Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

oedd yr Iesu

yn

ei garu, yn can whom Jesus loved following ; lyn: yr hwn hefyd a bwysasai which also leaned on his breast ar ei ddwyfron ef ar swpper, ac at supper, and said, Lord, which a ddywedasai, Pwy, Arglwydd, is he that betrayeth thee Peter yw yr hwn a'th fradycha di ? seeing him saith to Jesus, Lord, Pån welodd Petr hwn, efe a and what shall this man do? ddywedodd wrth yr Iesu, Ar- Jesus saith unto him, If I will glwydd, ond beth a wna hwn? that he tarry till I come, what Yr Íesu a ddywedodd wrtho, Os is that to thee? Follow thou mynnaf iddo aros hyd oni ddel- me. Then went this saying wyf, beth yw hynny i ti? canlyn abroad among the brethren, di fyfi. Am hynny yr aeth y That that disciple should not gair yma allan ym mlith brod- die : yet Jesus said not unto yr, na fyddai y disgybl hwnnw him, He shall not die ; but, If farw: ac ni ddywedasai yr Iesu I will that he tarry till I come, wrtho, na fyddai efe farw; ond,Os what is that to thee? This is mynnaf iddo aros hyd oni ddel- the disciple which testifieth of wyf, beth yw hynny i ti ? Hwn these things, and wrote these yw'r disgybl sydd yn tystiolaethu things, and we know that his am y pethau hyn, ac a'sgrifenodd testimony is true. And there y pethau hyn; ac ni a wyddom are also many other things which fod ei dystiolaeth ef yn wir. Ac Jesus did, the which if they y mae hefyd lawer o bethau eraill should be written every one, a wnaeth yr Iesu, y rhai ped ys- suppose, that even the world itgrifenid hwy bob yn un ac un, self could not contain the books nid wyf yn tybied y cynhwysai that should be written. y byd y llyfrau a'sgrifenid. Dydd Gwyl y Gwirioniaid.

The Innocents' Day.
Y Colect.

The Collect.
HOLL-alluog Dduw, yr hwn

O Almighty God, who out of o enau plant bychain, a rhai yn sugno, a beraist nerth, ac a sucklings hast ordained strength, wnaethost i blant aflafar dy o and madest infants to glorify goneddu trwy farw; Marweiddia thee by their deaths; Mortify å lladd bob rhyw anwiredd ynom, and kill all vices in us, and so a nertha ni 'felly â'th rấs, fel strengthen us by thy grace,

that trwy fuchedd ddiniwaid, a ffydd by the innocency of our lives, ddîysgog hyd angau y gogon- and constancy of our faith even eddom ”dy Enw bendigedig; unto death, we may , glorify trwy Iesu Grist ein Harglwydd. thy holy Name; through Jesus Amen.

Christ our Lord. Amen. Yn lle yr Epistol. Dat. xiv. 1. For the Epistle. Rev. xiv. 1. A Cemiya edrychais

macamelen I looked, and to, a Lamb stood on, a chydag ef bedair mîl a him an hundred forty and four saith ugeinmil, a chanddynt enw thousand, having his Father's ei Dad ef yn ysgrifenedig yn eu Name written in their foreheads. talcennau. Ac mi a glywais lêf And I heard a voice from heao'r nef, fel llêf dyfroedd lawer, ac ven, as the voice of many wafel llêf taran fawr; ac mi a glywe ters, and as the voice of a great

ar

WEL

ais lef telynorion yn canu ar thunder: and I heard the voice eu telynau : a hwy a ganasant of harpers harping with their megis caniad newydd ger bron harps : and they sung as it were yr orseddfaingc, a cher bron y a new song before the throne, pedwar anifail a'r henuriaid; ac and before the four beasts, and ni allodd neb ddysgu y, gân, the elders; and no man could ond y, pedair mil a'r saith ug- learn that song, but the huneinmil, y rhai a brynwyd oddi- dred and forty and four thou

у ddaear. Y rhai hyn yw y sand, which were redeemed from rhai ni halogwyd â gwragedd; the earth. These are they which canys gwŷryfon ydynt: y rhai were not defiled with women, hyn yw y rhai sy'n dilyn yr for they are virgins: these are Oen pa le bynnag yr elo; y they, which follow the Lamb rhai hyn a brynwyd oddiwrth whithersoever he goeth: these ddynion, yn flaen-ffrwyth i were redeemed from among men, Dduw, ac i'r Oen. Ac yn eu being the first-fruits unto God, genau ni chaed twyll ; canys and to the Lamb. And in their difai ydynt ger bron gorsedd- mouth was found no guile; for fainge Duw.

they are without fault before

the throne of God. Yr Efengyl. St. Matth. ü. 13. The Gospel. St. Matth. ii. 13.

PELE angel yr Arglwydd THE Angel of the Lord apmewn breuddwyd, gan ddy- dream, saying, Arise, and take wedyd, Cyfod, cymmer y mab the young child, and his mobychan a'i fam; a ffo i'r Aipht, ther, and flee into Egypt, and a bydd yno hyd oni ddywed- be thou there until I bring thee wyf i ti: canys ceisio å wna word; for Herod will seek the Herod y mab bychan i'w ddi- young child to destroy him. fetha ef. Ac yntau pan gyf- When he arose, he took the ododd, a gymmerth y mab young child and his mother by bychan a'i fam o hŷd nôs, ac a night, and departed into Egypt, giliodd i'r Aipht, ac a fu yno and was there until the death hyd farwolaeth Herod : fel y of Herod ; that it might be cyflawnid yr hyn a ddywed- fulfilled which was spoken of wyd gan yr Arglwydd trwy'r the Lord by the prophet, saya prophwyd, gan ddywedyd, O'ring, Out of Egypt have I call.. Aipht ý gelwais fy Mab. Yna ed my Son. Then Herod, when Herod pan welodd ei siommi he saw that he was mocked gan y doethion, a ffrommodd of the wise men, was exceedyn aruthr, ac a ddanfonodd ac ing wroth; and sent forth, and a laddodd

yr holl fechgyn oedd slew all the children that were yn Bethlehem, ac yn ei holl in Bethlehem, and in all the gyffiniau, o ddwy flwydd oed a coasts thereof, from two years than hynny, wrth yr amser yr old and under, according to the ymofynasai efe yn fanwl a'r time which he had diligently endoethion. Yna y cyflawnwyd quired of the wise men. Then yr hyn a ddywedasid gan le was fulfilled that which was. remias y prophwyd, gan ddy spoken by Jeremy the prophet, wedyd, Llef a glybuwyd yn saying, In Rama was there a Rama, galar, ac wylofain, ac voice heard, lamentation, and

ochain mawr, Rahel yn wylo am weeping, and great mourning, ei phlant, ac ni fynnai ei chys- Rachel weeping for her chiluro, am nad oeddynt.

dren, and would not be com

forted, because they are not. Y Sul gwedi'r Nadolig. The Sunday after Christmas-day. Y Colect.

The Collect. HOLL-alluog Dduw, yr hwn à roddaist

i ni dy unig-an given us thy only-begotten edig Fab i gymmeryd ein hanian Son to take our nature upon arno,

i'w eni ar gyfenw i'r amser him, and as at this time to be yma o Forwyn bur; Caniattâ i born of a pure Virgin; Grant ni, gan fod wedi ein had-gen- that we being regenerate, and hedsu, a'n gwneuthur yn blant i made thy children by adoption ti trwy fabwys a rhâd, beünydd and grace, may daily be renewymadnewyddu trwy dy Lân Ys- ed by thy Holy Spirit; through pryd, trwy yr unrhyw ein Har- the same our Lord Jesus Christ, glwydd Iesu Grist, yr hwn sydd who liveth and reigneth with yn byw ac yn teyrnasu gydâ thee and the same Špirit, ever thi a'r unrhyw Yspryd, byth yn one God, world without end. un Duw yn oes oesoedd. Amen. Amen. Yr Epistol. Gal. iv. 1.

The Epistle. Gal. iv. 1.
Hyn yr wyf yn ei ddywed-

heir, ag y mae'r etifedd yn fachgen, differeth nothing from a sernid oes dim rhagor rhyngddo à vant, though he be lord of all; gwâs, er ei fod yn arglwydd ar but is under tutors and govery cwbl : eithr y mae efe dan nours, until the time appointed ymgeleddwŷr a llywodraethwŷr, of the father. Even so we, when hyd yr amser a osodwyd gan y we were children, were in bontad. Felly ninnau hefyd, pan dage under the elements of the oeddym fechgyn, oeddym gaeth- world : but when the fulness ion dan 'wyddorion y byd. Ond of the time was pan ddaeth cyflawnder yr amser, sent forth his Son, made of a y danfonodd Duw ei Fab, wedi ei woman, made under the law, wneuthuro wraig, wediei wneuth- to redeem them that were unur tan y ddeddf; fel y prynaider the law, that we might y rhai oedd dan y ddeddf, fel y receive the adoption of sons. derbyniem y mabwysiad. Ac 0 And because ye are sons, God herwydd eich bod yn feibion, yr hath sent forth the Spirit of his anfonodd Duw Yspryd ei Fabi'ch Son into your hearts, crying, calonnau chwi, yn llefain, Abba, Abba, Father. Wherefore thou Dad. Felly nid wyt ti mwy yn art no more a servant, but a wâs, ond yn fab: ac os mab, eti- son; and if a son, then an heir fedd hefyd i Dduw trwy Grist. of God through Christ. Yr Efengyl. St. Matth. i. 18. The Gospel. St. Matth. i. 18. oedd fel hyn: Wedidit THE birth of Jesus Christ

wise: When weddïo Mair ei fam ef â Ioseph as his mother Mary was espous(cyn eu dyfod hwy y'nghyd) hi ed to Joseph, before they came a gafwyd yn feichiog o'r Yspryd together she was found with

come, God

Glân. A Ioseph ei gwr hi, gan child of the Holy Ghost. Then ei fod yn gyfiawn, ac heb chwen- Joseph her husband, being a nych ei gwneuthur hi yn siampl, just man, and not willing to a ewyllysiodd ei rhoi hi ymaith make her a publick example, yn ddirgel. Ac efe yn meddwl was minded to put her away y pethau hyn, wele, angel yr privily. But while he thought Arglwydd a ymddangosodd iddo on these things, behold, the anmewn breuddwyd, gan ddywed- gel of the Lord appeared unto yd, Ioseph mab Dafydd, nac him in a dream, saying, Joseph ofna gymmeryd Mair dy wraig; thou son of David, fear not to oblegid yr hyn a genhedlwyd take unto thee Mary thy wife ; ynddi, sydd o'r Yspryd Glân. for that which is conceived in A hi a esgor ar Fab, a thi a her is of the Holy Ghost: And elwi ei enw ef IESU ; oblegid she shall bring forth a Son, efe a wared ei bobl oddiwrth and thou shalt call his name eu pechodau. (A hyn oll a JESUS; for he shall save his wnaethpwyd, fel y cyflawnid yr people from their sins. (Now hyn a ddywedwyd gan yr Ar- all this was done, that it might glwydd trwy'r prophwyd, gan be fulfilled which was spoken of ddywedyd, Wele, Morwyn a the Lord by the prophet, saying, fydd féichiog, ac a esgor ar Behold, a Virgin shall be with Fab, a hwy a alwant ei enw child, and shall bring forth a ef Emmanuel; yr hyn o'i gyf- Son, and they shall call his name ieithu, yw, Duw gydâ ni.) A Emmanuel, which being interIoseph, pan ddeffröes o gwsg, a preted is, God with us.) Then wnaeth megis y gorchymmyna- Joseph, being raised from sleep, sai angel yr Arglwydd iddo, ac did as the angel of the Lord a gymmerodd ei wraig. Ac nid had bidden him, and took unto adnabu efe hi, hyd oni esgorodd him his wife; and knew her not hi ar ei Mab cyntaf-anedig; a till she had brought forth her galwodd ei enw ef IESU. first-born son: and he called his

name JESUS. Dydd Enwaediad Crist. The Circumcision of Christ. Y Colect.

The Collect. HOLL-alluog Dduw, yr hwn

est thy blessed Son to be edig Fab dderbyn enwaediad, a circumcised, and obedient to the bod yn ufudd i'r ddeddf er mwyn law for man; Grant us the true dyn: Caniattâ i ni iawn Enw- Circumcision of the Spirit; that, aediad yr Yspryd, fel y bo in our hearts, and all our memcalonnaú, a'n holl aelodau (wedi bers, being mortified from all eu marwolaethu oddiwrth bob worldly and carnal lusts, we bydol a chnawdol anwydau) allu may in all things obey thy ym mhob rhyw beth ufuddhâu blessed will; through the same l'th wịnfydedig ewyllys; trwy'r thy Son Jesus Christ our Lord. unrhyw dy Fab Iesu Grist ein Amen. Harglwydd. Amen.

Yr Épistol. Rhuf. iv. 8. The Epistle. Rom. iv. 8.
EDWYDD yw y gwr nid

whom the Lord will not

a wnaethost i'th” wynfych ALMIGHTY God, who mad

D

yw yr Arglwydd yn cyfrif BLESSED is the man to

pechod iddo. A ddaeth y ded- impute sin. Cometh this blesswyddwch hwn, gan hynny, ar edness then upon the circumyr enwaediad yn unig, ynte ar cision only, or upon the uny dïenwaediad hefyd? Canys circumcision also ? For we say, yr ydym yn dywedyd, ddarfod that faith was reckoned to Acyfrif ffydd i Åbraham yn gyf- braham for righteousness. How iawnder. Pa fodd gan hynny was it then reckoned? when he y cyfrifwyd hi ? ai pan oedd was in circumcision, or in unyn yr enwaediad, ynte yn y circumcision ? Not in circumdïenwaediad ? Nid yn yr enw- cision, but in uncircumcision. aediad, ond yn y dïenwaediad. And he received the sign of Ac efe a gymmerth arwydd yr circumcision, a seal of the rightenwaediad, yn insel cyfiawn- eousness of the faith which he der y ffydd, yr hon oedd ganddo had yet being uncircumcised ; yn y dïenwaediad ; fel y bydd- that he might be the father of ai efe yn dad pawb a gred- all them that believe, though ent, yn y

dïenwaediad d; fel they be not circumcised ; that y cyfrifid cyfiawnder iddynt righteousness might be imputed hwythau hefyd ; ac yn dad yr unto them also : And the father enwaediad, nid i'r rhai o'r en of circumcision to them who waediad yn unig, ond i'r sawl are not of the circumcision only, hefyd a gerddant lwybrau ffydd but also walk in the steps of Abraham ein tad ni, yr hon that faith of our father Abraoedd ganddo yn y dïenwaed- ham, which he had being yet iad. Canys nid trwy'r ddeddf y uncircumcised. daeth yr addewid i Abraham, mise, that he should be the heir neu i'w hâd, y byddai efe yn of the world, was not to Abraetifedd y byd; eithr trwy gyf- ham, or to his seed, through iawnder ffydd. Canys os y rhai the law, but through the rightsydd o'r ddeddf yw'r etifeddion, eousness of faith. For if they gwnaed ffydd yn ofer, a'r a which are of the law be heirs, ddewid yn ddirym.

faith is made void, and the pro

mise made of none effect. Yr Efengyl. St. Luc. ii. 15. The Gospel. St. Luke ü. 15. A

ND it came to pass, as the ymaith oddiwrth y bugeilddynion i'r nef, ddywedyd 'o them into heaven, the shepherds honynt wrth eu gilydd, Awn said one to another, Let us now ninnau hyd Bethlehem, a gwelwn go even unto Bethlehem, and y peth hwn a wnaethpwyd, yr see this thing which is come hwn a hyspysodd yr Arglwydd i to pass, which the Lord hath ni. A hwy a ddaethant ar frys; made known unto us. And ac a gawsant Mair a Ioseph, a'r they came with haste, and found dyn bach yn gorwedd yn y preseb. Mary and Joseph, and the babe A phan welsant, hwy a gy- lying in a manger. And when hoeddasant y gair a ddywedasid they had seen it, they made wrthynt am, y bachgen hwn. known abroad the saying which A phawb a'r a'i clywsant, a was told them concerning this ryfeddasant am y pethau a ddy- child. And all they that heard wedasid gan y bugeiliaid wrth- it wondered at those things ynt. Eithr Mair a gadwodd y which were told them by the

For the pro

A

« EdellinenJatka »