Sivut kuvina
PDF
ePub

nith; flammornas rörelser voro ifrån vester till öster och fortforo till kl. 8,5, då ett annat segment, skiljdt ifrån det förra 9o och af 6o bredd, kastade flammor uppåt, så väl långt söder om zenith, som nedåt, emot det förra segmentet; de öfre förblefvo hvita, men de undre schatterade med regnbågens färger och mycken glans, så att norrskenet gaf skugga; kl. 9 aftagande, men upphörde icke, det öfre förr än kl. 9,5 och det undre kl. 11,5.

Oktober 3. Vind SW. mulet och regn, term. 4o; kl. 8 e. m. uppklarnade, labert och NW. kåror, kl. 8,5 uppstod ett vackert, men vanligt norrsken ifrån ett lågt segment, men som dock kastade strålande flammor upp till nära zenith, samt fortfor till kl. 2,5 den 9 Oktober.

November 3. Vinden SW. mera frisk kultje, halfklart, term. =+6,5o; kl. 7,5 e. m. klart med starkt norrsken och ifrån ett vidsträckt segment, ända ifrån WSW., nord om till O. t. S. gaf flammande strålar af bjerta färger, långt öfver zenith och öfver plejaden, som pejlades i SO. t. S.; kompassen orolig, varierade 1,25 str. åt ömse sidor, stundom hördes ett hväsande läte; norrskenet upphörde kl. 10 e. m. då himmelen sedan mulnade, samt gaf regn med snöglopp ifrån midnatten.

December 22. Vind vest, kåror, klart, term. = 9o; kl. 6 e. m. började ett mera svagt norrsken uti N. t. W. med några få utskjutande hvita strålar, som dock ökades så, att kl. 7,5 det nådde en betydligare höjd och vidd, tills kl. 9,25 då himmelen flammade öfver allt; till och med i söder var ett segm., som sände strålar emot zenith, kl. 11 var norrskenet uti sin fulla prakt, då ifrån alla punkter af horizonten strålande flammor med regnbågens färger, starkare och svagare samt oupphörligen varierande, uppstego omkring zenith och der formerade en gloria, som äfven utskjöt strålar emot dem ifrån horizonten; sprakande susningar hördes stundom ganska tydligt; kompassen orolig, varierade ifrån 0,75 till 1,75 streck åt ömse sidor; kl. 5,25 f. m. den 23 December upphörde norrskenet.

1835.

Februari 7. Vinden vest, kåror, klart, term. 5,5o, kl. 6,5 e. m. utvecklade sig ett stort och grannt norrsken, som kl. 8 var uti sin största glans och prakt; 2:ne segmenter öfver hvarandra, det öfre 25o ifrån zenith, flammorna hvita och deremellan af alla regnbågens färger i det bjertaste brutna; segmentet fördelade sig samt likasom omslutade och 2 till 20o söder om zenith; variationerna voro otaliga: i SW., W. och WNW. voro våglika flammor likasom garnerade med fransar ned åt horizonten allt med regnbågens klaraste färger; kl. 9,25 i aftagande och kl. 10 slut. Kom

passen var mycket orolig med variation ifrån 0,5 till 1,75 streck åt ömse sidor; susningar och hväsningar hördes tydligt.

=

Mars 20. Lugnt, klart, term. — — 4o. Började ett vackert norrsken, men som ej utvecklade sig, utan blott kastade hvita flammor och strålar; började kl. 8,75 e. m. och slutade kl. 10,25.

Augusti 17. Vinden Syd, mulet, stundom regn, storm; term. = +10o, kl. 7 e. m. började luften fördela sig så att himmelen kl. 9 var klar, men här och hvar molnkåpor; kl. 10,25 utvecklade sig ett norrsken, som för den ljusa luften syntes svagt, men flammor och strålar med mycken hast varierade, samt stego i höjd nära zenith; kl. 11,75 var norrskenet slut; mulet.

September 5. Vinden SW. frisk, klart, term. = = +7,5. Kl. 9,5 e. m. ett flammande norrsken med 2:ne segmenter i NO. -i NW., i norr var klart; flammorna uppstego ifrån båda segm. och möttes omkring zenith; slutades kl. 11,75. Icke någon susning hördes; kompassen var orörlig.

November 18. Vinden N. lugnt, klart, term. = 10,5; kl. 6 e. m. utur ett mörkt segment nästan rundtomkring horizonten, lemnande blott en liten ljusnad ifr. S. t. V. till S. t. O 1⁄2 O., uppstod ett norrsken, som stundeligen tilltog i styrka, hast och häftig rörelse, till kl. 11,25, då det uppnådde sin största glans; segmentet förändrades stundeligen till ömsom mörkt och ömsom så lätt, att större stjernor syntes derigenom. Segm. garnerades med ett ljust sken, hvarifrån strålar och flammor uppstego och korsade hvarandra uti och öfver zenith, samt kastade flammor ifrån alla väderstreck med oupphörliga förändringar, tills det upphörde kl. 3 f. m. den 19 November; kompassen var något orolig; icke någon susning eller hväsning hördes; norrskenet gaf skugga och man kunde kl. emellan 11 och 12 läsa eller skilja bokstäfver, som ej voro för fint skrifne.

December 8. Lugnt, klart, term. 14,5°. Ett ganska vackert men vanligt norrsken ifrån WNW. nord omkring till NO; började kl. 7,5 e. m., slutade kl. 10,75.

1836.

Oktober 18. Vind nord, lugnt, klart, term. = 0,5o, kl. 9,25 e. m. utur ett segment ifrån WSW. nord om till SO, 22o högt ifrån norra horizonten, uppstod ett grannt norrsken med strålar och flammor, stundom hvita, och stundom med bjerta regnbågens färger, ända upptill, och 10o söder om zenith; varierade med otrolig hast så i färger som rörelse; upphörde kl. 1,5 f. m. den 19 Oktober; icke någon susning hördes; kompassen var något orolig.

UNTERSUCHUNG

ÜBER

DIE BAHN DES PLANETEN THEMIS

NEBST

EINER NEUEN BESTIMMUNG DER ANZIEHUNG

DES

JUPITER

VON

A. KRUEGER.

Eingereicht am 22:sten Januar 1866.

« EdellinenJatka »