Sivut kuvina
PDF
ePub

சு இங்கே ஒரு பையனிருக்கிறான, அவனகையிலேவாந் கோதுமை அபபங்கள ஐந்தும், மீன்கள ரண்டுமுண்டு : வவளவுசனங்களுக்கும் அவைகள எமமாத்திர மனறான். o அபபொழு

இயேசுவானவர்சனங்களை உளுக்காரப் பணணுங்களெனறார்; அவவிடத்திலே மிகு நதபுலலிருந்தது: அதினமேல் ஏறககுறைய ஐயாயிரமபேர் உளுககார்நதார்

கள.

எவ

யக பினபு இயேசுவானவர் அநத அப்பங்களையெடுததுக கொண்டு தோததிர மபணணிச சீஷருக்குக்கொடுததார், சீஷர் அவைகளைப் பந்தியிருக்கிறவர்களுக்குக் கொடுத்தார் கள ; அப்படிப்போல மீனகளிலும் அவர்கள இஷ்டம் வளவோ அவவளவு அவர்களுக்குக்கொடுத்தார்.

Wஉ அவர்கள திருத்தியடைந்தபினபு அவர் தமமுடைய சீஷாைநோககி, ஒன றுங்கெட்டுப்போகாதபடிககுச சேஷ மானவைகளைசசேகரிததுககொளளுங்களென்றார்.

யங அந்தப்படி அவர்கள சேகரித்து வாற்கோதுமை அப்பங்கள் ஐந்திற் சாப்பிட்டவர்கள் சேஷப்படுத்தினவை களாற் பனனிரண்டு கூடைகளை நிரப்பினார்கள.

யச அப்பொழுது இயேசுவானவர் செய்த அற்புதத்தைச் சனங்களகண்டு, மெய்யாய் இவர் உலகத்தில் வரவேண்டிய தீர்க்க தரிசியானவரெனறார்கள.

யரு ஆதலால் அவர்களவந்து தமமை இராசாவாககும படிக்குப் பிடித்துக்கொண்டுபோக மன தாயிருக்கிறதை யேசுவானவர் அறிந்து மறுபடியும் விலகித்தனியே மலை பினமேலேறினார்.

சாயங்கால மானபொழுது அவருடைய சீஷர் கடற் கரையிலிறங்கிப்படகிலேறிக்கடலின் அக்கரையான கபபர் நாகூமூருக்குப்போகபபுறப்பட்டார்கள். அப்பொழுது இரு ட்டாயிருநதது; இயேசுவானவரும் அவர்களிடத்திற்சேர விலலை.

யஎ அலலாமலும் பெருங்காற்றடித்தபடியினாலே கடல எழுமபிறறு.

யஅ அப்படியவர்கள் ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து அவ லது முப்பது ஸதாதிவழி தூரத்தில் துடுப்புவலித்துக்கொண டிருக்கிறபொழுது,

ய கூ இயேசுவானவர் கடலினமேலே நடந்து படகுககுச சமீபமாயவருகிறதைக்கண்டு பயந்தார்கள்.

உய அவர் அவர்களுடனே சொன்னது , நான தானபயப் படாதிருங்களென்றார்.

உக அபபொழுது அவரைப்படகிலேற்றிக்கொள்ள விரு மபினார்கள;

உடனே படகு அவர்கள் போகிறகரையைப்

யா

22 | The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

23 (Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks :)

24 When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Je

sus.

25 And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither ?

26 Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you,

Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27 Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

28 Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God ?

29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

30 They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work ?

31 Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.

32 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my father giveth you the true bread from heaven,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

உஉ மறுநாளிலே கடலின் அக்கரையிலே நின்றசனங்க ள அவருடைய சீஷர் ஏறின அந்த ஒரேபடகு தவிர, அவ கேவேறொருபடகில்லையென்றும், இயேசுவானவர் தமமு டைய சீஷருடனே கூடப்படகிலேறாம லிருகக, அவருடைய சீஷர் மாததிரம போனார்களெனறும அறிநதார்கள. உக (கர்த்தர்தோததிரஞசெயத பினபு, அவர்கள அப்ப ஞசாப்பிட்ட இடத்திற்குச் சமீபமாயத 'தீபேரியாவிலிருந துவேறேபடகுகளு மவநதன்:) உச அப்பொழுது இயேசுவானவரும் அங்கேயில்லை, அவ ருடைய சீஷருமிலலையெனறு சனங்களகண்டு, உடனேபட குகளிலேறி இயேசுவை ததேடிக கபபர் நாகூம் ஊருக்குப் போனார்கள.

உரு கடலின் அக்கரையிலே அவர்கள அவரைக்கண்ட பொழுது, இரபீ, நீர் எப்பொழுது இகேவந்தீாென்றார் கள்,

உசு இயேசுவானவர் அவர்களை நோககி, நீங்கள அற்பு தங்களைக் கண்டதினாலல்ல, அந்த அப்பத்தைப் பொசித்து த்திருத்தி அடைந்ததினாலே யென்னை ததேடுகிறீர்களெனறு மெய்யாகவே உங்களுக்குசசொலலுகிறேன.

உஎ அழிந்து போகிறபோசன ததிற்காக வலல, நிததிய சீவனுள்ள வரைக்கும் நிலை நிற்கிறபோசனத்திற்காகவே பிர யாசப்படுங்கள, அதை மனிதனுடைய குமாரன உங்களுக குககொடுப்பான : பராபரனெனனு மபிதா அதற்காக அவ னைமுத திரைப்படுததினாரேயென்றார். உஅ அதற்கு அவர்களசொனனது, பராபரனுக்கேற்ற கிரியைகளை நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாமெ எருர்கள.

யேசுவானவர்சொனனது, பராபரன அனுப்பின வரை நீங்கள விசுவாசிக்கிறதே அவருககேற்றகிரியையாயி ருககினறதென்றார். நய அதறகு அவர்களசொனனது, அப்படியானால் உம மைவி

ககுமபடிக்கு நாங்கள் காணத்தக்கதாக எந்த அற்புதத்தைசசெயகிறீர்? எனன ததை நடப்பிக்கிறீர்?

நக வானத்திலிருந்து அப்பததை அவர்களுக்குப் பொசி க்கக்கொடுததாாெனறெழுதியிருக்கிறபடி நமமுடையபிதா கேளவனாந்தரத்திலே மனனாவைப்பொசிததார்களே யென

m

0;

e

11

சுவா

ஞர்கள.

[merged small][ocr errors]

கஉ அதற்கு இயேசுவானவர்சொனனது, வானத்திலிரு தது அப்பததை மோசே உங்களுக்குககொடுக்கவில்லை, என பிதாவானவரே வரனத்திலிருந்து மெயயான அப்பத தை உங்களுக்குககொடுக்கிறாரென்று மெய்யாகவே உங்களு

[ocr errors][merged small]

- 83 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

34 Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.

35 And Jesus said unto them, I am the bread
of life: he that cometh to me shall never hunger ;
and he that believeth on me shall never thirst.
36 But I said unto

you,
That

ye

also have seen me, and believe not.

37 All that the Father giveth me shall come to me: and him that cometh to me I will in no wise cast out.

38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

39 And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.

40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life and I will raise him up at the last day.

41 The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.

42 And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know ? how is it then that he saith, I came down from heaven?

43 Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves.

44 No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.

45 It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.

3

என

கருவானததிலிருநதிறங்கிவநது உலகத்திற்குச் சீவனைக காடுக்கிறவரே பராபரன அருளிசசெயகிற அபபமாயிரு ககிருாெனறார்.

கச அப்பொழுது அவர்களசொனனது, ஆணடவாே, அநத அப்பததையெங்களுக்கு எப்பொழுது நதாருமென றார்கள.

யேசுவானவர் சொனனது, சீவ அபபம நானே: எனனிட

ததிலவருகிறவன ஒருக்காலுமபசியை அடையான; எனனிடததிலவிசுவாசமாயிருக்கிறவன ஒருக்காலுந்தாகம் அடையான.

கூசு நான உங்களுக்குச சொனனபடி நீங்கள் எனனைக கணடும விசுவாசியாமலிருக்கிறீர்கள.

நஎ பிதாவானவர் எனக்குககொடுக்கிறயாவரும எனனி டததில வருகிறார்கள.

நஅ எனனிடத்தில் வருகிறவனை நான தளள மாட்டேன், எனனத்தினாலெனில்,

தத்தினபடியல்ல, என்னை அனுப்பின வருடைய சித்தத்தினபடியே செய்யுமபொருட டாய நானவானததிலிரு நதிறங்கிவநதேன.

நக அவர் எனககுககொடுத்தவர்களில் ஒருவனையும நா ன இழந்து போகாமற் கடைசி நாளிலே அவர்களை யெழுப பும்படிக்கு என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாயிருககி னறது.

சாய குமாரனைக்கண்டு அவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக கிறவனெவனோ அவன நித்தியசீவனை அடையு மபடிக்குங் கடைசி நாளிலே நான அவனையெழுட புமபடிக்கும் என்னை அனுப்பினவருடைய சிததமாகவேயிருக் கனறதெனறார்.

சக நான வான ததிவிருந்து வநத அப்பமாயிருககிதே னெனறு அவர் சொனனபடியினாலே, யூதர்கள அவரைக குறிததுமொறுமொறுதது,

சஉ இவர்யோசேப்பினுடைய குமாரனாகிய இயேசு அல்லவா? இவருடைய தகப்பனையுந தாயையும அறிநதிருக கிறோமே; அப்படியிருக்க, நானவானத்திலிருந்திறங்கி வந் தேனென று எபபடிசசொல லுகிறாரென்றார்கள.

சக அதற்கு மாறுததரமாக இயேசுவானவர் சொனன து, உங்களுக்குளளே மொறுமொறுககவேண்டாம்.

என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனையிழுத்துக்கொள் ளாவிட்டால் அவன எனனிடத்திலவரமாட்டான : கடைசி நாளில் நானே அவனையெழுப்புவேன.

சரு எல்லாரும பராபரனாலே போதிக்கப்பட்டிருப்பா ர்களெனறு தீர்க்கதரிசனப்புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கின்ற தே, ஆகையாற் பராபரனிடத்திற் கேட்டுக் கற்றுக் கொள்

« EdellinenJatka »