Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]

TOM. XLVI.

MINNESTAL

ÖFVER

PROFESSOREN

KARL FREDRIK SLOTTE

HÅLLET VID

FINSKA VETENSKAPSSOCIETETENS ÅRS- OCH HÖGTIDSDAG

DEN 29 APRIL 1915

AF

HJ. TALLQVIST,

193K

HELSINGFORS 1915, FINSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS TRYCKERI.

Högtärade församling!

Enligt gammal sed skall på Finska Vetenskaps-Societetens årshögtidsdag minnestal hållas öfver dem af Societetens mera bemärkta medlemmar, som under det gångna året för evigt kallats bort från densamma på tillskyndan af de makter, som härrska öfver lif och död. Till dessa medlemmar hörde obetingadt professor Karl FredrIK SLOTTE, icke blott på grund af de förtroendeuppdrag han erhöll af Societeten, utan ock genom det trägna och intensiva forskningsarbete, hvars frukter han till stor del nedlagt i Societetens skrifter. Allt intill senaste tid var professor SLOTTE ofta närvarande vid Societetens sammankomster, vanligen utrustad med manuskriptet till en färsk afhandling, som han anmälde till publikation.

Riktigast hade väl varit, att denna minnesruna tecknats af någon äldre medlem af Societeten, som kännt professor Slotte redan från hans yngre dagar, men har jag ej ansett mig kunna undandraga mig det af Societeten gifna hedersuppdraget, och får förty anhålla om en stunds uppmärksamhet af de närvarande.

KARL FREDRIK SLOTTE föddes den 27 oktober 1848 i Nedervetil i Österbotten. Hans förfäder hade tillhört denna trakt, hvars befolkning till härstamning, språk och seder var svensk. Fädernegodset omnämnes redan år 1648 i jordeböckerna och dess namn öfvergick senare, såsom mångenstädes i vårt land varit vanligt, till familjenamn. Farfadern var skeppare och köpman, fadern den allmänt kände odalbonden, häradsdomaren C. J. SLOTTE, hvilken varit landtdagsman vid alla landtdagar från 1863 till och med 1900 och vid flere af dem varit utsedd till talman i bondeståndet. “Modern AnnA ELISABETH VARILA var hemma från Kaustby socken; hon beskrifves som en präktig och sympatisk personlighet. I motsats till hvad namnet skulle antyda, härstammade också hennes förfäder från en svensk släkt.

« EdellinenJatka »