Sivut kuvina
PDF
ePub

megis trwy offeryn, yr impir yn instrument, they that receive yr Eglwys y rhai a dderbyniant Baptism rightly are grafted inFedydd yn iawn; yr arwyddir to the Church; the promises of yn weledig, ac y selir trwy'r Ys- forgiveness of sin, and of our pryd Glân, yr addewidion am adoption to be the sons of God faddeuant pechodau, a'n mab- by the Holy Ghost, are visibly wysiad i fod yn feibion i Dduw; signed and sealed; Faith is cony cadarnheir Ffydd, ac yr firmed, and Grace increased by anghwanegir Grâs, trwy rinwedd virtue of prayer unto God. The gweddi at Dduw. Bedydd Plant Baptism of young Children is ieuaingc a ddylid er dim ei gadw in any wise to be retained in yn yr Eglwys, megis peth yn the Church, as most agreeable cwbl gyttuno ag ordinhầd Crist. with the institution of Christ. XXVIII. Am Supper yr Ar- XXVIII. Of the Lord's Supper. glwydd.

ПНЕ glwydd yn unig yn arwydd not o'r cariad a ddylai fod gan that Christians ought to have Gristianogion i'w gilydd ; ond among themselves one to anyn hytrach Sacrament yw o'n other; but rather is a SacraPrynedigaeth trwy farwolaeth ment of our Redemption by Crist: yn gymmaint ag i'r rhai Christ's death : insomuch that a'i derbyniant yn iawn, yn deil- to such as rightly, worthily, and wng, ac mewn ffydd, y Bara yr with_faith, receive the same, ydym ni yn ei dorri, sydd gyf- the Bread which we break is a rannogaeth Corph Crist; a'r un partaking of the Body of Christ; modd Cwppan y Fendith sydd and likewise the Cup of Blessgyfrannogaeth Gwaed Crist.

ing is a partaking of the Blood

of Christ. Traws-sylweddiad (neu new Transubstantiation (or the idiad sylwedd y Bara a'r Gwin) change of the substance of yn Swpper yr Arglwydd, ni Bread and Wine) in the Supper ellir ei brofi wrth yr Ysgrythyr of the Lord, cannot be proved Lân; ond y mae y'ngwrthwyneb by holy Writ; but is repugnant i eglur eiriau'r Ysgrythyr, yn to the plain words of Scripture, dadymchwelyd naturiaeth Sa- overthroweth the nature of a crament, ac a roddes achlysur i Sacrament, and hath given oclawer o ofer-goelion.

casion to many superstitions. Corph Crist a roddir, a dder The Body of Christ is given, bynir, ac a fwytteir yn y Swp; taken, and eaten, in the Supper, per, yn unig mewn modd nefol only after an heavenly and spiac ysprydol. A'r cyfrwng trwy'r ritual manner. And the mean hwn y derbynir ac y bwytteir whereby the Body of Christ is Corph Crist yn y Swpper, yw received and eaten in the Supper Ffydd.

is Faith. Šacrament Swpper yr Ar The Sacrament of the Lord's glwydd, wrth Ordinhậd Crist, Supper was not by Christ's ormiroid i'w gadw, ni ddygid dinance reserved, carried about, oddiamgylch, ni ddyrchefid, ac lifted up, or worshipped. nid addolid.

XXIX. Nad yw'r Annuwiolion XXIX. Of the Wicked which eat yn bwytta Corph Crist wrth

not the Body of Christ in the arfer Swpper yr Arglwydd. use of the Lord's Supper. Y

Wicked, rai nid oes ganddynt Ffydd fywiol, er eu bod yn gnawdol although they do carnally and ac yn weledig â'u dannedd yn visibly press with their teeth (as cnoi (fel y dywaid Sant Awstin) Saint Augustine_saith) the SaSacrament Corph a Gwaed Crist; crament of the Body and Blood er hynny nid ydynt mewn modd of Christ, yet in no wise are yn y byd yn gyfrannogiono they partakers of Christ : but Grist, ond yn hytrach i'w barn- rather, to their condemnation, edigaeth eu hunain, yn bwytta do eat and drink the sign or ac yn yfed arwydd neu Sacra- Sacrament of so great a thing. ment peth mor fawr. XXX. Am y ddau ryw.

XXX. Of both kinds.
N'
1 ddylid naccậu čwppan T HOE to be denied

to the Layyr Arglwydd i'r Llygion: canys dwy ran Sacrament yr people: for both the parts of the Arglwydd, wrth ordinhâd a gor- Lord's Sacrament, by Christ's chymmyn Crist, a ddylid eu ordinance and commandment, ministrio i bob Cristion yn gyff- ought to be ministered to all elyb.

Christian men alike. XXXI. Am unig Aberth Crist a XXXI. Of the one Oblation of gyflawnwyd ar y Groes.

Christ finished upon the Cross.

THE Offering of Christ once unwaith, sydd berffaith brynedigaeth, boddhâd, a iawn demption, propitiation, and sadros holl bechodau'r byd i gyd, tisfaction, for all the sins of the yn gystal gwreiddiol a gweith- whole world, both original and redol; ac nid oes iawn arall am actual ; and there is none other bechod, ond hwnnw yn unig. satisfaction for sin, but that Oherwydd paham, nid oedd alone. Wherefore the sacrifices aberthau'r Offerennau, y rhai yn of Masses, in the which it was gyffredin y dywedent fod yr Off- commonly said, that the Priest eiriad yn aberthu Crist ynddynt did offer Christ for the quick

dros y byw a'r meirw, i gael and the dead, to have remission 1

maddeuant am y gosp neu'r eu of pain or guilt, were blasogrwydd, ond chwedlau cablaidd, phemous fables, and dangerous a siommedigaethau peryglus. deceits. XXXII. Am Briodas Gwein- XXXII. Of the Marriage of idogion.

Priests. N Bisme. Pas Priests, anda pesa

Offeiriaid, a Draconiaid, trwy Gyfraith Duw, nac i add- by God's law, either to vow the unedu ystâd buchedd sengl, nac estate of single life, or to abstain

i ymgadw rhag prïodas : am from marriage: therefore it is po hynny mae'n gyfreithlawn idd- lawful for them, as for all other

ynt hwythau, megis i bob Crist- Christian men, to marry at their ianogion eraill, wreicca yn ol own discretion, as they shall

eu deall eu hunain, fel y bont yn judge the same to serve better barnu fod y peth yn gwasan- to godliness. aethu oreu i dduwioldeb. XXXIII. Am Ddynion a ysgym- XXXIII. Of excommunicate

munwyd, pa wedd y dylid eu Persons, how they are to be gochel.

avoided.

ym

iad yr Eglwys a

denunciation of the Church rer ymaith oddiwrth undeb yr is rightly cut off from the unity Eglwys, ac a ysgymmuner, a of the Church, and excommuddylid ei gymmeryd, gan holl nicated, ought to be taken of lïaws y ffyddloniad, megis Dyn the whole multitude of the faithcenhedledig a Phublican, hydful, as an Heathen and Public oni chymmoder ef yn gyhoedd can, until he be openly recontrwy benyd, a'i dderbyn i'r ciled by penance, and received Eglwys gay Farnwr y bo iddo into the Church by a Judge that awdurdod i hynny.

hath authority thereunto. XXXIV. Am Draddodiadau'r XXXIV. Of the Traditions of Eglwys.

the Church. ID

T is not necessary that TraTraddodiadau a Seremoniau mhob lle yn yr un modd, in all places one, and utterly neu yn gwbl gyffelyb: canys like; for at all times they have hwy a fuasant bob amser o am

been divers, and may be changrafael fodd, ac a ellir eu newidio ed according to the diversities mewn amrafael wledydd, am of countries, times, and men's serau, ac arferion dynion, tra na manners, so that nothing be ordeinier dim yn erbyn Gair ordained against God's Word. Duw. Pwy, bynnag o’i farn Whosoever through his private neillduol ei hun, o'i fodd, ac o judgement, willingly and purlwyr fryd, yn gyhoeddus a dorro posely, doth openly break the draddodiadau a seremoniau'r traditions and ceremonies of the Eglwys, y rhai nid ydynt wrth- Church, which be not repug, wyneb i Air Duw, ac a ordein- nant to the Word of God, and iwyd ac a gymmeradwywyd trwy be ordained and approved by awdurdod gyffredin, a ddylid ei common authority, ought to be geryddu yn gyhoeddus, fel yr rebuked openly, (that others ofno eraill wneuthur y cyffelyb, may fear to do the like,) as megis un yn troseddu yn erbyn he that offendeth against the trefn gyffredin yr Eglwys, 'ac common order of the Church, and yn briwo - awdurdod y Llyw- hurteth the authority of the Maodraethwr, ac yn archolli cyd- gistrate, and woundeth the conwybodau y brodyr gweinion. sciences of the weak brethren.

Y mae gan Eglwys wahan Every particular or national edig pob cenedl awdurdod i or Church hath authority to ordeinio, newidio, a diddymmu dain, change, and abolish, ceseremoniau neu gynheddfau'r remonies or rites of the Church Eglwys, a ordeiniwyd yn unig ordained only by man's autho

allan yn

amser

1

trwy awdurdod dyn, cyd wnel- rity, so that all things be done er pob peth er adeiladaeth. to edifying.

XXXV. Am Homiliau. XXXV. Of the Homilies.

Mae ail Lyfr yr Y

NTHE second Book of HomiHomiliau,

TH. y cyssylltasom eu hamryw lies, the several titles whereenwau dan yr Erthygl yma, yn ofa-we have joined under this cynnwys

Athrawiaeth dduwiol Article, doth contain a godly ac iachus, ac angenrheidiol i'r and wholesome Doctrine, and amserau hyn; megis y mae llyfr necessary for these times, as doth cyntaf yr Homiliau, a osodwyd the former Book of Homilies,

Edward which were set forth in the Chweched :

: am hynny yr ydym time of Edward the Sixth; and yn barnu fod eu darllain hwy yn therefore we judge them to be yr Eglwysi gan y Gweinidogion, read in Churches by the Miyn ddïesgeulus, ac yn llawn- nisters, diligently and distinctly, llythyr, fel y gallo'r bobl eu that they may be understandeá deall.

of the people. Am Enwau'r Homiliau. Of the Names of the Homilies. AM iawn Arfer yr Eg 10F the right Use of the lwys

Church. 2 Yn erbyn perygl Delwaddoliad. 2 Against peril of Idolatry. 3 Am adgyweirio a chadw Ege 3 Of repairing and keeping clean lwysi'n lân.

of Churches. 4 Am Weithredoedd da: yn gynt 4 Of good Works: first of Fastaf, am Ymprydio.

ing: 5 Yn erbyn Glythineb a Medd 5 Against Gluttony and Drunk

wdod. 6 Yn erbyn Dillad rhý wychion. 6 Against Excess of Apparel. 7 Am Weddi.

7 Of Prayer. 8 Am Le ac Amser Gweddi. 8 Of the Place and Time of

Prayer. 9 Y dylid ministrio Gweddi 9 That Common Prayers and

Gyffredin a Sacramentau Sacraments ought to be mi

mewn iaith gydnabyddus. nistered in a known tongue. 10 Am barchus gymmeriad Gair 10 of the reverend estimation of Duw.

God's Word. 11 Am roi Elusen.

11 Of Alms-doing 12 Am Enedigaeth Crist. 12 Of the Nativity of Christ. 13 An Ddioddefaint Crist. 13 Of the Passion of Christ. 14 Am Adgyfodiad Crist. 14 Of the Resurrection of Christ. 15 Am dderbyn Sacrament Corph 15 Of the worthy receiving of the a Gwaed Crist yn deilwng. Sacrament of the Body and

Blood of Christ 16 Am ddoniau'r Yspryd Glân. 16 Of the Gifts of the Holy Ghost. 17 Ar Wythnos y Gweddïau. 17 For the Řogation-days. 18 Am Ystad Priodas.

18 Of the stute of Matrimony. 19 Am Edifeirwch.

19 Of Repentance. 20 Yn erbyn Seguryd.

20 Against Idleness. 21 Yn erbyn Gwrthryfel.

21 Against Rebellion.

Сс

enness.

AE Llyfr Cyssegriad

: ArchTHOF Krchbishops and Bi

conse

XXXVI. Am Gyssegriad Es- XXXVI. Of Consecration of Bigobion a Gweinidogion.

shops and Ministers. MA

THE Book of Consecration esgobion ac Esgobion, ac Urddiad Offeiriaid a Diaconiaid, shops, and Ordering of Priests a osodwyd allan yn ddiweddar and Deacons, lately set forth yn amser Edward y Chweched, in the time of Édward the ac a gadarnhawyd yr un amser Sixth, and confirmed at the trwy awdurdod Parliament, yn same time by authority of Parcynnwys ynddo bob peth angen- liament, doth contain all things rheidiol i gyfryw Gyssegriad ac necessary to such Consecration Urddiad : ac nid oes ynddo ddim and Ordering: neither hath it y sydd o hono ei hún yn ofer- any thing, that of itself is sugoelus, neu yn annuwiol. Ac perstitious and ungodly. And am hynny, pwy bynnag a gys- therefore whosoever are segrwyd neu a urddwyd yn ol crated or ordered according to Cynheddfau'r Llyfr hwnnw, er the Rites of that Book, since yr ail flwyddyn o'r unrhyw Fren- the second year of the forehin Edward'hyd yr amser yma, named King Edward unto this neu ar ol hyn a gyssegrer neu a time, or hereafter shall be conurdder yn ol yr unrhyw Gyn- secrated or ordered according heddfau, yr ydym ni yn ordeinio, to the same Rites; we decree bod y cyfryw rai oll wedi eu all such to be rightly, orderly, cyssegru a'u hurddo yn iawn, yn and lawfully consecrated and ordrefnus, ac yn gyfreithlawn. dered. XXXVII. Am Lywodraethwyr XXXVII. Of the Civil MagisDinasaidd.

trates. Brenhin My Gallu "pennaf.

THE King's Majesty hath the chief

power in this fewn y Deyrnas hon o Loegr, ac Realm of England, and other eraill o'i Arglwyddiaethau: i'r his Dominions, unto whom the hwn y perthyn pen Rheolaeth chief Government of all Espob Ystâd y Deyrnas hon, patates of this Realm, whether un bynnag font ai Eglwysig ai they be Ecclesiastical or Civil

, Dinasaidd, ym mhob rhyw in all causes doth appertain, achosion : ac nid yw, ac nis and is not, nor ought to be, dylai fod, yn ddarostyngedig i subject to any foreign Jurisun Lywodraeth estronol.

diction. Lle'r ydym yn rhoi i Fawr Where we attribute to the hydi'r Brenhin y Llywodraeth King's Majesty the chief go bennaf, wrth ba enwau yr ydym vernment, by which Titles we ni yn deall fod meddyliau rhyw understand the minds of some bobl enllibus yn ymrwystro; nid slanderous folks to be offended; ydym ni yn caniattâu i’n Ty, we give not to our Princes the miwysogion na Gweinidogaeth Gair nistering either of God's Word, Duw, na'r Sacramentau; yr hyn or of the Sacraments, the which beth hefyd y mae'r Gorchym- thing the Injunctions also latemyn a osodwyd allan yn ddiw- ly set forth by Elisabeth our eddar gan ein Brenhines Elisa- Queen do most plainly testify; beth, yn ei dystiolaethu'n gwbl but that only prerogative, which

THE

« EdellinenJatka »