Sivut kuvina
PDF
ePub

rhaid etto gyflawni ynof fi y peth let him sell his garment, and hwn a’sgrifenwyd, sef, A chyda'r buy one. For I say unto you, anwir y cyfrifwyd ef. Canys y That this that is written must mae diben i'r pethau am danaf fi

. yet be accomplished in me, And Ahwyaddywedasant, Arglwydd, he was reckoned among the wele ddau gleddyf yma. Ac efe transgressors : for the things a ddywedodd wrthynt, Digon yw. concerning me have an end. Ac wedi iddo fyned allan, efe a And they said, Lord, behold, aeth, yn ol ei arfer, i fynydd yr here are two swords. And he Olewydd; a'i ddisgyblion hefyd said unto them, It is enough. a'i canlynasant ef. A phan ddaeth And he came out, and went, efe i'r fan, efe a ddywedodd as he was wont, to the mount wrthynt, Gweddïwch nad eloch of Olives, and his disciples also mewn profedigaeth. Acefeadyn- followed him. And when he nodd oddiwrthynt tuag ergyd was at the place, he said unto carreg; ac wedi iddo fyned ar ei them, Pray, that ye enter not liniau, efe a weddïodd, gan ddy: into temptation. And he was wedyd, O Dad, os ewyllysi droi withdrawn from them about a heibio y cwppan hwn oddiwrth- stone's cast, and kneeled down yf: er hynny nid fy ewyllys i, and prayed, saying, Father, if ond yr eiddot ti a wneler. Ac an- thou be willing, remove this gel o'r nef a'r ymddangosodd idd- cup from me: nevertheless, not 0, yn ei nerthu ef. Ac efe mewn my will, but thine be done. ymdrech meddwl, a weddïodd And there appeared an angel yn ddyfalach ; a'i chwŷs ef oedd unto him from heaven, strengthfel defnynau gwaed, yn disgyn ening him. And being in an ar y ddaear. A phan gododd

efe agony, he prayed more earnesto'i weddi, a dyfod at ei ddis- ly; and his sweat was as it gyblion, efe a'u cafodd hwynt yn were great drops of blood fallcysgu gan dristwch; ac a ddy- ing down to the ground. And wedodd wrthynt, Paham yr yd- when he rose up from prayer, ych yn cysgu? codwch, a gweddi- and was come to his disciples, wch nad eloch mewn profedig- he found them sleeping for soraeth. Ac efe etto yn llefaru, row, and said unto them, Why wele dyrfa ; a'r hwn a elwir Iu- sleep ye? rise and pray, lest ye das, un o'r deuddeg, oedd yn enter into temptation. And myned o'u blaen hwynt, ac a nes- while he yet spake, behold, a aodd at yr Iesu, i'w gusanu ef. multitude, and he that was A'r Iesu a ddywedodd wrtho, called Judas, one of the twelve, Iudas, ai â chusan yr wyt ti yn went before them, and drew bradychu Mab y dyn? A phan near unto Jesus kiss him. welodd y rhai oedd yn ei gylch But Jesus said unto him, Juef y peth oedd ar ddyfod, hwy a das, betrayest thou the Son of ddywedasant wrtho, Arglwydd, a Man with a kiss? When they darâwn ni â chleddyf? A rhyw who were about him saw what un o honynt a darawodd was yr would follow, they said unto arch-offeiriad, ac a dorrodd ym- him, Lord, shall we smite with aith ei glust ddehau ef. A'r

' le- the sword? And one of them su a attebodd ac a ddywedodd, smote the servant of the high Goddefwch hyd yn hyn. Ac efe priest, and cut off his right a gyffyrddodd a'i glust, ac a'i ear. And Jesus answered and

a fire

when they had kindled, Dydd Merchur o flaen y Pasc. iachâodd ef. A'r lesu a ddywed- said, Suffer ye thus far. And odd wrth yr arch-offeiriaid, a he touched his ear, and healed blaenoriaid y deml, a'r henuriaid, him. Then Jesus said unto the mi y rhai a ddaethant atto, Ai fel chief priests, and captains of at leidr y daethoch chwi allan â the temple, and the elders who chleddyfau, ac â ffyn? Pan oedd were come to him, Be ye come wn beunydd gydâ chwi yn y out as against a thief, with deml, nid estynasoch ddwylaw swords and staves ? When I was i'm herbyn: eithr hon yw eich daily with you in the temple, awr chwi, a gallu'r tywyllwch. A ye stretched forth no hands ahwy a'i daliasant ef, ac a'i har- gainst me: but this is your weiniasant, ac a'i dygasantimewn hour, and the power of darki dý'r arch-offeiriad. A Phetr a ness. Then took they him, and ganlynodd o hirbell. Ac wedi led him, and brought him into iddynt gynneu tân y'nghanol y the high priest's "house: and neuadd, a chyd-eistedd o honynt, Peter followed afar off. And eisteddodd Petr yntau yn eu plith hwynt. A phan ganfú rhyw in the midst of the hall, and langces ef yn eistedd wrth y tấn, were set down together, Peter a dal sulw arno, hi a ddywedodd, sat down among them. But a Yr oedd hwn hefyd gydag ef. certain maid beheld him, as he Yntau a'i gwadodd ef, gan ddy- sat by the fire, and earnestly wedyd, O wraig, nid adwaen i ef. looked upon him, and said, Ac ychydig wedi, un arall a'r This man was also with him. gwelodd ef, ac a ddywedodd, Yr And he denied him, saying, Wowyt tithau hefyd yn un o honynt. man, I know him not. And A Phetr a ddywedodd, O ddyn, after a little while another saw nid ydwyf. Ac ar ol megis ys- him, and said, Thou art also of paid un' awr, rhyw un arall a them. And Peter said, Man, I daerodd, gan ddywedyd, Mewn am not. And about the space gwirionedd yr oedd hwn hefyd of one hour after, another congydag ef; canys Galilead yw. A fidently affirmed, saying, Of a Phetr a ddywedodd, Y dyn, nis truth this fellow also was with gwn beth yr wyt yn ei ddywed- him ; for he is a Galilean. And yd. Ac yn y man, ac efe etto yn Peter said, Man, I know not Llefaru, canodd y ceiliog. A'r what thou sayest. And immeArglwydd a drodd, ac a edrych- diately, while he yet spake, the odd ar Petr. A Phetr a gofiodd cock crew.

And the Lord turnymadrodd yr Arglwydd, fel y ed, and looked upon Peter; and dywedasai efe wrtho, Cyn canu Peter remembered the word of o'r ceiliog, y gwedi fi deir-gwaith. the Lord, how he had said unto A Phetr a aeth allan, ac a wyl- him, Before the cock crow, thou odd yn chwerw-dost. A'r gwŷr shalt deny me thrice. And Peoedd

yn

dal yr Iesu, a'i gwatwar- ter went out, and wept bitterly. asant ef, gan ei daro. Ac wedi And the men that held Jesus iddynt guddio ei lygaid ef, hwy mocked him, and smote him. a'i tarawsant ef ar ei wyneb, ac And when they had blindfolded a ofynnasant iddo, gan ddywed- him, they struck him on the yd, Prophwyda, pwy yw yr face, and asked him, saying, hwn a'th darawodadi? A' llawer Prophesy, who is it that smote o bethau eraill, gan gablu, a ddy- thee? And many other things

wedasant yn ei erbyn ef. A phan blasphemously, spake they aaeth hi yn ddydd, ymgynullodd gainst him. And as soon as it henuriaid y bobl, a'r arch-offeir- was day, the elders of the peoiaid, a'r ysgrifenyddion, ac a'i ple, and the chief priests, and dygasant ef i'w cynghor hwynt, the scribes, came together, and gan ddywedyd, Ai ti yw Crist? led him into their council, say, dywaid i ni. Ac efe a ddywedodd ing, Art thou the Christ? tell wrthynt, Os dywedaf i chwi, ni us. And he said unto them, If chredwch ddim; ac os gofynaf I tell you, ye will not believe : hefyd i chwi, ni'm hattebwch, and if I also ask you, ye will ac ni'm gollyngwch ymaith. Ar not answer me, nor let me go. ol hyn y bydd Mab y dyn yn Hereafter shall the Son of Man eistedd ar ddeheulaw gallu Duw. sit on the right hand of the A hwy oll a ddywedasant, Ai power of God. Then said they Mab Duw gan hynny ydwyt ti? all, Art thou then the Son of Ac efe a ddywedodd wrthynt, God? And he said unto them, Yr ydych chwi yn dywedyd fy Ye say that I am. And they mod. "Hwythau a ddywedasant, said, What need we any further Pa raid i ni mwyach wrth dyst- witness ? for we ourselves have iolaeth ? canys clywsom ein heard of his own mouth. hunain o'i enau ef ei hun.

Dydd Iou o flaen y Pasc. Thursday before Easter.

Yr Epistol. 1 Cor. xi. 17. The Epistle. 1 Cor. xi. 17. WRIH

ddywedyd hyn, nid In this that i declare unto eich bod yn dyfod y'nghŷd, nid ye come together not for the er gwell, ond er gwaeth. Canys better, but for the worse. For yn gyntaf, pan ddeloch y'nghyd first of all, when ye come togeyn yr eglwys, yr ydwyf yn clywed ther in the church, I hear that fod amrafaelion yn eich mysg there be divisions among you, chwi; ac o ran yr wyf fi yn credu. and I partly believe it. For Canys rhaid yw bod hefyd here- there must be also heresies de siau yn eich mysg ;

fel y byddo mong you, that they who are y rhai cymmeradwy yn eglur yn approved may be made manifest eich plíth chwi. Pan fyddoch among you,

When ye come chwi gan hynny yn dyfod y'nghŷd together therefore into i'r un lle, nid bwytta swpper yr place, this is not to eat the Arglwydd ydyw hyn: canys y Lord's supper: for in eating mae pob un wrth fwytta yn cym- every one taketh before other meryd ei swpper ei hun o'r blaen; his own supper; and one is ac un sydd â newŷn arno, ac arall hungry, and another is drunksydd yn feddw. Onid oes gen en. What, have ye not houses nych dai i fwytta ac i yfed? ai to eat and to drink in? or dedirmygu yr ydych chwi eglwys spise ye the Church of God, Duw, a gwaradwyddo y rhai and shame them that have not? nid oes ganddynt? Pa beth a What shall I say to you? shall ddywedaf wrthych? a ganmolaf I praise you in this? I praise i chwi yn hyn? Nid wyf yn eich you not.

For I have received canmol. Canys myfi a dderbyn- of the Lord that which also I

one

hwn

iais gan yr Arglwydd yrhyn hefyd delivered unto you, That the a draddodais i chwi; bod i'r Ar- Lord Jesus, the same night in glwydd Iesu, y nôs y bradychwyd which he was betrayed, took ef, gymmeryd bara ; ac wedi iddo bread; and when he had given ddïolch, efe a’i torrodd, ac a ddy- thanks, he brake it, and said, wedodd, Cymmerwch, bwyt- Take, eat; this is my body, tewch;

hwn yw fy nghorph, yr which is broken for you: this hwn a dorrir trosoch; gwnewch do in remembrance of me. Afhyn er coffa am danaf. Yr un ter the same manner also he took modd efea gymmerodd y cwppan, the cup, when he had supped, wedi swpperu, gan ddywedyd, y saying, This cup is the new tescwppan yw'r testament new tament in my blood: this do ye, ydd yn fy ngwaed : gwnewch as oft as ye drink it, in rememhyn, cynnifer gwaith bynnag yr brance of me. For as often as yfoch, er coffa am danaf. Canys ye eat this bread, and drink cynnifer gwaith bynnag y bwyt- this cup, ye do shew the Lord's tloch

у bara hwn, ac yr yfoch y death till he come. Wherefore, cwppanhwn, y dangoswch farwol whosoever shall eat this bread, aeth yr Arglwydd hyd oni ddelo. and drink this cup of the Lord, Am hynny, pwy bynnag a fwyt- unworthily, shall be guilty of tâo y bara hwn, neu a yfogwppan the body and blood of the Lord. yr Arglwydd ynannheilwng, euog But let a man examine himfydd o gorph a gwaed yr Ar- self

, and so let him eat of that glwydd. Eithr holed dyn ef ei bread, and drink of that cup. hun ; ac felly bwyttâed o'r bara, For he that eateth and drinkac yfed o'r cwppan. Canys yr eth unworthily eateth and drinkhwn sydd yn bwytta ac yn yfed eth damnation to himself, not yn annheilwng, sydd yn bwytta discerning the Lord's body. For ac yn yfed barnedigaeth iddo ei this cause many are weak and hun, am nad yw yn iawn farnu sickly among you, and many corph yr Arglwydd. Oblegid hyn sleep. For if we would judge y mae llawer yn weiniaid ac yn ourselves, we should not be llesg yn eich inysg, a llawer yn judged. But when we are judghuno. Canys pe iawn farnem ni ed, we are chastened of the ein hunain, ni'n bernid. Eithr Lord, that we should not be pan y’n bernir, y'n ceryddir gan yr condemned with the world. Arglwydd, fel na'n damnier gyd- Wherefore, my brethren, when â'r byd. Am hynny, fy mrodyr, ye come together to eat, tarry pan ddeloch y'nghyd 'i fwytta, one for another. And if any arhoswch eich gilydd. Eithr os man hunger, let him eat at bydd newyn ar neb, bwyttâed home; that ye come not togegartref; fel na ddeloch y'nghŷdi ther unto condemnation. And farnedigaeth. Ond y pethau er the rest will I set in order when aill mi a'u trefnaf pan ddelwyf.

I come. Yr Efengyl. St. Luc xxiii. 1. The Gospel. St. Luke xxiii. 1. A'R

odasant, ac a'i dygasant ef at Pilat. Ac a ddechreuasant ei unto Pilate. And they began to gyhuddo ef, gan ddywedyd, Ni a accuse him, saying, We found gawsom hwn yn gwyrdroi'r bobl, this fellow perverting the na

R holl liaws o honynt a gyf. T them arose, and led him

yw Brenhin

yr

ac yn gwahardd rhoi teyrn-ged i tion, and forbidding to give triCaesar; gan ddywedyd, mai efe eibute to Cæsar, saying, That he hun yw Crist Frenhin. A Philat himself is Christ a King. And a ofynodd iddo, gan ddywedyd, Pilate asked him, saying, Art Ai ti

Iuddewon ? thou the King of the Jews ? Ac efe a attebodd iddo, ac a ddy- And he answered him, and said, wedodd, Yr wyt ti yn dywedyd. Thou sayest it. Then said PiA dywedodd Pilat wrth yr arch- late to the chief priests, and to offeiriaid a'r bobl, Nid wyf fi yn the people, I find no fault in cael dim bai ar y dyn hwn. A hwy this man. And they were the a fuant daerach, gan ddywed- more fierce, saying, He stirreth yd, Y mae efe yn cyffrôi'r bobl, up the people, teaching throughgan ddysgu trwy holl Iudea, wedi out all Jewry, beginning from dechreu o Galilea hyd yma. A Galilee to this place. When Piphan glybu Pilat sôn am Galilea, late heard of Galilee, he asked efe a ofynodd ai Galilead oedd y whether the man were a Galidyn. A phan wybu efe ei fod efo lean. And as soon as he knew lywodraeth Herod, efe a'i hanfon- that he belonged unto Herod's odd ef at Herod, yr hwn oedd jurisdiction, he sent him to Heyntau yn Ierusalem y dyddiau rod, who himself was also at hynny. A Herod, pan welodd yr Jerusalem at that time. And Iesu,' a lawenychodd yn fawr: when Herod saw Jesus he was canys yr oedd efe yn chwennych exceeding glad; for he was deer ys talm ei weled ef, oblegid sirous to see him of a long iddo glywed llawer am dano ef, season, because he had heard ac yr ydoedd yn gobeithio cael many things of him; and he gweled gwneuthur rhyw arwydd hoped to have seen some miganddo ef. Ac efe a'i holodd ef racle done by him. Then he mewn llawer o eiriau: eithr efe questioned with him in many nid attebodd ddim iddo. A'r words; but he answered him arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion nothing. And the chief priests a safasant, gan ei gyhuddo ef yn and scribes stood and vehehaerllug. A Herod a'i filwŷr, wedi mently accused him. And Heiddo ei ddïystyru ef a'i watwor, a'i rod with his men of war set him wisgo â gwisg glaerwen, a'i dan- at nought, and mocked him, fonodd ef drachefn at Pilat. A'r and arrayed him in a gorgeous dwthwn hwnnw yr aeth Pilat a robe, and sent him again to PiHerod yn gyfeillion : canys yr late. And the same day Pilate oeddynt o'r blaen mewn gelyn- and Herod were made friends iaeth' a'u gilydd. A Philat, wedi together; for before they were galwy'nghyd yrarch-offeiriaid,a'r at enmity between themselves. Llywiawdwŷr,a'r bobl, a ddywed- And Pilate, when he had callodd wrthynt, Chwi a ddygasoched together the chief priests, y dyn hwn attaf fi, fel un a fyddai and the rulers, and the people, yn gwyrdroi'r bobl: ac wele, myfi said unto them, Ye have brought a'i holais ef yn eich gŵydd chwi, this man unto me, as one that ac ni chefais yn y dyn hwn ddim perverteth the people: and bebai o ran y pethau yr ydych chwi hold, I, having examined him yn ei gyhuddo ef am danynt: na before you, have found no fault Herod chwaith: canys anfonais in this man touching those chwi atto ef; ac wele, dim yn things whereof ye accuse him :

« EdellinenJatka »