Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

haeddu marwolaeth nis gwnaed No, nor yet Herod : for I sent iddo. Am hynny mi a'i ceryddaf you to him ; and lo, nothing ef, ac a'i gollyngaf ymaith. Canys worthy of death is done unto yr ydoedd yn rhaid iddo ollwng him. I will therefore chastise un yn rhýdd iddynt ar yr ŵyl. him, and release him. For of A'r holl fiaws a lefasant ar un- necessity he must release one waith, gan ddywedyd, Bwrw hwn unto them at the feast. And ymaith ; a gollwng i ni Barabbas they cried out all at once, say; yn rhŷdd: (yr hwn, am ryw der- ing, Away with this man, and fysg a wnelsid yn y ddinas, a release unto us Barabbas : (who Ilofruddiaeth, oedd wedi ei daflu for a certain sedition made in i garchar.) Am hynny Pilata ddy- the city, and for murder, was wedodd wrthyntdrachefn,ganew- cast into prison.) Pilate thereyllysio gollwng yrlesu yn rhŷdd, fore, willing to release Jesus, Eithr hwy a lefasant arno, gan spake again to them. But they ddywedyd, Croes-hoelia, croes- cried, saying, Crucify him, cruhoelia ef. Ac efe a ddywedodd cify him. And he said unto wrthynt y drydedd waith, Canys them the third time, Why, what pa ddrwg a wnaeth efe? ni chef- evil hath he done? Í have ais i ddim achos marwolaeth yn- found no cause of death in ddo: am hynny mi a'i ceryddaf him: I will therefore chastise ef, ac a'i gollýngaf yn rhydd. him, and let him go. And Hwythau a fuant daerion à llef- they were instant with loud au uchel, gan ddeisyfu ei groes- voices, requiring that he might hoelio ef. A’u llefau hwynt a'r be crucified : and the voices of arch-offeiriaid a orfuant. A Philat them and of the chief priests a farnodd wneuthur eu deisyfiad prevailed. And Pilate gave senhwynt. Ac efe a ollyngodd yn tence that it should be as they rhydd iddynt, yr hwn am derfysg required. And he released unallofruddiaeth afwriasid y'nghar- to them him that for sedition char, yr hwn a ofynasant: eithr and murder was cast into priyr Iesu a draddododd efei'w hew- son, whom they had desired; yllys hwynt. Ac fel yr oeddynt but he delivered Jesus to their yn ei arwain ef ymaith hwy a will. And as they led him ddaliasant un Simon o Cyrene, yn away, they laid hold upon one dyfod o'r wlad, ac a ddodasant y Simon a Cyrenian, coming out groes arno ef, i'w dwyn ar ol yr of the country, and on him Iesu. Ac

yr oedd yn ei ganlyn they laid the cross, that he ef lïaws mawr o bobl, ac o wrag- might bear it after Jesus. And edd, y rhai hefyd oedd yn cwyn- there followed him a great comfan ac yn galaru o'i blegid ef. A'r pany of people, and of women, Iesu, wedi troi attynt, a ddywed- which also bewailed and laodd, Merched Ierusalem, nac mented him. But Jesus, turnwylwch o'm plegid i; eithr wyl- ing unto them, said, Daughters wch o'ch plegid eich hunain, ac of Jerusalem, weep not for me, oblegid eich plant. Canys wele, but weep for yourselves, and y mae'r dyddiau yn dyfod yn y for your children. For behold, rhai y dywedant, Ġwŷn eu byd y the days are coming, in the rhai ammhlantadwy, a'r crothau which they shall say, Blessed ni heppiliasant, a'r bronnau ni are the barren, and the wombs roisant sugn. Yna y dechreuant that never barė, and the paps

ddywedyd wrth y mynyddoedd, which never gave suck. Then Syrthiwch arnom; ac wrth y shall they begin to say to the bryniau, Cuddiwch ni. Canys os mountains, Fall on

us; and gwnant hyn yn y pren îr, pa beth to the hills, Cover us. For if a wneir yn y crin? Ac arwein- they do these things in a green iwyd gydag ef hefyd ddau tree, what shall be done in the ddrwg-weithredwýr eraill, i'w dry? And there were also two rhoi i'w marwolaeth. A phan other, malefactors, led with him ddaethant i'r lle a elwir Calfaria, to be put to death. And when yno y croes-hoeliasant ef; a'r they were come to the place drwg-weithredwyr, un ar y llaw which is called Calvary, there ddehau, a'r llall ar yr aswy. A'r they crucified him; and the Iesu a ddywedodd, O Dad, madd- malefactors, one on the right eu iddynt; canys ni wyddant pa hand, and the other on the left. beth y maent yn ei wneuthur. A Then said Jesus, Father, forhwy a rannasant ei ddillad ef, ac give them, for they know not a fwriasant goelbren. A'r bobl a what they do. And they parted safodd

yn
edrych;

a'r pennaeth- his raiment, and cast lots. And iaid hefyd gydâ hwynt a watwor- the people stood beholding; and asant, gan ddywedyd, Eraill a the rulers also with them de waredodd efe, gwareded ef ei rided him, saying, He saved hun, os hwn yw Crist, Etholedig others; let him save himself, if Duw. A'r "milwýr hefyd a'i he be Christ, the chosen of God. gwatworasant ef,gan ddyfod atto, - And the soldiers also mocked a chynnyg iddo finegr, a dywed him, coming to him, and offeryd, Os tydi yw Brenhin yr ing him vinegar, and saying, If Iuddewon, gwared dy hun. Acthou be the King of the Jews, yr ydoedd hefyd arsgrifen wedi ei save thyself. And a superscrip'sgrifenu uwch ei benef,âllythyr- tion also was written over him enau Groeg, a Lladin, ac Hebr- in letters of Greek, and Latin, aeg, HWN YW BRENHIN and Hebrew, THIS IS THE YŘ IUDDEWON. Ac un o'r KING OF THE JEWS. And drwg-weithredwyr a grogasid, a'i one of the malefactors, which cablodd ef, gan ddywedyd, Os were hanged, railed on him, tydi yw Crist, gwared dy hun, a saying, If thou be Christ, save ninnau. Eithr y llall a attebodd, thyself, and us. But the other ac a'i ceryddodd ef, gan ddy- answering rebuked him, saying, wedyd, Onid wyt ti yn ofni Duw, Dost not thou fear God, seeing gan dy fod dan yr un ddamnedig- thou art in the same condemaeth? A nyni yn wir yn gyfiawn; nation ? And we indeed justly; canys yr ydym yn derbyn yr hyn for we receive the due reward a haeddai y pethau a wnaethom: of our deeds, but this man hath eithr hwn ni wnaeth ddim allan done nothing amiss. And he o'i le. Ac efe a ddywedodd wrth said unto Jesus, Lord, rememyr Iesu, Arglwydd, cofia fi pan ber me when thou comest into ddelych i'th deyrnas. A'r lesu thy kingdom. And Jesus said a ddywedodd wrtho, Yn wir unto him, Verily I say unto meddaf i ti, Heddyw y byddi thee, To-day shalt thou be with gydâ mi ym mharadwys. Ac yr me in paradise. And it was ydoedd hi y'nghylch y chweched about the sixth hour: and there awr. A thywyllwch a fu ar yr was a darkness over all the

holl ddaear, hyd y nawfed awr. earth until the ninth hour. And A'r haul a dywyllwyd, a llen y the sun was darkened, and the deml. a rwygwyd yn ei chanol. vail of the temple was rent in A’r Iesu, gan lefain â llef uchel, a the midst. And when Jesus ddywedodd, o Dad, i'th ddwylaw had cried with a loud voice, he di y gorchymmynaf fy yspryd. said, Father, into thy hands I Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efecommend my spirit: and have a drengodd. A'r canwriad, pan ing said thus, he gave up the welodd y peth a wnaethpwyd, a ghost. Now when the centuogoneddodd Dduw, gan ddywed- rion saw what was done, he yd, Yn wir yr oedd hwn yn wr glorified God, saying, Certainly cyfiawn. A'r holl bobloedd, y this was a righteous man. And rhai a ddaethent y'nghyd i edrych all the people that came togehyn, wrth weled y pethau a ther to that sight, beholding the wnaethpwyd, a ddychwelasant, things that were done, smote gan guro eu dwyfronnau. A'i their breasts, and returned. And holl gydnabod ef a safasant o all his acquaintance, and the hirbell, a'r gwragedd y rhai a'i women that followed him from canlynasant ef o Galilea, yn e- Galilee, stood afar off, beholddrych ar y pethau hyn.

ing these things.

Dydd Gwener y Croglith.

GOOD FRIDAY.
Y Colectau.

The Collects.
HOLLalluog Dduw, nyni a

attolygwn stiedrych Xhoi ALMIGHTY God, we beyn rasusolar dy deulu hyn yma, hold this thy family, for which dros yr hwn y bu foddlawn gan our Lord Jesus Christ was conein Harglwydd Iesu Grist gael tented to be betrayed, and given ei fradychu, a'i roddi yn nwylaw up into the hands of wicked dynion anwir, a dïoddef angau ar men, and to suffer death upon y groes, yr hwn sydd yn awr yn the cross, who now liveth and byw ac yn teyrnasu gydâ thydi reigneth with thee and the Holy a'r Yspryd Glân, byth yn un Duw, Ghost, ever one God, world heb drangc na gorphen. Amen. without end. Amen. HOBalluog a thragywyddol ALMIGHTY

and everlasting y llywodraethir ac y sancteiddir whole body of the Church is holl gorph yr Eglwys; Derbyn governed and sanctified; Reein herfynion a'n gweddïau, y ceive our supplications and rhai yr ydym ni yn eu hoffrwm prayers, which we offer before ger dy fron di dros bob gradd o thee for all estates of men in ddynion yn dy sanctaidd Eg- thy holy Church, that every lwys; fel y gallo pob aelod o honi, member of the same, in his voyn ei alwedigaeth a'i wasanaeth, cation and ministry, may truly yn gywir ac yn dduwiol dy was and godly serve thee; through anaethu di ; trwy ein Harglwydd our Lord and Saviour Jesus a'n Iachawdwr Iesu Grist. Amen. Christ. Amen. O Drugarog Dduw, yr hwn a wnaethost bobayn, mae hi O Merciful God, who hast

made all men, and hatest chasêi ddim a'r a wnaethost, ac ni nothing that thou hast made,

fynnit farwolaeth pechadur, ond nor wouldest the death of a sinyn hytrach ymchwelyd o hono, ner, but rather that he should a byw : Trugarhâ wrth yr holl be converted and live; Have Iuddewon, I'yrciaid, Anffydd- mercy upon all Jews, Turks, Inlonion, a Hereticiaid, a chymmer fidels, and Hereticks, and take oddiwrthynt bob anwybodaeth, from them all ignorance, hardcaledwch calon, a dirmyg ar dy ness of heart, and contempt of air; ac felly dwg hwynt adref, thy Word; and so fetch them wynfydedig Arglwydd, at dy home, blessed Lord, to thy flock, braidd, fel

y bônt gadwedig ym that they may be saved among mhlith gweddillion y gwir Israel- the remnant of the true Israeliaid, a bod yn un gorlan dan yr ites, and be made one fold unun bugail Iesu Grist ein Har- der one shepherd, Jesus Christ glwydd, yr hwn sydd yn byw our Lord, who liveth and reignac yn teyrnasu gydâ thydi a'r eth with thee and the Holy SpiYspryd Glân, byth yn un Duw, rit, one God, world without end. heb drangc na gorphen. Amen. Amen.

Yr Epistol. Heb. x. 1. The Epistle. Heb. x. 1.
Gyfraith, yr hon sydd NHE

good things to come, and au i ddyfod, ac nid gwîr ddelw y not the very image of the things, pethau, nis gall trwy yr aberth can never with those sacrifices, au hynny, y rhai y maent bob which they offered year by year blwyddyn yn eu hoffrymmu yn continually, make the comers wastado1, byth berffeithio y rhai thereunto perfect: for then would a ddel atti. Oblegid yna hwy a they not have ceased to be offerbeidiasent â'u hoffrymmu, am na ed? because that the worshipbuasai gydwybod pechod mwy pers once purged should have gan y rhai à addolasent, wedi had no more conscience of sins. eu glanhâu unwaith. Eithr yn But in those sacrifices there is yr aberthau hynny y mae adgoffa a remembrance again made of pechodau bob blwyddyn. Canys sins every year. For it is not ammhosibl yw i waed teirw a geifr possible that the blood of bulls dynnu ymaith bechodau. O her- and of goats should take away wydd paham y mae efe, wrth ddy- sins. Wherefore, when he comfod i'r byd, yn dywedyd, Aberth eth into the world, he saith, Saac offrwm nis mynnaist; eithr crifice and offering thou wouldcorph a gymhwysaist i mi: Off- est not, but a body hast thou rymmau poeth, a thros bechod, prepared me: In burnt-offerings ni buost foddlawn iddynt. Yna and sacrifices for sin thou hast y dywedais, Wele fi yn dyfod (y had no pleasure: Then said I, mae yn ysgrifenedig yn nechreu Lo, I come (in the volume of the y llyfr am danaf) i wneuthur dy book it is written of me) to do ewyllys di, o Dduw. Wedi iddo thy will, O God. Above, when ddywedyd uchod, Aberth, ac off- he said, Sacrifice and offering, rwm, ac offrymmau poeth, a and burnt-offerings, and offering thros bechod, nis mynnaist, ac for sin thou wouldest not, neither nid ymfoddlonaist ynddynt, y hadst pleasure therein, which rhai yn ol y gyfraith, a offrymmir. are offered by the Law: then Yna y dywedodd, Wele fi yn dy- said he, Lo, I come to do thy fod, i wneuthur dy ewyllys di, will, o God. He taketh away the

F

1

Dduw. Y mae yn tynnu ymaith first, that he may establish the y cyntaf, fel y gosodai yr ail

. Trwy second. By the which will we yr hwn ewyllys yr ydym ni wedi are sanctified, through the offerein sancteiddio, trwy offrymiad ing of the body of Jesus Christ corph Iesu Grist unwaith. Ac once for all. And every priest y mae pob offeiriad yn sefyll standeth daily ministering, and beunydd yn gwasanaethu, ac yn offering oftentimes the same saoffrymmuynfynych yr un aberth-crifices, which can never take au, y rhai ni allant fyth ddilëu away sins. But this man, after pechodau. Eithr hwn, wedi off- he had offered one sacrifice for rymmu un aberth dros bechodau, sins, for ever sat down on the yn dragywydd a eisteddodd ar right hand of God; from henceddeheulaw Duw; o hyn allan yn forth expecting till his enemies disgwyl hyd oni osoder ei elynion be made his foot-stool. For by ef yn droed-fainge i'w draed ef. one offering he hath perfected Canys ag un offrwm y perffeith- for ever them that are sanctified: iodd efe yn dragywyddol y rhai Whereof the Holy Ghost also is sy wedi eu sancteiddio. Ac y a witness to us: for after that he mae yr Yspryd Glân hefyd yn had said before, This is the covetystiolaethu i ni: canys wedi iddo nant that

I will make with them ddywedyd o'r blaen, Dyma'r after those days, saith the Lord, cyfammod, yr hwn a ammodaf fi I will put my laws into their â hwynt ar ol y dyddiau hynny, hearts, and in their minds will I medd yr Arglwydd, Myfi a osodaf write them; and their sins and infy nghyfreithiau yn eu calonnau, iquities will I remember no more. ac a'u hysgrifenaf yn eu meddyl- Now where remission of these iau; a'u pechodau, a'u hanwir- is, there is no more offering for eddau, ni chofiaf mwyach. A sin. Having therefore, brethren, lle y mae maddeuant am y rhai boldness to enter into the hohyn, nid oes mwyach offrwm tros liest by the blood of Jesus, by a bechod. Am hynny, frodyr, gan new and living way, which he fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r hath consecrated for through cyssegr trwy waed Iesu, ar hyd the vail, that is to say, his flesh; ffordd newydd a bywiol, yr hon and having an High Priest over a gyssegrodd efe i ni, trwy'r the house of God; let us draw llen, sef ei gnawd ef; a bod i near with a true heart, in full ni Offeiriad mawr ar dỹ Duw; assurance of faith, having our nesâwn â chalon gywir, mewn hearts sprinkled from an evil llawn hyder ffydd, wedi glanhâu conscience, and our bodies washein calonnau oddiwrth gydwybod ed with pure water. Let us hold ddrwg, a golchi ein corph â dwfr fast the profession of our faith glân. Daliwn gyffes ein gobaith without wavering ; (for he is yn ddisigl (canys ffyddlawn yw'r faithful that promised;) and let hwn a addawodd) a chyd-ystyr- us consider one another to proiwn bawb ein gilydd, i ymannog voke unto love, and to good i gariad a gweithredoedd da; heb works; not forsaking the assemesgeuluso ein cyd-gynhulliad ein bling of ourselves together, as hunain, megis y mae arfer rhai; the manner of some is; but exond annog bawb ein gilydd : a horting one another and so hynny yn fwy, o gymmaint a'ch much the more, as ye see the bod yn gweled y dydd yn nesáu. day approaching.

us,

« EdellinenJatka »