Sivut kuvina
PDF

ddywedyd wrth y mynyddoedd, which never gave suck. Then Syrthiwch arom; ac wrth y shall they begin to say to the bryniau, Cuddiwch ni. Canys os mountains, Fall on us; and gwnant hyn yn y pren îr, pa beth to the hills, Cover us. For if & wneir yn y crin? Ac arwein- they do these things in a green iwyd gydag ef hefyd ddau tree, what shall be done in the ddrwg-weithredwŷr eraill, i'w dry? And there were also two rhoi i'w marwolaeth. A phan other, malefactors, led with him ddaethant i'r lle a elwir Calfaria, to be put to death. And when yno y croes-hoeliasant ef; a'r they were come to the place drwg-weithredwyr, un ar y llaw which is called Calvary, there ddehau, a'r llall ar yr aswy. A'r they crucified him; and the lesu a ddywedodd, Dad, madd- malefactors, one on the right eu iddynt; canys ni wyddant pa hand, and the other on the left. beth y maent yn ei wneuthur. A Then said Jesus, Father, forbwy a rannasant ei ddillad ef, ac give them, for they know not a fwriasant goelbren. A'r bobl a what they do. And they parted safodd yn edrych ; a'r pennaeth- his raiment, and cast lots. And laid hefyd gydâ hwynt a watwor- the people stood beholding; and asant, gan ddywedyd, Eraill a the rulers also with them dewaredodd efe, gwareded ef ei rided him, saying, He saved hun, os hwn yw Crist, Etholedig others; let him save himself, if Duw. A'r milwyr hefyd a'i he be Christ, the chosen of God. gwatworasant ef, gan ddyfod atto, · And the soldiers also mocked a chynnyg iddo finegr, a dywed- him, coming to him, and offeryo; Os tydi yw Brenhin yring him vinegar, and saying, If Tuddewon, gwared dy hun. Ác thou be the King of the Jews, Yr ydoedd hefyd arsgrifen wedi ei save thyself. And a superscripsgrifenu uwch ei benef, â llythyr- tion also was written over him enau Groeg, a Lladin, ac Hebr- in letters of Greek, and Latin, deg, HWN YW BRENHIN and Hebrew, THIS IS THE

R IUDDEWON. Ac un o'r KING OF THE JEWS. And arwg-weithredwyr a grogasid, a'i one of the malefactors, which

odd ef, gan ddywedyd, Os were hanged, railed on him, al yw Crist, gwared dy hun, a saying, If thou be Christ, save ninnau. Eithr y llall a attebodd, thyself, and us. But the other ac ai ceryddodd ef, gan ddy- answering rebuked him, saying, wedyd, Onid wyt ti yn ofni Duw, Dost not thou fear God, seeing Bandy fod dan yr un ddamnedig- thou art in the same condem

A nyni yn wir yn gyfiawn; nation? And we indeed justly ; ys yr ydym yn derbyn yr hyn for we receive the due reward

eadai y pethau a wnaethom: of our deeds, but this man hath m wn ni wnaeth ddim allan done nothing amiss. And he pile. Ac efe a ddywedodd wrth said unto Jesus, Lord, remem1, Arglwydd, cofia fi pan ber me when thou comest into

th deyrnas. A'r Tesu thy kingdom. And Jesus said

dodd wrtho, Yn wîr unto him, Verily I say unto Duda ? 11, Heddyw y byddi thee, To-day shalt thou be with

ym mharadwys. Ac yr me in paradise. And it was Yoghylch y chweched about the sixth hour: and there thy wyllwch a fu ar yr was a darkness over all the

[ocr errors]

holl ddaear, hyd y nawfed awr. earth until the ninth hour. And in A'r haul a dywyllwyd, a len y the sun was darkened, and the who deml a rwygwyd yn ei chanol. vail of the temple was rent in Iru Ar lesu, gan leiain â llef uchel, a the midst. And when Jesus ddywedodd, o Dad, i'th ddwylaw had cried with a loud voice, he will di y gorchymmynaf fyyspryd. said, Father, into thy hands I am Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe commend my spirit: and have a drengodd. A'r canwriad, pan ing said thus, he gave up the welodd y peth a wnaethpwyd, a ghost. Now when the centuogoneddodd Dduw, gan ddywed- rion saw what was done, he yd, Yn wir yr oedd hwn yn wr glorified God, saying, Certainly not cyfiawn. A'r holl bobloedd, y this was a righteous man. And rhai a ddaethent y'nghyd i edrych all the people that came toge all hyn, wrth weled y pethau a ther to that sight, beholding the ? wnaethpwyd, a ddychwelasant, things that were done, smote in gan guro eu dwyfronnau. A'i their breasts, and returned. And holl gydnabod ef a safasant o all his acquaintance, and the 3 hirbell, a'r gwragedd y rhai a'i women that followed him from canlynasant ef o Galilea, yn e- Galilee, stood afar off, beholddrych ar y pethau hyn.

ing these things.

Dydd Gwener y Croglith.

GOOD FRIDAY.
Y Colectau.

The Collects. TOLL-alluog Dduw, nyni a ALMIGHTY God, we be11 attolygwni ti edrych o honot H seech thee graciously to beyn rasusol ar dy deulu hyn yma, hold this thy family, for which dros yr hwn y bu foddlawn gan our Lord Jesus Christ was conein Harglwydd Iesu Grist gael tented to be betrayed, and given ei fradychu, a'i roddi yn nwylaw up into the hands of wicked dynion anwir, a dïoddef angau ar men, and to suffer death upon y groes, yr hwn sydd yn awr yn the cross, who now liveth and byw ac yn teyrnasu gydâ thydi reigneth with thee and the Holy a'r Yspryd Glân, byth yn un Duw, Ghost, ever one God, world heb drangc na gorphen. Amen. without end. Amen. LOLL-alluog a thragywyddol ALMIGHTY and everlasting I1 Dduw, trwy Yspryd pa un A God, by whose Spirit the y llywodraethir ac y sancteiddir whole body of the Church is holl gorph yr Eglwys; Derbyn governed and sanctified; Reein herfynion a'n gweddïau, y ceive our supplications and rhai yr ydym ni yn eu hoffrwm prayers, which we offer before ger dy fron di dros bob gradd o thee for all estates of men in ddynion yn dy sanctaidd Eg- thy holy Church, that every lwys; fel y gallo pob aelod o honi, member of the same, in his voyn ei alwedigaeth a'i wasanaeth, cation and ministry, may truly yn gywir ac yn dduwiol dy was- and godly serve thee; through anaethu di ; trwy ein Harglwydd our Lord and Saviour Jesus a'n Iachawdwr Iesu Grist. Amen. Christ. Amen.

Drugarog Dduw, yr hwn a o Merciful God, who hast

wnaethost bob dyn, ac ni made all men, and hatest chasei ddim a'r a wnaethost, ac ni nothing that thou hast made,

fynnit farwolaeth pechadur, ond nor wouldest the death of a sinyn hytrach ymchwelyd o hono, ner, but rather that he should a byw : Trugarhâ wrth yr holl be converted and live; Have luddewon, Tyrciaid, Anffydd- mercy upon all Jews, Turks, Inlonion, a Hereticiaid, a chymmer fidels, and Hereticks, and take oddiwrthynt bob anwybodaeth, from them all ignorance, hardcaledwch calon, a dirmyg ar dy ness of heart, and contempt of air; ac felly dwg hwynt adref, thy Word; and so fetch them wynfydedig Arglwydd, at dy home, blessed Lord, to thy flock, braidd, fel y bônt gadwedig ym that they may be saved among mhlith gweddillion y gwîr Israel- the remnant of the true Israeliaid, a bod yn un gorlan dan yrites, and be made one fold unun bugail Iesu Grist ein Har- der one shepherd, Jesus Christ glwydd, yr hwn sydd yn byw our Lord, who liveth and reignac yn teyrnasu gyda thydi a'r eth with thee and the Holy Spia Yspryd Glân, byth yn un Duw, rit, one God, world without end. heb drangc na gorphen. Amen. Amen. Yr Epistol. Heb. x. 1.

The Epistle. Heb. x. 1. V Gyfraith, yr hon sydd T HE law having a shadow of 1 ganddi gysgod daionus beth- 1 good things to come, and au i ddyfod, ac nid gwîr ddelw y not the very image of the things, pethau, nis gall trwy yr aberth- can never with those sacrifices, au hynny, y rhai y maent bob which they offered year by year blwyddyn yn eu hoffrymmu yn continually, make the comers wastadol, byth berffeithio y rhai thereunto perfect: for then would a ddel atti. Oblegid yna hwy a they not have ceased to be offer beidiasent â'u hoffrymmu, am na ed? because that the worshipbuasai gydwybod pechod mwy pers once purged should have gan y rhai a addolasent, wedi had no more conscience of sins. eu glanhâu unwaith. Eithr yn But in those sacrifices there is yt aberthau hynny y mae adgoffa a remembrance again made of pechodau bob blwyddyn. Canys sins every year. For it is not ammhosibl yw i waed teirw a geifr possible that the blood of bulls dynnu ymaith bechodau. O her- and of goats should take away wydd paham y mae efe, wrth ddy- sins. Wherefore, when he comfod i'r byd, yn dywedyd, Aberth eth into the world, he saith, Saac offrwm nis mynnaist; eithr crifice and offering thou wouldcorph a gymhwysaist i mi: Off- est not, but a body hast thou rymmau poeth, a thros bechod, prepared me: In burnt-offerings ni buost foddlawn iddynt. Yna and sacrifices for sin thou hast y dywedais, Wele fi yn dyfod (y had no pleasure: Then said I, mae yn ysgrifenedig yn nechreu Lo, I come in the volume of the y llyfr am danaf) i wneuthur dy book it is written of me) to do ewyllys di, o Dduw. Wedi iddo thy will, O God. Abové, when ddywedyd uchod, Aberth, ac off- he said, Sacrifice and offering, Twin, ac offrymmau poeth, a and burnt-offerings, and offering thros bechod, nis mynnaist, ac for sin thou wouldest not, neither nd. ymfoddlonaist ynddynt, y hadst pleasure therein, which Thai yn ol y gyfraith, a offrymmir. are offered by the Law: then Ina y dywedodd, Wele fi yn dy- said he, Lo, I come to do thy tod, i wneuthur dy ewyllys di,o will, o God. He taketh away the Dduw. Y mae yn tynnu ymaith first, that he may establish the y cyntaf, fel y gosodai yr ail. Trwy second. By the which will we yr hwn ewyllys yr ydym ni wedi are sanctified, through the offerein sancteiddio, trwy offrymiad ing of the body of Jesus Christ corph Iesu Grist unwaith. Ac once for all. And every priest y mae pob offeiriad yn sefyll standeth daily ministering, and beunydd yn gwasanaethu, ac yn offering oftentimes the same saoffrymmu ynfynych yr un aberth- crifices, which can never take au, y rhai ni allant fyth ddilëu away sins. But this man, after pechodau. Eithr hwn, wedi off- he had offered one sacrifice for rymmu un aberth dros bechodau, sins, for ever sat down on the yn dragywydd a eisteddodd ar right hand of God; from henceddeheulaw Duw; o hyn allan yn forth expecting till his enemies disgwyl hyd oni osoder ei elynion be made his foot-stool. For by ef yn droed-faingc i'w draed ef. one offering he hath perfected Canys ag un offrwm y perffeith- for ever them that are sanctified: iodd efe yn dragywyddol y rhai Whereof the Holy Ghost also is sy wedi eu sancteiddio. Ac y a witness to us: for after that he mae yr Yspryd Glân hefyd yn had said before, This is the covetystiolaethu i ni: canys wedi iddo nant that I will make with them ddywedyd o'r blaen, Dyma 'r after those days, saith the Lord, cyfammod, yr hwn a ammodaf fi I will put my laws into their â hwynt ar ôl y dyddiau hynny, hearts, and in their minds will I medd yr Arglwydd, Myfi a osodaf write them; and their sins and infy nghyfreithiau yn eu calonnau, iquities will I remember no more. ac a'u hysgrifenaf yn eu meddyl Now where remission of these iau; a'u pechodau, a'u hanwir- is, there is no more offering for eddau, ni chofiaf mwyach. A sin. Having therefore, brethren, lle y mae maddeuant am y rhai boldness to enter into the hohyn, nid oes mwyach offrwm tros liest by the blood of Jesus, by a bechod. Am hynny, frodyr, gan new and living way, which he fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r hath consecrated for us, through cyssegr trwy waed Iesu, ar hyd the vail, that is to say, his flesh; ffordd newydd a bywiol, yr hon and having an High Priest over a gyssegrodd efe i ni, trwy'r the house of God; let us draw llen, sef ei gnawd ef; a bod i near with a true heart, in full ni Offeiriad mawr ar dỹ Duw; assurance of faith, having our nesâwn â chalon gywir, mewn hearts sprinkled from an evil llawn hyder ffydd, wedi glanhâu conscience, and our bodies washein calonnau oddiwrth gydwybod ed with pure water. Let us hold ddrwg, a golchi ein corph â dwfr fast the profession of our faith glân. Daliwn gyffes ein gobaith without wavering ; (for he is yn ddisigl (canys ffyddlawn yw'r faithful that promised ;) and let hwn a addawodd) a chyd-ystyr- us consider one another to pro iwn bawb ein gilydd, i ymannog voke unto love, and to good i gariad a gweithredoedd da; heb works; not forsaking the assemesgeuluso ein cyd-gynhulliad ein bling of ourselves together, as hunain, megis y mae arfer rhai; the manner of some is; but exond annog bawb ein gilydd : a horting one another: and 80 hynny yn fwy, o gymmaint a'ch much the more, as ye see the bod yn gweled y dydd yn nesáu, day approaching.

[ocr errors]

Yr Efengyl. St. Ioan xix. 1. The Gospel. St. John xix. 1.
V NA gan hynny y cymmer- DILATE therefore took Je-

I odd Pilat yr Iesu, ac a'i Isus, and scourged him. And fflan-gellodd ef. A'r milwyr a the soldiers platted a crown of blethasant goron o ddrain, ac thorns, and put it on his head, a'i gosodasant ar ei ben ef, ac a and they put on him a purple roisant wisg o borphor am dano: robe, and said, Hail, King of ac a ddywedasant, Henffych well, the Jews: and they smote him Brenhin yr Iuddewon; ac a with their hands. Pilate thereroisant iddo gernodiau. Pilat fore went forth again, and saith gan hynny a aeth allan drachefn, unto them, Behold, I bring ac a ddywedodd wrthynt, Wele, him forth to you, that ye may yr wyf fi yn ei ddwyn ef allan know that I find no fault in i chwi, fel y gwypoch nad wyf fi him. Then came Jesus forth, yn cael ynddo ef un bai. Yna y wearing the crown of thorns, daeth yr Iesu allan, yn arwain y and the purple robe. And Pigoron ddrain, a'r wisg borphor. late saith unto them, Behold the Å Philat a ddywedodd wrthynt, man! When the chief priests Wele y dyn. Yna yr arch-offeir- therefore and officers saw him, iaid a'r swyddogion, pan welsant they cried out, saying, Crucify ef, a lefasant, gan ddywedyd, him, crucify him. Pilate saith Croes-hoelia, croes-hoelia ef. Pi- unto them, Take ye him, and lat a ddywedodd wrthynt, Cym- crucify him: for I find no fault merwch chwi ef, a chroes-hoel in him. The Jews answered iwch: canys nid wyf fi yn cael him, We have a law, and by dim bai ynddo. Yr Iuddewon a our law he ought to die, beattebasant iddo, Y mae gennym cause he made himself the Son ni gyfraith ; ac wrth ein cyfraith of God. When Pilate therefore ni, efe a ddylai farw, am iddo ei heard that saying, he was the wneuthur ei hun yn Fab Duw. more afraid ; and went again A phan glybu Pilat yr ymadrodd into the judgement-hall, and hwnnw, efe a ofnodd yn fwy, ac saith unto Jesus, Whence art a aeth drachefn i'r dadleu-dŷ, thou ? But Jesus gave him no ac a ddywedodd wrth yr Iesu, answer. Then saith Pilate unO ba le yr wyt ti? Ond ni roes to him, Speakest thou not unto yr Iesu atteb iddo. Yna Pilat a me? knowest thou not that I ddywedodd wrtho, Oni ddywedi have power to crucify thee, and di wrthyf fi? Oni wyddost ti have power to release thee? fod gennyf awdurdod i'th groes- Jesus answered, Thou couldest hoelio di, a bod gennyf awdurdod have no power at all against i'th ollwng yn rhydd? Yr Iesu me, except it were given thee a attebodd, Ni byddai i ti ddim from above: therefore he that awdurdod arnaf fi, oni bai ei fod delivered me unto thee hath the wedi ei roddi'i ti oddiuchod: am greater sin. And from thencehynny yr hwn am traddododd i forth Pilate sought to release ti sydd fwy ei bechod. O hynny him: but the Jews cried out, allan y ceisiodd Pilat ei ollwng saying, If thou let this man go, ef yn rhydd ; ond yr Iuddewon thou art not Cæsar's friend : a lefasant, gan ddywedyd, Os whosoever maketh himself a gollyngi di hwn yn rhydd, nid king speaketh against Cæsar. wyt ti yn garedig i Caesar: pwy When Pilate therefore heard that

« EdellinenJatka »