Sivut kuvina
PDF
ePub

-7

pethau hyn oll, gan eu hyst- shepherds. But Mary kept all yried yn ei chalon. A'r bu- these things, and pondered them geiliaid a ddychwelasant, gan o in her heart. And the shepgoneddu a moliannu Duw am herds returned, glorifying and yr holl bethau a glywsent ac praising God for all the things å welsent, fel y dywedasid that they had heard and seen, wrthynt. A phan gyflawnwyd as it was told unto them. And wyth niwrnod i enwaedu ar y when eight days, were accomdyn bach, galwyd ei enw ef plished for the circumcising of IÉSU; yr hwn á enwasid gan the child, his name was called yr angel, cyn ei ymddwyn ef JESUS, which was so named yn y groth.

of the angel before he was con

ceived in the womb. 1 Yr un Colect, Epistol, ac Efengyl, I The same Collect, Epistle, and Gos.

a gaiff wasanaethu bob dydd ar ol pel shall serve for every day after hyn, hyd at yr Ystwyll.

unto the Epiphany.

[ocr errors]

Dydd Gwyl Ystwyll, neu'r Seren- The Epiphany, or the Manifeswyl, sef Ymddatgudd Crist ir tation of Christ to the GenCenhedloedd.

tiles. Y Colect.

The Collect. yr hwn trwy dywys

of a star didst manifest thy unig-anedig Fab i'r cenhedl- only-begotten Son to the Genoedd ; Caniattâ yn drugarog i tiles; Mercifully grant, that we, ni, y sawl ydym i'th adnabod yr which know thee now by faith, awr hon trwy ffydd, allu ar ol y may, after this life have the fuchedd hon gael mwyniant dy fruition of thy glorious Godogoneddus Dduwdod; trwy Iesu head; through Jesus Christ our Grist ein Harglwydd. Amen. Lord. Amen. Yr Epistol. Ephes. iii. 1. The Epistle. Ephes. ii. 1.

mwyn hynmyfi Paul VOR this cause, I Paul, the

carcharor Iesu Grist trosoch prisoner of Jesus Christ for chwi y. Cenhedloedd ; os clyw- you Gentiles; if

ye

have heard soch am oruchwyliaeth grâs Duw, of the dispensation of the grace yr hon a roddwyd i mi tủag- of God, which is given me to attoch chwi: mai trwy ddatgudd- you-ward : How that by reveiad yr hyspysodd efe i mi y lation he made known unto me dirgelwch (megis yr ysgrifenais the mystery (as I wrote afore in o'r blaen ar ychydig eiriau, wrth few words, whereby, when ye yr hyn y gellwch pan ddarllen- read, ye may understand my och wybod fy neall i yn nirgel- knowledge in the mystery of wch Crist) yr hwn yn oesoedd Christ) which in other ages was eraill nis eglurwyd' i feibion not made known unto the sons dynion, fel y mae'r awrhon wedi of men, as it is now revealed e ddatguddio i'w sanctaidd apo- unto his holy Apostles and Prostolion a'i brophwydi trwy'r Ys phets by the Spirit; That the pryd; y byddai'r cenhedloedd Gentiles should be fellow-heirs, yn gydetifeddion, ac yn gyd- and of the same body, and pargorph, ac yn gyd-gyfrannogion takers of his promise in Christ, o'i addewid ef yng Nghrist, by the Gospel: whereof I was

the

trwy'r efengyl : i'r hon y'm made a minister, according to gwnaed i yn weinidog yn ol rhodd the gift of the grace of God grâs Duw, yr hwn a roddwyd given unto me by the effectual mi yn

ol grymmus weithrediad working of his power. Unto ei allu ef. I'mi, y llai nâ'r lleiaf me, who am less than the least o'r holl saint, y rhoddwyd y grâs of all saints, is this grace given, hwn, i efangylu, ym mysg y Cen- that I should preach among hedloedd, anchwiliadwy olud Gentiles the unsearchable riches Crist; ac i egluro i bawb, beth of Christ; and to make all men yw cymdeithas y dirgelwch, yr see what is the fellowship of the hwn oedd guddiedig o ddechreu- mystery, which from the beginad y byd yn Nuw, yr hwn a ning of the world hath been hid grëodd bob peth trwy Iesu in God, who created all things Grist: fel y byddai'r awrhon yn by Jesus Christ: to the intent, hyspys i'r tywysogaethau ac i'r that now unto the principalities awdurdodau yn y nefolion le- and powers in heavenly places oedd, trwy'r eglwys, fawr am- might be known by the Church ryw ddoethineb Duw; yn ol yr the manifold wisdom of God, arfaeth dragywyddol yr hon a according to the eternal purpose wnaeth efe yng Nghrist Jesu ein which he purposed in Christ Harglwydd ni : yn yr hwn y Jesus our Lord: In whom we mae i ni hyfdra a dyfodfa mewn have boldness and access with hyder trwy ei ffydd ef.

confidence by the faith of him. Yr Efengyl. St. Matth. ii. 1.

The Gospel. St. Matth. ii. 1. Iesu BethA lehenenden, yn nyddiau

was

Bethlehem of Judæa, in Herod frenhin, wele, doethion a the days of Herod the king, beddaethant o'r dwyrain i Ieru- hold, there came wise men from salem, gan ddywedyd, Pa le y the east to Jerusalem, saying, mae'r hwn a anwyd yn Frenhin Where is he that is born King yr Iuddewon ? canys gwelsom ei of the Jews ? for we have seen seren ef yn y dwyrain, a daethom his star in the east, and are come i'w addoli ef. Ond pan glybu to worship him. When Herod Herod frenhin, efe a gyffröwyd, the king had heard these things, a holl Ierusalem gydầg ef. A he was troubled, and all Jeruchwedi dwyn ynghyd yr holl salem with him. And when he arch-offeiriaid a' sgrifenyddion y had gathered all the chief priests bobl, efe a ymofynodd å hwynt, and scribes of the people togepa le y genid Crist. A hwy a ther, he demanded of them, adywedasant wrtho, yn Bethle- where Christ should be born. hem Iudea. Canys felly'r ys- And they said unto him, In grifenwyd trwy'r prophwyd; A Bethlehem of Judæa : for thus thithau, Bethlehem tîr Iuda, nid it is written by the prophet, lleiaf wyt ym mhlith tywys- And thou, Bethlehem, in the ogion Iuda : canys o honot ti y land of Juda, art not the least daw Tywysog yr hwn a fugeilia among the princes of Juda: for fy mhobl Israel. Yna Herod, out of thee shall come a Goverwedi galw'r doethion yn ddirgel, nour that shall rule my people a'u holodd hwynt yn fanwl am Israel. Then Herod, when he yr amser yr ymddangosasai'r had privily called the wise men,

seren.

child was.

Ac wedi eu danfon hwy enquired of them diligently what i Bethlehem, efe a ddywedodd, time the star appeared. And he Ewch, ac ymofynwch yn fanwl sent them to Bethlehem, and am y mab bychan; a' phan gaff- said, Go, and search diligently och ef, mynegwch i mi, fel y for the young child, and when gallwyf finnau ddyfod a'i addoli ye have found him, bring me ef. Hwythau, wedi clywed y word again, that I may come brenhin, a aethant; ac wele, ý and worship him also. When seren a welsent yn y dwyrain, a they had heard the king, they aeth o'u blaen hwy, hyd oni departed; and lo, the star which ddaeth hi a sefyll goruwch y they saw in the east went belle yr oedd y mab bychan. Å fore them, till it came and stood phan welsant y seren, llawenha- over where the young sant â llawenydd mawr dros ben. When they saw the star, they A phan ddaethant i'r tŷ, hwy a rejoiced with exceeding great welsant y mab bychan gyda joy. And when they were come Mair ei fam; a hwy a syrth- into the house, they saw the iasant i lawr, ac a'i haddolasant young child with Mary his moef. Ac wedi agoryd eu trysorau, ther, and fell down and wora offrymmasant iddo anrhegion; shipped him: and when they aur, a thus, a myrr. Ac wedi had opened their treasures, they eu rhybuddio hwy gan Dduw presented unto him gifts ; gold, trwy freuddwyd, na ddychwel- and frankincense, and myrrh. ent at Herod, hwy a aethant And being warned of God in a drachefn i'w gwlad ar hyd ffordd dream that they should not return arall.

to Herod, they departed into their

own country another way. Y Sul cyntaf gwedi'r Ystwyll. The first Sunday after the Epi

phamg. Y Colect.

The Collect. O Arglwydd, nyni a attolygwn

Areal worden miniva adolyaman O Lords. We beseeche the weddïau dy bobl sydd yn galw prayers of thy people which call arnat; a chaniattâ iddynt ddeall upon thee; and grant that they a gwybod yr hyn a ddylent ei may both perceive and know ·wneuthur, a chael hefyd râs a what things they ought to do, gallu yn ffyddlawn i wneuthur and also may have grace and y unrhyw; trwy Iesu Grist ein power faithfully to fulfil the Harglwydd. Añen.

same; through Jesus Christ our

Lord. Amen.
Yr Epistol. Rhuf. xii. 1. The Epistle. Rom. xii. 1.

therefore, breau Duw, roddi o honoch eich God, that ye present your bocyrph yn aberth byw, sanctaidd, dies a living sacrifice, holy, accymmeradwy gan Dduw; yr hyn ceptable unto God, which is yw eich rhesymmol wasanaeth your reasonable service. And be chwi. Ac na chyd-ymffurfiwch not conformed to this world; a'r byd hwn; eithr ymnewidiwch but be ye transformed by the trwy adnewyddiad eich meddwl; renewing of your mind, that ye

M hynny yr wyf yn atelier I bhren, by the mercies of

[ocr errors]

fel y profoch beth yw daionus, may prove what is that good, a chymmeradwy, a pherffaith and acceptable, and perfect wilí ewyllys Duw. Canys yr wyf yn of God. For I say, through the dywedyd, trwy'r grås a roddwyd, grace given unto me, to every i mi, wrth bob un y sydd yn man that is among you, not to eich plith, na byddo i'neb uchel- think of himself more highly synied yn amgen nag y dylid than he ought to think, but to synied ; eithr synied i sobrwydd, think soberly, according as God fel y rhannodd Duw i bob un hath dealt to every man the fesur ffydd. Canys megis y mae measure of faith. For as we gennym

aelodau lawer mewn un have many members in one bocorph, ac nad oes gan yr holl dy, and all members have not aelodau yr un swydd ; felly nin- the same office; so we, being nau, a ni yn llawer, ydym un many, are one body in Christ, corph yng Nghrist, a phob un and every one members one of yn aelodau i'w gilydd.

another.
Yr Efengyl. St. Luc ii. 41. The Gospel. St. Luke ii. 41.
R
HIENI yr Iesu a aent i

W
Ierusalem bob blwyddyn

Jerusalem every year at ar wyl y pasc. A phan oedd the feast of the passover. And efe yn ddeuddeng mlwydd oed, when he was twelve years old, hwynt-hwy a aethant i fynu i they went up to Jerusalem, Ierusalem, yn ol defod yr wyl. after the custom of the feast. Ac wedi gorphen y dyddiau, a And when they had fulfilled the hwy yn dychwelyd, arhosodd y days, as they returned, the child bachgen Iesu yn Ierusalem, ac ni Jesus tarried behind in Jerusawyddai Ioseph a'i fam ef. Eithr lem; and Joseph and his mother gan dybied ei fod ef yn y fintai, knew not of it. But they, suphwy a aethant daith diwrnod, posing him to have been in the ac a'i ceisiasant ef ym mhlith eu company, went a day's journey, cenedl a'u cydnabod. A phryd and they sought him among na chawsant ef, hwy a ddy their kinsfolk and acquaintance. chwelasant i Ierusalem, gan ei And when they found him not, geisio ef. A bu ar ol tridiau, they turned back again to Jegael o honynt hwy ef yn y rusalem, seeking him. And it deml, yn eistedd y'nghanol y came to pass, that after three doctoriaid, yn gwrando arnynt, days they found him in the ac yn eu holi hwynt. A syn- temple, sitting in the midst of nu a wnaeth ar bawb a'r a'i the doctors, both hearing them, clywsant ef, o herwydd ei dde- and asking them questions. And all ef a'i attebion. A phan all that heard him were astowelsant ef, bu aruthr ganddynt: nished at his understanding and a'i fam à ddywedodd wrtho, answers. And when they saw Fy, mab, paham y gwnaethost him, they were amazed : and felly â ni? wele dy dad a min- his mother said unto him, Son, nau yn ofidus a'th geisiasom wh hast thou thus dealt with di. Ac efe a ddywedodd wrth us ? behold, thy father and I ynt, Paham y ceisiech fi? oni have sought thee sorrowing. wyddech fod yn rhaid i mi fod And he said unto them, How ynghylch y pethau a berthyn is it that ye sought me? wist i'm Tad? A hwy ni ddeallasant ye not that I must be about

:

G

y gair a ddywedasai efe wrthynt. my Father's business? And they Ac efe a aeth i waered gydâ understood not the saying which hwynt, ac a ddaeth i Nazareth, he spake unto them. And he ac a fu ostyngedig iddynt. A'i went down with them, and came fam ef a gadwodd yr holl eiriau to Nazareth, and was subject hyn yn ei chalon. A'r Iesu a unto them: but his mother kept gynnyddodd mewn doethineb a all these sayings in her heart. chorpholaeth, a ffafr gydâ Duw And Jesus increased in wisdom, a dynion.

and stature, and in favour with

God and man.
Yr ail Sul gwedi'r Ystwyll. The second Sunday after the

Epiphany.
Y Colect.

The Collect. OL L-alluog a thragywydd. ALMIGHTY and everlasting Llywio pob peth yn y nếf a'r things in heaven and earth; ddaear; Clyw yn drugarog eirch- Mercifully hear the supplicaion dy bobl, a chaniattâ i ni dy tions of thy people, and grant dangnefedd holl ddyddiau ein us thy peace all the days of our bywyd; trwy Iesu Grist ein Har- life; through Jesus Christ our glwydd. Amen.

Lord. Amen.
Ýr Epistol. Rhuf. xii. 6.
AN fod i ni amryw ddon-

The Epistle. Rom. xii. 6. iau, yn ol y grâs a rodd- H ing according to the grace wyd i ni, pa un bynnag ai prophwydoliaeth, prophwydwn ynol that is given to us, whether

procyssondeb y ffydd; ai gwein- phecy, let us prophesy according idogaeth, byddwn ddyfal yn y to the proportion of faith ; or weinidogaeth ; neu'r hwn sydd ministry, let us wait on yn athrawiaethu, yn yr a- ministering; or he that teacheth, thrawiaeth; neu'r hwn sydd on teaching; or he that exhortyn cynghori, yn y cyngor : yr eth, on exhortation : he that hwn sydd yn cyfrannu, gwnaed giveth, let him do it with simmewn symlrwydd; yr hwn sydd plicity; he that ruleth, with yn llywodraethu, mewn diwyd- diligence; he that sheweth rwydd; yr hwn sydd yn trugar- mercy, with cheerfulness. Let hâu, mewn llawenydd. Bydded love be without dissimulation. cariad yn ddiragrith. Casêwch Abhor that which is evil, cleave y drwg, a glynwch wrth y da. to that which is good. Be Mewn cariad brawdol byddwch kindly affectioned one to angaredig i'ch gilydd; yn rhoddi other with brotherly love, in parch, yn blaenori eich gilydd; honour preferring one another: nid

yn ddïog mewn diwyd- not slothful in business ; ferrwydd; yn wresog yn yr yspryd; vent in spirit; serving the yn gwasanaethu yr Arglwydd; Lord; rejoicing in hope ; payn llawen mewn gobaith; yn tient in tribulation; continuing ddīoddefgar mewn cystudd; yn instant in prayer ; distributing dyfal-barhâu mewn gweddi; yn to the necessity of saints; givcyfrannu i gyfreidiau'r saint ; en to hospitality. Bless them ac yn dilyn llettygarwch. Ben- which persecute you ; bless,

our

« EdellinenJatka »