Over de bevoordeling bij tweede en verdere huwelijken, door voorbeelden opgehelderd

Etukansi
Tjeenk Willink, 1883 - 186 sivua
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Esimerkkisivuja

Sisältö


Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 23 - Testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un. avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
Sivu 12 - Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre Des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.
Sivu 33 - Ook in het geval waarin kinderen zijn uit een vroeger huwelijk. worden winst en verlies gelijkelijk tusschen de echtgenooten gedeeld, ten zij de gemeenschap daarvan bij huwelijksche voorwaarden zij uitgesloten of gewijzigd.
Sivu 46 - Maatschap is eene overeenkomst. waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen. met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.
Sivu 61 - ... voorkinderen, de voordeelen van den nieuwen echtgenoot te beperken tot het deel van het minstgenietende kind; dat deze toestand voortduurde tot op de invoering van het WN, hetwelk het beginsel onbepaald huldigde, dat de nieuwe echtgenoot met niet meer dan met een kindsgedeelte mogt worden bevoordeeld, uitgenomen door het invoeren der gemeenschap van goederen of van winst en verlies (artt. 173, 208, 611); dat de invoering van den Franschen Code in ons Vaderland, aan dezen staat van zaken, evenwel,...
Sivu 62 - ... of het een vierde des boedels van den hertrouwden echtgenoot bedraagt, en dit beginsel, voornamelijk met het oog op de belangen der voorkinderen ook in onze wet heeft willen huldigen; b. dat de inhoud en letter der wet, met deze op historische gronden ontwikkelde bedoeling des wetgevers volkomen harmonieert; dat, toch, de artt: 236 en 949 BW welke in deze de sedes materiae uitmaken , blijkbaar op hetzelfde beginsel steunen, de zorg namelijk, voor de kinderen uit een eerder huwelijk; beide artikelen...
Sivu 22 - beginsel onbepaald huldigde, dat de nieuwe ccht«genoot met niet meer dan met een kindsgedeelte «mogt worden bevoordeeld , uitgenomen door het «invoeren der gemeenschap van goederen of van winst en verlies (artt. 173, 208, 611); dat de...
Sivu 61 - Ut. de ritu nuptiarum § 122); dat zelfs in de provincie Utrecht de lex hoc edictali, ook op de statutaire of consuetudinaire gemeenschap werd toegepast, (zie KIST, Bepalingen der Nederlandsche wet, omtrent tweede en verdere huwelijken, bladz. 3 en 4 en de aldaar aangehaalde schrijvers); dat wel verre, derhalve, dat men het beginsel der gemeenschap onbepaald handhaafde, de zucht al spoedig ontwaakte, om, bij tweede huwelijk, in het belang der voorkinderen, de voordeelen van den nieuwen echtgenoot...
Sivu 62 - ... nieuwen echtgenoot zal worden gemeten, beide bepalen hetzelfde maximum, zoodat het, uit eene vergelijking dezer beide bepalingen, duidelijk in het oog springt, dat zij in een onafscheidelijk verband tot elkander staan en dat de wet, bij de vereffening des boedels, niet wil eene splitsing in gemeenschap en nalatenschap om uit beider hoofde den nieuwen echtgenoot met een kindsgedeelte of hoogstens een vierde te bevoordeelen ; dat, hiertegen niet obsteert, dat, art. 949 in een geheel anderen titel...
Sivu 24 - O., dat, alzoo, in ons regt ook bij bij tweede en volgend huwelijk de gewone wettelijke gemeenschap met al zijne eigenschappen en gevolgen intreedt; dat dezelve evenwel ten behoeve der voorkinderen wordt beperkt, doch dat deze bepaling uit haren aard niet moet worden uitgebreid en de regelen der gewone gemeenschap gelden, in al die gevallen, waarvan de bedoelde beperking zwijgt; dat art.

Kirjaluettelon tiedot