Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

ye

oedd yn difetha yn Ierusalem y this Name in Jerusalem, and rhai a alwent ar yr Enw hwn, ac came hither for that intent, that a ddaeth yma er mwyn hyn, fel he might bring them bound uny dygai hwynt yn rhwym at yr to the chief priests ? But Saul arch-offeiriaid ?" Eithr Saul a increased the more in strength, gynnyddodd fwy-fwy mewn and confounded the Jews which nerth, ac a orchfygodd yr Iudd- dwelt at Damascus, proving that ewon oedd yn preswylio yn Da- this is very

Christ. mascus, gan gadarnhâu mai hwn yw'r Crist. Yr Efengyl. St. Matth. xix. 27. The Gospel. St. Matth. xix. 27. PET attebodd ac a ddy- PETER answered and said nyni a adawsom bob peth, ac a'th forsaken all, and followed thee; ganlynasom di: beth gan hynny what shall we have therefore a fydd i ni? A'r Iesu a ddywed- And Jesus said unto them, Veodd wrthynt, Yn wîr meddaf i rily I say unto you, That chwi, y cewch chwi y rhai a’m which have followed me, in the canlynasoch i, yn yr ad-enedig- regeneration when the Son of aeth, pan eisteddo Mab y dyn man shall sit in the throne of ar orsedd ei ogoniant, eistedd his glory, ye also shall sit upchwithau ar ddeuddeg gorsedd, on twelve thrones, judging the yn barnu deuddeg llwyth Israel

. twelve tribes of Israel. And A phob un a'r à adawodd dai, every one that hath forsaken neu frodyr, neu chwiorydd, neu houses, or brethren, or sisters, dad, neu fam, neu wraig, neu or father, or mother, or wife, blant, neu diroedd, er mwyn fy or children, or lands, for my Enw i, a dderbyn y can cym- Name's sake, shall receive an maint, a bywyd tragywyddol a hundred-fold, and shall inherit etifedda efe. Ond llawer o'r rhai everlasting life. But many that blaenaf a fyddant yn olaf, a'r are first shall be last, and the rhai olaf yn flaenaf.

last shall be first. Cyflwyniad Crist yn y Deml; yr The Presentation of Christ in the hwn a elwir yn gyffredinol, Temple, commonly called, The Puredigaeth y Fendigedig Fair Purification of Saint Mary the Forwyn.

Virgin.
Y Colect.

The Collect. Hlu-alluog a byth-fywiol ALMIGHTY, and everliving ufuddol i'th Fawredd, megis ag thy Majesty, that, as thy onlyar gyfenw i heddyw y cyflwyn- begotten Son was this day prewyd i'r deml dy unig-anedig Fab sented in the temple in subyn sylwedd ein cnawd ni, felly stance of our flesh, so we may ganiatâu o honot ein cyflwyno be presented unto thee with pure i ti â chalonnau purlan, trwy and clean hearts, by the same yr unrhyw dy Fab Iesu Grist thy Son Jesus Christ our Lord. ein Harglwydd. Amen.

Amen. Yn lle yr Epistol. Mal. iii, 1. For the Epistle. Mal. üi. 1. WE ELE.fi

yn anfon fy nghen: BEHOLD: In will send my nad, ac a

messenger, and

[ocr errors][merged small]

ffordd o'm blaen i: ac yn

ddi-
pare
the
way

before me: and the symmwth y daw'r Arglwydd, yr Lord, whom ye seek, shall sudhwn yr ydych yn ei geisio, i'w denly come to his temple; even deml; sef Angel y cyfammod, the messenger of the covenant, yr hwn yr ydych yn ei chwen- whom ye delight in ; behold, he nych: wele, efe yn dyfod, medd shall come, saith the Lord of Arglwydd y lluoedd. Ond pwy hosts. But who may abide the a oddef ddydd ei ddyfodiad ef? day of his coming ? and who a phwy a saif pan ymddangoso shall stand when he appeareth? efe ? canys y mae efe fel tân y for he is like a refiner's fire, and toddydd, ac fel sebon y golch- like fullers' soap.' And he shall yddion. Ac efe a eistedd fel sit as a refiner and purifier of purwr a glanhâwr arian: ac efe silver; anl he shall purify the a bura feibion Lefi, ac a'u coetha sons of Levi, and purge them as hwynt fel aur, ac fel arian; fel gold and silver, that they may y byddont yn offrymmu i'r Ar- offer unto the Lord an offering glwyddoffrwm mewn cyfiawnder. in righteousness. Then shall the Yna y bydd melys gan yr Ar- offerings of Judah and Jerusaglwydd offrwm Iuda a Ierusalem, lem be pleasant unto the Lord, megis yn y dyddiau gynt, ac fel as in the days of old, and as in y blynyddoedd gynt. A mi a former years. And I will come nesa attoch chwi i farn; a near to you to judgement, and I byddaf dyst cyflym yn erbyn yr will be a swift witness against the hudolion, ac yn erbyn y godin- sorcerers, and against the adulebwŷr, ac yn erbyn yr anudon- terers, and against false-swearwŷr, ac yn erbyn cam-attalwyr ers, and against those that opcyflog y cyflogedig, a'r rhai sydd press the hireling in his wages, yn gorthrymmu y. weddw, a'r the widow, and the fatherless, ymddifad, a'r dïeithr, ac heb fy and that turn aside the stranofni i, medd Arglwydd y llu- ger from his right, and fear not oedd.

me, saith the Lord of hosts.
Yr Efengyl. St. Luc ii. 22. The Gospel. St. Luke ii. 22.
WEI
VEDI cyflawni dyddiau ei ND when the days of her

phuredigaeth hi yn ol purification, according to deddf Moses, hwy, a'i dygasant the Law of Moses, were accomef i Ierusalem, i'w gyflwyno plished, they brought him to Jei'r Arglwydd (fel yr ysgrifen- rusalem, to present him to the wyd yn neddf yr Arglwydd, Lord; (as it is written in the Law Pob gwrryw cyntaf-anedig, á of the Lord, Every male that elwir yn sanctaidd i'r Arglwydd) openeth the womb shall be called ac i roddi aberth, yn ol yr hyn holy to the Lord;) and to offer & a ddywedwyd yn neddf yr Ar- sacrifice, according to that which glwydd, Par ó durturod, neu is said in the Law of the Lord, ddau gyw colommen. Ac wele, A pair of turtle-doves, or two yr oedd gwr yn Ierusalem a'i young pigeons. And behold, enw Simeon ; a'r gwr hwnnw there was a man in Jerusalem, oedd gyfiawn a duwiol, yn dis- whose name was Symeon; and gwyl am ddiddanwch yr Israel : the same man was just and dea'r Yspryd Glân oedd arno. vout, waiting for the consolation Ac yr oedd wedi ei hyspysu iddo of Israel: and the Holy Ghost

A

gan yr Yspryd Glân, na welai was upon him. And it was rea efe angau cyn iddo weled Crist vealed unto him by the Holy yr Arglwydd. . Ac efe a ddaeth Ghost, that he should not see trwy'r yspryd i'r deml. A phan death, before he had seen the ddug ei rieni y dyn-bach Iesu, Lord's Christ. And he came by i wneuthur trostó yn ol defod the Spirit into the temple; and y gyfraith ; yna efe a'i cym- when the parents brought in the merth ef yn ei freichiau, ac a child Jesus, to do for him after fendithiodd Dduw, ac a ddy- the custom of the law, then took wedodd, Yr awrhon, Arglwydd, he him up in his arms, and blessy gollyngi dy was mewn tang- ed God, and said, Lord, now letnefedd, yn 'ol dy air: canys test thou thy servant depart in fy llygaid a welsant dy iach- peace, according to thy word: awdwriaeth, yr hon a barotto- for mine eyes have seen thy salaist ger bron wyneb yr holl vation, which thou hast prepared bobloedd ; Goleuni i oleuo y before the face of all people ; a Cenhedloedd, a gogoniant dy light to lighten the Gentiles, and bobl Israel. Ac yr oedd Ioseph the glory of thy people Israel. a'i fam ef yn rhyfeddu am y And Joseph and his mother marpethau a ddywedwyd am dano velled at those things which were ef. A Simeon a'u bendithiodd spoken of him. And Symeon hwynt, ac a ddywedodd wrth blessed them, and said unto Mair ei fam ef, 'Wele, hwn a Mary his mother, Behold, this osodwyd yn gwymp ac yn gyf- child is set for the fall and rising odiad 'i lawer yn Israel, ac yn again of many in Israel; and for arwydd yr hwn y dywedir yn a sign which shall be spoken ei erbyn (a thrwy dy enaid "ti against ; (yea, a sword "shall dy hun hefyd yr â cleddyf) fel pierce through thy, own soul s datguddier meddyliau llawer also;) that the thoughts of many o galonnau. Ac yr oedd Anna hearts may be revealed. And brophwydes, merch Phanuel, o there was one Anna a prophetlwyth Aser: hon oedd oedran- ess, the daughter of Phanuel, of nus iawn, ac a fuasai fyw gydâ the tribe of Aser; she was of a gwr saith mlynedd o'i morwyn- great age, and had lived with dod; ac a fuasai yn weddw an husband seven years from y'nghylch pedair a phedwar ug- her virginity: and she was a wiain mlynedd, yr hon nid ai allan dow of about fourscore and four o'r deml, ond gwasanaethu Duw years; which departed not from mewn ymprydiau a gweddïau the temple, but served God with ddydd a nos. A hon hefyd yn fastings and prayers night and yr awr honno, gan sefyll ger day. And she coming in that llaw, a foliannodd yr Arglwydd, instant gave thanks likewise unac a lefarodd am dano ef wrth to the Lord, and spake of him y rhai oll oedd yn disgwyl ym- to all them that looked for rewared yn Ierusalem. Ac wedi demption in Jerusalem. And iddynt orphen pob beth yn ol when they had performed all dedef yr Arglwydd, hwy a things according to the law of ddychwelasant i Galilea, i'w the Lord, they returned into Gadinas eu hun Nazareth. A'r lilee to their own city Nazareth. bachgen a gynnyddodd, ac a And the child grew, and waxed gryfhaodd yn yr yspryd, yn strong in spirit, filled with wis

upon him.

gyflawn o ddoethineb : a grâs dom; and the grace of God was
Duw oedd arno ef.
Dydd Sant Matthïas Apostol.

Saint Matthias's Day.
Y Colect.

The Collect.
Hialluogi Daduwhwn O Almighty God, who

into ddetholaist dy ffyddlawn was Judas didst choose thy faithful Matthïas i fod o nifer dy ddeu- servant Matthias to be of the ddeg Apostol ; Caniattâ fod i’th number of the twelve Apostles; Eglwys, a hi bob amser yn Grant that thy Church, being gadwedig oddiwrth apostolion alway, preserved from false Heilsion, gael ei threfnu a'i Apostles, may be ordered and Llywodraethu gan wîr a ffydd- guided by faithful and true lawn Fugeiliaid; trwy Iesu Grist pastors; through Jesus Christ ein Harglwydd. Amen.

our Lord. Amen. Yn lle yr Epistol. Act. i. 15. For the Epistle. Acts i. 15.

Ny dyddiau hynny Petr, a I those days Peter stood up

gyfododd i fynu y'nghanol y disgyblion, ac a ddywedodd ples, and said, (the number of (a nifer yr enwau yn yr un man the names together were about oedd y'nghylch ugain a chant) an hundred and twenty,) Men Ha wýr frodyr, yr oedd yn rhaid and brethren, this Scripture cyflawni yr ysgrythyr yma a

must needs have been fulfilled, rag-ddywedodd yr Yspryd Glân which the Holy Ghost by the trwy enau Dafydd am Iudas, yr mouth of David spake before hwn a fu flaenor i'r rhai a ddal- concerning Judas, which was iasant

yr Iesu. Canys efe a gyf- guide to them that took Jesus: rifwyd gyda ni, ac a gawsai for he was numbered with us, ran o'r weinidogaeth hon. A and had obtained part of this hwn a bwrcasodd faes â gwobr ministry. Now this man puranwiredd ; ac wedi ymgrogi, a

chased a field with the reward of dorrodd yn ei ganol, a'i holl iniquity; and falling headlong ymysgaroedd ef a dywalltwyd he burst asunder in the midst, allan. A bu hyspys hyn i holl and all his bowels gushed out. breswylwyr Ierusalem, hyd oni And it was known unto all the elwir y maes hwnnw yn eu tafod dwellers at Jerusalem, insomuch priodol hwy, Aceldama ; hynny as that field is called in their yw, Maes y gwaed. Canys proper tongue, Aceldama, that is ysgrifenwyd yn llyfr y Psalmau, to say, The field of blood. For Bydded ei drigfan ef yn ddi- it is written in the book of ffaethwch, ac nå bydded a drigo Psalms, Let his habitation be ynddi : a, Chymmered arall ei desolate, and let no man dwell esgobaeth ef. “Am hynny mae therein; and, His bishoprick let yn rhaid, o'r gwŷr a fu yn cyd- another take. Wherefore, of ymdaith â ni yr holl amser yr these men which have compaaeth yr Arglwydd Iesu i mewn nied with us all the time that ac allan yn ein plith ni, gan the Lord Jesus went in and out ddechreuo fedydd Ioan hyd y among us, beginning from the dydd y cymmerwyd ef i fynu baptism of John, unto that

same oddiwrthym ni, bod un o'r rhai day that he was taken up from

Cyfarchiad neu Gennadwri Mair Wýryf fendigedig. hyn gydâ ni yn dyst o’i adgyf- us, must one be ordained to be a odiad ef. A hwy a osodasant witness with us of his resurrecddau ger bron ; Ioseph, yr hwn tion. And they appointed two, a enwid Barsabas, ac a gyf- Joseph called Barsabas, who was enwid Iustus, a Matthïas. A surnamed Justus, and Matthias. chan weddïo, hwy a ddywedas. And they prayed, and said, Thou, ant, Tydi, Arglwydd, yr hwn Lord, which "knowest the hearts a wyddost galonnau pawb, dan- of all men, shew whether of gos pa un o'r ddau hyn a ethol- these two thou hast chosen; that aist, i dderbyn rhan o'r weinid- he may take part of this minisogaeth hon a'r apostoliaeth, o'r try and apostleship, from which hon y cyfeiliornodd Iudas, i Judas by transgression fell, that fyned' i'w le ei hun. A hwy he might go to his own place. à fwriasant y coelbrennau : ac And they gave forth their lots; ar Matthias y syrthiodd y coel- and the lot fell upon Matthias, bren: ac efe a gyfrifwyd gyda'r and he was numbered with the un apostol ar ddeg.

eleven Apostles. Yr Efengyl. St. Matth. xi. 25. The Gospel. St. Matth. xi. 25.

T that time Jesus answered Y yr Iesu, ac y dywedodd, I ti

I o yr ydwyf yn dïolch, o Dad, Ar- Father, Lord of heaven and glwydd nêf a daear, am i ti earth, because thou hast hid guddio y pethau hyn rhag ,y these things from the wise and doethion a'r rhai deallus, a'u prudent, and hast revealed them datguddio o honot i rai bychain. unto babes. Even so, Father, lë,Dad; canys felly y rhyng- for so it seemed good in thy odd bodd í ti. Pob peth a rodd- sight. All things are delivered wyd i mi gan fy Nhad: ac nid unto me of my Father : and no edwyn neb y Mab, ond

у Tad; man knoweth the Son, but the ac nid edwyn neb y Tad, ond y Father; neither knoweth any Mab, a'r hwn yr ewyllysio y Mab man the Father, save the Son, ei ddatguddio iddo. Deuwch and he to whomsoever the Son attaf fi bawb a'r y sydd yn flin- will reveal him. Come unto derog ac yn llwythog, ac mi à me, all ye that labour and are esmwythaf arnoch. Cymmer- heavy laden, and I will give you wch fy iau arnoch, a dysgwch rest

. Take my yoke upon you, gennyf; canys addfwyn ydwyf and learn of me; for I am meek a gostyngedig o galon : a chwi and lowly in heart: and

ye

shall a gewch orphwystra i'ch eneid- find rest unto your souls. For iau. Canys fy, iau sydd es- my yoke is easy, and my burden mwyth, a'm baích sydd ysgafn. is light. Cyfarchiad neu Gennadwri Mair The Annunciation of the blessed Wyryf fendigedig:

Virgin Mary.
Y Colect.

The Collect.
Ti i attolygwn ilti

, O AT WE beseech thee, Lord, yn ein calonnau: fel, megis y hearts; that, as we have known gwyddom gnawdoliaeth Iesu the incarnation of thy Son JeGrist dy Fab trwy gennadwrisus Christ by the message of an angel ; felly, trwy ei grog a'i angel, so by his cross and pas

« EdellinenJatka »