Sivut kuvina
PDF
ePub

ren fått lefva. För honom hägrade ännu en tredje, afslutande del om insekternas sinnes- och själslif öfver hufvud.

Med den utgifna delen skall den blinde författaren säkert äfven framgent öppna ögonen för rätt många intresserade och detta var hans önskan. De unga som i rättan tid få blicken öppnad för sammanhanget i det hela, de skola få föra forskningen i ämnet vidare.

Genast efter arbetets utkommande upptog den blinde författaren, som önskade någon omvexling i sin sysselsättning, en ny på samma gång speciell och omfattande fråga, också den sträckande sina rötter långt tillbaka.

WALLACES kända uppslag af år 1870 om skyddande likhet (mimicry) bland djuren gaf anledning till talrika iakttagelser särskildt beträffande insekternas formrika grupper. Jämförelsevis få fall voro kända från Hemiptera, då Reuter år 1874 framhöll ett par arter, som likna myror och lefva med dem. År 1879 offentliggjorde han en förtjänstfull öfversigt af andras och talrika egna iakttagelser öfver mimetiska hemiptera och deras lefnadshistoria, tillika sammanförande dessa fall i biologiska grupper. Af dessa förefalla de myrliknande formerna måhända vara mest intressanta.

Som mångårig specialist kände REUTER sig synnerligen anslagen af dessa myrmico-mimetiska hemipterformer, af hvilka han numera kände omkring ett hundra, däribland många ännu obeskrifna arter. Detta material ville han behandla enhetligt i ord och bild, och härtill skulle sommaren 1913 användas.

I juni fann REUTERS närmaste finske fackkollega, dr Evald BERGROTH, honom vara „kroppsligen nedbruten och medveten af att hans dagar voro räknade. Men icke desto mindre höll han hela sommaren rastlöst på med sitt omfattande arbete, till hvilket han erhållit material från alla samtidens myr-forskare.“ Det var midt under denna verksamhet som Opo REUTER ådrog sig en influensaartad sjukdom, hvilken snart åtföljdes af lunginflammation.

Väl blef han åter i ringa mån bättre och gladdes redan åt att få återupptaga sin verksamhet. Men ett omslag inträffade, och den 2 september afbröts hans arbete för alltid. Kan också hans sista verk möjligen afslutas af annan hand, så afklipptes nu hvarje möjlighet att fullborda mången plan, som den rastlöse forskaren, sin blindhet till trots, ännu hade önskat förverkliga.

Bilden af Odo REUTERS lifsgerning har kunnat tecknas här allenast ofullständigt. Den ådagalägger emellertid, att vi med honom förlorat en högt begåfvad, mångsidig personlighet med starkt receptiv läggning och framstående forskareförmåga. På sitt specialområde uppdrog han många och djupa plogfåror och blef här en af samtidens främste. Han har därjämte hos oss befordrat forskningen om den inhemska faunan genom att upptaga flere nyodlingar, hvilka nu vårdas af efterföljare. Väckande har han också verkat genom arbeten på biologins och djurpsykologins fält. Slutligen har han hos oss i vida kretsar spridt kännedom af resultaten af nutida naturalhistorisk forskning.

Professor 0. M. Reuters zoologiska publikationer.

Skrifterna från åren 1870-1900 (n:ris 1-378) äro aftryckta från REUTERS skrift n:o 477, 1901-1907 (n:ris 379-445)

n: 446. 1907–1913 (n:ris 446-513) äro sammanställda för denna minnesskrift.

Förkortningarna förklaras sid. 43.

med nödiga tillägg

och rättelser;

[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]

1870. *1. Pargas sockens Heteroptera. --- NFFIF. XI, 1871, p. 309-326, 3 f. (Sep. 1870). —

Hem.

Solsky, S.: Horae Soc. Ent. ross. VIII, 1871, rev. bibl. ii. 1871. 2. Öfversigt af Sveriges Berytider. ÖVAF. XXVII, (1870) 1871, 597 --603 (Sep.

1871). Hem. *3. Skandinaviens och Finlands Acanthiider, beskrifne. ÖVAF. XXVII, 1871, 403

-429. Hem.

Arch. Naturgesch. XXXIX, 2, 1873, 405. *4. Acanthiidae americanae, descriptae. ÖVAF. XXVIII, 557-568, t. VII. - Hem.

Arch. Naturg. XXXIX, 2, 1873, 405, 1872. *5. Skandinaviens och Finlands Aradider, beskrifne. - ÖVAF. XXIX (1872) 1873,

N:.

N:o 5, 47-62. - Hem. 1873. *6. Skandinaviens och Finlands Reduviider, beskrifne. ÖVAF. XXIX, N:o 6, 59

66. Hem. *7. Skandinaviens och Finlands Nabider, beskrifne. ÖVAF. XXIX, N:o 7, 67

77. -Hem. 8. Nabidae novae et minus cognitae. Bidrag till Nabidernas kännedom. ÖVAF. XXIX, 79—96, t. VIII. - Hem.

, 1874. *9. (Europeiska Acanthiae). NFFIF. XIII (Ny Ser. X), 1874, 454—455. – Hem. *10. [Metatropis rufescens och dess näringsplanta). NFFIF. XIII, 1874, 455.

Hem. *11. (Xiphidium dorsale och Chrysochraon dispar från Pargas). NFFIF. XIII, 1874,

458. Orth. *12. (Colias edusa anträffad i Finland). NFFIF. XIII, 1874, 480. Lep. 13. Nya Svenska Capsider, antecknade. ÖVAF. XXXI, 1874, 45-49. (Sep. 1874).

Hem.
*14. Ameisen-Aehnlichkeit unter den Hemipteren. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV,

1874, 156-159. (Sep. 1-4). Hem.
Douglas, J. W.: Ent. Monthl. Mag. XI, 1874, 138. Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLI, 2,

1875, 189.

[ocr errors]
[ocr errors]

*15. Die Stridulations-Methode des Coranus subapterus De Geer (Colliocoris pedestris

Wolff, Fieb.). - Mitth. Schw. Ent. Ges. IV, 159.–160. (Sep. 2 p.) - Hem.; biol., an.

Douglas, J. W.: Ent. Monthl. Mag. XI, 1874, 139. *16. Remarques synonymiques sur quelques Hétéroptères. Ann. Soc. Ent. Fr. (5),

IV, 1874, 559-566. Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLI, 2, 1875, 306. 1875. *17. Revisio critica Capsinarum praecipue Scandinaviae et Fenniae. Försök till

de europäiska Capsinernas naturenliga uppställning jämte kritisk öfversigt af de
Skandinavisk-finska arterna. Akad. afhandl. H:fors 1875, 8:0, 101 + 190 p.
Hem.; syst., an., biol. geogr., topogr.
Hemiptera Gymnocerata Scandinaviae et Fenniae disposuit et descripsit. Pars I

Cimicidae (Capsina). AFFIF. I, 1875, 206 p., 1 t. (Sep. 1875). - Hem.
*18. Bidrag till Nordiska Capsiders Synonymi. NFFIF. XIV (Ny Ser. XI), 1875,

1 - 25. Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 373–374.
*19. Anteckningar om Raua arvalis Nilss. – NFFIF. XIV, 321–325. Amph.
*20. En ny Hæmonia-art. - NFFIF. XIV, 326-327.
.

-- Col.
Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLII, 1876, 449.
*21. Heteropterorum novorum species aliquot descripsit. NFFIF. XIV, 328–333.

Hem,

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 371, 374, 380, 381. *22. Bidrag till Ålands och Åbo skärgårds Heteropterfauna. NFFIF. XIV, 334

344. Hem. *23. Genera Cimicidarum Europae. Bih. KVAH. III, 1875, N:o 1, 66 p. Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 372-373. *24. Bidag till kännedom om några Hemipterers Dimorfism. ÖVAF. XXXIII, 1875,

49–58. (Sep. 1875.) Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 358 -- 359. 25. Hemiptera Heteroptera Austriaca, mm. Maji - Augusti 1870 a J. A. Palmén collecta enumeravit. - Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV, 1876, 83-88. (Sep. 1875.)

Hem.

Zeitschr. ges. Naturw. XLVIII, 1876, 49. — Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 2, 177, 375. 26. Remarques sur le Polymorphisme des Hémiptères. Ann. Soc. Ent. Fr. (5), V. 1875, 225-236.

Hem.; an. 27. Sur la nomenclature entomologique. Pet. Nouv. Ent. 1875, N:o 125, 501.

Nomencl. 28. Notes synonymiques sur quelques Hémiptères. Pet. nouv. Ent., N:o 132, 527.

Hem.
29. Nouvelles espèces de Capsines. Pet. Nouv. Ent., N:o 135, 539-540. Hem.
30. Rectification. - Pet. Nouv. Ent., N:o 135, 540. Hem.
.

.
31. Hémiptères nouveaux. - Pet. Nouv. Ent., N:o 136, 544–545.

.

Hem. 32. Remarques sur le Catalogue des Hémiptères d'Europe et du bassin de la Méditerranée par le Dr A. Puton. - Pet. Nouv. Ent. 1875, N:o 137, 547. Hem.

, 1876. *33. Catalogus Psyllodearum in Fennia hactenus lectarum. – MFFIF. I, 1876, 69–77.

Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 389–390.
*34. Catalogus praecursorius Poduridarum Fenniae. MFFIF. I, 78–86. Apter.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 250.
*35. [Cerandria cornuta från Finland). -- MFFIF. I, 121. – Col.
*36. [Om möjlig viviparitet hos Chrysomelider). MFFIF. I, 124-125. Col.
37. Notiser om två finska fiskarter. MFFIF. I, 129-130. Pisc.

[ocr errors]

*38. För finska faunan nya Coleoptera ur den Pippingsköldska samlingen. MFFF.

I, 130 - 131. - Col. *39. Sällsynta Orthoptera från Åbo-trakten. MFFF. I, 131--132. Orth.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 266. 40. Om stridulationsförmågan hos lepidoptera. MFFIF. I, 133-134. Lep.; an.

Bertkau, Ph.: Naturg. XLIII, 2, 1877, 292. *41. Maskerade Hemipterer. – MFFIF. I, 136-137.

.

Hem.; biol. Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 372. *42. Nya finska Hemiptera Heteroptera. MFFIF. I, 137–138. - Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg, XLIII, 2, 1877, 358. *43. Nereis (Hediste) diversicolor (Müll.) Malmgr. från Åbo skärgård. MFFIF. I,

138-139. Ann. 44. Capsinae ex America boreali in Museo Holmiensi asservatae, descriptae. ÖVAF. XXXII (1875), 1876, 59—92. (Sep. 1876.) Hem.

Bertkau, Ph.: Arch. Naturg. XLIII, 2, 1877, 373. 45. Stridulationsfähighet der Falter. – Kraatz' Entomol. Monatsbl. 1876, 53-54. On sounds produced by Lepidoptera. Ent. Monthl. Mag. XIII, 1877, 229-230.

Lep.; an. 46. [Diagnoses des espèces nouvelles dans] Lethierry et Puton: Faunule des Hé

miptères de Biskra. - Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1876, 13-55 (35-36!).

Hem. 47. Diagnose d'une espèce nouvelle d'Hémiptères de la famille des Capsines. Pet.

Nouv. Ent. II, 1876, N:o 140, 5. - Hem.
48. Diagnoses praecursoriae. Pet. Nouv. Ent. II, N:o 21–22. Hem.
49. Sur le Capsus 4-guttatus Kirschb. - Pet. Nouv. Ent. II, N:o 145, 26. Hem.
50. Diagnoses praecursoriae Hemipterorum Heteropterorum. Pet. Nouv., N:o 152,

54-55. Hem.
51. British Hemiptera Heteroptera

additional species. Ent. Monthl. Mag. XIII 1876, 85–86.

Hem. 52. Note on a variety of Megaloceraea (Trigonotylus) ruficornis Fall. Ent. Monthl.

Mag. XIII, 87. - Hem. 53. Note on Agalliastes Wilkinsoni, Dougl. & Scott. Ent. Monthl. Mag. XIII, 87.

Hem. 53 a. Diagnosis of a new species of Psallus (Ps. Wollastonii). Ent. Monthl. Mag.

XIII, 154. - Hem. 1877. 54. in Mäklin: Diagnoser öfver några nya sibiriska insektarter.

ÖFVS. XIX, 1876—1877, 15—32 (31 – 32!). (Sep. 1876.) Hem. 55. Djurens lif af A. L. Brehm. FT. I, 1876. 211–213. • Ref. 56. Från Shetland och Orkney. - FT. III, 1877, 112-120, 250-262, V, 1878, 126

136. – Zool. gen.: pop. 57. Upsala universitets Jubelfest. Nova acta Societatis Scientiarum Upsaliensis: Zoo

logi. FT. III, 1877, 281-282. – 58. Fauna öfver Sveriges ryggradsdjur, af C. R. Sundström. FT. III, 1877, 209 212.

Ref.; vertebrata. 59. Neue Phytocorarien diagnostisch beschrieben. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI,

1877, 25—32. Hem. *60. Species europaeae generis Phytocoris Fall., auct. Ann. Soc. Ent. Fr. (5), VII, 1877, 13-34, 1 t. - Hem.

61. Diagnoses praecursoriae Hemipterorum Heteropterorum. – Pet. Nouv. Ent. II,

1877, N:o 184, 181. - Hem.

Ref.; hist.

« EdellinenJatka »