Sivut kuvina
PDF
ePub

in me

[ocr errors]
[ocr errors]

magis) dilatatae, articulis penultimis latitudine longioribus. Pronotum transversum, prope basin longitudine duplo fere latius, angulis anticis latis, rotundatis, lateribus ante medium rotundatim dilatatis, angulis posticis subrectis, sat dense subtiliter punctatum, transversim parum convexum, dio subplanum et ante scutellum late obsoletius depressum, dilutius testaceum, admodum nitidum, in medio disco macula sat magna nigra subtriangulari et ad marginem lateralem utrinque minori et oblonga signatum; margine basali praesertim in medio sat alte elevato, sed haud distincte determinato. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, obsoletius punctulatum. Elytra pronoto tertia fere parte latiora, ad 23 partem totius longitudinis subaequilata, subtiliter punctato-substriata, interstitiis inter strias punctorum planiusculis, densius subtilissime et vix conspicue punctulatis, dilutius testacea, admodum nitida, maculis in utroque tribus sat magnis, duabus primis transversis, nigris, suturam et marginem lateralem haud attingentibus. Corpus subtus dilutius testaceum, prothorace subtus nigro-maculato, pectore toto nigro. Pedes ut in var. a et b separatim indicatum est.

14. Strong. albicorne: Oblongo-ovale, minus convexum, pallide testaceum, nitidum, antennis in medio infuscatis, apicem versus flavo-albidis, capite, maculis elytrorum quatuor apiceque, pectoris lateribus abdomineque nigris; pronoto brevi, transverso, transversim leviter convexo, apicem versus nonnihil angustato, subtilissime punctulato, prope basin versus angulos posticos impresso; elytris dense et subtilissime striato-punctatis.

Longit. 7,3 m. m.; Latit. hum. 2,5 m. m.
Stenochia albicornis Mus. Berol.

E Para Brasiliae in Mus. Berolinensi individuum unicum a Dom. Sieber allatum.

Species colore antennarum et pictura elytrorum a ceteris omnibus facillime dignoscenda. Caput densius subtilissime punctatum, nigrum, nitidum, fronte impressa; oculis distantibus. Antennae graciles, filiformes, apicem versus perparum dilatatae et nonnihil compressae, prope basin pallide rufotestaceae, in medio infuscatae, articulis quatuor ultimis flavo-albidis. Pronotum breve, fortius transversum et transversim leviter convexum, apicem versus leviter rotundato-angustatum, pallide testaceum, admodum nitidum, omnium subtilissime punctatum, prope basin utrinque versus angulos profunde impressum. Scutellum pallide-testaceum, nitidum. Elytra parum convexa, pallide-testacea, macula humerali utrinque, macula altera in disco paulo pone medium oblonga, margine laterali apicem versus totoque apice nigris, dense

[ocr errors]

subtilissime striato-punctata, interstitiis planis. Abdomen nigrum, nitidum, segmento ultimo toto marginibusque segmentorum penultimorum pallide testaceis. Pedes toti pallide-testacei.

Divisio II: Corpore oblongo-ovali, admodum convexo, colore obscureaeneo aut virescenti-aeneo; pronoto a pleuris linea elevata nulla separato; elytris basin versus paulo magis elevatis, admodum inaequalibus, seriatim foveolatis, foveolis elongatis, interdum linearibus; prosterno sat lato, inter coxas excavato, posterius dilatato et interdum submucronato; mesosterno anterius profundius exciso. (Strongylium Kirby). Spec. 15—19.

15. Strong. chalconotum: Obscurius aeneum, sat nitidum, corpore subtus viridi -, pedibus magis minusve rufescenti-aeneis; pronoto transverse-subquadrato, longitudine vix quarta parte latiori, minus dense subtiliter punctato, lateribus parum rotundato-dilatatis; elytris modice convexis, admodum inaequalibus, ad 23 partem totius longitudinis seriatim foveolatis, foveolis oblongis in fundo canaliculatis, deinde apicem versus seriatim striis abbreviatis sat profunde impressis.

[ocr errors]

Longit. 11,5—15 m. m.; Latit. hum. 4,5 – 5,5 m. m. Strongylium chalconatum Kirby, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 418, pl. 21, f. 16. Centurie d' Insectes etc. Paris 1834 (éd. Lequien fils.) p. 43, pl. 3, f. 1. - Castelnau, Hist. nat. des Ins. Col. II, p. 238.

Helops laceratus Germar, Insectorum species nov. aut min. cogn., p. 150–151, sec. ind. typ. in coll. Celeb. Professoris Schaum.

Saerangodes cicatricosus Dejean, Cat. 3 éd. p. 229.

Habitat Brasiliam; Mus. Acad. Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense et coll. Cl. Dris Dohrn.

[ocr errors]

Magnitudine admodum instabile; individua masculina femininis plerumque multo minora et praesertim angustiora. Caput obscure aeneum, aut interdum virescenti-aeneum, nitidum, sat dense distincte punctatum. Antennae capite cum pronoto quarta parte longiores, maris apicem versus modice, feminae fortius dilatatae et compressae, articulis penultimis longitudine vix latioribus, art. quinque primis obscure viridi-aeneis, nitidis, ceteris fusco-piceis, opacis. Pronotum transverse-subquadratum, longitudine vix quarta parte latius, lateribus paulo ante medium levissime rotundato-dilatatis, angulis anticis obtusiusculis, nonnihil productis, basalibus subrectis, margine basali praesertim in medio parum elevato et in individuis femininis magis explanato, transversim levissime convexum, obscurius aeneum, nitidum, subtiliter minus dense

[ocr errors]
[ocr errors]

punctatum, fovea latiori ante scutellum obsoletius impressum. Scutellum triangulare, obscure aeneum, nitidum, subpunctatum, ante apicem transverse depressum. Elytra prope basin elevata, ultra medium leviter, deinde apicem verşus fortius declivia, ad 23 partem totius longitudinis aequilata, obscurius aenea, nitida, longe ultra medium seriatim foveolata, foveolis inaequalibus, plerisque oblongis, in fundo canaliculatis et rugulis latissimis parumque elevatis inter se disjunctis, apicem versus solummodo striolis abbreviatis, seriatim dispositis, exsculpta; margine inflexo elytrorum saturate viridi, subaenescenti. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum, prosterno pectoreque medio plerumque saturatius viridibus. Pedes dilutius vel interdum saturatius rufoaenei, viridi colore plus minusve micantes.

In museo Parisiensi individuum brasiliense pronoto paulo densius punctato minusque nitido, in ceteris vero simillimum, nomine Saerangodis concoloris signatum vidimus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

16. Strong. cyaniventre: Obscurius aeneum, nitidum, corpore subtus cum pedibus aut cyanescenti-aeneo, pectoris abdominisque lateribus plus minusve viridi aeneis, aut viridi-aeneo, prosterno medioque pectore saturate cyaneis; pronoto transverse-subquadrato, longitudine vix quarta parte latiori, parcius subtiliusque punctato, lateribus vix rotundato-dilatatis; elytris convexiusculis, parum inaequalibus, ad 23 partem totius longitudinis seriatim foveolatis, foveolis praesertim basin versus subrotundis, in fundo subcanaliculatis, deinde apicem versus seriatim striolis abbreviatis minus profunde impressis.

Longit. 10–13 m. m.; Latit. hum. 3,745 m. m.
Strongylium cyaniventre Deyrolle in lit.

Saerangodes brevis Cat. Mus. Paris (C).
Habitat Brasiliam; individua in S. Catharina Brasiliae collecta Parisiis accepimus a V.
Cil. Deyrolle et Sallé (Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis).

[ocr errors]

Praecedenti simillimum, sed plerumque paulo minus, magis nitidum, elytris magis convexis foveolisque seriatis subrotundis inprimis diversum. Caput obscure aeneum, nitidum, minus dense at multo profundius quam in Strong. chalconoto punctatum; clypeo auriculisque antennariis magis viridiaut coeruleo-aeneis. Antennae basin versus viridi-aut cyaneo-aeneae, apicem versus fusco-nigrae: maris capite cum pronoto tertia circa parte longiores, apicem versus leviter dilatatae et compressae, articulis penultimis latitudine tertia saltem parte longioribus; feminae capite cum pronoto parum longiores,

[ocr errors]

apicem versus fortius dilatatae et compressae, articulis 8-10 longitudine evidenter latioribus. Pronotum transverse-subquadratum, longitudine vix quarta parte latius (feminae paulo magis transversum), lateribus paulo ante medium vix rotundato-dilatatis, angulis anticis, ut in specie praecedenti, obtusiusculis, nonnihil productis, basalibus subrectis, margine basali leviter, in femina ante scutellum omnino non elevato, sed explanato, transversim leviter convexum, obscurius aeneum, nitidum, paulo parcius, sed distinctius quam in specie praecedenti punctatum, fovea ante scutellum latiori plus minusve obsolete impressum. Scutellum subtriangulare, apicem versus minus quam in Strong. chalconoto angustatum, virescenti-aeneum, nitidum, subpunctatum. Elytra forma fere eadem ut in specie praecedenti, sed paulo magis convexa, laetius aenea et nitidiora, foveolis seriatim dispositis subrotundis, profundius impressis et in fundo minus evidenter canaliculatis, striolis seriatis versus apicem elytrorum plerumque brevioribus et minus profunde impressis. Corpus subtus aut cyanescenti-aeneum, pleuris, pectoris abdominisque lateribus magis virescentibus, aut praesertim in individuis femininis viridi-aeneum, prosterno medioque pectore coeruleo-cyaneis. Pedes cyaneo-virescentes vel interdum viridi-aenei.

[ocr errors]
[ocr errors]

17. Strong. chalceum: Obscurius subvirescenti-aeneum, admodum nitidum, labro apicem versus, femoribus, tibiis antennisque obscurius rufis, hisce apicem versus tarsisque fuscescentibus; pronoto longitudine tertia fere parte latiori, paulo ante medium modice rotundato-dilatato, ante angulos basales levissime sinuato et ante scutellum omnino immarginato, dense, minus subtiliter at sat distincte punctato; elytris modice convexis, admodum inaequalibus, ad 23 partem totius longitudinis seriatim foveolatis, foveolis plerisque oblongis, in fundo distincte canaliculatis, deinde apicem versus seriatim striis abbreviatis sat profunde impressis.

[ocr errors]

Longit. 11,7 m. m.; Latit. bum. 4,7 m. m. Individuum unicum masculinum in coll. Henningiana, e Brasilia verisimiliter allatum; Mus. Academ. Alexandrinae Helsingforsiensis.

Strong. chalconoto simillimum; colore obscuriori magis virescenti, capite confertim et profunde punctato, pronoto paulo ante medium rotundato-dilatato, multo densius profundiusque punctato et imprimis prosterno postice magis acuminato et producto (non vero ut in Strong. chalconoto explanato) mihi tamen satis diversum esse videtur. Caput obscurius viridi-aeneum, nitidum, confertim profunde punctatum. Antennae capite cum pronoto dimidio fere

[ocr errors]

longiores, apicem versus modice dilatatae, articulis penultimis omnibus latitudine evidenter longioribus, obscurius rufae, apicem versus fuscescentes. Pronotum transverse-subquadratum, prope basin longitudine tertia fere parte latius, lateribus paulo ante medium modice rotundato-dilatatis, deinde basin versus leviter angustatis et ante angulos basales levissime sinuatis, angulis basalibus acutioribus, admodum prominentibus, transversim levissime convexum, obscurius subvirescenti-aeneum, nitidum, praesertim versus latera dense, minus subtiliter et multo profundius quam in Strong. chalconoto punctatum. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, obsoletius minus parce punctatum. Elytrorum forma et sculptura fere ut in Strong. chalconoto, paulo obscurius aenea et fortasse minus nitida. Corpus subtus viridi-aeneum, nitidum. Pedes obscurius rufi, nitidi, virescenti-aeneo colore parum micantes, tarsis fuscescentibus.

[ocr errors]

18. Strong. rugulicolle: Obscure viridi-aeneum, admodum nitidum, antennis pedibusque ad maximam partem fusco-brunneis; pronoto prope basin longitudine dimidio fere latiori, apicem versus leviter angustato, confertim inaequaliter profunde punctato, ruguloso, longitudinaliter obsoletius impresso, margine basali ante scutellum haud elevato; elytris striato-foveolatis, foveolis elongatis, sublinearibus.

.

Longit. 14–15,5 m. m.; Latit. hum. 5,3—-5,7 m. m.
Saerangodes granulicollis Mus. Paris.
Habitat Brasiliam; Museum Parisiense.

Strong. chalconoto Kirby (= lacerato Germ.) quoque simile et affine, sed minus nitidum et praeterea pronoto confertim profunde punctato, ruguloso, elytris paulo longioribus, eorum sculptura ut et apice prosterni minus dilatato et depresso diversum. Caput convexiusculum, confertim sat profunde punctatum, obscure viridi-aeneum, nitidum, oculis ut in congeneribus proximis sat distantibus. Antennae capite cum pronoto tertia circiter parte longiores, apicem versus sensim nonnihil dilatatae et compressae, fusco-ferrugineae, articulis ultimis fere nigro-fuscis, latitudine paulo longioribus. Pronotum prope basin latitudine dimidio fere latius, apicem versus nonnihil angustatum, obscure viridi-aeneum, multo minus quam in Strong. chalconoto nitidum, confertim inaequaliter sat rude punctatum, praesertim versus latera rugulosum (non vero granulatum!), in medio longitudinaliter obsolete, ante scutellum latius impressum, angulis posticis acutioribus, nonnihil productis, margine basali parum et ante scutellum omnino non elevato. Scutellum subtriangu

[ocr errors]
« EdellinenJatka »