Sivut kuvina
PDF
ePub

டூக அநதநேரம, உன்குமாரன பிழைததிருககிருனெ னறு இயேசுவானவர் தன னுடனே சொனன மணிநேரமே யெனறு தகப்பனானவன அறிநதான : பின்பு அவனும அவ னுடைய குடுமபததாரனைவரும் அவரிடத்தில் விசுவாசம வைத்தார்கள்.

ருச இயேசுவானவர் பூதேயாவை விட்டுக்கலிலேயா நா டடிற்குத திருமபிப்போன பொழுது, இந்த இரணடாய அற்புதத்தைசசெயதார்.

ரு. அதிகாரம். [(ச) கிறிஸ்து எருசலேமுக்குப்போய் முப்பத்தெட்டுவரு ஷமவியாதிப்பட்டவனை ககுணமாககினதும, (சு) அத ற்காக யூதர்கள் அவரைத் துன்பப்படுத்த யோசனை பண் ணினதும, (கூ) அவர்களுக்கு இயேசுவானவர் தமது தன்மையைக் குறித்தும், (கூஉ) தமக்காக யோவான சொ னனசாட்சியைக்குறித்தும், (நசு) தமது கிரியைகளின சா ட்சியைககுறிததும, (ந எ ) பிதாவானவர்கொடுத்த சாட் சியைக்குறிதது ம புததிகளைசசொலலியது.)

அதினபின்பு யூதருடைய பண்டிகையுணடானபொழுது, இயேசுவானவர் எருசலேமுககுப்போனார்.

உ அநத எருசலேம் நகரததிலே ஆட்டுவாசலின்ருகே எபிரேயுப்பாஷையிலே பெதெஸ்தாவெனனபபடட ஒரு குளமிருக்கின்றது. அதற்கு ஐந்து மண்டபங்களுண்டு,

ந அவைகளிலே குருடர், சப்பாணிகள, சூம்பின் உறுப புடையவர்கள முதலான அநேக வியாதிக்காரர் படுத்துக கொண்டு சலம அசைகிறவரைக்கும் பார்த்திருந்தார்கள

ச எனன ததினாலெனிற் சிலகாலங்களிலே தேவதூ ருவன அந்தக்கு திலிறங்கிச்சல ததைக் கலக்குகி ஙகலக்கப்பட்டபினபு, முதலாவது அதற்குட்படுகிற னா அவன எந்த வியாதிப்பட்டவனாயிருந்தாலுங் அடை

றதுமவழககமாயிருநதது. கு அதினபொருடடாக அங்கேமுப்பததெட்டு வருஷம் வியாதியுள்ள ஒரு மனிதனிருநதான.

படுத்திருந்த அவனை யேசுவானவர்கண்டு, அவன அநேக நாள வியாதியுள்ளவனெனறு அறிந்து, அவனைநோ ககி, நீ சொஸ்தமடைய விரும்புகிறாயா எனறார்.

எ வியாதிப்பட்டவன அவருக்கு மாறுததரமாகசசொ னனது, ஆணடவனே, சலஙகலக்கப்

கிறபொழுது, னைக்குள ததிற்கொணடுபோய விடுகிறதறகு ஒருவருமிலலை: நான நடந்துபோகிறதற்கு முனனாகவேறொருவன இறங்கு

.

கெ

[ocr errors]

றவ

னவ

ணம

[ocr errors]

என்

8 Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9 And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked : and on the same day was the sabbath.

10 The Jews therefore said unto him that was cured, it is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.

11 He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.

12 Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk ?

13 And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.

14 Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole : sin no more, lest a worse thing come unto thee.

15 The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

16 And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17 | But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God.

19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do; for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

ககை

யை

ககையை

[ocr errors]

உன

இயேசுவானவர்சொனனது, எழுந்திரு, உன்
ததுககொணடு நடவென்றார்.

னே அநதமனி தன குணமடைந்து தன் படுககை யெ து கொண நெடந்துபோனான : அந்த நாள ஓய வு நாளாயிருந்தது.

ப ஆதலால் யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி, ஓய்வு நாளாயிரு ககுற படியால,

யடுததும் போகிறது நியாயமலல வென்றார்கள்.

leக அவர்களு கவன சானனது, எனனை ககுணமாக்கின வர் என்னை நோக்கி, உன் படுககையையெடுத்துக் கொண்டு நடவெனறுசொனனாரென்றான. யஉ அதற்கவர்களசொனனது, உன ககையையெடுத காண்டு ந வென

னுடனே சானன மனிதன எவன எனறுகேட்டார்கள. சக அவவிடத்திற்சனா கூட்டமிருந்தபடியினாலே இயே சுவானவர் விலகியிருந்தார்.

ய ச ஆகையாற்குணமாககப்படடவன அவரை அறியவி ல்லை அதற்குப் பினபு இயேசுவானவர் தேவாலயத்திலே அவனைக்கண்டு இதோ குணம் அடைந்தாய் : அதிகக்கேடு உனக்கு வாராதபடிக்கு இனிப்பாவஞ செய்யாதிருப்பாயாக வென்றார்.

யாரு அப்பொழுது அந்தமனி தன போயத்தனனைக்குண மாககினவர் இயேசுவெனறு யூதருககறிவிததான.

யாக ஓயவு நாளிலே அவர் அப்படிச் செய்தபடியினாலே பூதர்கள இயேசுவைத துன்பப்படுத்தி அவரைககொலைசெ யயவகை தேடினார்கள.

எ இயேசுவானவர் அவர்களை நோக்கி, என் பிதா இது வரைக்குங் கிரியை செய்து வருகிறார் , நானுங்கிரியை செய்து வருக்றேனெ னறார்.

. யஅ அவர் ஓய்வு நாளைக்காத்துக் கொள்ளாதிருநததுமல் லாமற் பராபனைத்தமமுடைய சொந்தப்பிதாவென சொல்லித்தமமையே பராபரனுககுச்சமமாக ன படியி

லே யூதர்களபின்னும் அதிகமாய் அவரைக் கொலை செய்ய வகைதேடினார்கள்.

யக அபபொழுது இயேசுவானவர் அவர்களை நோக்கி, மெயயாகவே நான் உங்களுக்குசசொலலுகறதாவது, பிதா வானவர்செய்யக்குமாரன காண க றதெதுவோ அதையே யனறி வேறொன்றையு ந தானாயசசெய்ய மாட்டான ; ஆதலா ல் அவர் செயகறவைகளெவைகளோ அவைகளைக் குமாரனு

20 For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

21 For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.

22 For the Father Judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son :

23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son, honoureth not the Father which hath sent him.

24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth

my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation ; but is passed from death unto life.

25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26 For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

27 And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.

28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,

29 And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of lite ; and they that have done evil unto the resurrection of damnation.

30 I can of mine own self do nothing; as I hear, I judge : and my judgment is just ; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

பபின

உக

உய எப்படியென்றாற் , பிதாவானவர் குமாரனிடத்தில் அனபுகூர் நது தான செய்கிறயாவையும் அவனுக்குக்காண் பிக்கிறார். நீங்கள் ஆசசரியப்படத்தக்கதாக இவைகளிலும அதிகபெரிதான கிரியைகளையே அவனுக்குக்காணபிப்பார். உக எவையெனிற் பிதாவானவர் மரிததோரையெழுப்பி உயிரோடிருக்கச் செய்கிறதுபோலக் குமாரனுந தனனு டைய இஷ்டப்படியே மரித்தோரை உயிரோடிருக்கச்செய் கிறார்.

உஉ அலலாமலும பிதாவைக்கனமபணணுகிறது போல எல்லாருங் குமாரனைக்கனமபணணுமபடிக்குப் பிதாவான வர் ஒருவருக்கும் நிய

யாயத்தீர்ப்புக்கொடாமல் நியாயத்தீர் அதிகாரமயாவையுங் குமாரனுககொபபுககொடு ததார்.

குமாரனைக கனமபணணாமலிருக்கிறவன அவரை அனுப்பின பிதாவைக்கனமபணணாமலிருக்கிறான. உச என் வசனங்களுக்குச் செவிகொடுத்து என்னை அனு

வரைவிசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய சீவனுண்டு ; அவன ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குள் அகப்படாமல் மரணததை விட்டு நீங்கிசசீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறானெனறு மெய்யாகவேயுள களுக்குசசொலலுகிறேன.

உரு அல்லாமலும் மரித்தோர் பராபரனுடைய குமார னசத்தத்தைககேட்குங்காலம் வருகினறது, இப்பொழுதே அதுவநதிருககினறது : அதைககேட்கிறவர்கள பிழைப்பா ர்களெனறுமெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் .

உசு எனனத்தினாலெனிற் பிதாவானவர் தமமில் தாமே சீவனையுடையவராயிருக்கிறது போலக்குமாரனுந் தன்னில் தானே சீவனையுடையவனாயிருக்குமபடி வலலமையை அவ னுக்குச்கொடுத்தார்.

உஎ அலலாமலும அவன மனிதனுடைய குமாரனாயிருக கிறபடியினாலே நியாயத்தீர்ப்புசசெயயுமபடிககு அதிகார தீதையும் அவனுககுக கொடுத்தார்.

உஅ இதை க்குறித்து ஆச்சரியப்படாதிருங்கள் : எனன ததினாலெனிற்பிாேதககுழிகளிலுள்ளயாவரும அவனுடைய சத்தத்தைககேட்குங்கால மலரும்.

உக அபபொழுது நனமைசெய தவர்கள சீவனை அடை புமபடிக கு ந தீமை செய்தவர்கள ஆக்கினையை அடையும் படிக்கும் எழுந்து புறப்படுவார்கள்;

கய நானாய ஒனறுஞசெயயமாடடேன; நான கேட்கிற படி நியாய தீர்க்கிறேன: தான என வடைய சித்தத்தை யலல, எனனை அனுப் ன பிதாவினுடைய சித்தத்தையே

.

« EdellinenJatka »