Sivut kuvina
PDF
ePub

தசமபணனனேன்.

Wஉ பினபுபோர்சசேவகரும ஆயிரஞசேனைக்குத் தலைவ னும பூசர்சளுடைய ஊழியக்காரரும் இயேசுவைப்பிடித அவரைக் கட்டி, யக முரலாவது அனனாவெனபவனிடத்திற் கொண்டுபோ னார் ள; அந்த அனனா அவவருஷத்துப் பிரதான ஆசாரிய னாதியகாயிபாவெனபவ னுக்குமாமனாயிருந்தான. wச ஒரே மனிதன சனங்களுககுப்பதிலாக மடிந்துபோ ல் நலமாயிருக்குமென்று யூதருக்கு ஆலோசனை சொன னவன அநதக சாயிபாவே.

லகா சீமோன பேதுருவுமவேறொருசீஷனும இயேசுவு ககுப்பின சென்றார்கள். அல்லாமலும அநதசசீஷன பிரதா ன ஆசாரியனு ச கு அறிமுகமுள்ளவனா.இயேசுவுடனே கூ பபிரதான ஆசாரிய னுடைய மாளிகைக்குட் பிரவேசித தான. யசு பேதுரு வெளிவாசற்படியிலே நின்றான. ஆதலாற் தான ஆசாரிய

யனுக்கு அறிமுகமுளள அந்த மற்றச்சீஷ ன வெளியே போய், வாசலைக்காச்கிறவளுடனே சொல்லிப் பேதுருவை உளளே அழைத்துககொணடான.

யஎ அபபொழுது வாசலைககாககிறவேலை காரி பேதுரு வைநோக்கி, நீயும அந்த மனிதனுடைய சீஷரிலொருவ னல்லவாவென்றாள் . அவன நான அப்படிப்பட்டவன்லலவெ னறான.

யஅ குளிர்ச்சியான காலமானபடியினாலே வேலைக்காரரு ம ஊழியக்காரருமநெரு-புண்டாக்கி, நி னறு குளிர்காய ந தார்கள: அவர்களுடனே பேதுருவும் நின்று குளிர்காய ந தான.

யகூ ( பிரதான ஆசாரியன இயேசுவான வருடைய சீஷனா 4ம போதக தரையுங் குறித்து அவரிடத்தில் வினாவினான.

உய அவனுட னே இயேசுவானவர் சொனன தாவது, அந தரங்கத்திலே நான ஒனறுமபேசாமல் வெளியரங்கமாய் லோகத்துடனே பேசினேன; செப ஆலயததிலேயும யூதர் களெலலாருங் கூடிவருகிற தேவாலயத்திலேயும எப்பொழு தும உபே

உக எனன ததிற்கு நீர் எனனிடத்தில் விசாரிக்கிறீர்? எனக்குச் செவிகொடுத்தவர்களுக்கு நான் சொல்லிய வைக ளைக் குறித்து அவர்களிடத்திலே விசாரிப்பீராக : நான் பேசி னவைகளை அறிநதிருக்கிறார்களே என்றார்.

பபடி அவர் சொனன பொழுது சமீபமாய நின்ற ஊழியக்காரரிலொருவன பிரதான ஆசாரிய னு ககு இப்படி மாறுத்தரவு சொல்லலாமாவென்று சொல்ல , இயேசுவான வரை ஒரு அடி அடித்தான, அவனுடனே இயேசுவானவர்

உஉ

23 Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil : but if well, why smitest thou me?

24 Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.

25 And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples ? He denied it, and said, I am not.

26 One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him ?

27 Peter then denied again : and immediately the cock crew.

28 Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early ; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat

the passover.

29 Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?

30 They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him

up

unto thee. 31 Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:

32 That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.

33 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?

34 Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?

வென

று மறு

பபொழுது

உக நான தகாதவிதமாய்ச்சொனனேனானால, தகாத தாயிருககிறதை ஒப்புவி: நான தகுதியாயசசொலலியிருக்க, எனனததினாலே என்னை அடிக்கிறாயென்றார் .

உச அன னா என்பவன கட்டப்பட்டவரான அவரைப் பிரதான ஆசாரியனான காயிபாவினிடத்திற்கு அனுப்பியிரு நதான.

உரு சீமோனபேதுரு நின று குளிர்காய நதான. அப்பொ ழுது சிலர் அவனை ேநாகக, நீயும் அவனுடைய சீஷரிலொரு வனல்லவாவென்றார்கள், அதற்கவன நானல்லவெ. தலிததான.

உக பின்பு பிரதான ஆசாரிய டைய வேலைக்காரரி லாருவ னு மாய்ப்பேதுருவினாலே காதற்வெட்டப்பட்ட வனுக்கு இன ததானுமாயிருநதவன அவனை நோக்கி,

நான உனனை அவரோடேகூடத்தோட்டத்திலேகாணவில்லையா வென்றான. உஎ அப

பே துருமறுபடியும் மறுதலித்தான : உடனே சேவல கூவிற்று.

உஅ விடியற்கால மான பொழுது அவர்களகாயிபாவி னி டத்திலிருந்து இயேசுவானவரைப் பெரிய துரையின் நியாய ஸ தலத்திற்குககொணடுபோனார்கள; அவர்கள அசூசிப படாமற்பஸ்காவைப் பொசிக குமபடிக்குத் தாங்கள் அந்த நியாயஸ்தலத்துக்குட்பிரவேசிக்கவில்லை.

உகூ ஆதலாற் பிலாததென னு ந்துரை அவர்களிடத்திற்கு பபோய இந்த மனிதனமேல என்ன குற்றஞ்சாட்டுகிறீர்க ளென்றான.

ந.) அவனுடனே அவர்கள் சொனனது, வனபொலலா நகுசெயதவன்லலாதிருநதால, இவனை உமக்கு ஒப்புககொ டுக்க மாடடோமென்றார்கள.

நக ஆதலாற்பிலா ததெனபவன அவர்களை நோககி, இவ னை நங்களே கொண்டுபோய, உங்கள நியாயசாஸ்திரத்தின படி இவனுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு கொடுகசளெனறான. அத தயூதர்கள சொனனது, ஒருவனுக்கு மரணததைக் கொடு ககிறதற்கு எங்களிடத்தில் அதிகாரமில்லையேயெனறார்கள: உ இயேசுவான

யசுவானவர் தமக்கு மரணமவரும குறித துசசொனனவசனம நிறைவேறத்தக்கதாக (அப்ப டிப்பேசினார்கள.)

நக அ பொழுது பிலாத்தானவன மறுபடியும நியாய ஸ தலததிற்குட்பிரவேசிதது இயேசுவை அழைத்து, நீபூதி ருடைய இராசனாவெனறுகேட்டான.

ங ச அவனுடனே இயேசுவானவர் சொனனது, இதை நீ ர் உமமாலே சொல்லுகிறீரோ அல்லது மற்றவர்கள என

வகைபைக

35 Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done ?

36 Jesus answered, My kingdom is not of this world : if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews : but now is my kingdom not from hence.

37 Pilate therefore said unto him, Art thon a king then? Jesus answered, Thou sayest that I ain a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

38 Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.

39 But ye have a custom, that I should release unto you one at the

passover: will

ye

therefore that frelease unto you the King of the Jews ?

40 Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robo ber.

CHAPTER XIX.

1 Christ is scourged, crowned with thorns, and

teaten. 4 Pilate is desirous to release him, but being overcome with the outrage of the Jews, he delivered him to be crucified. 23 They cast lots for his garments. 26 He commendeth his mother to John. 28 He dieth. 31 His side is pierced. 38 He is buried by Joseph and Nicodemus.

THEN Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

நடு பிலாதது மறுமொழியாகசசொனனது, நானபூத? உன னுடைய தேசத்தாரும பிரதான ஆசாரியரும உன்னை எனக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்கள் , எனன செய்தாய் என்றான.

கசு அதற்கு இயேசுவானவர்சொனனது, என இராசசி யம இவவுலகத்தின தன்மையுள்ள தல்ல, என இராசசியம் இவவுலகத்தின் தனமையுள்ள தானால நான யூதர்கையில் அக பபடாதபடிக்கு என ஊழியக்காரர் போராட்டஞசெயவா ர்கள: என

இராசசியம இமமையின தன்மையுடையதல்ல வென்றார்.

நஎ அப்பொழுது பிலாத்தானவன அவரை நோக்கி, ஆத லால நீ ராசனல்லவாவெனறான . இயேசுவானவர்சொன னது, நீர்சொலலுகிறபடி நான இராசனதான, சததியத தைககுறிததுசசாட்சிகொடுககுமபடிக்கு நான பிற நதேன: அதற்காகவே இவவுலகததிறகுவ நதேன; சததியததின தன் மையுளளவனெவனோ அவன எனககுசசெவிகொடுக்கிற னெனறார்.

நஅ அதற்குப்பிலாதது, சததியம எது என றுசொலலி, மறுபடியுமபூதரிடத்திறகுபபோய அவர்களைநோககி, நா ன அவனிடத்தில் ஒருகுற்றமுங்காணேன.

ஙக பஸ்காபணடிகையிலே நான உங்களுக்காக ஒருவ ஊன விடுதலைபணணுகிறது வழக்கமாயிருக்கிறதே; ஆகை யால நான பூதருடைய இராசனை உங்களுக்காக விடுதலை பணண உங்களுக்குவிருப்பமுணடாவென்றான.

சாய் அப்பொழுது அவர்களெல்லாரும இவனையல்ல, பர பாவை விடுதலைப்பண்ணவேணடுமெனறு கூடயிட்டார்கள்: பரபாவெனபவனகளளனாயிருந்தான.

யாக. அதிகாரம. [(க) பிலாதது கிறிஸ்துவை அடிப்பித்ததும, (உ) சேவகர் அவரைப்பரியாசஞசெயத்தும, (அ) பிலாதது மறுபடி யும் அவரைப்பரிசோதித்து, (யசு) அவரைசசிலுவை

வையில் அறையுமபடிஒப்புக்கொடுத்ததும், (அ) அவரைசசிலு வையில் அறைந்து, (உங அவருடைய வஸ்திரங்களைப் பங்கிட்டது ம, (உரு) இயேசுவானவர் தமமுடையதா யோடுஞ சீஷனோடு பேசினதும, (ந)) அவர் மரித்தது ம, (நக) சேவகர் அவருடைய விலாவிலேகுத்தினதும, (நஅ) யோசேப்பும் நிக்கோதேமும் அவரைக் கல்லறை யிலவைத்ததும.] அப்பொழுது பிலாததெனபவன இயேசுவைப் பிடித்து

12

« EdellinenJatka »