Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

lare, apice obtusiusculum, obscure viridi-aeneum, parum nitidum, densius punctulatum. Elytra convexiuscula, pronoto plus quam quarta parte latiora, ab humeris ultra medium sensim et leviter, deinde apicem versus fortius angustata, obscurius viridi-aenea, admodum nitida, striato-foveolata, foveolis elongatis praesertim versus suturam sublinearibus, quae inter se rugulis transversis, latis disjunctae sunt. Corpus subtus viridi-aeneum et magis quam supra nitidum, cupreo colore nonnihil resplendens; abdomine sat dense minus profunde punctato. Pedes fusco-ferruginei, colore viridi-aeneo nonnihil micantes, articulis tarsorum primis nigricantibus.

19. Strong. aeruginosum: Obscure virescenti-cupreum, minus nitidum, tarsis antennisque fusco-nigricantibus, hisce basin versus, femoribus tibiisque fusco-rufescentibus, medio pectore abdomineque viridi-aeneis; pronoto longitudine tertia parte latiori, ante medium leviter rotundato-dilatato, in medio sat dense, versus latera confertius punctato, margine basali toto leviter sed distincte elevato; elytris elongatis, striolis elongatis, seriatim dispositis, sat profunde impressis.

[ocr errors]

Longit. 14,3 m. m.; Latit. hum, 5 m. m. Habitat Brasiliam; a V. Cl. Thorey Hamburgi individuum inde allatum accepimus (Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Strong. rugulicolli proximum et valde affine, forma imprimis et punctura pronoti minus conferta tamen mihi diversum esse videtur. Caput obscure virescenti-cupreum, nitidum, sat profunde dense et anterius confertim punctatum. Antennae capite cum pronoto plus quam quarta parte longiores, apicem versus nonnihil dilatatae et compressae, fusco-nigrae, articulis primis fuscopiceis, art. penultimis latitudine tertia saltem parte longioribus. Pronotum transverse-subquadratum, prope basin longitudine tertia parte latius, lateribus ante medium leviter rotundato-dilatatis, ante angulos basales levissime sinuatis, angulis hisce nonnihil prominentibus, perparum transversim convexum, in medio longitudinaliter obsoletius, sed ante scutellum profundius latiusque impressum, obscure cupreum, minus nitidum, in medio dense, versus latera sat conferte punctatum et ibidem subrugulosum, margine basali toto leviter, sed distincte elevato. Scutellum triangulare, magis elongatum, obscure viridisubcupreum, parum nitidum, parcius obsoletiusque punctatum. Elytra magis quam in affinibus proximis elongata, ad 23 partem totius longitudinis aequilata, deinde apicem versus minus subito quam in praecedentibus angustata, modice convexa, obscure viridi-subcuprea, parum nitida, seriatim striolis sat

[ocr errors]

elongatis, rugulis transversis latiusculis, sed parum elevatis, inter se disjunctis, profunde impressa. Corpus subtus obscurius viridi-aeneum, multo magis quam supra nitidum, abdomine subcupreo. Pedes parum aenescentes, femoribus tibiisque obscurius rufis, tarsis fusco-nigricantibus.

Divisio III: Corpore oblongo- aut elongato-ovali, plerumque sat convexo, apicem versus interdum magis attenuato (in Strong. laticorni, dama et cupricolli multo magis elongato, tamen haud cylindrico), elytris basin versus plerumque altius convexis (in Strongylio gibbo in medio valde elevatis), paulo pone basin interdum transversim impressis et apicem versus plus minusve declivibus (in Strong. laticorni, dama et cupricolli multo minus tamen convexis), aut punctato-striatis, punctis apicem versus multo subtilioribus, aut sulcatis et in sulcis ad medium usque foveolatis, aut plus minusve regulariter seriatim foveolatis, foveolis interdum distantibus; pronoto a pleuris praesertim in individuis masculinus interdum linea elevata subtilissima separato (in Strong. fulminanti linea curvata ad medium usque producta distinctiori).

A) Oculis admodum distantibus.

*) Elytris prope basin magis convexis, apicem versus declivibus, pone basin plerumque plus minusve distincte transversim impressis, punctato-striatis, punctis ante apicem subtilioribus; prosterno inter coxas plerumque minus lato, postice aut sublanceolato, aut admodum depresso, apice nonnihil prominenti.

†) Corpore oblongo- aut elongato-ovali, elytris basin versus altius convexis. Spec. Americae meridionalis 20—24.

20. Strong. Germari: Elongato-ovale, posterius attenuatum, sat alte convexum, viridi-aeneum, nitidum, elytris cupreo colore micantibus, abdomine apicem versus, femoribus tibiisque plerumque ad maximam partem rufis, antennis, tibiis saltem apicem versus tarsisque nigricantibus; pronoto maris leviter, feminae paulo fortius transverso, apicem versus nonnihil angustato, confertim haud subtiliter punctato, subruguloso; elytris prope basin sat convexis, apicem versus sensim declivibus, ad medium usque profunde et sat fortiter, apicem versus multo subtilius punctato-striatis.

[ocr errors]

Longit. 10–13 m. m.; Latit. hum. 4-5 m. m. Helops chalcites Germar ined., sec. indiv. unicum masculinum e coll. denominatoris a Celeb. Prof. Schaum donatum.

Camaria splendida Mannerheim, sec. indiv. femininum in coll. Mannerheimiana.

Habitat Brasiliam et a Clmo Dre Sahlberg in Santa Rita mens. Augusti et in vicinitate urbis Rio Janeiro m. Januarii captum; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Regium Holmiense et coll. Dris Sahlberg.

[ocr errors]
[ocr errors]

Caput viridi-aeneum, nitidum, confertim profundius punctatum, subrugulosum, auriculis antennariis apicem versus interdum rufescentibus; oculis feminae sat, maris paulo minus distantibus. Antennae nigrae, maris capite cum prothorace duplo fere longiores, apicem versus parum dilatatae et compressae, articulis penultimis latitudine multo longioribus; feminae capite cum prothorace dimidio circa longiores, apicem versus magis dilatatae et compressae, articulis penultimis tamen latitudine tertia saltem parte longiores. Pronotum minus fortiter transversum, maris longitudine quarta, feminae tertia circa parte latius, apicem versus nonnihil angustatum et in medio parum rotundato-dilatatum, transversim leviter convexum, viridi-aeneum, nitidum, confertim profundius punctatum, praesertim versus latera subrugulosum, angulis anticis parum obtusis, posticis subrectis, margine basali distincte determinato et toto admodum elevato. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, subtilius punctatum, interdum obsolete impressum. Elytra subtriangularia, fere ad 34 partem totius longitudinis sensim, deinde fortius angustata, prope basin sat alte convexa, apicem versus declivia, subvirescentiaenea, nitida, cupreo colore micantia, ad medium usque profunde et sat fortiter, deinde apicem versus subtilius punctato-striata, punctis striarum denique omnino fere evanescentibus. Corpus subtus viridi-aeneum aut viridi-cyaneum, nitidissimum, pectoris et abdominis lateribus rufo-colore interdum plus minusve translucentibus. Pedes fusco-rufi, femoribus anticis latere interiori viridi-aeneis, tibiis apicem versus plus minusve tarsisque totis nigricantibus.

Abdominis segmentum sextum maris haud exsertum.

[ocr errors]
[ocr errors]

21. Strong. impressum: Elongato-ovale, supra obscure-, subtus laete viridi-aeneum, nitidum, antennarum, femorum tibiarumque basi obscurius rufis; pronoto transverso, apicem versus angustato, densius subtiliusque punctato, ante scutellum late obsoletius depresso et interdum sat distincte canaliculato, in disco paulo pone medium foveolis duabus rotundatis, admodum profundis et transversim positis notato; elytris basin versus sat convexis, apicem versus declivibus, in dorso paulo ante medium transversim obsoletius depressis, versus suturam subtilius, versus latera profundius punctato-striatis, punctis apicem versus subtilissimis et denique omnino evanescentibus.

Longit. 10–12 m. m.; Latit. hum. 4-4,2 m. m.
Variat interdum femoribus tibiisque totis rufis, tarsis nigricantibus.

Saerangodes brunnipes? Dejean, Cat. 3 éd., p. 229. Habitat Brasiliam; Mus. Academiae Alexandrinae Helsingforsiensis, Berolinense et Vindobonense.

Strong. Germari statura simile et affine, sed paulo minus convexum, pronoto multo minus dense subtiliusque punctato elytrisque subtilius punctatostriatis diversum. Caput obscure virescenti-aeneum, sat nitidum, dense subtilius, sed distincte punctatum, fronte longitudinaliter impressa; oculis admodum distantibus. Antennae capite cum prothorace dimidio fere longiores, apicem versus fortius dilatatae et compressae, nigrae, basin versus fusco-rufae, articulis penultimis latitudine longioribus. Pronotum transversum, latitudine basali plus quam dimidio brevius, apicem versus fortius angustatum, transversim leviter convexum, obscurius viridi-aeneum, nitidum, densius haud profunde punctatum, ante scutellum latius obsolete depressum et interdum brevi spatio sat distincte canaliculatum, in disco paulo pone medium foveolis duabus profundioribus, transversim positis notato, angulis anticis obtusiusculis, lateribus subrectis, angulis posticis acutioribus, tamen haud productis, margine basali admodum elevato. Scutellum elongato-triangulare, viridi-aeneum, nitidum, impressum et parce obsoletissime punctatum. Elytra pronoti basi quinta fortasse parte latiora, basin versus admodum convexa, multo minus tamen quam in Strong. Germari, apicem versus sensim declivia, in dorso paulo ante medium sat late transversim depressa, minus laete viridi-aenea, nitida, versus suturam subtiliter, versus margines profundius punctato-striata, punctis in striis omnibus apicem versus subtilioribus et denique evanescentibus, striis vero ibidem fere profundius exaratis. Corpus subtus viridi-aeneum et adhuc magis quam supra nitidum, abdomine obsolete punctulato. Pedes aut viridi-aenei, femoribus tibiisque basin versus rufo-piceis, tarsis nigris aut nigro-piceis, aut femoribus tibiisque totis rufis, tarsis nigricantibus.

22. Strong. aereum: Elongato-ovale, viridi aeneum, supra magis aeruginosum, nitidum, antennis pedibusque rufescenti-cyaneis, femoribus basin versus rufis; pronoto transverso, longitudine plus quam dimidio latiori, apicem versus angustato, confertim inaequaliter punctato, subruguloso; elytris apicem versus fortius attenuatis, profunde striatis, striis a basi ultra medium sat dense foveolatis, apicem versus punctatis, punctis paulo ante apicem obsolelis.

Longit. 11 m. m.; Latit. hum. 3,7 m. m.
Habitat Brasiliam; in Mus. Berolinensi individuum unicum e Bahia allatum.

Statura corporis et punctura pronoti creberrima Strong. Germari valde affine, sed minus et praesertim punctura elytrorum diversum. Corpus totum supra viridi-aeneum. Caput creberrime punctatum. Antennae capite cum pro

thorace plus quam dimidio longiores, subfiliformes, apicem versus minus dilatatae, articulis ultimis nonnihil compressis, rufescenti-cyaneae, art. ultimo apicem versus fusco-testaceo. Pronotum latitudine basali plus quam dimidio brevius, apicem versus admodum angustatum et in medio vix rotundato-dilatatum, parum convexum, creberrime inaequaliter et sat profunde punctatum, subrugulosum, angulis anticis posticisque obtusiusculis. Scutellum triangulare, obsoletissime punctulatum. Elytra paulo pone basin admodum convexa, deinde apicem versus sensim declivia, transversim rugulosa, profunde striata, basin versus subsulcata, striis vel sulcis a basi ultra medium sat dense foveolatis, deinde apicem versus punctatis, punctis hisce ante apicem elytrorum omnino fere obsoletis. Corpus subtus viridi-aeneum, magis quam supra nitidum, abdomine subtiliter punctulato. Pedes rufescenti-cyanei, femoribus basin versus rufis, tarsis omnino fere nigris, parum cyaneo colore micantibus.

[ocr errors]

23. Strong. commutatum: Elongato-ovale, minus alte convexum, viridiaeneum, nitidum, elytris obscurius cupreis, antennis violaceo-nigris, abdomine apicem versus pedibusque rufis; pronoto brevi, transverso, apicem versus angustato, densius subtiliter punctato; elytris prope basin paulo magis convexis, apicem versus sensim declivibus, subtilissime punctato-striatis.

[ocr errors]
[ocr errors]

Longit. 8 m. m.; Latit. hum. 2,7 m. m, Helops dama Fabr. var.“ sec. Mus. Berol., sed non idem! In Mus. Berolinensi individuum unicum, sine dubio ex America meridionali allatum.

[ocr errors]

Strong. Germari, impresso et aereo quodammodo affine, sed minus convexum. Caput viridi-aeneum, nitidum, creberrime punctatum; oculis admodum distantibus. Antennae capite cum prothorace dimidio fere longiores, apicem versus fortius dilatatae et compressae, violascenti-nigrae, articulo ultimo apicem versus rufescenti, art. penultimis longitudine parum latioribus. Pronotum breve, prope basin longitudine duplo latius, apicem versus angustatum, lateribus perparum rotundatis, transversim leviter convexum, viridiaeneum, nitidum, densius subtilissime punctatum, in disco utrinque foveola transversa, obsoletissima impressum, margine antico et postico sat alte elevato rufescentibus. Scutellum subsemicirculare, laete viridi-aeneum, nitidum,

. transversim impressum. Elytra basin versus convexiora, apicem versus sensim declivia, obscurius cuprea, punctato-striata, punctis basin versus subtilissimis, apicem versus denique omnino evanescentibus. Corpus subtus viridi

, aeneum, nitidissimum, pectoris marginibus abdomineque ad maximam partem rufescentibus. Pedes rufi, violaceo colore nonnihil micantes,

« EdellinenJatka »