 My strength will I ascribe disgwyliaf wrthyt ti: canys Duw unto thee : for thou art the God yw fy ymddiffynfa.

of my refuge. 10 Fy Nuw trugarog a'm rhag, 10 God sheweth me his goodflaena: Duw a wna i mi weled ness plenteously : and God shall fy ewyllys ar fy ngelynion. let me see my desire upon mine

enemies. 11 Na ladd hwynt, rhag i'm 11 Slay them not, lest my peopobl anghofio: gwasgar hwynt ple forget it : but scatter them yn dy nerth, a darostwng hwynt, abroad among the people, and put O Arglwydd, ein tarian. them down, O Lord, our defence.

12 Am bechod eu genau, ac 12 For the sin of their mouth, ymadrodd eu gwefusau, dalier and for the words of their lips, hwynt yn eu balchder : ac am they shall be taken in their y felldith a'r celwydd a draeth pride : and why? their preachant.

ing is of cursing and lies. 13 Difa hwynt yn dy lid, difa, 13 Consume them in thy fel na byddont: a gwybyddant wrath, consume them, that they mai Duw sydd yn llywodr may perish : and know that it is aethu yn Iacob, hyd eithafoedd God that ruleth in Jacob, and y ddaear.

unto the ends of the world. 14 A dychwelant gyda'r hwyr, 14 And in the evening they a chyfarthant fel cwn, ac am will return : grin like a dog, gylchant y ddinas.

and will go about the city. 15 Crwydrant am fwyd ; ac 15 They will run here and onis digonir, grwgnachant.,

there for meat : and grudge if they be not satisfied.

[ocr errors]

16 Minnau a ganaf am dy 16 As for me, I will sing of nerth, ïe, llafar-ganaf am dy thy power, and will praise thy drugaredd yn fore: canys buost mercy betimes in the morning : yn ymddiffynfa i mi, ac yn for thou hast been my defence noddfa yn y dydd y bu cyf- and refuge in the day of my yngder arnaf.

trouble. 17 I ti, fy nerth, y canaf : 17 Unto thee, O my strength, canys Duw yw fy ymddiffynfa, will I sing : for thou, O God, art a Duw fy nhrugaredd.

my refuge, and my merciful God. Psal. Ix. Deus, repulisti nos.

Psal. lx. Deus, repulisti nos. ni, : and scattered us abroad dychwel attom drachefn. thou hast also been displeased ;

O turn thee unto us again. 2 Gwnaethost i'r ddaear grynu,

2 Thou hast moved the land, a holltaist hi: iachâ ei briwiau; and divided it : heal the sores canys y mae yn crynu.

thereof, for it shaketh. 3 Dangosaist i’th bobl galed 3 Thou hast shewed thy peoi: dïodaist ni â gwin madron- ple heavy things : thou hast dod.

given us a drink of deadly wine. 4 Rhoddaist faner i'r rhai a'th 4 Thou hast given a token for ofnant, i'w dyrchafu o herwydd such as fear thee : that they may i y gwirionedd

triumph because of the truth. 5 Fel y gwareder dy rai an 5 Therefore were thy beloved wyl: achub a'th ddeheulaw, a delivered : help me with thy gwrando fi.

right hand, and hear me. 6 Duw a lefarodd yn ei sanct 6 God hath spoken in his hoeiddrwydd, Llawenychaf: rhan- liness, I will rejoice, and divide naf Sichem, a mesuraf ddyffryn Sichem : and mete out the valSuccoth.

ley of Succoth. 7 Eiddof fi yw Gilead, ac 7 Gilead is mine, and Maeiddof fi Manasseh : Ephraim nasses is mine : Ephraim also hefyd yw nerth fy mhen; Iu- is the strength of my head ; Judah yw fy neddfwr.

dah is my law-giver ; 8 Moab yw fy nghrochan 8 Moab is my wash-pot; 0golchi; dros Edom y bwriaf fy ver Edom will I cast out my esgid : Philistia, ymorfoledda di shoe : Philistia, be thou glad of o'm plegid i.

9 Pwy a'm dwg i'r ddinas 9 Who will lead me into the gadarn? pwy a'm harwain hyd strong city : who will bring me

into Edom? 10 Onid tydi, Dduw, yr hwn 10 Hast not thou cast us out, a'n bwriaist ymaith? a thydi, O God : wilt not thou, O God, O Dduw, yr hwn nid ait allan go out with our hosts? gyda'n lluoedd ?

11 Moes i ni gynhorthwy 11 O be thou our help in rhag cyfyngder : canys ofer yw trouble : for vain is the help ymwared dyn.

of man. 12 Yn Nuw y gwnawn wrol 12 Through God will we do deb : canys efe a sathr ein gel- great acts : for it is he that shall ynion.

tread down our enemies.

me.

yn Edom

« EdellinenJatka »