Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Nide 5

Etukansi
 

Mitä ihmiset sanovat - Kirjoita arvostelu

Yhtään arvostelua ei löytynyt.

Muita painoksia - Näytä kaikki

Yleiset termit ja lausekkeet

Suositut otteet

Sivu 215 - De man of de vrouw, die, kinderen uit een vroeger bed hebbende, een tweede of volgend huwelijk aangaat, zal bij uitersten wil aan zijnen lateren echtgenoot niet meer mogen geven dan het minste gedeelte hetwelk één der wettige kinderen geniet, en zonder dat , in eenig geval , de beschikking het vierde deel van zijne goederen mag te boven gaan.
Sivu 231 - Men is niet alleen verantwoordelijk voor de schade, welke men door zijne eigene daad veroorzaakt, maar ook voor die welke veroorzaakt is door de daad van personen voor welke men aansprakelijk is, of door zaken welke men onder zijn opzigt heeft.
Sivu 242 - Indien een beding voor tweederlei zin vatbaar is, moet men het veeleer opvatten in den zin waarin hetzelve van eenige uitwerking kan zijn, dan in dien waarin het geen het minste gevolg zoude kunnen nebben.
Sivu 477 - ook in het geval waarin kinderen zijn uit een vroeger huwelijk , worden winst en verlies gelijkelijk tusschen de echtgenooten gedeeld
Sivu 251 - Met betrekking tot roerende goederen, die noch in renten bestaan, noch in inschulden welke niet aan toonder betaalbaar zijn, geldt het bezit als volkomen titel.
Sivu 78 - Eene verbindtenis is ondeelbaar, ofschoon de zaak of daad , welke zij tot onderwerp heeft , uit haren aard deelbaar zij , indien de strekking der verbindtenis dezelve niet vatbaar maakt voor eene gedeeltelijke uitvoering.
Sivu 476 - Ook in het geval waarin kinderen zijn uit een vroeger huwelijk. worden winst en verlies gelijkelijk tusschen de echtgenooten gedeeld, ten zij de gemeenschap daarvan bij huwelijksche voorwaarden zij uitgesloten of gewijzigd.
Sivu 264 - De verzekering kan tot voorwerp hebben alle belang. hetwelk op geld waardeerbaar. aan gevaar onderhevig en bij de wet niet is uitgezonderd.
Sivu 325 - Dezelve moeten daarenboven inhouden de voornamen, den naam, het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats van ieder der...
Sivu 263 - Kooph. (De terugvordering van die koopmanschappen vervalt, indien dezelve na zich in het bezit van den oorspronkelijken Kooper, of van iemand van zijnentwege , te hebben bevonden , door eenen derde te goeder trouw zijn gekocht, en aan denzelven afgeleverd.

Kirjaluettelon tiedot