Sivut kuvina
PDF
ePub

எ. அதிகாரம்.

. [(க) கிறிஸ்து தமமுடைய இன ததாரைக்கடிந்து கொண டதும, (ய) எருசலேமுக்குப் போன பொழுது சனங்கள் அவரைககுறிததுப்பலவிதமாயப்பேசினதும, (wச) தே வாலயத்திலே அவர் போதித்ததும், (உய) சனங்கள் அவ ாைத தூஷணிததபொழுது அவர்களுசகு மாறுததரஞ சொனனதும், (சாய்) சனங்கள் பலவிதமாய அவ குறித்துப் பேசினதும, (ச ரு) சேவகர் அவரைக் குறித்து சசொனன தும ம]

அதினபினபு இயேசுவானவர் பூதர்கள தமமைக கொ லைசெய்யததேடினபடியினாலே பூதேயா நாட்டிலே சஞசரி ககமனதிலலாமறகலிலேயா நாடடிலே சஞசரிததுவந்தார். உ பினபுயூதருடைய கூடாரப்பணடிகை சமீபமாயிற்று. க அபபொழுது அவருடைய சகோதரர் அவாைவிசுவா சியாதபடியினாலே,

ச அவரை நோக்கி, நீர் செய்கிறகிரியைகளை உமமுடை யசீஷருமபார்க்கும்படிக்கு நீர் இவ்விடமவிட்டு யூதேயா நாட்டுக்குப்போக

பாசவேண்டும். ரு பிரபலியமாயிருக்க விருமபுகிற எவனும ஒருகாரியத தையாகிலும் அந்தரங்கத்திலே செய்யமாட்டானே ; நீர் இப்படிப்பட்டவைகளைச் செய்கிறபடியால உமமை உலகத திறகுவெளிப்படுத்தலாமேயென்றார்கள.

சா அவர்களுடனே இயேசுவானவர் சொனனது, எனனு டைய நேரம் இப்பொழுதுவரவில்லை : உங்கள் நேரம் எப பொழுதும எத்தனமாயிருக்கின்றது.

எ உலகத்தார் உங்களைப்பகைக்க மாட்டார்கள் : அவர்க ளுடைய கிரியைகள பொல

"லலாதவைகளெனறு நான சாட்சி கொடுக்கிற டியினாலே எனனைப்பகைக் கிறார்கள.

நீங்கள் இந்தப்பணடிகைக்குப் போங்க டையநேரம் நிறைவேறாதபடியால நான இப்பொழுது போக மாடடேனெனறார்.

கூ இவைகளை அவர்களுடனே சொல்லிப்பின னுங் கலிலே யா நாட்டிலிருநதார்.

ய அவருடைய சகோதரர் போன பினபு அவரும் வெளி யரங்கமாக அல்ல, அந்தரங்கமாயப்பணடிகைககுப்போ

என னு

யக பண்டிகைக்காலததிலே பூதர்கள அவரைததேடி அவ ரெங்கேயிருக்கிறாரெனறார்கள் .

யஉ அலலாமலுஞ சனங்களுக்குளளே அவரைக் குறி மிகுந்தபேசசுணடாயிற்று. சிலர் அவர் நலலவரெனறு சிலர் அப்படியல்ல, அவன சனங்களைவஞ்சிக்கிறவனென

13 Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews.

14 Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.

15 And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned ?

16 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.

17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.

18 He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.

19 Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me ?

20 The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?

21 Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.

22 Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers ;) and ye on the sabbath day circumcise a man.

23 If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?

24 Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.

25 Then said some of them of Jerusalem, Is not this he, whom they seek to kill ?

உபே

லக அவர்கள யூதருககுப்பயபபடுகிறவர்களானபடியினா ல ஒருவனாகிலும் அவரைக் குறித்துத் தாராளமாய்ப்

பயப்பேச விலலை.

ச ஏறககுறையப்பாதிப்பணடிகை தீர்ந்தபொழுது, இயேசுவானவர் தேவாலயத்திற்குப்போய் உபதேசமபண ணினார்.

யரு அப்பொழுது யூதர்கள ஆச்சரியப்பட்டுக்கலலாதவ ராகிய இவர் வேதவாக்கியங்களை எப்படியறிந்தாரென்றா ர்கள.

யசு அவர்களுடனே இயேசுவானவர் சொனனது, நான பணணுகிற உபதேசம என னுடைய தலல, என்னை பினவருடைய தாயிருக்கின்றது.

தசமபராபரனாலுணடாயிருக்கிறதென பதும அலலது நான எனனாலே பேசுகிறேனெனப

ம அவ ருடைய சித்தத்தின்படி செயய மன துளளவனெவனோ அவ னுககேதெரியம்.

அ தனனாலே பேசுகிறவன தனககேபுகழசசிவர ததேடு கிறவன: தனனையனு பினவருக்குப்புகழசசிவரததேடுகிற வன சத்தியமுளளவன, அவனிடத்திலே கபடமிராது.

லக மோசேயானவர் நியாயப்பிரமாணததை உங்களுக குககொடுக்கவில்லையா? அப்படியிருநது ம உங்களிலொருவ னும அநத நியாயப்பிரமாணத்தி ன-டி செய்கிறதில்லை; எனன சதிறகாக நீஙசள என்னைக் கொலைசெய்யததேடுகிறீ ர்களென்றார். உய அதற்குசசனங்களசொனனது, நீ பசாசையுடைய

எவன உன்னை கொலை செய்ய ததேடுகிறானெனறார்கள். உக இயேசுவானவர் சொனனது, ஒரு கிரியையைசசெய தேன; அதைக் குறித்து நீங்களெல்லாரும் அதிசயப்படுகி நீர்கள.

உ உ விருர் சேதனம மோசேயினாலேயல்ல, பிதாக்க ளாலுணடாயிற்று; (பினபு) மோசே உங்களுக்கு விருத்த

ச ன ததையேற்படுத்தினார்; அந்த விருத்த சேதன ததை நீங்கள மன தரில் ஓய்வு நாளிலேயு ம பணணுக றீர்கள.

உங மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத் தைத்தளளா தபடி ககு ஒரு மனிதன விருத்தசேதன ததை ஓயவு தாளிலே பெ றலாமென்றால் நான எருமனிதன முழுவதையும் ஓய்வு நா ளிலே சுகமாககினதினாலே நீங்கள எனமேல எரிச்சலாயிரு க்கலாமா?

உச புறமபேதோன்றுகிறபடி தீர்மானமபணணாமல நீதி பினபடியே தீர்மானமபணணுங்களென்றார் .

உரு அபபொழுது எருசலேம் நகரத்தாரிற் சிலர்சொ

வன

26 But, lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him.

Do the rulers know indeed that this is the

very

Christ? 27 Howbeit we know this man whence he is : but when Christ cometh, no man knoweth whence he is.

28 Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am : and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not.

29 But I know him : for I am from him, and he hath sent me.

30 Then they sought to take him : but no man laid hands on him, because his hour was not yet come.

31 And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done ?

32 | The pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.

33 Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.

34 Ye shall seek me, and shall not find me: and where I

am,
thither

ye

cannot come. 35 Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles ?

36 What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come ?"

37 In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.

வனுட

தான

உசு இதோ, இவன தாராள மாயபபேசுறோன, அவர்க னே ஒனறுஞ

சால்லவில்லையே. இவன மெய் யான கிறிஸ்துவாயிருக்கிறானெனறு ஆணடவர்கள உண்மை யாய அறிந்தார்களா?

உ எ நாம் இவன வந்த இடததைய நி நதிருக்கிறோம் : கிறிஸ்துவரு மபொழுது அவர்வநத இடத்தை ஒருவரும அறியமாட்டார்களே யென்றார்கள.

உஅ அபபொழுது தேவாலயததிலுபதேசிக கிற இயே சுவானவர் கூப்பிட்டதாவது, என்னையறிநதிரு = கிறீர்களா

ன புறப்பட்டுவந்த இடததையும் அறிந்திருக்கிறீர்களா? நான எனசுயமாயவரவில்லை, என்னையனு பினவர் சத்திய முளளவர், அவரை நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள.

உக நான அவராலவ நதிருககிறபடியினாலும் அவர் என னை அனுப்பினபடியினாலும் நானே அவரை அறிந்திருக்கி றேனெனறார். ந. அப்பொழுது அவரைப் பிடிக்க வகைதேடினார்கள்: வருடைய நேரம அககாலததிலேவாபாதபடியால ஒருவ ம அவர் மேலேகைகளைப்போடவில்லை. நக அகசாலததிற் சனங்களில் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவர்களாகிக் கிறிஸ்துவருமபொழுது இவர் செய்கிற அற்புதங்களிலும் அதிகமானவைகளை அவர் செய் வாராவென்றார்கள.

கூ உ சனங்கள் அவரைக் குறித்து இப்படிப் பேசிக்கொ ணடிருக்கிறதைப் பரிசேயர்கேட்டபொழுது, அவர்களும் பிரதான ஆசாரியரும் அவரைப் பிடித்துக்கொண்டு வரும் படிககுசசேவகரை அனுப்பினார்கள்.

நங ஆதலால் இயேசுவானவர் சொனனது, நான இனிச சிலகாலமமாத்திரம் உங்களுடனே கூடவிருந்து பின்பு என னை அனுப்பினவரிடத்திற்கு போவேன.

ங ச நீங்கள் என்னைத் தேடிக் காணாமற் போவீர்கள். அல லாமலும நான இருக்கும் இடத்திற்கு நீங்கள் வரமாட்டீ சளென்றார். கடு அப்பொழுது யூதர்கள தங்களுககுளளே பேசிககொ

வரை நாமகாணாதபடிக்கு இவர் எங்கே போவா ர்? கிரேக்கருககுளளே சிதறியிருக்கறவர்களிடததிற்போ வாரா? கிரேக்கருக்கு உபதேசம் பண்ணுவாரா? ஙக என்னைத் தேடிக் காணாமற்போவீர்களெனறும நான ருக்கும் இடத்திற்கு நீங்கள் வரமாடடீர்களெனறும் அவர் சொனனவசன ம எப்படியிருக்கிறதெனறார்கள. ந எ பினபு பணடிகையின கடை யும்

பெரி

துமான நா ளிலே இயேசுவானவர் நின்று கூப்பிட்ட -தாவது, ஒருவன தாகமாயி

யிருந்தால் எனனிடத்திலவந்து பானமபணணக

ணடது,

« EdellinenJatka »