De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den notaris meest belangrijke wetten, besluiten, regterlijke uitspraken, aankondigingen in de staats-courant, enz. benevens eene rubriek voor mededeelingen tusschen de notarissen onderling, Nide 9

Etukansi
H. Nigjh, 1870
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Sisältö


Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 309 - III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
Sivu 1 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art.
Sivu 5 - Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
Sivu 356 - Hij heeft regt op de vruchten of rente, van den dag af van het overlijden van den erflater, indien de eisch tot afgifte binnen het jaar is gedaan, of indien die afgifte binnen hetzelfde tijdvak vrijwillig heeft plaats gehad. Indien die eisch later geschiedt, heeft hij slechts regt op de vruchten en de rente, te rekenen van den dag dat de eisch gedaan is. - 3. Degene op wie de schuld uit een legaat van een geldsom rust, komt niet in verzuim door het enkele verstrijken van een voor de voldoening bepaalde...
Sivu 106 - Overwegende, dat als eerste middel van cassatie is voorgesteld: schending en verkeerde toepassing der artt.
Sivu 361 - Dading is eene overeenkomst, waarbij partijen, tegen overgave, belofte of terughouding eener zaak, een aanhangig geding ten einde brengen, of een te voeren geding voorkomen. Deze overeenkomst is slechts van waarde , indien zij schriftelijk is aangegaan, al mogt zij ook eene zaak betreffen, waaromtrent het bewijs door getuigen zoude kunnen worden toegelaten.
Sivu 1 - Groot-Hertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz. Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , salut ! doen te weten : Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat het...
Sivu 358 - Eene ontbindende voorwaarde is de zoodanige welke, na hare vervulling, de verbindtenis doet ophouden , en de zaken weder tot den vorigen stand doet terug keeren , even als of er geene verbindtenis bestaan had.
Sivu 359 - Ieder vennoot is aan de maatschap verschuldigd al hetgeen hij beloofd heeft daarin te zullen brengen ; en , indien deze inbrengst in een bepaald voorwerp bestaat, is hij tot vrijwaring gehouden, op gelijke wijze als bij koop en verkoop plaats vindt.
Sivu 3 - Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten Augustus 185i.

Kirjaluettelon tiedot