Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

8. Strong. scutellare: Dilutius rufo-testaceum, nitidum, scutello, palpis maxillaribus, prothorace subtus, pectore, pedibus abdomineque, segmento quinto et sexto exceptis, nigris; pronoto minus fortiter transverso, a basi apicem versus sensim parum angustato, parcius sat profunde et distincte punctato, margine basali altius elevato; elytris paulo minus quam in specie praecedenti convexis, subtiliter striato-punctatis, interstitiis inter strias punctorum levissime convexis, subtilissime obsoletissimeque et vix conspicue punctulatis.

Longit. 11,3 m. m.; Latit. hum. 4 m. m. Habitat in Mexico; in museo Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis individuum unicum a Cl. Doctore C. A. Dohrn acceptum.

Statura corporis praecedenti propinquum et affine, sed magnitudine minori, colore capitis pronotique ut et margine pronoti basali multo magis elevato diversum. Caput rufo-testaceum, nitidum, parcius sat profunde, versus basin multo subtilius et sat dense punctatum; fronte media inter oculos longitudinaliter profundius impressa. Oculi dilute aurichalcei. Antennae capite cum prothorace tertia circa parte longiores, apicem versus leviter dilatatae, articulo penultimo longitudine haud latiori, nigrae. Pronotum longitudine paulo plus quam tertia parte latius, a basi apicem versus sensim parum angustatum, lateribus subrectis, angulis omnibus perparum productis, margine basali praesertim in medio altius elevato, transversim levissime convexum, ante marginem basalem transversim latius depressum, rufo-testaceum, nitidum, parcius sat profunde punctatum, spatio utrinque inter medium et regionem lateralem praesertim anterius subtilius obsoletiusque punctato. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, parcissime punctatum, ante apicem in individuo descripto obsoletius transversim impressum. Elytra modice convexa, ad 3/4 partem totius longitudinis subaequilata, laete rufo-testacea, nitida, subtiliter striato-punctata, punctis ante apicem quidem subtilioribus, sed tamen ad apicem usque conspicuis, interstitiis inter strias punctorum levissime convexis, subtilissime obsoletissimeque punctulatis. Corpus subtus nigrum, admodum nitidum, abdominis segmento tertio et quarto pallido colore marginatis, segm. quinto et sexto obscurius rufo-testaceis; pectore medio femoribusque praesertim anticis subtus pilis brevioribus flavo-pallidis sat dense vestitis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9. Strong. pectorale: Obscurius testaceo-rufum, nitidum, palporum maxillarium articulo ultimo, antennis apicem versus, scutello, pectore, geniculis, tibiis apicem versus tarsisque nigris; pronoto minus fortiter transverso,

a basi apicem versus sensim leviter subrotundato-angustato, parcius in medio sat profunde et distincte, versus margines laterales multo subtilius punctato, margine basali leviter elevato; elytris modice convexis, subtiliter striatopunctatis, interstitiis inter strias punctorum planis, subtilissime obsoletissimeque et vix conspicue punctulatis.

Longit. 12 m. m.; Latit. hum. 4,3 m. m. Strongylium lucidum Deyrolle in lit. Habitat in Mexico; Museum Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis (a V. Cl. Deyrolle nomine supra citato acceptum).

Praecedenti statura corporis et magnitudine admodum simile, sed colore saturatiori, fronte supra oculos impunctata et margine pronoti basali parum elevato inprimis diversum. Caput obscure- vel piceo-rufum, nitidum, in medio longitudinaliter obsoletius impressum, dense punctatum, fronte supra oculos late omnino impunctata. Antennae capite cum prothorace tertio circiter parte longiores, apicem versus modice dilatatae et compressae, articulis penultimis longitudine haud latioribus, obscure nigrae, articulo primo toto, art. 2—6 basin versus rufo-testaceis. Pronotum prope basin longitudine paulo plus quam tertia parte latius, apicem versus sensim leviter subrotundato-angustatum, angulis anticis parum productis, basalibus subrectis, margine basali parum elevato, transversim levissime convexum, ante scutellum obsoletius depressum, obscurius rufum, nitidum, in medio parcius sat profunde et distincte, versus margines laterales multo subtilius et paulo densius punctatum. Scutellum triangulare, brevius et latius quam in Strong. scutellari, nigrum, nitidum, omnino fere laevigatum. Elytra ad 23 partem totius longitudinis modice convexa, deinde apicem versus fortius declivia, lateribus ad 3/4 partem totius longitudinis subparallelis, laetius testaceo-rufa, nitida, subtiliter striatopunctata, punctis striarum apicem versus sensim adhuc subtilioribus, interstitiis inter strias punctorum subtilissime et vix conspicue punctulatis. Cor. pus subtus cum pedibus testaceo-rufum, modice nitidum, pectore, geniculis, tibiis apicem versus tarsisque nigris.

[ocr errors]

10. Strong. immundum: Dilute fusco-piceum, nitidum, palpis, antennis (basin versus saltem), scutello, corpore subtus pedibusque nigris; pronoto minus fortiter transverso, a basi apicem versus sensim modice angustato, parcius in medio profundius distincte, versus margines laterales multo subtilius punctato, margine basali modice elevato; elytris leviter convexis, subtiliter striato-punctatis, interstitiis inter strias punctorum planiusculis, subtilissime punctulatis.

Longit. 12,5 m. m.; Latit. hum. 4,2 m. m.
Habitat in Mexico; Museum Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis.

Strong. pectorali minus convexum et praeterea margine pronoti basali paulo magis elevato ut et colore diversum. Caput dilute fusco-piceum, nitidum, in medio longitudinaliter obsolete sed late impressum, distincte versus margines sat dense, in medio intra et supra oculos parcissime punctatum; palpis mandibulisque nigris. Antennae in individuo descripto maximam ad partem desunt: articuli saltem quatuor primi nigri. Pronotum prope basin longitudine paulo plus quam tertia parte latius, apicem versus sensim modice angustatum, lateribus rubrectis vel ante medium perparum rotundatis, angulis omnibus parum productis, margine basali modice elevato, transversim levissime convexum, longitudinaliter subimpressum, dilute fusco-piceum, nitidum, parce in medio sat profunde, versus margines laterales subtilius punctatum. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laevigatum. Elytra ante medium modice convexa, deinde apicem versus sensim declivia, lateribus ultra 23 partem totius longitudinis subparallelis, dilute fusco-picea, nitida, subtiliter striatopunctata, punctis striarum paulo ante apicem evanescentibus, interstitiis inter strias subplanis, subtilissime punctatis. Corpus subtus cum pedibus nigrum, nitidum, segmento abdominis ultimo toto margineque apicali duorum penultimorum dilutius et sordide fusco-piceis.

[ocr errors]

11. Strong. Chevrolatii: Nigrum, nitidum, ano elytrisque testaceo-rubris ; pronoto brevi, longitudine plus quam dimidio latiori, a basi apicem versus modice subrotundato-angustato, in medio et versus margines laterales parcius sat distincte punctato, margine basali praesertim in medio magis elevato; elytris modice convexis, subtiliter striato-punctatis, interstitiis inter strias punctorum planiusculis, impunctatis, versus scutellum transversim obsolete strigulosis.

Longit. 10,3 m. m.; Latit. hum. 3,5. Poecilesthus Chevrolatii Dejean, Cat. 3 éd., p. 229. Habitat in Mexico; in museo Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis individuum unicum masculinum a V. Cl. Chevrolat mihi nomine a Comiti Dejean imposito generose donatum.

Ceteris speciebus mexicanis hujus divisionis mihi cognitis paulo minus et imprimis interstitiis elytrorum omnino impunctatis diversum. Caput nigrum, nitidum, ore piceo, inter oculos longitudinaliter impressum, versus latera et anterius sat dense, media fronte supra oculos parce punctata. Antennae capite cum prothorace tertia circiter parte longiores, apicem versus modice dilatatae et compressae, articulis duobus penultimis longitudine parum latioribus, nigrae. Pronotum sat fortiter transversum, prope basin longitudine plus quam dimidio latius, apicem versus sensim modice subrotundatoangustatum, angulis omnibus vix productis, margine basali praesertim in medio sat distincte elevato, transversim levissime convexum, nigrum, nitidum, subtilissime et praeterea in medio longitudinaliter sat late et versus margines laterales distincte et sat profunde parcius punctatum. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laevigatum. Elytra modice convexa, ad 23 partem totius longitudinis levissime dilatata, deinde apicem versus angustata et fortius declivia, pulchre et saturatius testaceo-rubra, nitida et admodum polita, subtiliter striato-punctata, punctis striarum versus apicem elytrorum paulo obsoletioribus, sed ad apicem usque conspicuis. Corpus subtus cum pedibus nigrum, nitidum, abdominis segmento quarto in medio et apicem versus, quinto sextoque totis rufo-testaceis.

Div. 1 B) Pronoto a pleuris linea elevata, subtili et arcuata, fere ad me

. 1 dium usque extensa, separato et paulo ante medium utrinque denticulo minuto armato; elytris paulo magis elongatis, subtiliter striato-punctatis, interstitiis dense subtilissime punctatis; prosterno paulo angustiori, inter coxas profundius concavo, postice producto et submucronato; auriculis antennariis parum elevatis. Spec. brasil. 12.

12. Strong. abdominale: Nigrum, parum nitidum, elytris obscurius testaceo-rufis, margine inflexo elytrorum abdomineque flavo-testaceis; pronoto planiusculo, longitudine vix tertia parte latiori, densius sat distincte punctato, lateribus ante medium unidentatis, margine basali parum elevato, elytris leviter convexis, subtilius striato-punctatis, interstitiis inter strias punctorum dense subtiliter, sed sat conspicue punctatis.

[ocr errors]

Longit. 12–13,5; Latit. hum. 4,2—5 m. m. Var. a: Elytris ut in specie genuina obscurius testaceo-rufis, sed apice humerisque dilutius flavo-testaceis.

Var. B: Obscure testaceo-rufa, abdomine elytrisque pallide-testaceis.

Habitat Brasiliam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis. Individua descripta donata sunt a V. Cl. Sahlberg et Thorey; varietatis B individuum unicum e museo Vindobonensi ad describendum benigne transmisit Celeb. Professor Redtenbacher.

Strong. rubripenni colore admodum simile, sed multo angustius et magis elongatum. Caput sat dense subtilius punctatum, nigrum, nitidum, interdum subviridi-aeneum; fronte parum convexa, plerumque longitudinaliter obsolete impressa. Antennae nigrae, maris capite cum pronoto tertia, feminae quarta

[ocr errors]

tantum parte longiores, apicem versus sensim leviter dilatatae et compressae, articulis penultimis latitudine paulo longioribus. Pronotum leviter transversum, maris longitudine quarta , feminae vix tertia parte latius, lateribus ante medium rotundato-dilatatis, deinde basin versus subrectis et paulo ante medium denticulo minuto obtusiori armatis, angulis anticis latioribus, rotundatis, posticis subrectis, margine basali parum elevato, transversim vix convexum, planiusculum, nigrum, parum nitidum (maris paulo magis nitidum, subviridi-aeneum), densius subtiliusque at sat distincte punctatum, Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, impunctatum. Elytra admodum elongata, leviter convexa, a basi apicem versus sensim declivia, lateribus ad 23 partem totius longitudinis subparallelis, obscurius testaceo-rufa, parum nitida, subtilius striato-punctata, punctis hisce dense impressis, versus apicem sensim adhuc subtilioribus obsoletioribusque, interstitiis inter strias punctorum planis, dense subtiliter at sat distincte punctatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, femoribus basin versus interdum picescentibus, margine inflexo elytrorum abdomineque toto flavo- vel pallide-testaceis.

[ocr errors]
[ocr errors]

1

Div. I C) Pronoto a pleuris linea elevata subtili, per totam longitudinem extensa, separato. Spec. brasilianae 13–14.

13. Strong. variegatum: Oblongo-ovatum, pallidius testaceum, oculis, antennis ad magnam partem, pectore, scutello maculisque capitis, prothoracis et elytrorum nigris; pronoto transverso, ante medium apicem versus angustato, sat dense subtiliter punctato, margine ejus basali haud distincte determinato, at in medio altius elevato; elytris subtiliter punctato-substriatis, interstitiis inter strias subtilissime et vix conspicue punctulatis.

Longit. 9,5–11 m. m.; Latit. hum. 3,3—4 m. m. Var. a: Pedibus nigris, tibiis anticis in medio tarsisque praesertim basin versus piceofuscis; antennis nigris, articulis duobus primis ultimoque piceo-testaceis (?).

Var. B: Pedibus testaceis, geniculis summis tarsorumque apice nigris; antennis nigris, articulis quatuor primis ultimoque testaceis.

Habitat Brasiliam; in Santa Rita mense Augusti 1850 a Clmo Dre Sahlberg inventum (Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis et coll. Dris Sahlberg).

Strong. ornato pictura quodammodo simile, sed minus et praesertim multo angustius. Caput (interdum obscurius) testaceum, crebre subtiliter punctatum, posterius nigrum aut in medio ante marginem pronoti nigro-unimaculatum; oculis nigris, minus distantibus. Antennae maris capite cum prothorace duplo, feminae dimidio longiores, apicem versus leviter (in individuis femininis paulo

[ocr errors]
[ocr errors]
« EdellinenJatka »