Sivut kuvina
PDF
ePub

dâ gweithredwyr anwiredd: Lord shall lead them forth with bydd tangnefedd ar Israel. the evil-doers; but peace shall

be upon Israel.

with joy.

dym yn

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. cxxvi. In convertendo.

Psal. cxxvi. In convertendo. PANyddychwelodd Are W HEIN the Lord y turned eddym fel rhai yn breudd- Sion : then were we like unto rydío.

them that dream. 2 Yna y llanwyd ein genau

2 Then was our mouth filled chwerthin, a'n tafod â chanu: with laughter : and our tongue na y dywedasant ym mysg y enhedloedd, Yr Arglwydd a 3 Then said they among the maeth bethau mawrion i'r rhai heathen : The Lord hath done tyn.

great things for them. 3 Yr Arglwydd a wnaeth i ni 4 Yea, the Lord hath done jethau mawrion; am hynny'r great things for us already llawen.

whereof we rejoice. 4 Dychwel, Arglwydd, ein 5 Turn our captivity, O Lord : aethiwed ni, fel yr afonydd yp as the rivers in the south. y dehau.

5. Y rhai sydd yn hau mewn 6 They that sow in tears ; lagrau a fedant mewn gorfoledd. shall reap in joy.

6 Yr hwn sydd yn myned 7 He that now goeth on his chagddo, ac yn

yn wylo, gan way weeping, and beareth forth ddwyn had gwerthfawr, gan good seed : shall doubtless come ddyfod a ddaw mewn gorfol- again with joy, and bring his edd, dan gludo ei ysgubau. sheaves with him. Psal. cxxvii. Nisi Dominus.

Psal. cxxvii. Nisi Dominus. S yr nid adeil

EXCELE

XCEPT the Lord build the ada'r tŷ, ofer у

llafuria ei house : their labour is but adeiladwyr wrtho : os yr Ar- lost that build it. glwydd ni cheidw'r ddinas, ofer 2 Except the Lord keep the y gwylia'r ceidwad.

city : the watchman waketh but

in vain. 2 Ofer i chwi fore-godi, 3 It is but lost labour that ye myned yn hwyr i gysgu, bwytta haste to rise up early, and so late bara gofidiau : felly y rhydd'efe take rest, and eat the bread of hûn i'w anwylyd.

carefulness : for so he giveth his

beloved sleep. 3 Wele, plant ydynt etifedd 4 Lo, children and the fruit of iaeth yr Arglwydd : ei wobr ef the womb : are an heritage and yw ffrwyth y groth.

gift that cometh of the Lord. 4 Fel y mae saethau yn llaw 5 Like as the arrows in the y cadarn: felly y mae plant ieu- hand of the giant : even so are engctid.

the young children. 5 Gwyn ei fyd y gwr a 6 Happy is the man that hath lanwodd ei gawell saethau â his quiver full of them : they hwynt: nis gwaradwyddir hwy shall not be ashamed when they

Y

[ocr errors]

WYN ei fyd pob un sydd B Fear the Lord : and woul

am

[ocr errors]
[ocr errors]

6 Let them be even as the ti tai, yr hwn a wywa cyn y tynner grass growing upon the house urwr ei law; na'r hwn fyddo not his hand : neither he thai yn rhwymo yr ysgubau, ei bindeth up the sheaves his bar

pan ymddiddanant a'r gelynion speak with their enemies in the yn y porth.

gate.

he Psal. cxxviii. Beati omnes.

Psal. cxxviü. Beati omnes. G

LESSED are all they that E yn ofni'r Arglwydd ; yr hwn sydd yn

rhodio

yn
ei in his

ways. ffyrdd ef.

2 Canys mwynhâi lafur dy 2 For thou shalt eat the leddwylaw: gwŷn dy fyd, a da bours of thine hands : 0 well is fydd it.

thee, and happy shalt thou be. 3 Dy wraig fydd fel gwin 3 Thy wife shall be as the wydden ffrwythlawn ar hyd fruitful vine : upon the walls ei ystlysau dy dý: dy blant fel thine house. planhigion olew-wŷdd o 4 Thy children like the olivegylch dy ford.

branches : round about thy ts. 4 Wele, fel hyn yn ddïau

у

ble. bendithir y gwr a ofno'r Ar 5 Lo, thus shall the man be glwydd.

blessed: that feareth the Lord. 5 Yr Arglwydd a'th fendithia 6 The Lord from out of Sion allan o Sion; a thi a gai weled shall so bless thee : that thou daioni Ierusalem holl ddyddiau shalt see Jerusalem in prosperity dy einioes;

all thy life long;

1 6 A thi a gai weled plant 7 Yea, that thou shalt see thy dy blant, a thangnefedd ar Is- children's children : and peace rael. Psal. cxxix. Sæpe expugnaverunt. Psal. cxxix. Sæpe expugnaverunt

. tuddiasant o'm hieuengctid, y dichon Israel ddywedyd yn my youth up : may Israel now

say. 2 Llawer gwaith y’m cys

2 Yea, many a time have the tuddiasant o'm hieuengctid: etto vexed me from my youth up. ni'm gorfuant.

but they have not prevailed

gainst me. 3 Yr arddwyr a arddasant ar

3 The plowers plowed upon fy nghefn: estynasant eu cwys- my back : and made long fu. au yn hirion.

4 Yr Arglwydd sydd gyfiawn : efe a dorroda raffau y hath hewn the snares of the 17

4 But the righteous Lord :

der rhai annuwiol.

godly in pieces. 5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer yn eu hol, y rhai a gasânt and turned backward : as many Sion.

as have evil will at Sion. 6 Byddant fel glaswellt pen :

be plucked up; A'r hwn ni leinw y plad

Ÿ Whereof the mower

[ocr errors]

upon Israel.

[ocr errors]

awr:

[ocr errors]

rows.

5 Let them be confounded

tops : which withereth afore it

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

som.

may

[ocr errors]

8. Ac ni ddywed y rhai a ant 8 So that they who go by say eibio, Bendith yr Arglwydd not so much as, The Lord prosrnoch : bendithiwn chwi' yn per you : we wish you good Enw'r Arglwydd.

luck in the Name of the Lord. Psal. cxxx. De profundis.

Psal. cxxx. De profundis. 'R dyfnder y llefais arnat, O

OUT

UT of the deep have I Arglwydd.

called unto thee, O Lord : Lord, hear

my.

voice. 2 Arglwydd, clyw fy llefain ; 2 O let thine ears consider styried dy glustiau wrth lef fy well : the voice of my complaint. gweddïau.

3 If thou, Lord, wilt be ex3 Os creffi ar anwireddau, treme to mark what is done aIrglwydd :: 0 Arglwydd, pwy miss : 0 Lord, who abide saif?

it? 4 Ond y mae gydâ thi fadd 4 For there is mercy with uant, fel y'th ofner.

thee : therefore shalt thou be 5 Disgwyliaf am yr Arglwydd, feared. lisgwyl fy enaid, ac yn ei air ef 5 I look for the Lord'; my gobeithiaf.

soul doth wait for him : in his 6 Fy enaid sydd yn disgwyl word is my trust. m yr Arglwydd, yn fwy nag 6 My soul fleeth unto the

mae y gwylwyr am y bore; Lord before the morning n fwy nag y mae y gwylwýr watch, I say, before the mornу bore.

ing watch. 7 Disgwylied Israel am yr 7 O Israel, trust in the Lord, Irglwydd : o herwydd y mae for with the Lord there is merrugaredd gyda'r Arglwydd, ac cy: and with him is plenteous .ml ymwared gydag ef. redemption.

8 Ac efe a wared Israel oddi 8 And he shall redeem Israel : wrth ei holl anwireddau.

from all his sins. Psal. cxxxi. Domine, non est. Psal. cxxxi. Domine, non est.

ymldyrchafodd fy llygaid : ni 2 I do not exercise myself in --rodiais chwaith mewn pethau great matters : which are too :hý fawr, a rhý uchel i mi. high for me.

2 Eithr gosodais a gostegais 3 But I refrain my soul, and fy enaid, fel un wedi ei ddi- keep it low, like as a child that Idyfnu oddiwrth ei fam : fy is weaned from his mother : enaid sydd ynof fel un wedi ei yea, my soul is even as a weanddiddyfnu.

ed child. 3 Disgwylied Israel wrth yr 4 O Israel, trust in the Lord : Arglwydd, o'r pryd hwn hýd from this time forth for everyn dragywydd.

[ocr errors]

.m

O

more.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. cxxxii. Memento, Domine. Psal. cxxxii. Memento, Domine. O Arglwydd, cofia Ddafydd, L and all his trouble ;

ORD, remember David : a'i holl Alinder. 2 Y modd y tyngodd efe wrth 2 How he sware unto the

bed;

yr Arglwydd, ac yr addunodd i Lord : and vowed a vow unto rymmus Dduw Iacob.

the Almighty God of Jacob; 3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy

3 I will not come within the nhý, ui ddringaf ar erchwyn fy tabernacle of mine house : mar ngwely;

climb up into my

4 I will not suffer mine eyes 4 Ni roddaf gwsg i'm llygaid, to sleep, nor mine eye-lids to na hûn i'm hamrantau,

slumber : neither the temples of

my head to take any rest; 5 Hyd oni chaffwyf le i'r Ar 5 Until I find out a place for glwydd, preswylfod i rymmus the temple of the Lord : an haDduw Iacob.

bitation for the mighty God of

Jacob. 6 Wele, clywsom am dani yn 6 Lo, we heard of the same Ephratah: cawsom hi ym meus

at Ephrata : and found it in the ydd y coed.

wood. 7 Awn i'w bebyll ef; ym

7 We will go into his taber. grymmwn o flaen ei faingc draed nacle : and fall low on our ef.

knees before his footstool. 8 Cyfod, Arglwydd, i'th or 8 Arise, O Lord, into the phwysfa ; ti, ac arch dy gad- resting-place : thou, and the art ernid.

of thy strength. 9 Gwisged dy offeiriaid gyf 9 Let thy priests be clothed iawnder ; a gorfoledded ”dy with righteousness : and let thy saint.

saints sing with joyfulness

. 10 Er mwyn Dafydd dy was, 10 For thy servant David's na thro ymaith wyneb dy En“ sake : turn not away the preneiniog.

sence of thine Anointed. 11 Tyngodd yr Arglwydd 11 The Lord hath made : mewn gwirionedd i Ddafydd; ni faithful oath unto David : and thry efe oddiwrth hynny; o he shall not shrink from it; ffrwyth dy gorph y gosodaf ar 12 Of the fruit of thy body: dy orseddfaingc.

shall I set upon thy seat. 12 Os ceidw dy feibion fy 13 If thy children will keep nghyfammod a’m tystiolaeth, y my covenant, and my testimorhai a ddysgwyf 'iddynt ; eu nies that I shall learn them : meibion hwythau yn dragywydd their children also shall sit upan a eisteddant ar dy orseddfaingc. thy seat for evermore.

13 Canys dewisodd yr Ar 14 For the Lord hath chosen glwydd Sion; ac a'i chwen- Sion to be an habitation for him. FTE nychodd yn drigfa iddo ei hun. self: he hath longed for her

. 14 Dyma fy ngorphwysfa yn 15 This shall be my rest for dragywydd: yma y trigaf'; canys ever : here will I dwell

, for 14 chwennychais hi.

have a delight therein. 15 Gan fendithio

у

bendithiaf 16 I will bless her victuals ei lluniaeth : diwallaf ei thlodion with increase : and will satisfy â bara.

her
poor

with bread. 16 Ei hoffeiriaid hefyd a wisg 17 I will deck her priests with af âg iachawdwriaeth: a'i saint health : and her saints shall re dan ganu a ganant.

joice and sing. 17 Yna y paraf i gorn Dafydd 18 There shall I make the

ON

[ocr errors]
[ocr errors]

laguro: darperais lamp i'm Hen- horn of David to flourish : I veiniog

have ordained a lantern for mine

Anointed. 18 Ei elynion ef a wisgaf â 19 As for his enemies, I shall hywilydd: arno yntau y blod-clothe them with shame : but rua ei goron.

upon himself shall his crown.

flourish. Psal. cxxxii. Ecce, quam bonum! Psal. cxxxiii. Ecce, quam bonum!

EHOLD, how good and joy.

BEHO hyfryd yw trigo o frodyr ful a thing it is : brethren, y'nghyd.

to dwell together in unity! 2 Y mae fel yr ennaint gwerth 2 It is like the precious ointfawr ar y pen, yn disgyn ar ment upon the head, that ran hyd y farf, sef barf Aaron; yr down unto the beard: even unto hwn oedd yn disgyn ar hỏd Aaron's beard, and went down ymyl ei wisgoedd ef :

to the skirts of his clothing, 3 Fel gwlith Hermon, ac fel y 3 Like as the dew of Hergwlith yn disgyn ar fynyddoedd mon : which fell upon the hill Sion: canys yno y gorchymmyn- of Sion. odd yr Arglwydd y fendith, sef 4. For there the Lord promised bywyd yn dragywydd.

his blessing : and life for ever

more. Psal. cxxxiv. Ecce nunc.

Psal. cxxxiv. Ecce nunc. CELE, holl weision yr Ar EHOLD now, praise the

B glwydd, bendithiwch yr Lord : all ye servants of Arglwydd, y rhai ydych yn the Lord; sefyll yn nhŷ'r Arglwydd y 2 Ye that by night stand in su nos.

the house of the Lord : even in

the courts of the house of our 2 Dyrchefwch eich dwylaw God. yn y cyssegr; a bendithiwch yr 3 Lift up your hands in the Arglwydd.

sanctuary : and praise the Lord. 3 Yr Arglwydd yr hwn a 4 The Lord that made heaven wnaeth nefoedd a daear, a'th and earth : give thee blessing fendithio di allan o Sïon.

out of Sion. Psal. cxxxv. Laudate Nomen.

Psal. cxxxv. Laudate Nomen. OLWCH yr Arglwydd. 0 Praise ame of the Lord :

Praise the Lord, laud ye Molwch Enw'r Arglwydd; gweision yr Arglwydd, molwch praise it, О ye servants of the ef.

Lord; 2 Y rhai ydych yn sefyll yn

2 Ye that stand in the house nhy'r Arglwydd, ynghyntedd- of the Lord : in the courts of the oedd tŷ ein Duw ni.

house of our God. 3 Molwch yr Arglwydd; canys 3 O praise the Lord, for the da yw'r Arglwydd: cenwch i'w Lord is gracious : 0 sing praises Enw; canys hyfryd yw,

unto his Name, for it is lovely. 4 Oblegid yr Arglwydd a 4 For why? the Lord hath ddetholodd Iacob iddo ei hun, chosen Jacob unto himself : and ac Israel

yn

brïodoriaeth iddo. Israel for his own possession. 5 Canys mi a wn mai mawr 5 For I know that the Lord

W

MAH

[ocr errors]
« EdellinenJatka »