Sivut kuvina
PDF
ePub

duwiol heddwch; trwy Iesu through Jesus Christ our Lord. Grist ein Harglwydd. Amen. Amen. Yr Epistol. 1 Št. Petr iii. 8. The Epistle. 1 St. Pet. iii. 8.

yn cyd-oddef â'ch gilydd; ing compassion one of anyn caru fel brodyr, yn drugar- other, love as brethren, be pitiogion, yn fwynaidd : nid yn talu ful, be courteous ; not renderdrwg am ddrwg, neu sen am ing evil for evil, or railing for sen; eithr, y'ngwrthwyneb, yn railing; but contrariwise blessbendithio; gan wybod mai i hyn ing; knowing that ye are therey'ch galwyd, fel yr etifeddoch unto called, that ye should infendith. Canys y neb a ewyllysio herit a blessing. For he that hoffi bywyd, a gweled dyddiau will love life, and see good da, attalied ei dafod oddiwrth days, let him refrain his tongue ddrwg, a'i wefusau rhag adrodd from evil, and his lips that twyll. Gocheled y drwg, a they speak no guile: let him gwnaed y da; ceisied heddwch, eschew evil, and do good ; let a dilyned ef. Canys y mae him seek peace, and ensue it. lygaid yr Arglwydd ar y rhai For the eyes of the Lord are cyfiawn, a'i glustiau ef tuagat over the righteous, and his ears eu gweddi hwynt: eithr y mae are open unto their prayers : wyneb yr Arglwydd yn erbyn y but the face of the Lord is rhai sy yn gwneuthur drwg. Å against them that do evil. And phwy a'ch dryga chwi, os bydd- who is he that will harm you, wch yn dilyn yr hyn sydd dda ? if ye be followers of that which Eithr o bydd i chwi hefyd ddïo- is good ? But and if ye suffer ddef o herwydd cyfiawnder, ded- for righteousness' sake, happy wydd ydych: ond nac ofnwch are ye: and be not afraid of rhag eu hofn hwynt, ac na'ch their terror, neither be troucynhyrfer ¿ eithr sancteiddiwch bled; but sanctify the Lord yr Arglwydd Dduw yn eich God in your hearts. calonnau. Yr Efengyl. St. Luc v. 1. The Gospel. St. Luke v. 1.

I T came as the

people him to oedd yntau yn sefyll yn ymyl hear the Word of God, he stood llyn Genesaret. Ac efe a welai by the lake of Gennesareth, and ddwy long, yn sefyll wrth y llyn; saw two ships standing by the a'r pysgodwyr a aethant allan lake ; but the fishermen were o honynt, ac oeddynt yn golchi gone out of them, and were eu rhwydau. Ac efe a aeth i washing their nets. And he mewn i un o'r llongau, yr hon entered into one of the ships, oedd eiddo Simon, ac a ddy- which was Simon's, and prayed munodd arno wthio ychydig him that he would thrust out a oddiwrth y tîr. Ac efe a eistedd- little from the land : and he sat odd, ac a ddysgodd y bobloedd down, and taught the people allan o'r llong. A phan beidiodd out of the ship. Now when he à llefaru, efe a ddywedodd wrth had left speaking, he said unto Simon, Gwthia i'r dwfn, a bwr- Simon, Launch out into the iwch eich rhwydau am helfa. A deep, and let down your nets Simon a attebodd ac a ddywed- for a draught. And Simon an

U hefyd, a'r bobl yn pwyso I'People pressed upon himoto

[ocr errors]

was sons

odd wrtho, O feistr, er i ni boeni swering said unto him, Master,
ar hyd y nos, ni ddaliasom ni we have toiled all the night,
ddim: etto ar dy air di mia and have taken nothing ; ne-
fwriaf y rhwyd. Ac wedi iddynt vertheless, at thy word I will let
wneuthur hynny, hwy a ddalias- down the net. And when they
ant liaws mawr o bysgod : a'u had this done, they inclosed a
rhwyd hwynt a rwygodd. A great multitude of fishes, and
hwy a amneidiasant ar eu cyf- their net brake. And they
eillion oedd yn y llong arall, i beckoned unto their partners
ddyfod i'w cynnorthwyo hwynt. which were in the other ship,
A hwy a ddaethant, a llanwasant that they should come and help
y ddwy long, onid oeddynt hwy them. And they came, and
ar soddi. A Simon Petr, pan filled both the ships, so that
welodd hynny, a syrthiodd wrth they began to sink. When Si-
liniau'r Iesu, gan ddywedyd, mon Peter saw it, he fell down
Dos ymaith oddiwrthyf; canys at Jesus' knees, saying, Depart
dyn pechadurus wyf fi, o Ar- from me, for I am a sinful man,
glwydd. Oblegid braw a ddaeth- O Lord. For he was astonished,
ai arno ef, a'r rhai oll oedd and all that were with him, at
gydag ef, o herwydd yr helfa the draught of the fishes which
bysgod a ddaliasent hwy: a'r un they had taken; and so
ffunud ar Iago ac Ioan hefyd, also James, and John, th
meibion Zebedëus, y rhai oedd of Zebedee, which were part-
gyfrannogion â Simon. A dy- ners with Simon. And Jesus
wedodd yr Iesu wrth Simon, said unto Simon, Fear not, from
Nac ofna : o hyn allan y deli henceforth thou shalt catch men.
ddynion. Ac wedi iddynt ddwyn And when they had brought
y llongau i dîr, hwy a adawsant their ships to land, they forsook
pob peth, ac a'i dilynasant ef. all, and followed him.
Y chweched Sul gwedi'r Drindod. The sixth Sunday after Trinity.
Y Colect.

The Collect.
Dduw, yr hwn a arlwyaistir O God, who hast prepared

rhai a'th garant gyfryw beth-
au daionus a'r y sydd uwch ben such good things as pass man's
pob deall dyn; Tywallt i'n calon- understanding ; Pour into our
nau gyfryw serch arnat, fel y hearts such love toward thee,
byddo i ni, gan dy garu uwchlaw that we, loving thee above all
pob dim, allu mwynhâu dy adde- things, may obtain thy, pro-
widion, y rhai sy fwy rhagorol nâ mises, which exceed all that
dim a fedrom ni ei ddeisyf; trwy we can desire; through Jesus
Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Christ our Lord. Amen.

Yr Epistol. Rhuf. vi. 3. The Epistle. Rom. vi. 3.
NI

NOW ye not, that so many
nifer o honom ag a fedydd of
iwyd i Grist Iesu, ein bedyddio ni to Jesus Christ were baptized
i'w farwolaeth ef? Claddwyd ni into his death? Therefore we
gan hynny gydag ef trwy fedydd are buried with him by bap-
i farwolaeth: fel megis ag y cyf- tism into death; that like as
odwyd Crist o feirw trwy ogon- Christ was raised up from the
iant y Tad, felly y rhodiom nin- dead by the glory of the Fa-

O

nau hefyd mewn newydd-deb ther, even so we also should buchedd. Canys os gwnaed ni walk in newness of life. For yn gyd-blanhigion i gyffelyb- if we have been planted togeiaeth ei farwolaeth ef, felly y ther in the likeness of his death, byddwn i gyffelybiaeth ei adgyf- we shall be also in the likeodiad ef: gan wybod hyn, ddar- ness of his resurrection: knowfod croes-hoelio ein hên ddyn ni ing this, that our old man is gydag ef, er mwyn dirymmu crucified with him, that the bocorph pechod, fel rhagllaw nå dy of sin might be destroyed, wasanaethom bechod. Canys y that henceforth we should not mae yr hwn a fu farw, wedi ei serve sin. For he that is dead ryddhâu oddiwrth bechod. Ac os is freed from sin. Now if we buom feirw gydâ Christ, yr be dead with Christ, we beydym ni yn credu y byddwn fyw lieve that we shall also live hefyd gydag ef: gan wybod nad with him; knowing that Christ yw Crist, yr hwn a gyfodwyd being raised from the dead dioddiwrth y meirw, yn marw eth no more; death hath no mwyach ; 'nad arglwyddiaetha more dominion over him. For marwolaeth arno mwyach. Canys in that he died, he died unto fel y bu efe farw, efe a fu farw sin once; but in that he liveth, unwaith i bechod ; ac fel y mae he liveth unto God. Likewise efe yn byw, byw y mae i Dduw. reckon ye also yourselves to be Felly chwithau hefyd, cyfrifwch dead indeed unto sin, but alive eich hunain yn feirw i bechod; unto God through Jesus Christ eithr yn fyw i Dduw, yng our Lord. Nghrist Iesu ein Harglwydd

The Gospel. St. Matth. v. 20. Yr Efengyl. St. Matth. v. 20. ESUS said unto his disciples, CR lesu a ddywedodd wrth J Except your righteousness

ei ddisgyblion, Oni bydd shall exceed the righteousness of eich cyfiawnder yn helaethach the Scribes and Pharisees, ye nâ chyfiawnder y 'sgrifennydd- shall in no case enter into the ion â'r Phariseaid, nid ewch i Kingdom of heaven. Ye have mewn i deyrnas nefoedd. Clyw- heard that it was said by them soch ddywedyd gan y rhai gynt, of old time, Thou shalt not kill: Na ladd ; a phwy bynnag a and whosoever shall kill, shall laddo, euog fydd o farn: eithr be in danger of the judgement. yr ydwyf yn dywedyd i chwi, But I say unto you, that whoPob un a ddigio wrth ei frawd soever is angry with his brother heb ystyr, a fydd euog o farn: without a cause shall be in dana phwy bynnag a ddywedo wrth ger of the judgement: and whoei frawd, Raca, a fydd euogo soever shall say to his brother, gyngor; a phwy bynnag a ddy- Raca, shall be in danger of the wedo, ó ynfyd, a fydd euog o

council: but whosoever shall say, dân uffern. Gan hynny, os dygi Thou fool, shall be in danger of dy rodd i'r allor, ac yno dyfod hell-fire. Therefore if thou bring i'th gof fod gan dy frawd ddim thy gift to the altar, and there yn dy erbyn; gâd yno dy rodd rememberest that thy brother ger bron yr allor, a dos ymaith: hath ought against thee; leave yn gyntaf cymmoder di a'th there thy gift before the altar, frawd, ac yna tyred ac offrwm and go thy way, first be recon

Y

[ocr errors]

dy rodd. Cyttuna a'th wrth- ciled to thy brother, and then wynebwr ar frys, tra fyddech come and offer thy gift. Agree ar y ffordd gydag ef; rhag un with thine adversary quickly, amser i’th wrthwynebwr dy whiles thou art in the way with roddi di yn llaw'r barnwr, ac i'r him; lest at any time the adverbarnwr dy roddi at y swyddog, sary deliver thee to the judge, a'th daflu y'ngharchar. Yn wir and the judge deliver thee to the meddaf i ti, Ni ddeui di allan officer, and thou be cast into oddiyno, hyd oni thalech y ffyr- prison. Verily I say unto thee, ling eithaf.

Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid

the uttermost farthing. Y seithfed Sul gwedi'r Drindod. The seventh Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect.

ORD of all power and a'r cadernid, yr hwn wyt might, who art the author awdur a rhoddwr pob daioni; and giver of all good things ; Planna yn ein calonnau gariad Graft in our hearts the love of dy Enw; ychwanega ynom wîr thy Name, increase in us true grefydd; maetha nyni â phob religion, nourish us with all daioni, ac o'th fawr drugaredd goodness, and of thy great mercadw ni yn yr unrhyw; trwy le- cy keep us in the same; through su Grist ein Harglwydd. Amen. Jesus Christ our Lord. Amen. Yr Epistol. Rhuf. vi. 19.

The Epistle. Rom. vi. 19. Y Nol dull dynol yr ydwyf yn dywedyd, phlegiad gwendid I Speak Lafter the manner

of ag y rhoddasoch eich aelodau yn mity of your flesh: for as ye weision i aflendid ac anwiredd, have yielded your members i anwiredd ; felly yr awrhon servants to uncleanness, and rhoddwch eich aelodau yn weis- to iniquity, unto iniquity ; even ion i gyfiawnder, i sancteidd so now yield your members serrwydd. Canys pan oeddych yn vants to righteousness, unto weision pechod, rhyddion oedd- holiness. For when ye were ych oddiwrth gyfiawnder. Pa the servants of sin, ye were ffrwyth gan hynny oedd i chwi y free from righteousness. What pryd hwnnw o'r pethau y mae fruit had ye then in those arnoch

yr

awrhon gywilydd o'u things whereof ye are plegid ? canys diwedd y pethau ashamed? for the end of those hyn yw marwolaeth. Ac yr awr- things is death. But now behon wedi eich rhyddhâu oddi- ing made free from sin, and wrth bechod, a'ch gwneuthur yn become servants to God, ye weision i Dduw,y mae i chwi eich have your fruit unto holiness, ffrwyth yn sancteiddrwydd, a'r and the end everlasting life. diwedd yn fywyd tragywyddol. For the wages of sin is death: Canys cyflog pechod yw marw but the gift of God is eternal olaeth : 'eithr" dawn Duw yw life, through Jesus Christ our bywyd tragywyddol, trwy Iesu Lord. Grist ein Harglwydd.

now

yn ,

Yr Efengyl. St. Marc viii. 1. The Gospel. St. Mark viii. 1. N

, ac heb ganddynt ddim i'w fwytta, ing nothing to eat, Jesus cally galwodd yr Iesu ei ddisgyblion ed his disciples unto him, and atto, ac a ddywedodd wrthynt, Yr saith unto them, I have comwyf fi yn tosturio wrth y dyrfa; passion on the multitude, beoblegid y maent hwy dridiau cause they have now been with weithian yn aros gydâ mi, ac nid me three days, and have nooes ganddynt ddim i'w fwytta : thing to eat : and if I send ac os gollyngaf hwynt ymaith ar them away fasting to their own eu cythlwng i'w teiau eu hunain, houses, they will faint by the hwy a lewygant ar y ffordd : way; for divers of them came canys rhai o honynt a ddaeth o from far. And his disciples anbell. A'i ddisgyblion ef a'i atteb- swered him, From whence can asant, O ba le y gall neb ddigoni a man satisfy these men with у rhai hyn â bara yma yn yr an

bread here in the wilderness? ialwch? Ac efe a ofynodd iddynt, And he asked them, How many Pa sawl torth sydd gennych? A loaves have ye? And they said, hwy a ddywedasant, Saith. Ac Seven. And he commanded efe' a orchymmynodd i'r dyrfa the people to sit down on the eistedd ar y llawr: ac a gymmer- ground. And he took the seven odd

у saith dorth, ac a ddïolch- loaves, and gave thanks, and odd, ac a'u torrodd hwynt, ac a'u brake, and gave to his discirhoddes i'w ddisgyblion, fel y ples to set before them; and gosodent hwy ger eu bronnau ; a they did set them before the gosodasant hwy ger bron y bobl. people. And they had a few Ac yr oedd ganddynt ychydig small fishes; and he blessed, bysgod bychain : ac wedi iddo and commanded to set them fendithio, efe a barodd ddodi y also before them. So they did rhai hynny hefyd ger eu bronnau eat, and were filled : and they hwynt. A hwy a fwyttasant, ac a took up of the broken meat that ddigonwyd: a hwy a godasant o'r was left seven baskets. And briw-fwyd gweddill, saith fasg- they that had eaten werè about edaid. A'r rhai a fwyttasent oedd four thousand. And he sent y'nghylch pedair mîl: ac efe a'u them away. gollyngodd hwynt ymaith.

Yr wythfed Sul gwedi'r Drindod. The eighth Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect. O

Dduw yr hwn, trwy dy O God, whose never-failing Llywodraethu pob peth yn y things both in heaven and nếf a'r ddaear; Yn ufudd ni à earth ; We humbly beseech attolygwn i ti fwrw oddiwrthym thee to put away from us all bob peth niweidiol, a rhoddi o hurtful things, and to give us honot i ni bob peth a fyddo da those things which be profitable er ein lles; trwy lesu Grist ein for us, through Jesus Christ Harglwydd. Amen.

our Lord. Amen.

« EdellinenJatka »