Sivut kuvina
PDF
ePub

கூ இங்கே ஒரு பையனிருக்கிறான், அவனகையிலேவாற் கோதுமை அப்பங்கள் ஐந்தும், மீன்கள் இரண

மு

ண :

வ்வளவு சனங்களுக்கு ம் அவைகள் எம்மாத்திரமெனறான். ய அப்பொழு து யேசுவானவர்சனங்களை உளுக்காரப் பண்ணுங்களென்றார்; அவ்விடத்திலேமிகுந்த புல்லிருந்தது: அதின்மேல் ஏறக்குறைய ஐயாயிரமபேர் உளுக்கார்ந்தார்

கள்.

யக பின்பு இயேசுவானவர் அந்த அப்பங்களையெடுத்துக் கொண்டு தோத்திரம்பண்ணிச் சீஷருக்குக்கொடுத்தார், சீஷர் அவைகளைப் பந்தியிருக்கிறவர்களுக்குக் கொடுத்தார் கள்; அப்படிப்போல மீன்களிலும் அவர்கள் இஷ்டம் வளவோ அவ்வளவு அவர்களுக்குக்கொடுத்தார்.

எவ

யஉ அவர்கள் திருத்தியடைந்தபினபு அவர்தமமுடைய சீஷரைநோக்கி,ஒன்றுங்கெட்டுப்போகாதபடிக்குச் சேஷ மானவைகளைச் சேகரித்துக்கொள்ளுங்களென்றார்.

யங அந்தப்படி அவர்கள் சேகரித்து வாற்கோதுமை அப்பங்கள் ஐந்திற்சாப்பிட்டவர்கள் சேஷப்படுத்தினவை களாற் பனனிரண்டு கூடைகளை நிரப்பினார்கள்.

யசு அப்பொழுது இயேசுவானவர்செய்த அற்புதத்தைச் சனங்கள் கண்டு, மெய்யாய் இவர் உலகத்தில் வரவேண்டிய தீர்க்கதரிசியானவரென்றார்கள்.

யாரு ஆதலால் அவர்கள் வந்து தம்மை இராசாவாக்கும் படிக்குப் பிடித்துக்கொண்டுபோக மனதாயிருக்கிறதை இயேசுவானவர் அறிந்து மறுபடியும் விலகித்தனியே மலை யினமேலேறினார்.

சாயங்காலமானபொழுது அவருடைய சீஷர் கடற் கரையிலிறங்கிப்படகிலேறிக்கடலின் அக்கரையான கப்பர் நாகூமூருக்குப்போகப்புறப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இரு ட்டாயிருந்தது; இயேசுவானவரும் அவர்களிடத்திற்சேர வில்லை.

யஎ அல்லாமலும் பெருங்காற்றடித்தபடியினாலே கடல எழும்பிற்று.

யஅ அப்படியவர்கள் ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து அல் லது முப்பதுஸ்தாதிவழிதூரத்தில் துடுப்புவலித்துக்கொண்

டிருக்கிறபொழுது,

யகூ இயேசுவானவர் கடலினமேலே நடந்து படகுக்குச் சமீபமாயவருகிறதைக்கண்டு பயந்தார்கள்.

உய அவர் அவர்களுடனே சொன்னது, நானதானபயப் படாதிருங்களென்றார்.

உக அப்பொழுது அவரைப்படகிலேற்றிக்கொள்ளவிரு ம்பினார்கள்; உடனே படகு அவர்கள் போகிறகரையைப்

22 The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

23 (Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks :)

24 When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Je

sus.

25 And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?

I

26 Jesus answered them and said, Verily, verily, say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27 Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

28 Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

30 They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?

31 Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to

eat.

I

32 Then Jesus said unto them, Verily, verily, say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my father giveth you the true bread from heaven.

உஉ மறுநாளிலேகடலின் அக்கரையிலே நின்றசனங்க ள அவருடையசீஷர் ஏறின அந்த ஒரேபடகுதவிர, அவ கேவேறொரு படகில்லையென்றும், இயேசுவானவர் தமமு டைய சீஷருடனே கூடப்படகிலேறாமலிருக்க, அவருடைய சீஷர்மாத்திரம் போனார்களென்றும் அறிந்தார்கள்.

உங (கர்த்தர்தோத்திரஞ்செய்தபின்பு, அவர்கள் அப்ப ஞ்சாப்பிட்ட இடத்திற்குச் சமீபமாயத தீபேரியாவிலிருந் துவேறேபடகுகளும் வந்தன்:)

உசு அப்பொழுது இயேசுவானவரும் அங்கேயில்லை, அவ ருடையசீஷருமில்லையென்று சனங்கள் கண்டு, உடனேபட குகளிலேறி இயேசுவைத்தேடிக் கப்பர்நாகூம் ஊருக்குப் போனார்கள்.

உரு கடலின் அக்கரையிலே அவர்கள் அவரைக்கண்ட பொழுது, இரபீ, நீர் எப்பொழுது இங்கேவந்தீரென்றார்.

கள்.

உச இயேசுவானவர் அவர்களைநோக்கி, நீங்கள் அற்பு தங்களைக்கண்ட தினாலல்ல, அந்த அப்பத்தைப்பொசித்து திருத்தி அடைந்ததினாலே யென்னைத்தேடுகிறீர்களென்று மெய்யாகவே உங்களு ருக்குச் சொல்லுகிறேன்.

சீவ

உஎ

அழிந்துபோகிறபோசனத்திற்காகவல்ல, நித்திய ள்ளவரைக்கும் நிலைநிற்கிறபோசனத்திற்காகவே பிர யாசப்படுங்கள், அதை மனிதனுடையகுமாரன உங்களுக் குக்கொடுப்பான் : பராபரனெனனும் பிதா அதற்காக அவ னைமுத்திரைப்படுத்தினாரேயென றார்.

உஅ அதற்கு அவர்கள்சொன்னது, பராபரனுக்கேற்ற கிரியைகளை நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் என்னசெய்யலாமெ ன்றார்கள்.

உகூ இயேசுவானவர்சொன்னது, பராபரன அனுப்பின வரை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதே அவருக்கேற்றகிரியையாயி ருக்கினறதென்றார்.

கூய அதற்கு அவர்கள்சொன்ன

மைவிசுவா

[ocr errors]

அப்படியானால் உம் க்கும்படிக்கு நாங்கள் காணத்தக்கதாக எந்த அற்புதத்தைச் செய்கிறீர்? என்னத்தை நடப்பிக்கிறீர்? நக வானத்திலிருந்து அப்பத்தை அவர்களுக்குப்பொசி க்கக்கொடுத்தாரென்றெழுதியிருக்கிறபடி நம்முடையபிதா க்களவனந தரத்திலே மன வைப்பொசித்தார்களே யென றார்கள்.

கூஉ அதற்கு இயேசுவானவர்சொன்னது, வானத்திலிரு ந்து அப்பத்தை மோசே உங்களுக்குக்கொடுக்கவில்லை, என் பிதாவானவரே வரனத்திலிருந்து மெய்யான அப்பத் தை உங்களுக்குக்கொடுக்கிறாரென்று மெய்யாகவே உங்களு

33 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

34 Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.

35 And Jesus said unto them, I am the bread of life he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

36 But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.

37 All that the Father giveth me shall come to me and him that cometh to me I will in no wise east out.

38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

39 And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.

40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life and I will raise him up at the last day.

41 The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.

42 And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven? 43 Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves.

44 No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.

45 It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh

anto me.

ஙங வானத்திலிருந்திறங்கிவந்து உலகத்திற்குச்சீவனைக் கொடுக்கிறவரே பராபரன அருளிச்செய்கிற அப்பமாயிரு க்கிறாரென்றார்.

ஙச அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னது, ஆண்டவரே அந்த அப்பத்தையெங்களுக்கு எப்பொழுதுந்தாருமென றார்கள்.

[ocr errors]

என்னிட

ன;

ஙரு இயேசுவானவர் சொன்னது, சீவ அப்பம் நானே: த்திலவருகிறவன் ஒருக்காலும்பசியை அடையான என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலுந்தாகம் அடையான.

நான் உங்களுக்குச் சொன்னபடி நீங்கள் என்னைக் கண்டும் விசுவாசியாமலிருக்கிறீர்கள். ஙஎ பிதாவானவர் எனக்குக்கொடுக்கிறயாவரும் என்னி டத்திலவருகிறார்கள்.

ஙஅ என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் தள்ளமாட்டேன், என்னத்தினா லனில் என த்தத்தின்படியல்ல, என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படியே செய்யும்பொருட டாய நான்வானத்திலிருந்தி றங்கிவந்தேன.

கூகூ அவர் எனக்குக்கொடுத்தவர்களில் ஒருவனையும் நா ன் இழந்துபோகாமற் கடைசிநாளிலே அவர்களை யெழுப பும்படிக்கு என்னை அனுப்பின் பிதாவின் சித்தமாயிருக்கி

றது

கடை

ச) குமாரனைக்கண்டு அவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக் கிறவ னவனோ அவன் நித்தியசீவனை அடையும்படிக்குங் சிநாளிலே நான அவனையெழுடபும்படிக்கும் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தமாகவேயிருக்கின்றதென்றார். சக நான் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பமாயிருக்கிறே னென்று அவர்சொன்னபடியினாலே, யூதர்கள் அவரைக்

குறித்துமொறுமொறுத்து,

சஉ

இவர்யோசேப்பினுடைய குமாரனாகிய இயேசு அல்லவா? இவருடையதகப்பனையுந்தாயையும் அறிந்திருக் கிறோமே; அப்படியிருக்க, நான்வானத்திலிருநதிறங்கிவந் தேனென்று எப்படிச்சொல்லுகிறாரென்றார்கள்.

சங அதற்குமாறுத்தரமாக இயேசுவானவர் சொன்ன து, உங்களுக்குள்ளே மொறுமொறுக்கவேண்டாம்.

சுசு என்னை அனுப்பின்பிதா ஒருவனையிழுத்துக்கொள் ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்திலவரமாட்டான: கடைசி நாளில் நானே அவனையெழுப்புவேன்.

சுரு எல்லாரும் பராபரனாலே போதிக்கப்பட்டிருப்பா ர்களென்று தீர்க்கதரிசனப்புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கின்ற தே, ஆகையாற் பராபரனிடத்திற் கேட்டுக்கற்றுக்கொள்

« EdellinenJatka »