Sivut kuvina
PDF
ePub

mynion; trwy yr unrhyw lesu through the same Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen.

Yr Epistol. Rhuf. x. 9. The Epistle. Rom. x. 9.
$

F thou shalt confess with glwydd Iesua chredu yn thy dy galon i Dduw ei gyfodi efo and shalt believe in thine heart feirw, cadwedig, fyddi. Canys that God hath raised him from â'r galon y credir i gyfiawnder, the dead, thou shalt be saved. ac a'r genau y cyffesir i iach- For with the heart man beawdwriaeth. Oblegid y mae'r lieveth unto righteousness, and ysgrythyr yn dywedyd, Pwy with the mouth confession is bynnag sydd

yn credu ynddo ef, made unto salvation. For the ní chywilyddir. Canys nid oes Scripture saith, Whosoever begwahaniaeth rhwng Iuddew a lieveth on him shall not be Groegwr; oblegid yr un Ar- ashamed. For there is no difglwydd ar bawb, sydd oludog i ference between the Jew and bawb a'r y sydd yn galw arno. the Greek: for the same Lord Canys pwy bynnag å alwo ar over all is rich unto all that call Enw yr Arglwydd, cadwedig upon him. For whosoever shall fydd. Pa fodd gan hynny y gal- call upon the Name of the Lord want ar yr hwn ni chredasant shall be saved. How then shall ynddo? A pha fodd y credant they call on him, in whom they yn yr hwn ni chlywsant am have not believed ? And how dano? A pha fodd y clywant shall they believe in him, of heb bregethwr? A pha fodd y whom they have not heard? pregethant, onis danfonir hwynt? And how shall they hear withmegis y mae yn ysgrifenedig Mor out a preacher? And how shall brydferth yw traed y rhai sy they preach, except they be yn efangylu tangnefedd, y rhai sent? As it is written, How sydd yn efangylu pethau daion- beautiful are the feet of them us! Eithr nid ufuddhasant hwy "that preach the Gospel of peace, oll i'r efengyl : canys y mae and bring glad tidings of good Esaias yn dywedyd, O Arglwydd, things ! But they have not all pwy a gredodd i'n hymadrodd obeyed the Gospel. For Esaias ni? Am hynny ffydd sydd trwy saith, Lord, who hath believed glywed, a chlywed trwy air Duw. our report?' So then faith comEithr meddaf, Oni chlywsant eth by hearing, and hearing by hwy? Yn ddïau i'r holl ddaear the Word of God. But I say, yr aeth eu swn hwy, a'u geiriau Have they not heard? Yes vehyd derfynau y byd. Eithr rily, their sound went into all meddaf, Oni wybu Israel? Yn the earth, and their words unto gyntaf y mae Moses yn dywed- the 'ends of the world. But I yd, Mi a baraf i chwi wỳnfydu say, Did not Israel know? First trwy rai nid yw genedl; trwy Moses saith, I will provoke you genedl anneallus y’ch digiaf to jealousy by them that are no chwi. Eithr y mae Esaias yn people, and by a foolish nation ymhyfhâu, ac yn dywedyd, Caf- I will anger you. But Esaias is wyd fi gan y rhai nid oeddynt very bold, and saith, I was found yn fy ngheisio; a gwnaed fi yn of them that sought me not; I eglur i'r rhai nid oeddynt yn was made manifest unto them ymofyn am danaf. Ac wrth yr that asked not after me. But to

Israel y mae yn dywedyd, Ar Israel he saith, All day long I hyd y dydd yr estynais fy nwy- have stretched forth my hands law at bobl anufudd, ac yn unto a disobedient and gainsaygwrth-ddywedyd.

ing people. Yr Efengyl. St. Matth. iv. 18. The Gospel. St. Matth. iv. 18. A'Bleu yn rhodionwrth fôr JESUS walking by the sea of frodyr, Simon yr hwn a elwir Simon called Peter, and Andrew Petr, ac Andreas ei frawd, yn his brother, casting a net into bwrw rhwyd i'r môr (canys pysg- the sea, (for they were fishers ;) odwŷr oeddynt.) Ac efe a ddy- and he saith unto them, Follow wedodd wrthynt, Deuwch ar fy me; and I will make you fishers ol i, ac mi a'ch gwnaf yn bysg- of men. And they straightway odwýr dynion. A hwy, yn y left their nets, and followed fan, gan adael y rhwydau, a'i him. And going on from thence canlynasant ef. Ac wedi myned he saw other two brethren, rhagddo oddiyno, efe a welodd James the son of Zebedee, and ddau frodyr eraill, Iago fab Ze- John his brother, in a ship with bedëus, ac Ioan ei frawd, mewn Zebedee their father, mending llong, gydâ Zebedëus eu tad, yn their nets; and he called them. cyweirio eu rhwydau ; ac a'u And they immediately left the galwodd hwy. Hwythau yn ship and their father, and folebrwydd, gan adael y llong a'u lowed him. tad, a'i canlynasant ef. Dydd Sant Thomas Apostol. Saint Thomas the Apostle. Y Colect.

The Collect. Halluoe manbyth-fywiol ALMIGHTY and everliving sicrhawch y Ffydd, a oddefaist confirmation of the faith didst i’th sanctaidd Apostol Thomas suffer thy holy Apostle Thomas ammeu cyfodiad dy Fab; Can- to be doubtful in thy Son's reiattâ i ni cyn berffeithied, ac surrection ; Grant us so perfectmor gwbl ddiammeu gredu yn ly, and without all doubt, to bedy Fab Iesu Grist, fel na cher- lieve in thy Son Jesus Christ, ydder ein ffydd yn dy olwg that our faith in thy sight may byth. Gwrando arnom, 0 Ar- never be reproved. Hear us, glwydd, trwy yr unrhyw lesu Lord, through the same Jesus Grist; i ba un, gydã thi a'r Christ, to whom, with thee and Yspryd Glân, y bo holl anrhy- the Holy Ghost, be all honour dedd a gogoniant, yr awr hon and glory, now and for everac yn oes oesoedd. Amen.

more. Amen. Yr Epistol. Ephes. ii. 19. The Epistle. Ephes. ii. 19. WEITHIAN, gam hynny nid Now therefore, yea mare no ddïeithriaid a dyfodiaid, ond yn reigners, but fellow-citizens with gyd-ddinasyddion â'r saint, ac yn the saints, and of the houshold deulu Duw'; wedi eich goruwch of God; and are built upon the adeiladu ar sail yr apostolion a'r foundation of the Apostles and prophwydi, ac Iesu Grist ei hun Prophets, Jesus Christ himself

TH

yn þen-congl-faen : yn yr hwn y being the chief corner-stone; in mae'r holl adeilad wedi ei chym- whom all the building, fitly mwys gyd-gyssylltu, yn cyn- framed together, groweth unto nyddu yn deml sanctaidd yn yr an holy temple in the Lord; in Arglwydd; yn yr hwn y'ch cyd- whom ye also are builded togeadeiladwyd chwithau yn bres- ther for an habitation of God, wylfod i Dduw trwy yr Yspryd. through the Spirit. Yr Efengyl. St. Ioan xx. 24. The Gospel. St. John xx. 24. HOMAS, un o'r deuddeg, \\HOMAS, one of the twelve,

yr hwn a elwir Didymus, nid called Didymus, was not oedd gydâ hwynt pan ddaeth yr with them when Jesus came. Iesu. Y disgyblion eraill gan The other disciples therefore hynny a ddywedasant wrtho, said unto him, We have seen Ni a welsom yr Arglwydd. Yn- the Lord. But he said unto tau a ddywedodd wrthynt, Oni them, Except I shall see in his chaf weled yn ei ddwylaw ef ôl hands the print of the nails, and yr hoelion, a dodi fy mys yn ôl put my finger into the print of yr hoelion, a dodi fy llaw yn ei the nails, and thrust my

hand ystlys ef, ni chredaf fi

. Ac wedi into his side, I will not believe. wyth niwrnod drachefn yr oedd And after eight days again his ei ddisgyblion ef i mewn, a Tho- disciples were within, and Tho, mas gydâ hwynt. Yna'r Iesu mas with them: then came Jea ddaeth, a'r drysau yn gauad, sus, the doors being shut, and ac a safodd yn y canol, ac a stood in the midst, and said, ddywedodd, Tangnefedd i chwi. Peace be unto you. Then saith Wedi hynny y dywedodd efe he to Thomas, Reach hither thy wrth Thomas, Moes yma dy fys, finger, and behold my hand; a gwel fy nwylaw; ac estyn dy and reach hither thy hand, and law, a dod yn fy ystlys : 'ac na thrust it into my side ; and fydd anghredadyn, ond credad- be not faithless, but believing. yn. A Thomas a attebodd ac a And Thomas answered and said ddywedodd wrtho, Fy Arglwydd unto him, My Lord, and my a’m Duw. Yr Iesu a ddywedodd God. Jesus saith unto him, wrtho, Am i ti fy ngweled, Tho- Thomas, because thou hast seen mas, y credaist : bendigedig yw me, thou hast believed; blessed y rhai ni welsant, ac à gredas- are they that have not seen, and ant. A llawer hefyd o arwydd- yet have believed. And many ion eraill a wnaeth yr Iesu other signs truly did Jesus in y'ngŵydd ei ddisgyblion, y rhai the presence of his disciples, nid ydynt ysgrifenedig yn y which are not written in this llyfr hwn. Eithr y pethau hyn a book. But these are written, 'sgrifenwyd, fel

у credoch chwi that ye might believe that Jesus mai yr Iesu yw Crist, Mab Duw; is the Christ, the Son of God; a chan gredu, ý caffoch fywyd and that believing ye might yn ei Enw ef.

have life through his Name. Troad Sant Paul.

The Conversion of Saint Paul. Y Colect.

The Collect.

God, who, through the ethiad y gwŷnfydedig Apostol Sant Paul, a beraist i oleuni'r Apostle Saint Paul, hast caused

Efengyl lewyrchu dros yr holl the light of the Gospel to shine fyd ; Caniattâ, ni a attolygwn throughout the world ; Grant, i ti, allu o honom ni, gan ddal we beseech thee, that we, havei ryfedd ymchweliad ef mewn ing his wonderful conversion in coffa, ddangos ein dïolchgarwch remembrance, may shew forth i ti am yr unrhyw, trwy ddilyn our thankfulness unto thee for dy fendigedig athrawiaeth yr the same, by following the hohon a ddysgodd efe; trwy Iesu ly doctrine which he taught; Grist ein Harglwydd. Amen. through Jesus Christ our Lord.

Amen. Yn lle yr Epistol. Act. ix. 1. For the Epistle. Acts ix. 1. A Senilcetto malachwythu bye- AND Saul, yet breathing out disgyblion yr Arglwydd, a aeth against the disciples of the Lord, at yr arch-offeiriad, ac a ddeisyf- went unto the high priest, and iodd ganddo lythyrau i Dda- desired of him letters to Damascus at y synagogau; fel, os mascus to the synagogues, that, cai efe neb o'r ffordd hon, na if he found any of this way, gwŷr, na gwragedd, y gallai efe whether they were men or woeu dwyn hwy yn rhwym i Ieru- men, he might bring them salem. Ac fel yr oedd efe yn bound unto Jerusalem. And, ymdaith, bu iddo ddyfod yn agos as he journeyed, he came near i Ddamascus; ac yn ddisymmwth Damascus, and suddenly there Llewyrchodd o'i amgylch oleuni shined round about him a light o'r nêf. Ac efe a syrthiodd ar y from heaven. And he fell to ddaear, ac a glybu lais yn dy- the earth, and heard a voice wedyd wrtho, Saul, Saul, paham saying unto him, Saul, Saul, yr wyt yn fy erlid i?. Yntau a why persecutest thou me? And ddywedodd, Pwy wyt ti, Ar- he said, Who art thou, Lord ? glwydd ? A'r Arglwydd a ddy- And the Lord said, I am Jesus wedodd, Myfi wyf lesu, yr hwn whom thou persecutest: it is yr wyt ti yn ei erlid. Caled i ti hard for thee to kick against wingo yn erbyn y symbylau. the pricks. And he, trembling Yntau, gan grynu, ac â braw and astonished, said, Lord, what arno, a ddywedodd, Arglwydd, wilt thou have me to do? And beth a fynni di i mi ei wneuth- the Lord said unto him, Arise, ur? A'r Arglwydd a ddywed- and go into the city, and it odd wrtho, Cyfod, a dos i'r ddin- shall be told thee what thou as; ac fe a ddywedir i ti pa must do. And the men which beth sy raid i ti ei wneuthur. Ar journeyed with him stood speechgwyr oedd yn cyd-deithio âg ef less, hearing a voice, but seea safasant yn fud, gan glywed ing no man. And Saul arose y llais, ac heb weleb neb. A from the earth, and when his Saul a gyfododd oddiar y ddaear, eyes were opened he saw no a phan agorwyd ei lygaid, ni man; but they led him by the welai efe neb: eithr hwy a'i hand, and brought him into tywysasant ef erbyn ei law, ac Damascus. And he was three a'i dygasant ef i mewn i Ddamas- days without sight, and neither

Ac efe a fu dridiau heb did eat nor drink. And there -weled, ac ni wnaeth na bwytta, was a certain disciple at Danac yfed. Ac yr oedd rhyw mascus, named Ananias, and

cus.

[ocr errors]

ddisgybl yn Damascus, a'i enw to him said the Lord in a viAnanïas. A'r Arglwydd a ddy- sion, Ananias. And he said, wedodd wrtho ef mewn gweled- Behold, I am here, Lord. And igaeth, Ananïas. Yntau a ddy- the Lord said unto him, Arise, wedodd, Wele fi, Arglwydd. A'r and go into the street which Arglwydd a ddywedodd wrtho, is called Straight, and enquire Cyfod, a dos i'r heol a elwir in the house of Judas for one Uniawn, a chais yn nhŷ Judas called Saul,"of Tarsus: for beun a'i enw Saul, o Tarsus: canys hold, he prayeth, and hath seen wele, y mae yn gweddïo; ac efe in a vision a man named Anaa welodd mewn gweledigaeth wr nias, coming in, and putting his a elwir Ananïas, yn dyfod i hand on him, that he might mewn, ac yn dodi ei law arno, receive his sight. Then Anafel y gwelai eilwaith. Yna yr nias answered, Lord, I have attebodd Ananïas, O Arglwydd, heard by many of this man, mi a glywais gan lawer am y how much evil he hath done gwr hwn, faint o ddrygau à to thy saints at Jerusalem; and wnaeth efe i’th saint di yn Ieru- here he hath authority from salem :

; ac yma y mae ganddo the chief priests to bind all that awdurdod oddiwrth yr arch- call on thy Name. But the offeiriaid i rwymo pawb sy'n Lord said unto him, Go thy galw ar dy Enw di. A dywedodd way; for he is a chosen vessel yr Arglwydd wrtho, Dos y- unto me, to bear my Name bemaith: canys y mae hwn yn llestr fore the Gentiles, and kings, etholedig i mi, i ddwyn fy Enw and the children of Israel: for ger bron y cenhedloedd, a bren- I will shew him how great hinoedd, a phlant Israel. Canys things he must suffer for my myfi a ddangosaf iddo pa bethau Name's sake.

And Ananias eu maint sydd raid iddo ef eu went his way, and entered into dïoddef er mwyn fy Enw i. Ac the house ; and, putting his Ananïas a aeth ymaith, ac a aeth hands on him, said, Brother i mewn i'r tŷ: ac wedi dodi ei Saul, the Lord, (even Jesus that ddwylaw arno, efe a ddywedodd, appeared unto thee in the way Y brawd Saul, yr Arglwydd a'm as thou camest,) hath sent me, hanfonodd i, Iesu, yr hwn a that thou mightest receive thy ymddangosodd i ti ar y ffordd y sight, and be filled with the daethost, fel y gwelych drachefn, holy Ghost. And immediately ac y’th lanwer â'r Yspryd Glân. there fell from his eyes as it Ac yn ebrwydd y syrthiodd oddi- had been scales ; and he receivwrth ei lygaid ef megis cen: aced sight forthwith, and arose, efe a gafodd ei olwg yn y man; and was baptized. And when ac efe a gyfododd, ac a fedydd- he had received meat, he was iwyd. Ac wedi iddo gymmeryd strengthened. Then was Saul bwyd, efe a gryfhâodd. A bu certain days with the disciples Saul gyda'r disgyblion oedd yn which were at Damascus. And Daniascus, dalm o ddyddiau. straightway he preached Christ Ac yn ebrwydd yn y. synagogau in the synagogues, that he is efe a bregethodd Grist, mai efe the Son of God. But all that yw Mab Duw. A phawb a'r a'i heard him were amazed, and clybu ef, a synnasant, ac a ddy- said, Is not this he that dewedasant, Onid hwn yw'r un stroyed them which called on

« EdellinenJatka »