Sivut kuvina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Leçons de calcul des variations, rédigées en collaboration avec M. l'Abbé Moigno; XVI +352
p. Paris 1861. Äfven utgifven såsom T. IV, del I af MOIGNO's: Leçons de calcul
différentiel et de calcul intégral. Har ock utkommit i rysk öfversättning.
Théorie des surfaces de révolution à courbure moyenne constante; Acta Soc. Sc. Fenn., T. VII,

p. 345-372, 1863.

Examen critique d'une méthode récemment proposée pour distinguer le maximum et le minimum dans les problèmes du calcul des variations; Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 2me Série, T. XVII n:o 2, 13 p., 1864.

Lärobok i analytisk geometri; 288 p., Helsingfors 1864. Nya upplagor utkommit i Stockholm åren 1874, 1877, 1889. Öfversatt till finskan 1876.

Sur les maxima et minima d'une fonction des rayons vecteurs menés d'un point mobile à plusieurs centres fixes; Acta Soc. Sc. Fenn., T. VIII Pars I, p. 189–203, 1866. Remarques sur les différentes manières d'établir la formule

Fenn. T. VIII Pars I, p. 205-213, 1866. Redigerat det 19:de kapitlet: Théorie du potentiel af Moigno's Leçons de mécanique analytique, p. 550-582, 1868.

Sur la figure apparente d'une planète; Acta Soc. Sc. Fenn., T. IX, p. 185-199, 1868. Propriétés générales des polyèdres qui, sous une étendue superficielle donnée, renferment le plus grand volume; Mélanges mathématiques et astronomiques tirés du Bulletin de l'Académie Imp. des Sciences de S:t Pétersbourg, T. IV, p. 453–471, 1869. Denna afhandling blef år 1880 af K. Vetenskapsakademin i Berlin belönad med Steinerska priset. En något förändrad redaktion af densamma är införd i Mathematische Annalen, Bd. 2, p. 150-159.

d2z

d2z

dxdy dydxi Acta Soc.

=

Sur les limites entre lesquelles le caténoïde est une surface minima; Acta Soc. Sc. Fenn.,
T. IX, p. 353-360, 1870. I något förändrad redaktion införd i Mathematische An-
nalen, Bd. 2, p. 160–166.
Quelques formules relatives à la courbure moyenne d'une courbe fermée; Acta Soc. Sc. Fenn.,
T. IX, p. 361-365, 1870.
Bidrag till läran om determinanter; Öfversigt af F. V. S. Förhandlingar, XXII, p. 123–

154, 1880.

Une question de rentes viagères; Acta mathematica, 3, p. 97-101, 1883.

Trajectoire d'un corps assujetti à se mouvoir sur la surface de la terre sous l'influence de la
rotation terrestre: Acta Soc. Sc. Fenn., T. XVI, p. 369-428, 1887; af Finska Veten-
skaps-Societeten prisbelönt vid dess femtioårsjubileum 1888.

Sur la théorie des caisses de pension; Acta mathematica, 18, p. 89–95, 1894.
Recherches sur les polyèdres maxima; Acta Soc. Sc. Fenn., T. XXIV N:o 8, 47 p. 1898.
Un problème du calcul des probabilités; Öfversigt af F. V. S. Förhandlingar, T. XLII, p.

79-87, 1899.

Sur les polygones au plus petit périmètre circonscrits à une ellipse donnée; Acta Soc. Sc.
Fenn., T. XXXI N:o 4, 13 p., 1903.

Note supplémentaire sur les polygones au plus petit périmètre circonscrits à une ellipse donnée;
Acta Soc. Sc. Fenn., T. XXXII N:o 5, 8 p., 1904.

1907-1908.

Sc.

Deuxième note supplémentaire sur les polygones au plus petit périmètre circonscrits à une
ellipse; Acta Soc. Sc. Fenn., T. XXXIII N:o 3, 9 p., 1904.
I manuskript efterlemnat en afhandling med titeln Sur les polygones de Poncelet, utarbetad

[ocr errors]

Mortalitets- och pensionsberäkningar.

Några betraktelser öfver de statistiska beräkningarna angående lifslängden; Inbjudningsskrift
till 1873 års Magister promotion, p. 1-36, Helsingfors 1873.
Grafisk framställning af mortalitetsordningen i Finland och några andra länder; Öfversigt af

F. V. S. Förhandlingar, XV, p. 129-132, 1873.

Statistiska undersökningar och beräkningar beträffande den tillämnade pensionskassan för sjömän; Betänkande afgifvet af den komité, som år 1874 tillsattes för uppgörande af förslag till reglemente angående en pensionskassa för befälhafvare och sjöfolk å finska handelsfartyg, Helsingfors 1875.

Statistiska beräkningar angående en tillämnad pensionskassa för folkskollärares enkor och barn; Öfversigt af F. V. S. Förhandlingar, XXI, p. 1-29, 1878.

Beräkning af kostnaden för folkskollärarnes och lärarinnornas pensionering; 6 p., Helsing

fors 1881.

Statistiska beräkningar angående Finska Civilstatens enke- och pupillkassa; Acta Soc. Sc.
Fenn., T. XIV, p. 1-83, 1882.
Anmärkning rörande teorin för pensionskassor; Öfversigt af F. V. S. Förhandlingar, XXVI, p.

67-73, 1884.

Statistisk undersökning af ställningen i Finska Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa den
1 Maj 1884; Acta Soc. Sc. Fenn., T. XV, p. 209-239, 1885.
Undersökning af ställningen i Finska Civilstatens enke- och pupillkassa den 1 Januari 1885;

36 p., Helsingfors 1886.

Mortaliteten i Finland 1878-1886; Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häft.

49, p. 115-150, 1889.

Statistisk undersökning af tillståndet i Folkskollärarenes i Finland enke- och pupillkassa den 1 Januari 1890; Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häft. 51, p. 43-86, 1890.

Statistisk undersökning af ställningen i Finska Skolstatens pensionskassa vid 1892 års ingång

(tillsammans med E. Bonsdorff och O. Hallstén); 61 p., Helsingfors 1892.
Nytt bidrag till belysande af ställningen i Folkskollärarenes i Finland enke- och pupillkassa;

Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häft. 54, p. 1–34. 1893.
Statistiska undersökningar angående sjömannapensionsanstalten i Finland (utförda enligt uppdrag

af Handels- och Industriexpeditionen i Kejserliga Senaten); 73 p., Helsingfors 1893. Ställningen i Finska Civilstatens enke- och pupillkassa vid 1895 års ingång, matematiskt un

dersökt på grund af austaltens egen erfarenhet: 127 p., Helsingfors 1896. Mortaliteten för civila tjenstemän i Finland; Öfversigt af F. V. S. Förhandlingar, XXXVIII, p. 113-131, 1896.

Statistisk undersökning af ställningen i Finska Skolstatens pensionskassa vid 1901 års ingång

(tillsammans med E. Bonsdorff och O. Hallstén); 54 p., Helsingfors 1901. Folkskollärarenes i Finland enke- och pupillkassa. Undersökning af dess ställning vid 1901

års ingång; 42 p., Helsingfors 1901.

Statistiska beräkningar angående Finska Ecklesiastikstatens enke- och pupillkassa till utredande af dess ställning den 1 Maj 1900; Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, häft. 62, p. 211-309, 1902.

Dödligheten i Finland under decenniet 1891–1900; Bidrag till kännedom af Finlands natur

och folk, häft. 64, p. 195-231, 1905.

Anmälan af E. Bonsdorff's och O. Hallsténs arbete: „Kostnaderna för invaliditets- och åldersförsäkring"; Försäkrings-Tidskrift, årgång IV, n:o 1, p. 1-4, 1908.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Smärre vetenskapliga uppsatser och meddelanden.

Sur l'influence qu'exerce la rotation de la terre sur un corps mu suivant sa surface; Cosmos VIII:e Année p. 697–700, 1859. Dessutom några mindre uppsatser i samma tidskrift samt i Les Mondes.

[ocr errors]

Om astronomins närvarande ståndpunkt, föredrag hållet vid Vetenskaps-Societetens årsdag den
29 April 1859; Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar, V, p. 73-87.
Plateau's experiment, tjenande att åskådliggöra den form, som en af tyugdkraften oberoende
vätska antager i dess jemviktsläge; Öfversigt, V, p. 167–169, 1861.
Om gradmätningen emellan Svartahafvet och Ishafvet; Öfversigt, V, p. 170-173, 1862.
Ord yttrade vid Vetenskaps-Societetens års- och högtidsdag den 29 April 1863; Öfversigt, V,
p. 189-195.

Om de nyaste uppfinningarna inom telegrafin; Öfversigt, VI, p. 59-62, 1864.
Om väderleksspådomarna i England; Öfversigt, VII, p. 62-68, 1865.
Om föränderligheten af jordens rotation; Öfversigt, VIII, p. 97–101, 1866.
Om den fysiska astronomips nyaste framsteg; Öfversigt, IX, p. 18-24, 1867.
Om den föregifna Pascal'ska brefsamlingen; Öfversigt, X, p. 17-20, 1867.
Ett geometriskt problem; Öfversigt, X, p. 31-34, 1868.

Fayes hypotes om solens fysiska beskaffenhet; Öfversigt, XI, p. 13—16, 1868.
Ytterligare om den Chasles'ska brefsamlingen; Öfversigt, XI, p. 35-36, 1869.
Några problemer rörande ellipsen och ellipsoiden; Öfversigt, XI, p. 53—60, 1869.

Om ett nytt försök att förklara den allmänna gravitationen; Öfversigt, XII, p. 37–40, 1869.
Om de karakteristiska öfvertoner som utmärka skilda vokaler; Öfversigt, XII, p. 162–164,

1870.

En sats angående sammansatt vågrörelse; Öfversigt, XVI, p. 86–89, 1873.
Tabeller för reduktion af barometer- och psykrometerobservationer; Öfversigt, XVII, p. 102 —

111, 1875.

Observations relatives à une Note récente de M. P. Serret sur un théorème de Géométrie;
Comptes rendus de l'Académie des Sciences de l'Institut de France, T. CIV p. 43,

1887.

Tvänne uppsatser i Försäkrings-Tidskrift, årgång III, p. 95-96 och 121–122, 1907. Anmälningar och recensioner af särskilda skrifter i Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques.

Öfriga publikationer.

Utarbetat almanackor samt den astronomiska delen af Finlands statskalender för åren 1849

-1853.

Minnestal öfver professor emeritus, Kanslirådet Dr Nathan. Gerh. af Schultén, Acta Soc. Sc.

Fenn., T. VI, 1861.

Författat årsberättelsen öfver Vetenskaps-Societetens verksamhet för åren 1867-1907.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
« EdellinenJatka »