Sivut kuvina
PDF
ePub
[graphic]
[graphic][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Efter det jag af Finska Vetenskaps-Societeten erhållit i uppdrag att lämna en minnesteckning öfver dess aflidne ledamot, professorn KONRAD GABRIEL HÄLLSTÉN, hafva svårigheterna härvid icke undgått mig. Svårigheten ligger icke blott däri, att den aflidne icke efterlämnat några biografiska anteckningar, bref etc., som kunde belysa hans privata lif, utan ock däri, att han icke efterlämnat nära anhöriga, som kunde lämna nödiga upplysningar härutinnan. Det blir mig sålunda blott öfrigt, att, litande på eget minne som den aflidnes mångåriga kollega och vän, söka i detta afseende uppfylla, hvad pietet och vänskap fordra. Det blir äfven klart, att denna biografi icke kan blifva synnerligen uttömmande.

KONRAD GABRIEL HÄLLSTÉN härstammade, liksom så många andra bemärkta Familje

förhållanden. personligheter i vårt land, från österbottniska prästsläkter, och det såväl å fäderne som möderne. Hans fader, BERNDT GUSTAF HÄLLSTÉN, var född 1792 och son till dåvarande sockneadjunkten i Ikalis, Karl Fredrik HÄLLSTÉN och KRISTINA LOVISA FONSELIUS. Hans mor, SUSANNA SOFIA STENBÄCK, var född 1797 och blef 1819 gift med BERNDT Gustaf HÄLLSTÉN. Sonen Konrad Gabriel föddes efter makarnas öfverflyttning till Paldamo den 18 Augusti 1835. Vid 3 års ålder följde han med familjen vid dess öfverflyttning till Kelviå, å hvilken ort han sedermera tillbrakte hela sin barndomstid. I den stora familjen funnos slutligen icke färre än 9 syskon, 5 söner och 4 döttrar. Familjens ekonomiska förhållanden torde icke hafva varit synnerligen goda. Härtill kom, att flertalet af syskonen vid uppväxten visade abnorma, sjukliga anlag i högre eller lägre grad. Äfven i andra hänseenden var förhållandet i familjen icke det lyckligaste. Modern har dock erhållit vitsord som en synnerligen fin och allmänt omtyckt kvinna, som icke skydde några svårigheter, då det gällde familjens väl. Förhållandena i hemmet torde icke hafva varit utan inflytande vid utvecklingen af sonen Konrads så sensibla naturel. Sparsamhet och ringa an

« EdellinenJatka »